Komisje przy konferencji

Opiekunka Komisji:
M. Maksymilla Pliszka, służebniczka BDNP

Przewodnicząca:
M. Danuta Wróbel, służka NMP

Wiceprzewodnicząca:
S. Aleksandra Huf, służebnica Ducha Świętego

Sekretarka:
S. Urszula Fabisiak, MChR

Członkinie:
S. Anna Maria Pudełko, apostolinka
S. Joanna Moś, Sacre Coeur
S. Ewa Dziura, UR
S. Anna Renkiewicz, USJK
S. Barbara Kulikowska, CSM

 

Cel i zadania

Komisja Formacji Permanentnej jest zespołem sióstr przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce powołanym zgodnie z jej statutem, do realizacji niżej określonych zadań.

 1. Celem Komisji jest refleksja nad procesem odnowy życia zakonnego w duchu Kościoła i studium dokonujących się przemian w życiu zakonnym.
 2. Przygotowywanie programów pracy międzyzakonnej i troska o referentki diecezjalne.
 3. Pomoc w formacji przełożonych poprzez organizowanie spotkań dla nowomianowanych przełożonych.
 4. Organizowanie sesji formacyjnych dla różnych grup sióstr.

Prace komisji

Komisja Formacyjna jest zespołem sióstr powołanych przez Konsultę. W skład Komisji Formacyjnej wchodzi Sekcja Formacji Formatorek i Sekcja do spraw Powołań, działającej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Sekcja Formacji Formatorek

Opiekunka Sekcji:
M. Barbara Latocha, sługa Jezusa

Przewodnicząca:
s. Elżbieta Bąkowicz, służebniczka starowiejska

Zastępczyni:
S. Zofia Sagan, sługa Jezusa

Sekretarka:
S. Anna Maria Gula, nazaretanka

Członkinie:
S. Małgorzata Żołądek, misjonarka dla Polonii
S. Natanaela Banasiak, de Notre Dame

Cel i zadania

 1. Celem Sekcji jest służenie pomocą Zgromadzeniom zakonnym w formacji osobistej i pełnionej misji zgodnie z aktualnymi wskazaniami Kościoła i charyzmatem Zgromadzenia.
 2. Zadaniem sekcji jest w szczególności:

a) aktualne rozeznanie w sytuacji zgromadzeń zakonnych na odcinku formacji;

b) omawianie problemów związanych z formacją i przekazywanie sugestii do Konsulty;

c) organizowanie sesji szkoleniowych dla sióstr pracujących w formacji;

d) organizowanie zjazdów dla różnych grup sióstr odpowiedzialnych za formację zakonną.

Sekcja do spraw Powołań

Opiekunka Sekcji:
M. Barbara Latocha, sługa Jezusa

Przewodnicząca:
S. Karoliana Buksa, służebniczka dębicka

Zastępczyni:
S. Krystiana Chojnacka, benedyktynka misjonarka

Sekretarka:
S. Bernadeta Majchrzak, zmartwychwstanka

Członkinie:
S. Sylwia Prokopowicz, pasterka
S. Tomira Brzezińska, misjonarka Św. Rodziny
S. Anna Juźwiak, apostolinka
S. Bogna Młynarz, Najśw. Duszy Chrystusa

wspierające 3 członkinie cierpiące:
s. Teresa Otto, szarytka,
s. Róża Elżbieta Sacharzec, serafitka
s. Anna Gurba, służebniczka starowiejska

wspierają przedstawicielki zakonów kontemplacyjnych:
s. Ancilla Szeligiewicz, karmelitanka z Oświęcimia,
s. Edyta Szewc, klaryska ze Słupska
s. Kinga Zawacka, Szensztacki Instytut Maryi

Prace komisji

Komisja Wychowania i Nauczania jest zespołem sióstr przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce powołanym, zgodnie z jej statutem, do realizacji niżej określonych zadań.

