Znaczny wkład w budowanie komunii mogą wnieść Konferencje Wyższych Przełożonych (…). Struktury te, których działalność została ożywiona i określona przez Sobór Watykański II i późniejsze dokumenty mają na celu przede wszystkim promocję życia konsekrowanego wpisanego w kontekst ogólnej misji Kościoła.

Za ich pośrednictwem Instytuty wyrażają komunię, jaka je łączy i poszukują środków jej umocnienia, zachowując i wykorzystując specyfikę różnych charyzmatów, w których odzwierciedla się tajemnica Kościoła i wielokształtna mądrość Boża. (VC 53)

Struktury organizacyjne zgromadzeń zakonnych, jak i innych podobnych podmiotów kościelnych, zaczęły powstawać w sposób obligatoryjny (choć ich początki były już wcześniej) po Soborze Watykańskim II. Odpowiadały one soborowej wizji Kościoła jako Ludu Bożego. Miały różny charakter organizacyjny: unie, federacje, konferencje kontynentalne, krajowe…, ale cel był mniej więcej ten sam: jednoczyć zgromadzenia zakonne we wspólnej trosce o poziom ich życia i działania, apostolstwo odpowiadające znakom czasu, współczesnym potrzebom, troska o formację od początkowej po permanentną, wymiana doświadczeń, promocja życia konsekrowanego i szukanie odpowiedzi na wyzwania zmieniających się coraz szybciej czasów. Po Synodzie o życiu zakonnym w 1994 roku adhortacja apostolska Vita consecrata opisała cel istnienia tych struktur jako „przede wszystkim promocję życia konsekrowanego wpisanego w kontekst ogólnej misji Kościoła, podkreślając, że za ich pośrednictwem Instytuty wyrażają komunię, jaka je łączy i poszukują środków jej umocnienia, zachowując i wykorzystując specyfikę różnych charyzmatów, w których odzwierciedla się tajemnica Kościoła i wielokształtna mądrość Boża”. (VC 53)

Obecnie  są to najczęściej konferencje krajowe zgromadzeń żeńskich i męskich (inne formy życia konsekrowanego mają również swoje konferencje lub unie). Czasem, ze względu na dość drastyczne zmniejszanie się liczby osób konsekrowanych, konferencje męskie i żeńskie łączą się w jedną konferencję, jak np. w Hiszpanii czy Francji; w innych krajach, jak w Polsce, pozostają rozdzielone i współpracują ze sobą. W okresie posoborowym oprócz konferencji krajowych powstawały też konferencje lub unie kontynentalne. Jedną z pierwszych np. była konferencja krajów Ameryki Południowej istniejąca do dziś. W Europie również od lat 80-tych XX wieku istnieje Unia Europejskich Konferencji Przełożonych Wyższych (UCESM) z siedzibą w Brukseli (informacje bardziej szczegółową można znaleźć na stronie internetowej UCESM), do której należą niemal wszystkie konferencje krajowe. UCESM organizuje co dwa lata Zebrania Plenarne w różnych częściach Europy. Polska Konferencja Zgromadzeń żeńskich przystąpiła do UCESMu na początku lat 80-tych, w czasie spotkania w Rzymie.

W Polsce historia Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych ma swoje korzenie w działaniach niektórych zgromadzeń zajmujących się wychowaniem i nauczaniem w okresie przed II wojną światową. Utworzono wtedy rodzaj „porozumienia” między tymi zgromadzeniami, aby wspomagać się w tworzeniu wspólnego programu pracy wychowawczej (połowa lat 30-tych XX wieku) i wymieniać doświadczenia. Przed wojną odbyły się dwa  zjazdy pedagogiczne: 1-3 V 1937 r. u Niepokalanek w Warszawie; wzięło w nim udział 38 sióstr z 7 zgromadzeń i 30 X – 2 XI 1938 r. u Nazaretanek w Warszawie, w którym wzięło udział 120 sióstr, dyrektorek szkół podstawowych i średnich oraz internatów. Wojna przerwała możliwość organizowania spotkań, ale  przedwojenne porozumienie  funkcjonowało w ograniczonym zakresie i w podziemiu, skupiając siostry pracujące w kuchniach RGO i w tajnym nauczaniu.

