Konsulta

Skład Konsulty

PRZEWODNICZĄCA

S. Dolores – Dorota ZOK
przełożona prowincjalna
SS. Służebnic Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152
47-400 RACIBÓRZ
tel. 32/ 415 50 51; fax 32/ 415 98 10
e-mail: zmsds_raciborz@zakon.opoka.org.pl

 

WICEPRZEWODNICZĄCA

M. EWA KACZMAREK
przełożona generalna
SS. Misjonarek Chrystusa Króla
ul. Sióstr Misjonarek 10
61-680 Poznań
tel. 61/ 825 48 26; fax 61/ 825 10 30
e-mail: misjonarki@mchr.pl

 

CZŁONKINIE

M. Maksymilla Pliszka_

M. Maksymilla – Barbara PLISZKA
przełożona generalna
SS. Służebniczek Dębickich
ul. Bojanowskiego 8-10
39-200 DĘBICA
tel.(14) 670-40-51
e-mail: sekretariat@bdnp.opw.pl

 

M. Barbara

M. Barbara LATOCHA
przełożona generalna
Sług Jezusa
Sewerynów 8
00-331  WARSZAWA
tel./fax (22) 826-38-69; 826-97-33 c
e-mail: sekretariat.zsj@wp.pl

 

M. Beata MAZUR 
przełożona generalna
SS. Urszulanek SJK
ul. Wiślana 2
00-317 WARSZAWA
tel. 22/826-55-64 (gen.)
fax. 22/828-35-85
e-mail: przelozona.generalna@urszulanki.pl

 

Maciuszek Teresa

M. Teresa MACIUSZEK
przełożona generalna
SS. Albertynek
ul. Woronicza 10
31-409 KRAKÓW
tel. 12/ 413 55 99; fax 12/ 418 57 00
e-mail: sekretariat@albertynki.pl

 

M. Dąbrówka AUGUSTYN
przełożona generalna
SS. Służebniczek Śląskich
ul. Czarnoleska 10
51-621 WROCŁAW
tel. 71/348-23-23; fax 71/348-49-55
e-mail: generalat@sluzebniczki.pl

 

S. Rut KOPRUCHA
Przełożona Prowincjalna
SS. de Notre Dame
ul. Mały Rynek 5
45-020 OPOLE
tel/fax (77) 402-50-85
e-mail: prowincjalat@opole.ssnd.pl

Do obowiązków Konsulty należy:

 1. kierowanie realizacją statutowych zadań Konferencji określonych w art. 4 i 5 niniejszego Statutu według wskazań i uchwał podjętych przez Zebranie Plenarne;
 2. zwoływanie Zebrania Plenarnego i przygotowanie jego programu;
 3. refleksja nad życiem i działalnością Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego w aktualnej rzeczywistości; proponowanie i organizowanie wspólnych inicjatyw i działań;
 4. przekazywanie członkom Konferencji dokumentacji i informacji odnoszących się do pracy Konferencji i życia konsekrowanego;
 5. mianowanie sekretarki generalnej Konsulty i Konferencji oraz jej zastępczyni;
 6. powoływanie Komisji przy Konferencji; określanie zadań Komisji i kierowanie ich działalnością; zatwierdzanie składu Komisji i regulaminów; powoływanie innych zespołów sióstr dla określonych zadań;
 7. zatwierdzanie programów dni skupienia, kursów i zjazdów organizowanych przez Komisje dla pogłębienia formacji sióstr; zatwierdzanie programów pracy międzyzakonnej;
 8. utrzymywanie kontaktów z Kongregacją Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i informowanie jej za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej o pracy Konferencji; utrzymywanie kontaktów z Konferencją Episkopatu Polski;
 9. utrzymywanie kontaktów z Międzynarodową Unią Przełożonych Generalnych, z Unią Konferencji Przełożonych Wyższych Europy, z Konferencjami Przełożonych Instytutów życia konsekrowanego w Polsce, a szczególnie z ich Konsultami; utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami związanymi z życiem konsekrowanym w Polsce i poza jej granicami;
 10. zapraszanie na Zebranie Plenarne Nuncjusza Apostolskiego w Polsce i przesyłanie mu w odpowiednim czasie programu, a po zakończeniu Zebrania Plenarnego – przesyłanie protokółu zawierającego syntezę poruszanych tematów;
 11. Konsulta może też zaprosić na Zebranie Plenarne przedstawicieli Konferencji i Komisji Episkopatu, przedstawicieli Konferencji i Unii Przełożonych Wyższych w kraju i spoza Polski oraz innych gości, których obecność uzna za wskazaną;
 12. przedstawianie kandydatek do Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego;
 13. przedstawianie biskupom diecezjalnym kandydatek na referentki diecezjalne, po uzyskaniu zgody właściwych przełożonych; utrzymywanie z nimi kontaktów i czuwanie nad realizacją programów pracy międzyzakonnej;

Ze statutu art. 12