Sekcja Wychowawczo-Nauczycielska

Opiekunka Sekcji:
M. Dąbrówka Augustyn, służebniczka Śl. NMP NP

Przewodnicząca:
s. Leonarda Brzozowska CSIC niepokalanka

Wiceprzewodnicząca:
s. Alma Pachuta CSFN nazaretanka

Sekretarka:
s. Lidia Bytniewska AJ sługa Jezusa

Członkinie:
s. Beata Florek RSCJ Sacre-Coeur
s. Maria Pia Romanyuk CSIC niepokalanka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel i zadania

 1. Celem Sekcji jest pomoc wychowawczyniom i nauczycielkom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej wypełniały zleconą im misję wśród dzieci i młodzieży.
 2. Zadaniem Sekcji jest w szczególności:

a) Studium nauki Kościoła i podejmowanie działań mających na celu formację sióstr, którym zlecono wychowanie dzieci i młodzieży.

b) Rozpoznawanie sytuacji w zakresie pełnienia przez siostry zakonne misji wychowania i nauczania w szkole.

c) Rozeznawanie sytuacji w zakresie pełnienia przez siostry misji wychowawczo-opiekuńczej i oświatowej w instytucjach prowadzonych przez zgromadzenie.

d) Opracowywanie materiałów mogących służyć pomocą zgromadzeniom w zakresie formacji sióstr.

e) Planowanie i opracowywanie programów dni skupienia, zjazdów szkoleniowych itp. dla sióstr wychowawczyń i nauczycielek.

f) Przygotowywanie dla Konsulty projektów wniosków i wskazań dotyczących świadectwa i pracy sióstr; Komisja może podjąć inne zadania z własnej inicjatywy bądź wskazane przez Konsultę.


Sekcja katechetyczna

Opiekunka Sekcji:
S. Teofania Migowska, CSFN

Przewodnicząca:
Wiceprzewodnicząca:
s. Jadwiga Kaczmarzyk, USJK

Sekretarka:
S.M. Paula Maria Nikiel, CSSE

Skarbnik:
s.Wiktoriana Kita, służebniczka BDNP

Członkinie:
s. Iwona Kazimiera Żmuda, CMBB (serafitka)

 

 

 

 

 

 

 

Cel i zadania

 1. Pomoc siostrom katechetkom w pełnieniu misji nauczania i wychowywania młodego pokolenia w myśl dokumentów Kościoła i przepisów prawa oświatowego,
 2. Wspólne poszukiwanie odpowiednich metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole i w innych formach działań duszpasterskich,
 3. Organizowanie (raz w roku) konferencji (wraz z warsztatami) dla sióstr katechetek, pogłębiającej wiedzę teologiczną, katechetyczną, pedagogiczną etc., związaną z pracą katechetyczno-duszpasterską; szczegółowa tematyka wg zapotrzebowania Sióstr katechetek,
 4. Przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących życia Kościoła, nowych dokumentów katechetycznych i aktów prawnych odnoszących się do pracy nauczycieli,
 5. Prowadzenie internetowego forum sióstr katechetek, umożliwiającego dzielenia się wiedzą i umiejętnością, pomocami, pomysłami, i nowościami przydatnymi w pracy katechetycznej,
 6. Opracowywanie materiałów służących pomocą w wypełnianiu swoich zadań.

 

Sekcja ds. Przedszkoli

Opiekunka Sekcji:
M. Dąbrówka Augustyn, służebniczka Śl. NMP NP

Przewodnicząca:
s. Róża Olszewska, służebniczka NMP NP

Wiceprzewodnicząca:
s. Maria Ada Szuniewicz, felicjanka

Sekretarka:
s. Beata Wędrychowicz, Notre Dame

Członkinie:
s. Agnieszka Partacz, pallotynka
s. M. Edyta Piekarz, służebniczka dębicka
s. Dolores Mermer, michalitka

 

 

 

 

 

Cel i zadania

 1. Celem Sekcji jest pomoc przedszkolankom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej wypełniały zleconą im misję wśród dzieci.
 2. Zadaniem Sekcji jest w szczególności:

a) Studium nauki Kościoła i podejmowanie działań mających na celu formację sióstr, którym zlecono wychowanie dzieci.

b) Rozpoznawanie sytuacji w zakresie pełnienia przez siostry zakonne misji wychowania w przedszkolu.

c) Opracowywanie materiałów mogących służyć pomocą zgromadzeniom w zakresie formacji sióstr.

d) Planowanie i opracowywanie programów dni skupienia, zjazdów szkoleniowych itp. dla sióstr przedszkolanek.


