Konsulta

Skład Konsulty

 

M. Maksymilla Pliszka_

PRZEWODNICZĄCA

M. Maksymilla – Barbara PLISZKA
przełożona generalna
SS. Służebniczek BDNP
ul. Bojanowskiego 8-10
39-200 DĘBICA
tel.(14) 670-40-51
e-mail: sekretariat@bdnp.opw.pl

s. Benigna

 

 

 

 

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCA

S. Benigna – Marzena KANIA
przełożona prowincjalna
Urszulanek UR
Racławicka 101
02-634 Warszawa
tel/fax (22)844-68-69; 844-68-69
e-mail: urszulanki.sekprow@osu.pl

 

CZŁONKINIE

M. Petra

M.Petra – Irena KOWALCZYK
przełożona generalna
Matki Bożej Miłosierdzia
Żytnia 3/9
01-014 WARSZAWA
tel. (22) 838-38-44; fax  838-97-28
e-mail: zmbm@faustyna.pl

M. Barbara

M. Barbara LATOCHA
przełożona generalna
Sług Jezusa
Sewerynów 8
00-331  WARSZAWA
tel./fax (22) 826-38-69; 826-97-33 c
e-mail: sekretariat.zsj@wp.pl

M. Radosława

M. Radosława PODGÓRSKA
przełożona generalna
SS Franciszkanek Służebnic Krzyża
Piwna 9/11
00-265 WARSZAWA
tel. (22) 831-02-21
e-mail: piwna@triuno.pl
www.triuno.pl

M. Antonia

M. Antonina-Hanna KASJANIUK
przełożona generalna
Opatrzności Bożej
Okrężna 33
05-827 GRODZISK MAZOW.
tel./fax  (22) 755-26-88; 734-07-80
e-mail: a.kasjaniuk@providentia.pl

Maciuszek Teresa

 

 

 

 

 

 

 

M. Teresa MACIUSZEK
przełożona generalna
SS. Albertynek
ul. Woronicza 10
31-409 KRAKÓW
tel. 12/ 413 55 99; fax 12/ 418 57 00
e-mail: sekretariat@albertynki.pl

 

 

 

 

 

 

 

S. Dolores – Dorota ZOK
przełożona prowincjalna
SS. Służebnic Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152
47-400 RACIBÓRZ
tel. 32/ 415 50; fax 32/ 415 98 10
e-mail: zmsds_raciborz@zakon.opoka.org.pl

Do obowiązków Konsulty należy:

 1. kierowanie realizacją statutowych zadań Konferencji określonych w art. 4 i 5 niniejszego Statutu według wskazań i uchwał podjętych przez Zebranie Plenarne;
 2. zwoływanie Zebrania Plenarnego i przygotowanie jego programu;
 3. refleksja nad życiem i działalnością Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego w aktualnej rzeczywistości; proponowanie i organizowanie wspólnych inicjatyw i działań;
 4. przekazywanie członkom Konferencji dokumentacji i informacji odnoszących się do pracy Konferencji i życia konsekrowanego;
 5. mianowanie sekretarki generalnej Konsulty i Konferencji oraz jej zastępczyni;
 6. powoływanie Komisji przy Konferencji; określanie zadań Komisji i kierowanie ich działalnością; zatwierdzanie składu Komisji i regulaminów; powoływanie innych zespołów sióstr dla określonych zadań;
 7. zatwierdzanie programów dni skupienia, kursów i zjazdów organizowanych przez Komisje dla pogłębienia formacji sióstr; zatwierdzanie programów pracy międzyzakonnej;
 8. utrzymywanie kontaktów z Kongregacją Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i informowanie jej za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej o pracy Konferencji; utrzymywanie kontaktów z Konferencją Episkopatu Polski;
 9. utrzymywanie kontaktów z Międzynarodową Unią Przełożonych Generalnych, z Unią Konferencji Przełożonych Wyższych Europy, z Konferencjami Przełożonych Instytutów życia konsekrowanego w Polsce, a szczególnie z ich Konsultami; utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami związanymi z życiem konsekrowanym w Polsce i poza jej granicami;
 10. zapraszanie na Zebranie Plenarne Nuncjusza Apostolskiego w Polsce i przesyłanie mu w odpowiednim czasie programu, a po zakończeniu Zebrania Plenarnego – przesyłanie protokółu zawierającego syntezę poruszanych tematów;
 11. Konsulta może też zaprosić na Zebranie Plenarne przedstawicieli Konferencji i Komisji Episkopatu, przedstawicieli Konferencji i Unii Przełożonych Wyższych w kraju i spoza Polski oraz innych gości, których obecność uzna za wskazaną;
 12. przedstawianie kandydatek do Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego;
 13. przedstawianie biskupom diecezjalnym kandydatek na referentki diecezjalne, po uzyskaniu zgody właściwych przełożonych; utrzymywanie z nimi kontaktów i czuwanie nad realizacją programów pracy międzyzakonnej;

Ze statutu art. 12