Statystyka

Statystyka wykształcenia Sióstr – stan na 2017 r.
(kliknij -> TUTAJ aby pobrać zestawienie)

Poziom wykształcenia w liczbach w procentach
Podstawowe 1955 10%
Zawodowe 2076 11%
Średnie 5035 26%
Studium pomaturalne 290 2%
Licencjat zawodowy 1648 9%
Magisterskie 6874 36%
Studia podyplomowe 194 1%
Licencjat podyplomowy 818 4%
Doktoranckie 189 1%
Habilitacyjne 23
Razem: 19.102 100%

Praca wychowawcza i nauczycielska, różne formy opieki nad młodzieżą, szczególnie w trudnych sytuacjach rodzinnych, wieloraki udział w duszpasterskiej pracy Kościoła, pomoc o charakterze duchowym i materialnym, należy „od zawsze” do zasadniczych dziedzin pracy zgromadzeń zakonnych żeńskich i pozostaje w centrum zainteresowania i troski wszystkich rodzin zakonnych, łącznie z klauzurowymi, oczywiście zgodnie z ich charyzmatami (przez modlitwę i różne formy pracy).

W chwili obecnej około 18 tysięcy sióstr zakonnych należących do 105 tzw. zgromadzeń czynnych żyje i pracuje w 2188 domach zakonnych we wszystkich diecezjach. Około 5500 sióstr jest zaangażowanych wprost w prace z młodzieżą w różnych formach:

 • Wychowanie i nauczanie: siostry prowadzą 75 szkoły ponadpodstawowe własne, w których uczy się ok.7400 młodzieży; 66 internaty, bursy, stancje i akademiki dla ok. 2100 osób; domy dziecka i inne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej, w sumie – ok. 509 różnych domów dla ok. 3100 młodzieży; 173 świetlice środowiskowe, oratoria i ogniska wychowawcze (dla ponad 3500 młodzieży).
  *
  W nauczaniu katechezy dla młodzieży pracuje 606 sióstr obejmując nauczaniem ponad 90 tysięcy osób. Katechizacja łączy się zwykle ze współpracą z parafiami w przygotowaniu do Sakramentów, szczególnie, w przypadku młodzieży, do bierzmowania. Ponadto siostry podejmują katechezę i nauczanie poza szkolne dla potrzebującej tego młodzieży (pomoc w lekcjach, nauka języków itp.).
  *
  Siostry organizują też różne grupy i wspólnoty nastawione na pomoc młodzieży w przygotowaniu do życia i kształtowaniu kultury ogólnej (np. poprzez organizowanie forum dyskusyjnych na różne tematy, pielgrzymek, wyjazdów, warsztatów teatralnych i artystycznych).
 • Różne formy duszpasterstwa ukierunkowane na rozwój i umocnienie wiary odbywa się przede wszystkim poprzez rekolekcje szkolne i wakacyjne, dni skupienia, spotkania mające na celu pogłębienie duchowe. Mowa tu o organizowanych przez siostry i wspólnoty zakonne licznych i różnorodnych grupach formacji duchowej, czasem we współpracy z parafią lub jako uzupełnienie pracy katechetycznej [jak: grupy biblijne i inne, koła misyjne, oazy, KSM, krucjata eucharystyczna, zespoły muzyczne, schole i inne, których nie sposób wymienić,].
 • Grupy związane z charyzmatem Zgromadzenia obejmujące ponad 41 tysięcy młodzieży; duszpasterstwo powołaniowe (ok.13.500 osób).
 • Konkretna pomoc materialna potrzebującej młodzieży i organizowaniu grup Caritas (obejmuje ok. 1700 osób). Organizowanie przez siostry wolontariatu, do którego należy ponad 1500 młodych.
 • Ewangelizacja przez media społecznościowe. Siostry są obecne na 3600 stronach internetowych, na facebooku, w twitterze i innych mediach).