 

Sekcja Specjalnych Ośrodków Wychowawczych

Opiekunka Sekcji:
M. Dąbrówka Augustyn, służebniczka Śl. NMP NP

Przewodnicząca:
s. Ewa  Małgorzata Pintele, obliczanka

Wice – Przewodnicząca:
s. Krystiana Kowalska, felicjanka

Sekretarka:
s. Bożena Adamka, szarytka

Członkinie:
s. Benedykta Pogorzelska,   zmartwychwstanka

Cel i zadania

Sekcja rozpoczęła swoją działalność w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania związane z prowadzeniem przez Siostry Specjalnych Ośrodków Wychowawczych. Podobnie jak w innych dziełach istnieje potrzeba szukania rozwiązań – także prawych, finansowych i administracyjnych, wobec ciągłych zmian w ustawodawstwie i w ogóle w stale zmieniającej się rzeczywistości. Siostry wyrażają potrzebę takich spotkań i dzielenia się doświadczeniami, a także ubogacania specyfiką duchowości i charyzmatu; aby jak najpełniej pełnić swoją posługę wobec dzieci i młodzieży szczególnej troski.

Prace komisji

Opiekunka Komisji:
S. Dolores Zok, służebnica Ducha Świętego

Przewodnicząca:
s.Irena Karczewska,Franciszkanka Misjonarka Maryi

Wiceprzewodnicząca:
s. Zygmunta-Zofia Kaszuba Karmelitanka Dzieciątka Jezus

Skarbniczka:
s. Łucja Joanna Malinowska  Służebnica Ducha Świętego

Sekretarka:
s. Elżbieta Sołtysik, Misjonarka Św. Piotra Klawera

Członkinie:
s. Anastazja Dynak, Salezjanka
s. Eligia Opiłowska,Michalitka
s. Laura Renata Lamparska, Misjonarka Świętej Rodziny

Cel i zadania

 1. Celem Komisji jest:

a)  rozbudzanie ducha i świadomości w rodzinach zakonnych w kraju na potrzeby misyjne Kościoła, wspieranie dzieł misyjnych modlitwą, ofiarą, pośrednictwo w niesieniu pomocy materialnej oraz świadczenie tej pomocy;

b) utrzymywanie kontaktów z polskimi siostrami na misjach.

2. Zadaniem Komisji jest w szczególności:

a) troska o zaznajamianie sióstr zakonnych z orzeczeniami Stolicy Apostolskiej i przemówieniami Ojca Świętego dotyczącymi misji oraz wytycznymi Komisji Misyjnej Episkopatu Polski;

b) troska o dokształcanie misyjne sióstr zakonnych, aby tematyka misyjna znalazła odpowiednie miejsce w wychowaniu zakonnym, w duszpasterstwie sióstr zakonnych i w programach ich dokształcania;

c) organizowanie sesji szkoleniowych dla referentek misyjnych, które by w zgromadzeniach zajęły się w specjalny sposób problematyką misyjną;

d) zapoznawanie sióstr z aktualnymi problemami z zakresu działalności misyjnej Kościoła oraz potrzebami duchowymi i materialnymi misjonarzy poprzez dostarczanie materiałów z dziedziny misyjnej;

e) uwrażliwianie rodzin zakonnych na potrzeby personalne misji w celu budzenia powołań misyjnych;

f) dzielenie się dobrami duchowymi  z siostrami na misjach.

Prace komisji

W ramach Komisji Dzieł Charytatywnych działają dwie sekcje: Sekcja Pomocy Potrzebującym i Sekcja przeciwdziałania współczesnym formom niewolnictwa ”Bakhita”.

