Komisje przy konferencji

Opiekunka Komisji
M. Brygida Olędzka, loretanka

Przewodnicząca
S. Aleksandra Huf, służebnica Ducha Świętego

Sekretarka
S. Urszula Fabisiak, misjonarka Chrystusa Króla

Członkinie
S. Anna Maria Pudełko, apostolinka
S. Joanna Moś, Sacre Coeur
S. Ewa Dziura, urszulanka UR
S. Barbara Kulikowska, córka Serca Maryi
S. Anna Renkiewicz, urszulanka USJK

 

Cel i zadania

Komisja Formacji Permanentnej jest zespołem sióstr przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce powołanym zgodnie z jej statutem, do realizacji niżej określonych zadań.

 1. Celem Komisji jest refleksja nad procesem odnowy życia zakonnego w duchu Kościoła i studium dokonujących się przemian w życiu zakonnym.
 2. Przygotowywanie programów pracy międzyzakonnej i troska o referentki diecezjalne.
 3. Pomoc w formacji przełożonych poprzez organizowanie spotkań dla nowomianowanych przełożonych.
 4. Organizowanie sesji formacyjnych dla różnych grup sióstr.

Prace komisji

Komisja Formacyjna jest zespołem sióstr powołanych przez Konsultę. W skład Komisji Formacyjnej wchodzi Sekcja Formacji Formatorek i Sekcja do spraw Powołań, działającej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Sekcja Formacji Formatorek

Opiekunka Sekcji
M. Natanaela Dziubata, boromeuszka trzebnicka

Przewodnicząca
s. Elżbieta Bąkowicz, służebniczka starowiejska

Zastępczyni
S. Zofia Sagan, sługa Jezusa

Sekretarka
S. Anna Maria Gula, nazaretanka

Członkinie
S. Małgorzata Żołądek, misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii
S. Natanaela Banasiak, de Notre Dame

Cel i zadania

 1. Celem Sekcji jest służenie pomocą Zgromadzeniom zakonnym w formacji osobistej i pełnionej misji zgodnie z aktualnymi wskazaniami Kościoła i charyzmatem Zgromadzenia.
 2. Zadaniem sekcji jest w szczególności:

a) aktualne rozeznanie w sytuacji zgromadzeń zakonnych na odcinku formacji;

b) omawianie problemów związanych z formacją i przekazywanie sugestii do Konsulty;

c) organizowanie sesji szkoleniowych dla sióstr pracujących w formacji;

d) organizowanie zjazdów dla różnych grup sióstr odpowiedzialnych za formację zakonną.

Sekcja do spraw Powołań

Opiekunka Sekcji:
M. Natanaela Dziubata, boromeuszka trzebnicka

Przewodnicząca i sekretarka
S. Anna Juźwiak, apostolinka

Zastępczyni
S. Karoliiana Buksa, służebniczka dębicka

Członkinie
S. Sylwia Prokopowicz, pasterka
S. Krystiana Chojnacka, benedyktynka misjonarka
S. Bogna Młynarz, Najśw. Duszy Chrystusa
S. Tomira Brzezińska, misjonarka Św. Rodziny

wspierające 3 członkinie cierpiące
s. Teresa Otto, szarytka,
s. Róża Elżbieta Sacharzec, serafitka
s. Anna Gurba, służebniczka starowiejska

wspierają przedstawicielki zakonów kontemplacyjnych
s. Ancilla Szeligiewicz, karmelitanka z Oświęcimia,
s. Edyta Szewc, klaryska ze Słupska
s. Kinga Zawacka, Szensztacki Instytut Maryi

Prace komisji

Komisja Wychowania i Nauczania jest zespołem sióstr przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce powołanym, zgodnie z jej statutem, do realizacji niżej określonych zadań.

Sekcja Wychowawczo-Nauczycielska
– zlikwidowana


Sekcja katechetyczna

Opiekunka Sekcji
S. Rut Koprucha

Przewodnicząca
S Emanuela Tomczak, nazaretanka

Zastępczyni
S. Ewa Pawlicka, urszulanka SJK

Sekretarka
S.M. Paula Maria Nikiel, elżbietanka

Skarbnik
s.Wiktoriana Kita, służebniczka dębicka

Członkinie
S. Ksenia Kalemba, albertynka
S. Maria Żądło, dominikanka
S. Bernadeta Rusin, salezjanka

