Statystyka

STAN  LICZBOWY  ZAKONÓW  ŻEŃSKICH  W  POLSCE – 31.12.2023 r.

ROK PROFESKI wieczyste PROFESKI czasowe NOWICJUSZKI POSTULANTKI
2023 15 070 412 81 69

 

Ilość Zgromadzeń czynnych                          109
Ilość domów Zgromadzeń czynnych            1 950

LICZBA SIÓSTR POLSKICH PRACUJĄCYCH ZAGRANICĄ

– na misjach                 –   472
– na Wschodzie             –   267
– w innych krajach        –   964
Razem:                         1 703

Rok Ile rozpoczęło nowicjat złożyło pierwsze śluby złożyło wieczyste śluby ile zmarło ilość domów
2000 541 481 381 428 2555
2001 477 454 349 389 2536
2002 510 462 319 358 2588
2003 426 403 340 399 2591
2004 358 386 352 355 2566
2005 306 347 341 344 2491
2006 370 281 342 336 2479
2007 243 262 328 373 2450
2008 257 302 296 326 2422
2009 183 196 283 367 2368
2010 207 207 265 369 2397
2011 157 160 210 334 2358
2012 157 163 204 317 2315
2013 145 134 185 333 2289
2014 174 128 163 337 2268
2015 146 119 150 393 2233
2016 121 145 134 319 2218
2017 130 103 121 364 2188
2018 110  93 116 309 2150
2019  91 105  98 327 2113
2020  84  85  91 456 2071
2021  78  80  81 389 2032
2022  81  71  79 342 1985
2023 46 62 72 312 1950

*DZIEŁA WŁASNE
Kliknij w obrazek aby otworzyć zestawienie w PDF:

 


ZESTAWIENIE funkcji aktualnie wykonywanych przez Siostry
> Kliknij w obrazek aby otworzyć zestawienie w PDF:


ZESTAWIENIE statystyczne pracy Sióstr w dziełach prowadzonych przez innych
> Kliknij w obrazek aby otworzyć zestawienie w PDF

 


ZESTAWIENIE statystyczne zaangażowania Sióstr w duszpasterstwo
> Kliknij w obrazek aby otworzyć zestawienie w PDF:thumbnail of Zestawienie – duszpasterstwo – 2021


Udział zgromadzeń zakonnych żeńskich w dziele ewangelizacyjnym Kościoła

Rok 2019

1. Życie konsekrowane w Kościele zrodziło się z pragnienia niektórych wierzących (także i dziś życie konsekrowane we wszystkich swych formach jest maleńką cząstką wierzących) do bardziej radykalnego pójścia za Chrystusem i życia jego ewangelicznym Przesłaniem, a także pomocy innym w odnajdowaniu i pogłębianiu tej drogi w ich życiu. Tajemnica Eucharystii jest centralnym momentem spotkania z Chrystusem w życiu wierzących, pogłębiania wiary, budowania wspólnoty. Z niej rodzi się pragnienie i moc niesienia św1)iatu przesłania o Dobrej Nowinie, modlitwa w intencji świata i służba ludziom. Dlatego też zaangażowanie zakonów ma zawsze ten podwójny aspekt: posłania i świadectwa o Chrystusie, ale jednocześnie konkretnej posługi w dziele ewangelizacji.

Dzisiaj mamy w Polsce ponad 106 zgromadzeń zakonnych tzw. czynnych, w których żyje około  17000 sióstr w 2113 domach zakonnych obecnych we wszystkich diecezjach. Ponadto 1952 sióstr pracuje poza granicami Polski na Wschodzie, w krajach misyjnych i w innych krajach.

2. Jeśli chodzi o posługi sióstr są one bardzo zróżnicowane:

nauczanie  i wychowanie od przedszkola po szkoły średnie i wyższe (w tym także opieka nad dziećmi i młodzieżą specjalnej troski, sierotami społecznymi, wymagającymi resocjalizacji, tzw. dziećmi ulicy), katecheza w szkołach i pozaszkolna, bursy i domy studenckie, duszpasterstwo zdrowia (praca w ośrodkach i przychodniach, w szpitalach, pielęgniarki środowiskowe i parafialne, zakłady opiekuńcze i inne). Dzieła wychowawcze i nauczające wiążą się też ściśle z duszpasterstwem rodziny i w szczególności kobiet.

Pomoc potrzebującym zorganizowana i indywidualna: 31 okien życia; ok. 210 – domów opieki dla dzieci i dorosłych; ponad 100 dzieł zorganizowanych dla osób ubogich, bezdomnych, stołówki, noclegownie, domy wychodzenia z bezdomności, centrum zapobiegania wykluczeniu społecznemu,  i inne, nie licząc codziennej troski o potrzebujących, o osoby starsze i chore, którymi zajmują się niemal wszystkie wspólnoty.  Około 100 sióstr jest zaangażowanych w duszpasterstwo więźniów, odwiedzanie i różne formy pomocy duchowej i materialnej; praca szczególnie z kobietami. Poza tym, co można ująć w cyfry i wykresy statystyczne, każda wspólnota ma własne pole działania i pomocy potrzebującym zarówno duchowej jak i materialnej.

Pomoc rodzinom szczególnie wielodzietnym, samotnym matkom, kobietom w potrzebie (domy wychodzenia z bezdomności, działania na rzecz kobiet zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem, pomoc w uzyskaniu kwalifikacji do pracy i inne formy).