Po zakończeniu działań wojennych siostry powróciły niemal od razu do tej idei. Nowa sytuacja jednak, przejęcie władzy przez rządy komunistyczne i nasilające się prześladowania Kościoła, a więc i życia zakonnego, stawiały nowe wyzwania i ukazywały szersze potrzeby.  Z inicjatywy  m. Emanueli Mrozowskiej, przełożonej prowincjalnej Urszulanek UR, w grudniu 1945 r odbyło się zebranie delegatek zgromadzeń wychowawczych, w którym uczestniczyły przedstawicielki 12 rodzin zakonnych. W czasie spotkania został wybrany nowy zarząd porozumienia między zakonnego. Następnie, w odpowiedzi na sugestie środowiska zakonnego, ks. kard. August Hlond, ówczesny Prymas Polski,  zwołał pierwsze powojenne (a właściwie pierwsze w historii życia zakonnego w Polsce) zebranie plenarne przełożonych  wyższych zgromadzeń zakonnych, istniejących na terenie polskim. Zebranie odbyło się w styczniu 1946 roku w Krakowie, w klasztorze Sióstr Urszulanek UR i wzięło w nim udział 124 przełożone wyższe reprezentujące 53 zgromadzenia, w tym niektóre klauzurowe.  Owocem Zjazdu, poza wysłuchaniem referatów, w tym wystąpienia biskupa lubelskiego S. Wyszyńskiego i zaplanowaniem dalszych działań,  było  utworzenie Komisji dla Porozumienia Międzyzakonnego z siedzibą w Warszawie. Uczestniczki miały też audiencję u ks. Kard. Adama Sapiehy, ordynariusza krakowskiego. Wkrótce po Zebraniu do wybranej piątki dokooptowano jeszcze dwie siostry i tak „Wielka Piątka”, jak ją nazywano,  stała się w popularnym obiegu „Wielką Siódemką”, która była właściwie pierwszą konsultą w składzie: m. Zenona Dobrowolska, przeł. gen. SS. Niepokalanek – przewodnicząca, m. Brygida Rodziewicz, przeł. gen. SS. Urszulanek SJK, m. Emanuela Mrozowska, przeł. prow. SS. Urszulanek UR, m. Beatrix Kir, przeł. prow. SS. Nazaretanek,  s. Wanda Żurawska,  Szarytka, dyr. Szkoły Pielęgniarskiej, p. Ludwika Ropp – przedstawicielka zgrom. niehabitowych, SS. Posłanniczki N. Serca Jezusa,  s. Immaculata Niezabytowska, skarbniczka, SS. Niepokalanki.

W lutym 1947 „Wielka Siódemka” planuje następne spotkania: dni skupienia dla mistrzyń nowicjatów (marzec 1947) i drugi zjazd przełożonych wyższych w maju 1947. Na tym zjeździe mówiono m.in. o konieczności podniesienia kwalifikacji zawodowych sióstr, szczególnie do pracy katechetycznej i pielęgniarskiej i ogólnego poziomu wykształcenia (ok. 50% sióstr nie miało takiego przygotowania). Na tym zjeździe ks. kard. A. Hlond zadeklarował też gotowość zatrudniania sióstr katechetek w parafiach. Następny zjazd miał miejsce w grudniu 1947 w Warszawie. W dalszych latach, poza zebraniami dla przełożonych wyższych, organizowano systematycznie spotkania o charakterze formacji duchowej i zawodowej (mistrzynie na różnych etapach, katechetki, pielęgniarki, ekonomki i inne).

Warto przypomnieć, że na posiedzeniu „Wielkiej Siódemki” w czerwcu 1948  dyskutowano na temat wezwania księdza Prymasa Hlonda do tego, aby wspólnym działaniom towarzyszyła wspólna modlitwa. Wtedy to, w pierwszym okólniku wysłanym do wszystkich zgromadzeń, cytuje się tę zachętę Kard. Prymasa i prosi, aby zgromadzenia zakonne, których było wtedy w Polsce 90, poświęciło cztery razy w roku jedną dobę na modlitwę w intencji świata i Polski oraz kapłanów o charakterze pokutnym. Ta modlitwa trwa do dziś. 