Cel i zadania

 1. Pomoc siostrom katechetkom w pełnieniu misji nauczania i wychowywania młodego pokolenia w myśl dokumentów Kościoła i przepisów prawa oświatowego,
 2. Wspólne poszukiwanie odpowiednich metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole i w innych formach działań duszpasterskich,
 3. Organizowanie (raz w roku) konferencji (wraz z warsztatami) dla sióstr katechetek, pogłębiającej wiedzę teologiczną, katechetyczną, pedagogiczną etc., związaną z pracą katechetyczno-duszpasterską; szczegółowa tematyka wg zapotrzebowania Sióstr katechetek,
 4. Przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących życia Kościoła, nowych dokumentów katechetycznych i aktów prawnych odnoszących się do pracy nauczycieli,
 5. Prowadzenie internetowego forum sióstr katechetek, umożliwiającego dzielenia się wiedzą i umiejętnością, pomocami, pomysłami, i nowościami przydatnymi w pracy katechetycznej,
 6. Opracowywanie materiałów służących pomocą w wypełnianiu swoich zadań.

 

Sekcja ds. Przedszkoli

Opiekunka Sekcji
M. Dąbrówka Augustyn, służebniczka śląska

Przewodnicząca
s. Róża Olszewska, służebniczka śląska

Wiceprzewodnicząca
s. Maria Ada Szuniewicz, felicjanka

Sekretarka
s. Beata Wędrychowicz, Notre Dame

Członkinie
s. Agnieszka Partacz, pallotynka
s. M. Edyta Piekarz, służebniczka dębicka
s. Dolores Mermer, michalitka

Cel i zadania

Celem Sekcji jest pomoc przedszkolankom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej wypełniały zleconą im misję wśród dzieci.

 1. Zadaniem Sekcji jest w szczególności:

a) Studium nauki Kościoła i podejmowanie działań mających na celu formację sióstr, którym zlecono wychowanie dzieci.

b) Rozpoznawanie sytuacji w zakresie pełnienia przez siostry zakonne misji wychowania w przedszkolu.

c) Opracowywanie materiałów mogących służyć pomocą zgromadzeniom w zakresie formacji sióstr.

d) Planowanie i opracowywanie programów dni skupienia, zjazdów szkoleniowych itp. dla sióstr przedszkolanek.


 

Sekcja Specjalnych Ośrodków Wychowawczych

Opiekunka Sekcji
M. Dąbrówka Augustyn, służebniczka śląska

Przewodnicząca
s. Krystiana Kowalska, felicjanka

Zastępczyni
s. Anna Świtalska, szarytka

Członkinie
s. Ewa  Małgorzata Pintele, obliczanka
s. Michalina Adamska, służebniczka wielkopolska

 

Cel i zadania
Sekcja rozpoczęła swoją działalność w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania związane z prowadzeniem przez Siostry Specjalnych Ośrodków Wychowawczych. Podobnie jak w innych dziełach istnieje potrzeba szukania rozwiązań – także prawych, finansowych i administracyjnych, wobec ciągłych zmian w ustawodawstwie i w ogóle w stale zmieniającej się rzeczywistości. Siostry wyrażają potrzebę takich spotkań i dzielenia się doświadczeniami, a także ubogacania specyfiką duchowości i charyzmatu; aby jak najpełniej pełnić swoją posługę wobec dzieci i młodzieży szczególnej troski.

Prace komisji

Opiekunka Komisji
M. Marcelina Kuśmierz, benedyktynka misjonarka

Przewodnicząca
S. Irena Karczewska, franciszkanka misjonarka Maryi

Zastępczyni
S. Ilona Firszt, karmelitanka Dzieciątka Jezus

Skarbnik
s. Łucja Malinowska, służebnica Ducha Świętego

Sekretarka
S. Jolanta Adamik, klawerianka

Członkinie
S. Eligia Opiłowska, michalitka
S. Lucyna Kałuża, wynagrodzicielka
S. Milenia Wilk, franciszkanka RM
S. Joanna Goik, salezjanka

Cel i zadania

 1. Celem Komisji jest:

a)  rozbudzanie ducha i świadomości w rodzinach zakonnych w kraju na potrzeby misyjne Kościoła, wspieranie dzieł misyjnych modlitwą, ofiarą, pośrednictwo w niesieniu pomocy materialnej oraz świadczenie tej pomocy;

b) utrzymywanie kontaktów z polskimi siostrami na misjach.

