Współpraca Międzynarodowa

UISG – Unia Międzynarodowa
Przełożonych Generalnych

Unione Internationale Superiore Generali
00186 Roma, Piazza di Ponte S. Angelo, 28

tel. 0039 06 6840020
e-mail: segretaria.esecutiva@uisg.org, comunicazione@uisg.org

AKTUALNY ZARZĄD UNII

Przewodnicząca Unii

 • Sr. Mary BARRON – Sisters of Our Lady of Apostles

Wiceprzewodnicząca Unii

 • Sr. Graciela FRANCOVIG – Hijas de Jesús

Konsultorki:

 • Sr. M. Josè Gay Miguel – Carmelitas Misioneras Teresianas
 • Sr. Roxanne Schares – School Sisters of Notre Dame
 • Sr. Theodosia Baki – Tertiary Sisters of St. Francis
 • Sr. Patricia Villaroel – Sagrados Corazones de Jesús y de María
 • Sr. Theresa Purayidathil – Daughters of the Church
 • Sr. Miriam Altenhofen – Holy Spirit Missionary Congregation
 • Sr. Dolores Lahr – Sisters of Saint Joseph of Chambéry
 • Sr. Antonietta Papa – Figlie di Maria Missionarie
 • Sr. Rita Calvo – Compañía de María Nuestra Señora
 • Sr. Anna Josephina D’Souza – Missionary Sisters of the Catholic Apostolate

Charakter i cel Unii

Unia łączy Przełożone generalne Instytutów zakonnych apostolskich i Stowarzyszeń życia apostolskiego. Jest miejscem spotkań międzynarodowych, które odbywają się w celu wymiany doświadczeń, współpracy w realizacji wspólnych projektów, wspólnego studium i poszukiwania odpowiedzi na oczekiwania Kościoła i świata.

Unia jest łącznikiem w przekazie informacji i miejscem komunii zmierzającej do rozwoju życia zakonnego w świecie; utrzymuje ściślejsze relacje ze Stolicą świętą, szczególnie z Kongregacją Życia Konsekrowanego.

Unia jest stowarzyszeniem osób. Posiada swoją strukturę organizacyjną zatwierdzoną w 1965 r, jest na prawie papieskim i ma swoją siedzibę w Rzymie.
W skład Zgromadzenia Unii wchodzi Komitet Wykonawczy Unii i delegatki reprezentujące poszczególne regiony świata.

Kto może należeć do Unii

 • każda przełożona generalna Zgromadzenia zakonnego apostolskiego i Stowarzyszenia życia apostolskiego może być członkinią Unii,
 • powinna wyrazić swoją zgodę w miarę możliwości pisemnie,
 • powinna zaakceptować: istniejące Statuty i Dyrektorium Unii, płacić składki ustanowione przez Zgromadzenie Unii.

A oto kryteria proponowane przez Zgromadzenie Unii dla utworzenia Konstelacji (dawniej rejonu):

 • zachować charakter międzynarodowy Unii,
 • pozwolić, aby ta struktura prowadziła do dynamizmu i formować ją powoli,
 • przyjąć i zastosować zasady różnorodności, elastyczności, płynności,
 • poznać struktury, które istnieją i dobrze funkcjonują i na nich budować,
 • szukać w sposób twórczy, biorąc pod uwagę takie kryteria jak kultura, język, warunki geograficzne i możliwość porozumienia się, z uszanowaniem istniejących już struktur, starać się zachować liczbę konstelacji ustanowioną w Ustawodawstwie,
 • ustalić liczbę członkiń każdej konstelacji i wybrać z każdej delegatkę na Zgromadzenie generalne Unii,
 • należy również wziąć pod uwagę nowy rozkład geograficzny powołań.

 

UCESM – Europejska Unia Konferencji Przełożonych Wyższych

 

ucesm_Unia powstała w 1983 roku. W chwili obecnej skupia 37 Konferencji przełożonych wyższych, zarówno męskich, jak i żeńskich, z różnych krajów europejskich. W ostatnich czasach, już po upadku komunizmu, do Unii przystąpiły również Konferencje z Czech, Węgier, Słowacji i Rumunii.Na czele Unii stoi 4-osobowy zarząd wybierany co cztery lata. Od 1997 roku Unia ma stały sekretariat w Brukseli. Zebrania plenarne odbywają się co dwa lata.