Sekcja Pomocy Potrzebującym

Opiekunka:
m. Teresa Maciuszek, albertynka

Przewodnicząca:
s. Bernarda Michalska, franciszkanka szpitalna

Wiceprzewodnicząca:
s. Bernarda Kostka, albertynka

Sekretarka:
s. Jadwiga Piorun, felicjanka

Członkinie:
s. Helena Kasperuk, albertynka
s. Małgorzata Czarnecka, szarytka
s. Małgorzata Laskowska, USJK
Barbara Piekarska, sługa Jezusa
s. Lucjana Kawińska, ZSMBM
s. Magdalena Bella, albertynka

Cel i zadania

 • pomaganie żeńskim zgromadzeniom zakonnym w prowadzeniu różnych dzieł charytatywnych, zgodnie z własnymi charyzmatami, potrzebami Kościoła i w odpowiedzi na znaki czasu;
 • pomaganie w formowaniu właściwych postaw u sióstr prowadzących dzieła charytatywne;
 • pomaganie w oddziaływaniu duszpasterskim w ośrodkach dzieł charytatywnych prowadzonych przez siostry.

 


 

Sekcja przeciwdziałania Współczesnym Formom Niewolnictwa ”Bakhita”

Opiekunka:
m. Teresa Maciuszek, albertynka

Przewodnicząca:
s. Bożena Noga, FMM

Sekretarka

s. Katarzyna Grunwald, pasjonistka św.P.

Cel i zadania

 1. Celem Sekcji jest animowanie inicjatyw w ramach przeciwdziałania i pomocy ofiarom współczesnych form niewolnictwa.

2. Zadaniem Sekcji jest w szczególności:

a) Działalność edukacyjno-szkoleniowa w zakresie zagrożeń wynikających ze współczesnych form niewolnictwa;

b) rozeznawanie sytuacji i tworzenie bazy informacyjnej w zakresie działań pomocowych prowadzonych przez zgromadzenia;

c) pomoc w tworzeniu i wspieraniu sieci pomocowej dla ofiar;

d) opracowywanie materiałów mogących służyć pomocą zgromadzeniom w zakresie formacji sióstr;

e) przygotowywanie dla Konsulty projektów, wniosków i wskazań dotyczących realizacji celów Komisji;

f) nawiązywanie współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi pracującymi w zakresie pomocy ofiarom.

Strona internetowa:

promo_logo

 

 

Prace komisji

Przewodnicząca:
M. Agata Mirek, córka Maryi Niepokalanej

Członkinie

S. Venerabilis Guzy (służebniczka śląska)

S. Amata Kupka ( siostry dr Notre Dame)

S. Małgorzata Krupecka (urszulanka SJK)

S. Jadwiga Kupczewska (sercanaka)

S. Danuta Kozieł (nazaretanka

 

 

Działalność Komisji:

Komisja przejęła koordynowanie pracy sióstr zajmujących się historią zgromadzeń w Polsce, prowadzonych poprzednio w ramach Katolickim Uniwersytecie Lubelskim najpierw przez M. Krystynę Dębowską, a obecnie przez M. Agatę Mirek.

Komisja Historyczna skupia około 50 sióstr, ściśle współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce działającym w KUL-u. W 2013 roku ks. Rektor Antoni Dębiński potwierdził wolę dalszej współpracy i patronatu naukowego dla prowadzonych badań nad dziejami najnowszymi zakonów żeńskich w Polsce.

W ramach swojej działalności Komisja Historyczna każdego roku organizuje ogólnopolską konferencję naukową sióstr historyczek. Prowadzi także regularnie, raz na kwartał, spotkania seminaryjne dla trzech grup regionalnych: w Krakowie, we Wrocławiu  i w Warszawie.