2. Zadaniem Komisji jest w szczególności:

a) troska o zaznajamianie sióstr zakonnych z orzeczeniami Stolicy Apostolskiej i przemówieniami Ojca Świętego dotyczącymi misji oraz wytycznymi Komisji Misyjnej Episkopatu Polski;

b) troska o dokształcanie misyjne sióstr zakonnych, aby tematyka misyjna znalazła odpowiednie miejsce w wychowaniu zakonnym, w duszpasterstwie sióstr zakonnych i w programach ich dokształcania;

c) organizowanie sesji szkoleniowych dla referentek misyjnych, które by w zgromadzeniach zajęły się w specjalny sposób problematyką misyjną;

d) zapoznawanie sióstr z aktualnymi problemami z zakresu działalności misyjnej Kościoła oraz potrzebami duchowymi i materialnymi misjonarzy poprzez dostarczanie materiałów z dziedziny misyjnej;

e) uwrażliwianie rodzin zakonnych na potrzeby personalne misji w celu budzenia powołań misyjnych;

f) dzielenie się dobrami duchowymi  z siostrami na misjach.

Prace komisji

W ramach Komisji Dzieł Charytatywnych działają dwie sekcje: Sekcja Pomocy Potrzebującym i Sekcja przeciwdziałania współczesnym formom niewolnictwa ”Bakhita”.

Sekcja Pomocy Potrzebującym

Opiekunka
m. Teresa Maciuszek, albertynka

Przewodnicząca
s. Bernarda Michalska, franciszkanka szpitalna

Sekretarka
s. Jadwiga Piorun, felicjanka

Członkinie
S. Kajetana Kupis, pasterka
S. Małgorzata Laskowska, urszulanka SJK
S. Barbara Piekarska, sługa Jezusa
S. Lucjana Kawińska, Matki Bożej Miłosierdzia
s. Magdalena Bella, albertynka

Cel i zadania

 • pomaganie żeńskim zgromadzeniom zakonnym w prowadzeniu różnych dzieł charytatywnych, zgodnie z własnymi charyzmatami, potrzebami Kościoła i w odpowiedzi na znaki czasu;
 • pomaganie w formowaniu właściwych postaw u sióstr prowadzących dzieła charytatywne;
 • pomaganie w oddziaływaniu duszpasterskim w ośrodkach dzieł charytatywnych prowadzonych przez siostry.

 


 

Sekcja przeciwdziałania Współczesnym Formom Niewolnictwa ”Bakhita”

Opiekunka
M. Teresa Maciuszek, albertynka

Przewodnicząca
S. Bożena Noga, franciszkanka misjonarka Maryi

Sekretarka
S. Katarzyna Grunwald, pasjonistka św. Pawła

Cel i zadania

 1. Celem Sekcji jest animowanie inicjatyw w ramach przeciwdziałania i pomocy ofiarom współczesnych form niewolnictwa.

2. Zadaniem Sekcji jest w szczególności:

a) Działalność edukacyjno-szkoleniowa w zakresie zagrożeń wynikających ze współczesnych form niewolnictwa;

b) rozeznawanie sytuacji i tworzenie bazy informacyjnej w zakresie działań pomocowych prowadzonych przez zgromadzenia;

c) pomoc w tworzeniu i wspieraniu sieci pomocowej dla ofiar;

d) opracowywanie materiałów mogących służyć pomocą zgromadzeniom w zakresie formacji sióstr;

e) przygotowywanie dla Konsulty projektów, wniosków i wskazań dotyczących realizacji celów Komisji;

f) nawiązywanie współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi pracującymi w zakresie pomocy ofiarom.

Strona internetowa:

promo_logo

Prace komisji

Przewodnicząca
S. Jadwiga Kupczewska, sercanka

Zastępczyni
S. Marta Komborska, służebniczka starowiejska

Sekretarka
S. Margarita Brzozowska, benedyktynka samarytanka

Członkinie:
S. Danuta Kozieł, nazaretanka
S. Daria Klich, urszulanka UR
S. Bernadeta Żabierek, albertynka

 

 

 

Działalność Komisji:

Komisja przejęła koordynowanie pracy sióstr zajmujących się historią zgromadzeń w Polsce, prowadzonych poprzednio w ramach Katolickim Uniwersytecie Lubelskim najpierw przez M. Krystynę Dębowską, następnie przez M. Agatę Mirek, a obecnie przez s. Jadwigę Kupczewską.

Komisja Historyczna skupia około 50 sióstr, ściśle współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce działającym w KUL-u. W 2013 roku ks. Rektor Antoni Dębiński potwierdził wolę dalszej współpracy i patronatu naukowego dla prowadzonych badań nad dziejami najnowszymi zakonów żeńskich w Polsce.

W ramach swojej działalności Komisja Historyczna każdego roku organizuje ogólnopolską konferencję naukową sióstr historyczek. Prowadzi także regularnie, raz na kwartał, spotkania seminaryjne dla trzech grup regionalnych: w Krakowie, we Wrocławiu  i w Warszawie.