Prymas Stefan Wyszyński, który zastąpił w 1949 roku zmarłego kard. A. Hlonda, świadomy niebezpieczeństw jakie niosą dla Kościoła, a więc i życia zakonnego, nowe władze państwowe,  przyjął i rozwinął inicjatywy zakonów i opiekę nad nimi. Sytuacja polityczna w Kraju stawała się coraz trudniejsza, a działania władz coraz ostrzejsze i bezwzględne, dotykające dzieł prowadzonych przez zakony, szczególnie szkolnictwa i dzieł wychowawczych, służby zdrowia, Caritas kościelnej, ale także sytuacji prawnej, o której trudno tu w szczegółach mówić. Było to, ze strony władz państwowych, dobrze przemyślane i zorganizowane działanie.

Powołany do życia  zespół siedmiu przełożonych generalnych, reprezentujących różne charyzmaty, miał za zadanie koordynować wspólne działania zgromadzeń życia czynnego i kontemplacyjnego na poziomie krajowym. W niektórych diecezjach powstawały też diecezjalne ośrodki wspólnej pracy i wzajemnej pomocy, z miejscową referentką  organizującą na terenie diecezji pracę z zakonami żeńskimi, pracę informacyjną i formacyjną. Ośrodki te działały we współpracy z ośrodkiem warszawskim, tworząc powoli w Kraju sieć współdziałania między zakonami pod kierunkiem ośrodka warszawskiego. Z biegiem czasu,  z inicjatywy ks. Prymasa S. Wyszyńskiego, ośrodek warszawski został przekształcony w „biuro porozumienia między zakonnego” i   otrzymał siedzibę w budynkach kościelnych, najpierw  przy ul. Nowogrodzkiej, a potem w Al. Szucha. Pierwszymi pracownicami biura były m. Krystyna Baranowska, urszulanka UR i s. Zofia Andrzeja Wysokińska, urszulanka SJK. Praca odbywała się pod kierunkiem i w bezpośredniej zależności od Prymasa, który miał już wtedy specjalne uprawnienia otrzymane ze Stolicy Apostolskiej. Wśród różnych inicjatyw tego ośrodka należy wspomnieć o pierwszym kursie katechetycznym zorganizowanym przez „Porozumienie”, który miał miejsce 21 kwietnia 1950 roku u urszulanek SJK przy ul. Wiślanej w Warszawie i powstanie pierwszego katalogu zgromadzeń zakonnych w Polsce.

Od 1950 roku zebrania plenarne odbywały się systematycznie. Miały zawsze w swym programie informację o aktualnych sprawach i problemach, ale też wykłady i spotkania mające na celu kształtowanie wysokiego poziomu duchowego, zakonnego, intelektualnego i zawodowego, a także wspólnej mentalności i odpowiednich postaw w niezwykłych warunkach, w jakich żył Kraj.  Od 1952 roku, ze względu na zaostrzenie się prześladowań, Prymas zdecydował o tym, aby formalnie nie było „zebrań plenarnych”  (prawo państwowe nakazywało uzyskanie  zgody odpowiednich władz administracyjnych na spotkania i zjazdy), ale  pielgrzymkę i dni skupienia na Jasnej Górze i tak zostało  w powszechnej świadomości do upadku komunizmu.

W 1953 roku został odbudowany pałac prymasowski na ul. Miodowej i ks. Prymas przeniósł się do nowej siedziby,  a pomieszczenia w budynku na Al. Szucha (dzisiejsza Nuncjatura) przekazał w części dla  sekretariatu Porozumienia Między zakonnego powołując do życia Wydział do spraw Zakonnych przy Sekretariacie Prymasa Polski, którego kierownictwo powierzył ks. Dyr. Bronisławowi Dąbrowskiemu, orioniście, późniejszemu arcybiskupowi. W tym samy czasie pracujące w ośrodkach diecezjalnych siostry zajmujące się animowaniem życia zakonnego w diecezji, zostały ustanowione oficjalnie przez Prymasa jako referentki diecezjalne z zadaniem  współpracy z Wydziałem Spraw Zakonnych, czuwaniem nad wykonywaniem poleceń i prowadzenia szkolenia sióstr na swym terenie. W latach 1953 – 56 Ksiądz Prymas przebywał w więzieniu, ale ustanowione przez niego struktury pracy miedzy zakonnej  i współpracy w Kościele funkcjonowały sprawnie.

