18 października Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi – modlitwy

8 października będziemy obchodzić dziewiąty Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Niech to będzie szczególna okazja, by wsłuchać się w krzyk 27 mln niewolników – wykorzystywanych do pracy w nieludzkich warunkach, zmuszanych do prostytucji, do żebractwa, sprzedawanych jak towar albo pozbawianych życia dla pozyskania organów.

Niech nas nie ogarnia bezradność wobec tego zatrważającego zjawiska. Bezsilność zamieńmy w siłę modlitwy! Podejmijmy modlitwę w tych intencjach w naszych Zgromadzeniach Zakonnych, Parafiach, Wspólnotach i wołajmy razem o miłosierdzie i wybawienie dla wszystkich pokrzywdzonych i uwikłanych w handel ludźmi.

plakat_201529. Niedziela Zwykła, 18 października 2015

1. Pierwsza propozycja

Komentarz na wejście

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus’ (Ga 5, 1) przypomina Apostoł narodów – św. Paweł, i dodaje, żebyśmy trwali w niej i nie poddawali się na nowo pod jarzmo niewoli. Człowiek jest powołany do wolności Dziecka Bożego, by móc cieszyć się owocami zbawienia: pokojem, szczęściem i zjednoczeniem z Bogiem. Jednakże poważnym cieniem na drodze człowieka do szczęścia i rozwoju, jest naruszanie jego praw i godności oraz poddawanie go różnym formom niewolnictwa.

Właśnie w dzisiejszą niedzielę 18 października obchodzimy dziewiąty Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi, by w ten sposób wyrazić naszą solidarność z tymi, którzy doświadczają zła i przemocy, żyją w niepewności
i zastraszeniu. Ojciec Święty Franciszek nazwał handel ludźmi „otwartą raną na ciele współczesnej ludzkości, raną na ciele Chrystusa, przestępstwem przeciw ludzkości”. Niech Duch Święty włącza nas w modlitwę całego Kościoła, abyśmy razem szukali dróg wolności dla wszystkich zagubionych.

Modlitwa wiernych

W Jezusie Chrystusie Bóg wrócił człowiekowi utraconą godność Dziecka Bożego. Wdzięczni za dzieło odkupienia i w duchu odpowiedzialności za powierzony nam świat, który wciąż doświadcza różnych form niewolnictwa, módlmy się do naszego Ojca:

 1. Boże Ojcze, powierzamy Ci Kościół święty i wszystkich jego Pasterzy; niech głoszona przez nich Ewangelia Chrystusa dociera do wszystkich „peryferii egzystencjalnych” współczesnego świata, zwłaszcza tam, gdzie cierpi ludzkie serce, oczekując wyzwolenia. Ciebie prosimy…
 2. 2. Ojcze Sprawiedliwy, oddajemy Ci tych, którzy decydując o prawach, mogą tyle dobrego zrobić dla świata; daj im swego Ducha, aby ustanawiane przez nich prawo stało na straży godności i wolności osoby ludzkiej, przeciwstawiając się każdej formie niewolnictwa i wykorzystania drugiego człowieka dla zysku. Ciebie prosimy…
 3. Boże, nasz Ojcze, Twojej ojcowskiej miłości powierzamy ofiary handlu ludźmi, szczególnie dzieci; dodaj odwagi wszystkim ludziom dobrej woli, którym nie są obojętne losy skrzywdzonych, aby „oliwą miłości i miłosierdzia” zaleczyli ich głębokie rany braku poszanowania, wykorzystania i poniżenia, przywracając im chęć i radość życia, marzenia i nadzieję. Ciebie prosimy…
 4. Ojcze miłosierny, w sposób szczególny prosimy o nawrócenie dla sprawców procederu handlu ludźmi; dotknij ich swoją łaską, aby zdali sobie sprawę z ogromu zła, które czynią i poddali się przebaczającej mocy Twego miłosierdzia, a także dążyli do naprawienia wyrządzonej krzywdy. Ciebie prosimy…
 5. Boże, Ojcze niebieski, modlimy się za osoby, które zmarły jako współcześni niewolnicy, doświadczając na ziemi zła i przemocy, niech przez zasługi Twojego Syna, który wyzwolił nas od śmierci wiecznej, cieszą się chwałą zbawionych w Twoim Królestwie. Ciebie prosimy…
 6. Dobry Boże, polecamy Ci nas samych zgromadzonych na tej Eucharystii; niech Stół Słowa i Chleba będą dla nas światłem i umocnieniem w dziele budowania przestrzeni braterstwa i solidarności międzyludzkiej, abyśmy przeciwstawiając się wszelkim formom niewolnictwa, coraz bardziej dojrzewali do wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus. Ciebie prosimy…