Przeciwdziałanie zniewoleniu, prostytucji, handlowi ludźmi i pomoc ofiarom (3 ośrodki interwencji kryzysowej, punkty konsultacyjne, indywidualna pomoc ofiarom przemocy). Od kilku lat, we współpracy z międzynarodową siecią przeciwdziałania handlowi ludźmi i prostytucji, działa przy Konferencji sekcja Bakhita, w której zaangażowanych jest kilkanaście zgromadzeń;  różnoraka pomoc imigrantom rozwijająca się od lat wobec przybyszów ze Wschodu i aktualnie wobec innych grup pojawiających się w Polsce.

Od pewnego czasu zgromadzenia żeńskie rozwijają różne formy duszpasterstwo dziewcząt, kobiet i rodzin,  towarzyszenie o charakterze duchowym w centrach i ośrodkach pomocy duchowej: rekolekcje, dni skupienia, możliwości odpoczynku w klimacie spokoju i modlitwy. Jest ich w obecnej chwili ponad 110.

We współpracy z parafiami organizowanie i prowadzenie różnych grup (schole, koła misyjne, wspólnoty modlitewne, biblijne, KSM, Ruch Eucharystyczny, grupy związane z charyzmatem zgromadzeń i inne).

Ewangelizacja przez media: ok.500 portali internetowych, ok. 400 stron na Facebooku i Twitterze; 6 wydawnictw i inne.

Ponadto siostry pracują w dziełach prowadzonych przez inne podmioty: Caritas, diecezje, parafie, urzędy i instytucje kościelne i ostatnio – w centrum Migranta.

Warszawa, 29 stycznia 2020 r.

Statystyka wykształcenia Sióstr – stan na 2017 r.
(kliknij -> TUTAJ aby pobrać zestawienie)

Poziom wykształcenia w liczbach w procentach
Podstawowe 1955 10%
Zawodowe 2076 11%
Średnie 5035 26%
Studium pomaturalne 290 2%
Licencjat zawodowy 1648 9%
Magisterskie 6874 36%
Studia podyplomowe 194 1%
Licencjat podyplomowy 818 4%
Doktoranckie 189 1%
Habilitacyjne 23
Razem: 19.102 100%

Rok 2017

Praca wychowawcza i nauczycielska, różne formy opieki nad młodzieżą, szczególnie w trudnych sytuacjach rodzinnych, wieloraki udział w duszpasterskiej pracy Kościoła, pomoc o charakterze duchowym i materialnym, należy „od zawsze” do zasadniczych dziedzin pracy zgromadzeń zakonnych żeńskich i pozostaje w centrum zainteresowania i troski wszystkich rodzin zakonnych, łącznie z klauzurowymi, oczywiście zgodnie z ich charyzmatami (przez modlitwę i różne formy pracy).

W chwili obecnej około 18 tysięcy sióstr zakonnych należących do 105 tzw. zgromadzeń czynnych żyje i pracuje w 2188 domach zakonnych we wszystkich diecezjach. Około 5500 sióstr jest zaangażowanych wprost w prace z młodzieżą w różnych formach:

 • Wychowanie i nauczanie: siostry prowadzą 75 szkoły ponadpodstawowe własne, w których uczy się ok.7400 młodzieży; 66 internaty, bursy, stancje i akademiki dla ok. 2100 osób; domy dziecka i inne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej, w sumie – ok. 509 różnych domów dla ok. 3100 młodzieży; 173 świetlice środowiskowe, oratoria i ogniska wychowawcze (dla ponad 3500 młodzieży).
  *
  W nauczaniu katechezy dla młodzieży pracuje 606 sióstr obejmując nauczaniem ponad 90 tysięcy osób. Katechizacja łączy się zwykle ze współpracą z parafiami w przygotowaniu do Sakramentów, szczególnie, w przypadku młodzieży, do bierzmowania. Ponadto siostry podejmują katechezę i nauczanie poza szkolne dla potrzebującej tego młodzieży (pomoc w lekcjach, nauka języków itp.).
  *
  Siostry organizują też różne grupy i wspólnoty nastawione na pomoc młodzieży w przygotowaniu do życia i kształtowaniu kultury ogólnej (np. poprzez organizowanie forum dyskusyjnych na różne tematy, pielgrzymek, wyjazdów, warsztatów teatralnych i artystycznych).
 • Różne formy duszpasterstwa ukierunkowane na rozwój i umocnienie wiary odbywa się przede wszystkim poprzez rekolekcje szkolne i wakacyjne, dni skupienia, spotkania mające na celu pogłębienie duchowe. Mowa tu o organizowanych przez siostry i wspólnoty zakonne licznych i różnorodnych grupach formacji duchowej, czasem we współpracy z parafią lub jako uzupełnienie pracy katechetycznej [jak: grupy biblijne i inne, koła misyjne, oazy, KSM, krucjata eucharystyczna, zespoły muzyczne, schole i inne, których nie sposób wymienić,].
 • Grupy związane z charyzmatem Zgromadzenia obejmujące ponad 41 tysięcy młodzieży; duszpasterstwo powołaniowe (ok.13.500 osób).
 • Konkretna pomoc materialna potrzebującej młodzieży i organizowaniu grup Caritas (obejmuje ok. 1700 osób). Organizowanie przez siostry wolontariatu, do którego należy ponad 1500 młodych.
 • Ewangelizacja przez media społecznościowe. Siostry są obecne na 3600 stronach internetowych, na facebooku, w twitterze i innych mediach).