Kolejne decyzje Księdza Prymasa, odnoszące się do życia zakonnego, odpowiadały zarówno zmieniającej się sytuacji politycznej i społecznej Kraju jak i potrzebom zakonów, wymagającym wzmocnienia współpracy i wspólnych działań. W maju 1960 ksiądz kard. S. Wyszyński wydał normy regulujące pracę między zakonną, a czerwcu tego samego roku powstała już formalnie pierwsza „Konsulta” (pierwsza nazwa późniejszej konferencji) Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, skupiająca życie zakonne żeńskie w Polsce. Stąd do dzisiaj niektórzy jeszcze utożsamiają „konsultę” z całością „konferencji”. W następnych latach, biorąc pod uwagę wskazania posoborowe Kościoła Powszechnego, Konsulta – Konferencja ze swym zarządem podjęła pracę nad  bardzo intensywną pomocą zgromadzeniom w  poznawaniu dokumentów soborowych i wskazań dla życia zakonnego (były nawet egzaminy ze znajomości tekstów),  nad nakazaną przez Sobór rewizją prawa zakonnego, intensyfikacją formacji początkowej i permanentnej, przygotowanie sióstr do prowadzenia formacji (powstało dwuletnie studium prawno-administracyjne), a także, co było prawdziwie proroczą w nowych czasach decyzją, intensywne dokształcanie sióstr w szkołach wieczorowych podstawowych i średnich oraz wyższych, na ile to było możliwe (szczególnie na KULu). Konsulta utworzyła też różne komisje, które organizowały formację dla różnych grup sióstr o charakterze zawodowym.

W  1970 roku  watykańska kongregacja ds. życia zakonnego erygowała już kanonicznie  Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce i nadała jej Statut prawny. Statut ten był modyfikowany w 1976 i 1991 roku, w miarę zmieniania się ogólnej sytuacji Kościoła w Polsce (do końca lat 80-tych Ksiądz Prymas miał specjalne uprawnienia dane mu przez Stolicę Apostolską, które zostały cofnięte dopiero po 1989 roku wraz z nawiązaniem stosunków dyplomatycznych Watykan – Polska). Ustawa o relacjach Kościoła i Państwa z 1989 roku nadała Konferencji status prawny. Prymasowski Wydział do Spraw Zakonnych, który przez lata pełnił funkcję sekretariatu Konsulty –Konferencji, a jego kierownik – asystenta kościelnego dla Konferencji, po 1989 r. i zmianie Statutów uległ likwidacji: z prymasowskiego Wydziału do Spraw Zakonnych wycofano kościelnego asystenta, a sam wydział został przekształcony w Sekretariat Konferencji.  Zatrudnione w nim siostry stały się niemal automatycznie pracownicami Sekretariatu Konferencji WP. W 1991 r. zmiany te uzyskały aprobatę prawną Watykanu, dając Konferencji pełną autonomię organizacyjną. Oznaczało to, że władze Konferencji wybrane przez Zebranie Plenarne nie wymagały już zatwierdzania przez Prymasa, a Sekretariat podlegał władzom Konferencji. Dopiero przy następnej korekcie Statutów, na wzór innych Konferencji zakonnych, została wprowadzona w 2008  r. funkcja sekretarki generalnej.

Do Konferencji należały również zakony klauzurowe, a dla zachowania pewnej odrębności ich członkinie tworzyły osobną Komisję, której przewodnicząca wchodziła w skład konsulty. W roku 1984 klasztory klauzurowe, na własną prośbę, otrzymały z Watykanu erekcję  Konferencji Żeńskich Klasztorów Klauzurowych.

Obecnie, to jest w 2022 roku, Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych (KWPŻZZ) w Polsce skupia 153 przełożone wyższe, reprezentujące 107 zgromadzeń zakonnych. Członkiniami rzeczywistymi są przełożone generalne i prowincjalne. W pracach Konferencji biorą udział także delegatki wspólnot nie mających przełożonych wyższych w Polsce oraz obserwatorki i przełożone nowo powstałych zgromadzeń.