Boże, przyjmij nasze pokorne modlitwy i prowadź nas drogami zbawienia, abyśmy wpatrzeni w Twoje miłosierne oblicze, już tu na ziemi doświadczali owoców Twego Odkupienia, budując Twe Królestwo prawdy i miłości.

2. Druga propozycja.

Komentarz na wejście

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny w Kościele. Ponadto 18 października jest dniem, w którym obchodzi się Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Zbrodnia ta dotyka obecnie ok. 27 mln ludzi w skali światowej. Współcześni niewolnicy – także w Polsce –  przymuszani są do świadczenia usług seksualnych, pracy przymusowej, pracy niewolniczej, bez należytego wynagrodzenia. Zniewoleni żebrzą na ulicach miast, dzieci są wcielone do organizacji zbrojnych i uczestniczą w walkach z bronią w ręku. Doświadczają różnych form przemocy, są pozbawiani organów.

To „ otwarta rana na ciele współczesnej ludzkości, rana na ciele Chrystusa, przestępstwo  przeciw ludzkości”- powiedział Ojciec Święty Franciszek. Prośmy w czasie dzisiejszej Eucharystii, aby ofiary tego procederu wyrwane zostały z rąk handlarzy  i otrzymały stosowną pomoc. Módlmy się też o nawrócenie sprawców.

MODLITWA WIERNYCH

W postawie wdzięczności  za Ofiarę Chrystusa, który dał swoje życie na okup za wielu, módlmy się w intencji tych, którzy cierpią z powodu zniewolenia i wykorzystania:

 1. Módlmy się, aby Kościół głosił światu prawdę o godności każdej istoty ludzkiej, stworzonej przez Boga na Jego obraz i podobieństwo oraz o powszechnym braterstwie wszystkich ludzi. Ciebie prosimy…
 2. Jezu, Ty przyszedłeś, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Obdarz duchem ofiarnej służby sprawujących władzę, aby troszczyli się o powierzone ich pieczy społeczności, zabiegali o stanowienie  praw stojących na  straży godności ludzkiej i dążyli do zapewnienia wszystkim godziwych warunków życia oraz pracy. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za kobiety i mężczyzn, którzy zostali oszukani i sprzedani, a następnie wykorzystani  w okrutny sposób, katowani, traktowani jak narzędzia do pomnażania zysków. Panie, Ty jesteś naszą pomocą i tarczą – pozwól im przetrwać to cierpienie, doświadczyć Twojego miłosierdzia i pomocnej dłoni ludzi. Ciebie prosimy…
 4. Jezu, Ty jesteś kapłanem, doświadczonym we wszystkim na nasze podobieństwo, bądź nadzieją dla uchodźców, którzy podczas swej dramatycznej wędrówki cierpią głód, są pozbawiani wolności, ograbiani ze swoich dóbr. Prosimy, by mogli znaleźć bezpieczne schronienie oraz mogli żyć i pracować w godnych warunkach. Ciebie prosimy…
 5. Ojcze, w sposób szczególny powierzamy Twemu miłosierdziu dzieci, które  przymuszane są do pracy ponad siły, do żebractwa, są wykorzystywane seksualnie,  wcielane do organizacji zbrojnych i posyłane na pola walki. Wyrwij je z rąk oprawców i spraw, by zapewniono im możliwość rozwoju, bezpiecznego życia. Ciebie prosimy…
 6. Wszechmogący Boże, prosimy Cię o łaskę nawrócenia dla handlarzy ludźmi. Niech doświadczą Twojego miłosierdzia i świadczą je innym, wynagradzając za popełnione krzywdy i zło. Ciebie prosimy…
 7. Powierzamy Ci, Ojcze zniewolonych,  którym odebrano życie. -Niech  w Twoim Królestwie, „po udrękach swej duszy. Ujrzą światło nim się nasycą”. Niech znajdą odpoczynek w Tobie. Ciebie prosimy…
 8. Módlmy się – za papieżem Franciszkiem – „abyśmy nie odwracali oczu  od cierpienia naszych braci i sióstr w człowieczeństwie, pozbawionych wolności i godności, abyśmy mieli odwagę dotknąć tego cierpiącego Ciała Chrystusa”, spiesząc z pomocą przez modlitwę, zaangażowanie w przeciwdziałanie handlowi ludźmi na miarę własnych  możliwości. Ciebie prosimy…