STAN  LICZBOWY  ZAKONÓW  ŻEŃSKICH  W  POLSCE – 2018

ROK PROFESKI wieczyste PROFESKI czasowe NOWICJUSZKI POSTULANTKI
2018 16.574 603 203 173

Ilość Zgromadzeń czynnych                            105

Ilość domów Zgromadzeń czynnych              2. 150

LICZBA SIÓSTR POLSKICH PRACUJĄCYCH ZAGRANICĄ

– na misjach                  – 509

– na Wschodzie              – 326

– w innych krajach         1.288

Razem:                         2.123


Udział zgromadzeń  zakonnych  żeńskich w dziele  ewangelizacyjnym  Kościoła

Rok 2016

1. Zasadniczym wkładem sióstr zakonnych w dzieło ewangelizacyjne Kościoła jest świadectwo ich życia oddanego Bogu, mówiącego bez słów o Bogu i niosącego przesłanie o Chrystusowej Dobrej Nowinie, modlitwa w intencji całego świata i służba ludziom.

W Polsce mamy ponad 100 zgromadzeń zakonnych tzw. czynnych, w których żyje około 19.000 sióstr w 2230 domach zakonnych obecnych we wszystkich diecezjach. Ponadto 2067 sióstr pracuje poza granicami Polski: 362 sióstr w krajach na Wschodzie, 546 w krajach misyjnych i 1157 – w innych krajach (cyfry są płynne, chodzi o ogólna informację). Około 2570 sióstr apostołuje modlitwą i cierpieniem związanym z wiekiem i chorobą.


2. O obecności sióstr zakonnych w pracy apostolskiej, wychowawczej i charytatywnej Kościoła mówią następujące cyfry:

* W katechezie pracuje ok.2000 sióstr; w nauczaniu i wychowaniu jako dyrektorki dzieł, nauczycielki, wychowawczynie – ok. 2450 (z nich ok. 60 na uczelniach wyższych); w duszpasterstwie zdrowia – ok.1200 (w tym 30 lekarek, 223 pielęgniarki w szpitalach, 830 w innych zakładach
i ośrodkach, 29 pielęgniarek środowiskowych i 177 opiekunek parafialnych),

* Ok. 380 sióstr pracuje w tzw. wolnych zawodach (duszpasterstwo rekolekcyjne, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne i inne).

* Siostry prowadzą dzieła własne: związane z nauczaniem i wychowaniem – ok.500 (przedszkoli, szkoły podstawowe, średnie i wyższe); 60 – bursy, internaty i domy dla studentek; 122 domów dziecka i innych form opieki, 90 świetlic; Dzieła wychowawcze i nauczające wiążą się też ściśle z duszpasterstwem rodziny i w szczególności kobiet.

* Związane z różnego rodzaju pomocą charytatywną i społeczną: 29 okien życia; ok. 210 – domy opieki dla dzieci i dorosłych; ponad 100 dzieł zorganizowanych dla osób ubogich, bezdomnych, stołówki, noclegownie, domy wychodzenia z bezdomności, centrum zapobiegania wykluczeniu społecznemu, i inne, nie licząc codziennej troski o potrzebujących, o osoby starsze i chore, którymi zajmują się niemal wszystkie wspólnoty. Około 100 sióstr jest zaangażowanych w duszpasterstwo więźniów: odwiedzanie i różne formy pomocy duchowej i materialnej; praca szczególnie z kobietami. Poza tym, co można ująć w cyfry i wykresy statystyczne, każda wspólnota ma własne pole działania i pomocy potrzebującym zarówno duchowej jak i materialnej.

* Z duszpasterstwem zdrowia: ok. 30 dzieł związanych z opieką medyczną (w tym jeden szpital, gabinety lekarskie, kilka przychodni i centrów rehabilitacji, hospicja); rozwija się sieć pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

* Pomoc rodzinom szczególnie wielodzietnym, samotnym matkom, kobietom w potrzebie (domy wychodzenia z bezdomności, działania na rzecz kobiet zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem, pomoc w uzyskaniu kwalifikacji do pracy i inne formy).