Unio Conferentarium Europae Superiorum Maiorum

Rue du Progrès 333 – boîte 2
B-1030 Brussels, Belgium
Contact
www.ucesm.net

AKTUALNY ZARZĄD UNII

Przewodniczący Unii

 • Fr. Jānis Meļņikovs sj (LV)

Wiceprzewodnicząca Unii

 • Sr. Olena Bys csa (UA)

Sekretarz Generalny:

 • Sr. Marjolein Bruinen op (NL)

Konsultorzy:

 • Sr. Vojtěcha Zikešová CImConc (CZ)
 • Fr. Mark-Robin Hoogland cp (NL)

Z historii UCESM-u

Pierwsze Zebranie Plenarne, skupiające licznych przewodniczących i sekretarzy generalnych konferencji krajowych Europy Zachodniej, odbyło się w Paryżu w 1980 r. Stawiano sobie wówczas dwa pytania: 1. Czy widzimy potrzebę stworzenia Unii Europejskiej życia konsekrowanego? Wszyscy byli zgodni co do takiej potrzeby. 2. Chcemy jednej Unii dla kobiet i mężczyzn czy raczej dwie oddzielne? Wybrano pierwszą opcję. Mianowano tymczasowy komitet wykonawczy, który doprowadził do powstania UCESM-u.

Od 1980 do 1981 r tymczasowy komitet, w skład którego wszedł o. Luk De Hovre SJ, Przewodniczący Konferencji w Belgii (przewodniczący) i o. Jean Bonfils SMA (sekretarz) Sekretarz Generalny Konferencji we Francji, prowadził działania mające na celu zatwierdzenie przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego statutów Unii.

Do 1992 r. Sekretarze Generalni UCESM-u przebywali w swoich krajach. Pragnąc jednak być blisko miejsc, w których tworzyły się struktury europejskie, przystąpiono do utworzenia sekretariatu stałego w Brukseli. Protagonistami byli: s. Françoise Soury-Lavergne ODN – delegatka Sekretarzy Generalnych, o. Dargan z Irlandii i w 1993 r s. Marie Luz Galvan Sacro Cuore z Hiszpanii. Na sekretariat UCESM-u udostępniono część lokali należących do Konferencji belgijskich.

S. Françoise Soury-Lavergne w latach 1992-1995 zainicjowała sieć kontaktów z różnymi instytucjami i Kościołami w Europie.

 • Dotychczasowe Zebrania Plenarne i podejmowane tematy:
 • Rzym 1983 – «Zebranie Plenarne w sprawie Statutów»
 • Rzym 1985 – «Życie zakonne i młodzi dzisiaj»
 • Madryt 1987 – «Wyzwanie radości: wkład życia zakonnego w jakość życia chrześcijańskiego»
 • Malta 1989 – «Zakonnicy i laikat dla nowej ewangelizacji Europy»
 • Lizbona 1991 – «Nowa Europa i trzeci świat. Jakie życie zakonne?»
 • Olomouc (Czechy) 1993 – «Wzajemne relacje między biskupami i zakonnikami»
 • Freising (Niemcy) 1995 – «Ewolucja i tożsamość życia zakonnego w Europie»
 • Rzym 1997 – «Czynić sprawiedliwość w perspektywie chrześcijańskiej»
 • Dubrovnik (Chorwacja) 1999 – «Wezwani by stać się błogosławieństwem»
 • Salzburg (Austria) 2001 – «Przejdźcie na drugi brzeg! Nie lękajcie się!»
 • Lublana (Słowenia) 2004 – «Rola życia zakonnego w formowaniu się etycznego sumienia w wielokulturowej Europie»
 • Fatima (Portugalia) 2006 – «Życie zakonne dzisiaj: nasze życie duchowe wobec wyzwań w społeczeństwach europejskich»
 • Torhout (Belgia) 2008 – «Z pasją wobec Chrystus. Z pasją wobec ludzkości. Rola życia zakonnego w Europie»
 • Częstochowa (Polska) 2010 – «Życie zakonne w Europie. Historie nadziei, nadzieja na historię»
 • Lourdes (Francja) 2012 – «Głos przyszłości»
 • Tirana (Albania) 2015 – «Konsekrowani w Europie. Świadkowie i budowniczowie komunii»
 • Rzym (Włochy) 2016 – «UCESM – Pamięć i przepowiadanie»
 • Snagov (Rumunia) 2018 – «Poszerz swój namiot»
 • Roggenburg (Niemcy) 2020 – «Krocząc wspólnie drogą wyzwań w Europie»
 • Przez Zoom, marzec 2022
 • Rolduc (Holandia), październik 2022 – «Przyszłość życia konsekrowanego w Europie»
 • Vranov (Czechy) 2024 – «Życie konsekrowane: tożsamość i przyszłość – wobec wyzwań teraźniejszości»

Na przestrzeni 25 lat istnienia UCESM czyniła starania o pogłębioną refleksję nad życiem zakonnym i proponowała działania mające na celu pomóc zakonnikom Europy zrzeszonym w konferencjach krajowych nieść świadectwo życia Ewangelią; popierała współpracę i wzajemną pomoc między konferencjami poszczególnych krajów Europy oraz, wedle potrzeby, z różnymi organizacjami o zasięgu międzynarodowym sprzyjała koordynacji i współpracy między konferencjami poszczególnych krajów a Radą Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.

M. Danuta Wróbel SNMPN