Miłosierny Ojcze, powierzamy Ci naszych braci i siostry, za których dzisiaj się modlimy. Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym, pozwól doświadczyć nam Twej nieskończonej miłości i potęgi w działaniu, przez które wyprowadzasz nas z każdej ciemności i prowadzisz do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

Słowo wstępne:

Zbieramy się na modlitwie w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, prosząc o wstawiennictwo Jego i naszą Matkę, Maryję. Pragniemy, by nasze serca nie pozostały obojętne wobec cierpienia tak wielu kobiet, mężczyzn i dzieci. Nie chcemy, będąc świadkami plagi współczesnego niewolnictwa, stawać się współwinni tego zła. Prośmy Pana, by modlitwa przemieniała nasze serca i postawy: byśmy nie odwracali oczu od cierpienia swoich braci i sióstr
w człowieczeństwie, pozbawionych wolności i godności, ale mieli odwagę dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa, który staje się widzialny przez niezliczone oblicza tych, o których On sam mówi „ci bracia moi najmniejsi”.

TAJEMNICA 1 – JEZUS ZMARTWYCHWSTAJE

Czy to możliwe, by było coś mocniejszego niż nicość i rozpacz śmierci? Czy krzyż jest ostatnim słowem Boga? Czy ktoś jeszcze wierzy w coś poza tą ciemnością? Nasze serca, serca uczniów Jezusa, nie raz uginają się pod wątpliwościami. Ciemność wydaje się nam zwyciężać w tak wielu sercach, w losach tych, którzy są zniewoleni, wykorzystani. Ale życie jest silniejsze niż śmierć: CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Tam, gdzie wszystko wydaje się martwe, ze wszystkich stron pojawiają się ponownie kiełki zmartwychwstania. Jest to siła nie mająca sobie równych. To prawda, iż wiele razy wydaje się, że Bóg nie istnieje: widzimy niesprawiedliwość, złość, obojętność i okrucieństwo, które nie ustępują. Jednak jest równie pewne, że pośród ciemności zaczyna zawsze wyrastać coś nowego, co wcześniej czy później przynosi owoc. Oto siła zmartwychwstania… (EG 276)

Wyznając pokornie wiarę w zmartwychwstałego Pana, modlimy się za tych, którzy padli ofiarą niesprawiedliwości, oszustwa i niewolnictwa we współczesnym świecie…

TAJEMNICA 2 – JEZUS WSTĘPUJE DO NIEBA

Zmartwychwstały Pan prowadzi nas, swoich uczniów, w dalszą drogę: gromadzi nas i błogosławi, a odchodząc, pozostawia nam swój pokój. Czy w tym podzielonym świecie, gdzie bracia i siostry zwracają się przeciw sobie, skazują się wzajemnie na cierpienie, Jego pokój jest jeszcze realnym darem?

Pokój jest możliwy, ponieważ Pan zwyciężył świat i jego nieustanną konfliktowość, «wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża». Odkrywamy, że pierwszym środowiskiem, w którym jesteśmy wezwani do osiągnięcia pokoju pośród różnic, jest nasze wnętrze, nasze własne życie… Trudno jednak będzie zbudować prawdziwy pokój społeczny ze złamanymi sercami, które rozpadły się na tysiąc kawałków. (EG 229).