* Przeciwdziałanie zniewoleniu, prostytucji, handlowi ludźmi i pomoc ofiarom (3 ośrodki interwencji kryzysowej, punkty konsultacyjne, indywidualna pomoc ofiarom przemocy. Od kilku lat, we współpracy z międzynarodową siecią przeciwdziałania handlowi ludźmi i prostytucji, działa przy Konferencji sekcja Bakhita, w której zaangażowanych jest kilkanaście zgromadzeń;

* Różnoraka pomoc imigrantom rozwijająca się od lat wobec przybyszów ze Wschodu i aktualnie wobec innych grup pojawiających się w Polsce.

* Różne formy duszpasterstwo dziewcząt,  kobiet i rodziców (np. przedszkolnych); pomoc w problemach wychowawczych, towarzyszenie o charakterze duchowym: centra i ośrodki pomocy duchowej: rekolekcje, dni skupienia, możliwości odpoczynku w klimacie spokoju i modlitwy. Organizuje się spotkania dla różnych grup dorosłych, szczególnie kobiet i młodzieży pragnących pogłębienia swej duchowości. Jest ich w obecnej chwili ponad 110.

* We współpracy z parafiami organizowanie i prowadzenie różnych grup (schole, koła misyjne, wspólnoty modlitewne, biblijne, KSM, Ruch Eucharystyczny, grupy związane z charyzmatem zgromadzeń i inne).

* Ewangelizacja przez media: ok.500 portali internetowych, ok. 400 stron na Facebooku i Twitterze; 6 wydawnictw i inne.

* Ponadto siostry pracują w dziełach prowadzonych przez inne podmioty: Caritas, diecezje, parafie, urzędy i instytucje kościelne i ostatnio – w centrum Migranta.*


*

DZIEŁA WŁASNE
Kliknij w obrazek aby otworzyć zestawienie w PDF:thumbnail of Dzieła własne 2016


*

ZESTAWIENIE funkcji aktualnie wykonywanych przez Siostry
> Kliknij w obrazek aby otworzyć zestawienie w PDF:thumbnail of Funkcje-2016


*

ZESTAWIENIE statystyczne pracy Sióstr w dziełach prowadzonych przez innych
> Kliknij w obrazek aby otworzyć zestawienie w PDF

thumbnail of Praca w Dziełach 2016

 

Według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku

(kliknij obrazek aby pobrać zestawienie)

 

(kliknij -> TUTAJ aby pobrać zestawienie)

Rok Ile rozpoczęło nowicjat złożyło pierwsze śluby złożyło wieczyste śluby ile zmarło ilość domów
2000 541 481 381 428 2555
2001 477 454 349 389 2536
2002 510 462 319 358 2588
2003 426 403 340 399 2591
2004 358 386 352 355 2566
2005 306 347 341 344 2491
2006 370 281 342 336 2479
2007 243 262 328 373 2450
2008 257 302 296 326 2422
2009 183 196 283 367 2368
2010 207 207 265 369 2397
2011 157 160 210 334 2358
2012 157 163 204 317 2315
2013 145 134 185 333 2289
2014 174 128 163 337 2268
2015 146 119 150 393 2233
2016 121 145 134 319 2218

(kliknij -> TUTAJ aby pobrać zestawienie)

Rok Nowicjuszki Juniorystki Wieczystki
2000 72 84 47
2001 81 93 58
2002 78 89 38
2003 81 96 59
2004 72 91 70
2005 64 108 54
2006 62 113 68
2007 60 88 75
2008 39 74 80
2009 39 76 59
2010 30 59 61
2011 29 75 53
2012 42 60 60
2013 24 45 55
2014 32 50 72
2015 30 39 57
2016 29 42 63
Razem 864 1.282 1.029