Władzą Konferencji jest Zebranie Plenarne, które zbiera się zwykle dwa razy w roku (na wiosnę i na jesieni). Do zadań Zebrania Plenarnego należy wybór ośmioosobowej rady (konsulty), zatwierdzenie programu wspólnej pracy i wytyczenie jej kierunków, rozeznanie znaków czasu i wyzwań dla życia zakonnego, jakie one niosą, formacja przełożonych, czuwanie nad pracą komisji i inne, wynikające z aktualnej sytuacji Kościoła i życia społecznego.  Władzę wykonawczą pełni Rada Konferencji  (konsulta) składająca się z przewodniczącej, wiceprzewodniczącej i sześciu konsultorek, wybranych przez Zebranie Plenarne tak, aby reprezentowały różne charyzmaty i dziedziny apostolstwa. Organem wykonawczym jest Sekretariat Konferencji, kierowany przez  sekretarkę generalną. W skład Sekretariatu wchodzi  ponadto zastępczyni sekretarki generalnej, siostra odpowiedzialna za dział prawny i ewentualnie inne osoby pomagające w pracy.

Konsultę tworzy osiem sióstr przełożonych generalnych lub prowincjalnych. Zgodnie ze  Statutem powinny reprezentować różne charyzmaty obecne w Kościele polskim. Dla podtrzymania siostrzanych związków na spotkania konsulty jest zapraszana przewodnicząca Konferencji Klasztorów Klauzurowych. Spotkania odbywają się mniej więcej co dwa miesiące, często w domach konsultorek. [ spis personalny konsult patrz: historia Konsulty].

Działania Konferencji są poszerzone przez istniejące przy niej komisje (jest ich dziewięć), mające na celu organizowanie spotkań formacyjnych dla różnych grup sióstr (formacja na wszystkich etapach, różne działy apostolstwa, posługa potrzebującym i inne). W skład komisji wchodzą siostry z różnych zgromadzeń, mające doświadczenie w danej dziedzinie i pracujące w kontakcie z zarządem Konferencji poprzez swą opiekunkę, będącą jedną z konsultorek. Ponadto istnieją dwa zespoły wspomagające merytorycznie działanie Sekretariatu: zespół prawny i administracyjny. Kilkanaście lat temu został opracowany regulamin dla komisji, aby zapewnić im większą mobilność i przepływ kadr. W miarę potrzeb co jakiś czas przeprowadza się korektę komisji, aby odpowiadały rzeczywistym potrzebom czasu. Regulamin zapewnia też zmiany na stanowisku kierujących komisjami.

Szczególną formą kontaktu i współpracy Konferencji z zakonami w poszczególnych diecezjach jest tzw. referentka diecezjalna, powoływana obecnie przez biskupa ordynariusza i organizująca formację sióstr zakonnych, pracujących na terenie diecezji. Jej zadania i funkcja wywodzą się z lat 50-tych XX wieku i choć zmieniły się one w znacznym stopniu, nadal mają dużą rolę, szczególnie formacyjną dla sióstr zakonnych pracujących w poszczególnych diecezjach. Jedna z komisji Konferencji przygotowuje dla nich każdego roku wspólny program spotkań formacyjnych oparty zwykle na programie Kościoła w Polsce.

Ze stałych inicjatyw prowadzonych przez Konferencję od lat – bo  zmieniają się programy i forma organizacyjna, ale istota pozostaje – to: we współpracy z jednym ze zgromadzeń męskich dwuletni kurs dla odpowiedzialnych za formację (ok. 100 słuchaczek, w tym z Ukrainy, Białorusi, Słowacji…), tygodniowy kurs dla nowo mianowanych przełożonych lokalnych (dwa turnusy rocznie), trzyletnie studium formacyjne dla sióstr formacji początkowej i młodych profesek wieczystych (w Warszawie, w Krakowie i w Poznaniu) oraz warsztaty dla przełożonych organizowane przede wszystkim w Warszawie i w Krakowie.

Konferencja wydaje od 1996 dwa razy w roku swój biuletyn i prowadzi stronę internetową www.//zakony-zenskie.pl.