Prośmy o dar pokoju i pojednania w naszych rodzinach, aby przemoc i niesprawiedliwość nie popychały młodych ludzi na niebezpieczne, zniewalające ścieżki…

TAJEMNICA 3 – DAR DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty działa we wszystkich, stara się On przeniknąć każdą ludzką sytuację i wszystkie więzi społeczne: Duch Święty dysponuje nieskończoną inwencją (…) i znajduje sposoby, by rozwiązać węzły ludzkich spraw, łącznie z tymi najbardziej złożonymi i nieprzeniknionym (EG 178).

Czy moc tego Ducha może przeniknąć tak daleko – aż do tych, którzy sprzedają, wykorzystują, krzywdzą i zniewalają swoje siostry i braci? Czy moc Bożego Ducha może zatrzymać narastającą niesprawiedliwość?

Do nas należy: dać się poprowadzić Duchowi. Do nas należy świadoma odpowiedzialność, działanie i przede wszystkim – ufna, pokorna moc modlitwy za tych, którzy organizują handel ludźmi, zniewalają, sprzedają, uzależniają, tworzą struktury tego zła…

TAJEMNICA 4 – MARYJA WZIĘTA DO NIEBA

Kolejny raz ziarno obumiera, życie przechodzi przez śmierć do Królestwa Syna: życie Maryi jest całe oddane, całe w rękach Boga. Czy mamy odwagę patrzyć na tę, która wybrała słabość, życie proste i ukryte? Czy wierzymy w sens takiej miłości?

Za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy wierzyć w rewolucyjną moc czułości i miłości. W Niej dostrzegamy, że pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się ważnymi. Maryja umie rozpoznawać ślady Ducha Bożego w wielkich wydarzeniach, a także w tych, które wydają się niedostrzegalne. (EG 288)

Módlmy się, abyśmy nie poddawali się obojętności – byśmy byli gotowi dostrzec, że współczesne niewolnictwo rozgrywa się bardzo blisko nas, byśmy potrafili sprzeciwić się złu i pomóc tym, którzy są jego ofiarami…

TAJEMNICA 5 – MARYJA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

Wyjść ku innym, aby dotrzeć do ludzkich peryferii, nie znaczy biec do świata bez kierunku i bez sensu. Często lepiej zwolnić kroku, porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, albo odłożyć pilne sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju drogi. (EG 46)

Ufamy, że Maryja – tak jak pielgrzymowała po drogach wiary tu na ziemi – także teraz pozostaje blisko nas na naszych drogach. Jest najwierniejsza uczennicą Jezusa, wsłuchaną w Serce Mistrza – czy jej królowanie nie pozostaje nieustannym wychodzeniem ku tym, którzy wciąż pozostają daleko?

Prośmy za wszystkich, których słabość i bezbronność, zagubienie i życie na peryferiach, są okrutnie wykorzystywane…

Modlitwa końcowa:

Boże Wszechmogący, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, wysłuchaj naszej modlitwy. Naucz nas zachowywać Twoje Słowo i rozpoznawać Cię w życiu tych, którzy są zniewalani, wykorzystywani, niesprawiedliwie traktowani. Udziel nam łaski przeciwstawienia się złu, w miłości do Ciebie, który dzielisz los z najmniejszymi i pogardzanymi przez ten świat. Daj nam wiarę, że cokolwiek czynimy dla nich – czynimy dla Ciebie, z miłości, która ma Źródło nie w nas, lecz w Twoim miłosiernym Sercu. Twojego Ducha porusz nasze serca i mocą uczyń nas świadkami Dobrej Nowiny zbawienia. Amen.

Modlitwa za ofiary handlu ludźmi

Dobry Boże, nasz OJCZE
rozjaśnij ciemności serc tych wszystkich, których współczesny świat
uczynił niewolnikami
Prosimy Cię, daj im:
mocną  wiarę, że Ty o nich nie zapomniałeś, a ich życie jest dla Ciebie cenne i drogie
wytrwałą nadzieję, że ich  wyzwolisz z rąk oprawców i przywrócisz im utraconą godność
miłość silniejszą od nienawiści, niech w Tobie odnajdą moc przebaczenia i odwagę kochania.

Maryjo, Pocieszycielko strapionych, Matko Najczulsza,

przytul ich do Twojego serca, by zdrowiały rany ich serc!

AMEN!