Opiekunka z ramienia Konsulty
M. Ewa Kaczmarek, misjonarka Chr. Króla dla Polonii

Przewodnicząca
S. Krystyna Chmiel, służebniczka starowiejska

Sekretarka
S. Iwona Dworska, urszulanka SJK

Członkinie
S. Savia Bezak, służebniczka dębicka
S. Agnieszka Szerewicz, szarytka
S. Lucyna Wójtowicz, pallotynka
S. Nikodema Buerger, nazaretanka

Cel i zadania:

 1. Celem działalności Komisji Prawno-Ekonomicznej jest pomoc zgromadzeniom zakonnym w zakresie spraw ekonomicznych i prawnych dla potrzeb ich wewnętrznych oraz prowadzonej przez zgromadzenia działalności instytucjonalnej.
 2. Komisja wypełnia swoje zadania wobec zgromadzeń głównie poprzez kontakt z siostrami ekonomkami.
 3. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a) uwrażliwianie zgromadzeń na zmieniające się wymagania prawne, na potrzebę dokształcania w zakresie prawa i ekonomii oraz korzystania z pomocy ekspertów i kompetentnych osób,

b) śledzenie zmian w przepisach prawnych dotyczących zgromadzeń zakonnych i prowadzonej działalności statutowej,

c)  współpraca z instytucjami kościelnymi i świeckimi w celu uzyskania obowiązującej interpretacji przepisów prawnych,

d)  przygotowywanie dla Konsulty problemów wymagających wystąpienia do władz kościelnych i świeckich w celu konsultacji lub wyjaśnienia,

e) organizowanie spotkań i szkoleń służących przekazywaniu informacji o zmianach w przepisach prawnych dotyczących zgromadzeń zakonnych i ich działalności,

f) służenie zgromadzeniom poprzez telefoniczne lub osobiste konsultacje i spotkania,

g)  przygotowywanie materiałów, wzorów pism, formularzy służących pomocą w bieżącej działalności  zgromadzeń i prowadzonych dzieł,

h) przedstawianie Konsulcie aktualnych inicjatyw wypracowanych przez Komisję.

Sekcja pielęgniarska

Opiekunka sekcji
M. Beata Mazur, urszulanka SJK

Przewodnicząca
S. Paula Narożna, felicjanka

Zastępca
S. Milena Kamieniecka, Imienia Jezus

Sekretarka
S. Julia Buksa, albertynka

Członkinie
S. Zofia Kossowska, szarytka
S. Monika Szczodrowa, pasterka

Cel i zadania

Pomoc siostrom zakonnym pracującym przy chorych w formowaniu właściwej postawy chrześcijańsko-zakonnej oraz apostolskiej.

Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów i trudności wynikających z charakteru ich pracy.

Zadaniem Sekcji jest w szczególności:


a) Zapoznanie sióstr z dokumentami Kościoła i wskazaniami Stolicy Apostolskiej, oraz Episkopatu Polski dotyczącymi instytutów zakonnych a w szczególności dotyczących Służby Zdrowia

b) Wskazywanie siostrom zakonnym materiałów i dokumentów, pomagających w formacji prawdziwej postawy ewangelicznej wobec człowieka potrzebująceg

c) Informowanie sióstr o aktualnych przepisach z zakresu Służby Zdrowia

d) Rozwiązywanie problemów sióstr związanych z pracą w różnych placówkach Opieki Zdrowotnej (szpitale, domy opieki, domy dziecka, hospicja, w stacjach Caritas, przychodniach, placówkach specjalistycznych, infirmeriach zakonnych i innych jednostkach)

e) Wypracowywanie właściwych metod apostolskich w stosunku do chorych i pracowników Służby Zdrowia

f) Organizowanie Ogólnopolskich Dni Skupienia na Jasnej Górze dla sióstr pracujących przy chorych, (opracowanie tematów, poszukiwanie prelegentów

g) Troszczenie się o dokształcanie zawodowe sióstr pracujących przy chorych (udział w sympozjach, Kongresach i warsztatach szkoleniowych).Sekcja lekarska

Opiekunka sekcji
M. Beata Mazur, urszulanka SJK

Przewodnicząca
S. Ancilla Dziarska, franciszkanka Służebnica Krzyża

Zastępca
S. Małgorzata Nowicka, franciszkanka od Pokuty i Miłości Chrz.

Sekretarka
S. Anna Maciak, służebniczka starowiejska

Prace komisji

Opiekunka Komisji z ramienia Konsulty
s. Rut Koprucha, de Notre Dame

Przewodnicząca
s. Krescencja Huk, sł. dębicka

Członkinie
s. Tobiasza Klimczak, sł. śląska
s. Fidelia Janas, felicjanka
s. Marzena Trelka, sługa Jezusa