Opiekunka z ramienia Konsulty
M. Ewa Kaczmarek, misjonarka dla Polonii

Przewodnicząca:
S. Krystyna Chmiel, służebniczka NMP

Sekretarka:
S. Iwona Dworska, USJK

Członkinie
S. Savia Bezak, służebniczka BDNP
S. Władysława Naglik, serafitka

Cel i zadania:

 1. Celem działalności Komisji Prawno-Ekonomicznej jest pomoc zgromadzeniom zakonnym w zakresie spraw ekonomicznych i prawnych dla potrzeb ich wewnętrznych oraz prowadzonej przez zgromadzenia działalności instytucjonalnej.
 2. Komisja wypełnia swoje zadania wobec zgromadzeń głównie poprzez kontakt z siostrami ekonomkami.
 3. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a) uwrażliwianie zgromadzeń na zmieniające się wymagania prawne, na potrzebę dokształcania w zakresie prawa i ekonomii oraz korzystania z pomocy ekspertów i kompetentnych osób,

b) śledzenie zmian w przepisach prawnych dotyczących zgromadzeń zakonnych i prowadzonej działalności statutowej,

c)  współpraca z instytucjami kościelnymi i świeckimi w celu uzyskania obowiązującej interpretacji przepisów prawnych,

d)  przygotowywanie dla Konsulty problemów wymagających wystąpienia do władz kościelnych i świeckich w celu konsultacji lub wyjaśnienia,

e) organizowanie spotkań i szkoleń służących przekazywaniu informacji o zmianach w przepisach prawnych dotyczących zgromadzeń zakonnych i ich działalności,

f) służenie zgromadzeniom poprzez telefoniczne lub osobiste konsultacje i spotkania,

g)  przygotowywanie materiałów, wzorów pism, formularzy służących pomocą w bieżącej działalności  zgromadzeń i prowadzonych dzieł,

h) przedstawianie Konsulcie aktualnych inicjatyw wypracowanych przez Komisję.

 

Prace komisji

Opiekunka komisji:
m. Beata Mazur, USJK

Sekcja pielęgniarska

Przewodnicząca:
s. Milena Kamieniecka

Członkinie:
Bernadetta Wajda, franciszkanka od cierpiących
s. Zofia Kołomańska, szarytka
s. Barbara Rakowska, szarytka
s. Romualda Wicijewska, służebniczka NMP NP – starowiejska

Cel i zadania

Pomoc siostrom zakonnym pracującym przy chorych w formowaniu właściwej postawy chrześcijańsko-zakonnej oraz apostolskiej.

Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów i trudności wynikających z charakteru ich pracy.

Zadaniem Sekcji jest w szczególności:


a) Zapoznanie sióstr z dokumentami Kościoła i wskazaniami Stolicy Apostolskiej, oraz Episkopatu Polski dotyczącymi instytutów zakonnych a w szczególności dotyczących Służby Zdrowia

b) Wskazywanie siostrom zakonnym materiałów i dokumentów, pomagających w formacji prawdziwej postawy ewangelicznej wobec człowieka potrzebująceg

c) Informowanie sióstr o aktualnych przepisach z zakresu Służby Zdrowia

d) Rozwiązywanie problemów sióstr związanych z pracą w różnych placówkach Opieki Zdrowotnej (szpitale, domy opieki, domy dziecka, hospicja, w stacjach Caritas, przychodniach, placówkach specjalistycznych, infirmeriach zakonnych i innych jednostkach)

e) Wypracowywanie właściwych metod apostolskich w stosunku do chorych i pracowników Służby Zdrowia

f) Organizowanie Ogólnopolskich Dni Skupienia na Jasnej Górze dla sióstr pracujących przy chorych, (opracowanie tematów, poszukiwanie prelegentów

g) Troszczenie się o dokształcanie zawodowe sióstr pracujących przy chorych (udział w sympozjach, Kongresach i warsztatach szkoleniowych).


 

Sekcja lekarska

Przewodnicząca:
Barbara Pełszyńska, służka NMPN

Członkinie
s. Elżbieta Woźna, urszulanka SJK
s. Joanna Gąbka, szarytka

Prace komisji