Niewątpliwie osiągnięciem, na które pracowały lata i wiele kolejnych zarządów Konferencji, jest coraz bardziej jasna świadomość potrzeby istnienia takiego forum jak konferencja, która daje możliwość nie tylko wspólnej refleksji, dzielenia się charyzmatami, rozwijania inicjatyw  (np. w dziedzinie formacji przełożonych), ale też pozwala na  bardziej czytelne zaakcentowanie miejsca i roli życia konsekrowanego w Kościele i w społeczeństwie. Daje to możliwość wspólnej troski także o sprawy, które wymagają uregulowania (np. zasad zatrudniania sióstr zakonnych w instytucjach kościelnych, interwencje dotyczące przepisów prawnych dotyczących prowadzenia dzieł i inne…); pozwala też na przyjęcie jednolitych wewnętrznych regulacji, jak to np. miało miejsce w sprawie przepisów dotyczących ochrony nieletnich i przygotowania merytorycznego sióstr do pełnienia funkcji odpowiedzialnych za te sprawy we własnych zgromadzeniach.  Konferencja zatroszczyła się też o to, aby zostały przeprowadzone w perspektywie Synodu 2023 spotkania pre-synodalne wewnątrz zgromadzeń zakonnych, a ich wyniki zostały przesłane do Watykanu. Jedną z grup była grupa przełożonych wyższych, która pracowała wspólnie. W ostatnim okresie przykładem jednoczenia sił pod kierunkiem Konferencji była pomoc materialna, jakiej udzieliło ponad 1000 wspólnot zakonnych uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy, jak i pomoc, najczęściej rzeczowa tym, którzy na Ukrainie pozostali. Trudno wymienić wszystkie inicjatywy, ale Konferencja stara się o to, aby współ-czuć z problemami współczesnego Kościoła i świata i pomagać ludziom na miarę swoich możliwości.

Konferencja współpracuje z innymi podmiotami kościelnymi: na płaszczyźnie międzynarodowej z Dykasterium ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, z  Europejską Unią Konferencji Przełożonych Wyższych, z Międzynarodową Unią Przełożonych Generalnych  i z innymi konferencjami. W Kraju są to przede wszystkim relacje na poziomie Konferencji Episkopatu Polski (KEP).  Kontakt stały ma miejsce na poziomie sekretariatu KEP, który informuje naszą Konferencję o sprawach odnoszących się do Kościoła, a w tym i życia zakonnego. Druga forma współpracy odbywa się na poziomie Komisji: Komisja Episkopatu do spraw życia konsekrowanego, w skład której wchodzą księża biskupi i przedstawiciele czterech konferencji osób konsekrowanych istniejących w Polsce. Omawia ona sprawy bieżące, przygotowuje obchody dnia życia konsekrowanego, a ostatnio – opracowuje teologię życia konsekrowanego do wprowadzenia do programu formacyjnego seminariów diecezjalnych w Polsce. Druga Komisja Biskupi – Przełożeni Zakonni ma charakter bardziej praktyczny: zajmuje się kwestiami trudnymi i tymi, które wymagałyby uregulowania. Wchodzą do niej biskupi oraz przewodniczący i delegaci poszczególnych konferencji życia konsekrowanego.  Od wielu lat (z kilkuletnią przerwą) przewodniczący dwóch największych konferencji żeńskiej i męskiej są zapraszani na sesje plenarne Episkopatu. Daje to możliwość lepszego poznania się wzajemnie i orientacji w sprawach i programach Kościoła w Polsce.

Współpraca z Konferencją Zakonów Męskich i Konferencją Klasztorów Klauzurowych jest dobra i stała: osobisty kontakt, wspólne inicjatywy (np. badania socjologiczne nad tożsamością), czasem spotkanie konsult, zaproszenia na sesje plenarne. Inne formy zależą od konkretnych potrzeb i wyzwań chwili. Do stałych form od wielu lat należy  organizowane od 1996 roku co trzy lata wspólne sympozjum jako studium aktualnych spraw i organizowany od wielu lat co dwa, trzy lata Kongres młodych osób konsekrowanych. Ostatnie takie spotkania miały miejsce na jesieni 2022 roku.

Skład personalny Konsult kolejnych kadencji od początku istnienia

Część I do 1990 – część II od 1990

Lata trzydzieste XX wieku

W odbudowującej się po latach zniewolenia i zaborów Polsce sprawa wychowania młodzieży i służby społecznej zakonów napotyka na konfrontację z różnymi poglądami. W związku z tym siostry coraz bardziej czują potrzebę jednoczenia swych sił i wspólnego frontu. Określiła to w r. 1934 Elżbieta Tarowska, niepokalanka, w liście do przełożonej generalnej SS. Niepokalanek M. Zenony Dobrowolskiej pisząc o potrzebie utworzenia z innymi Zgromadzeniami wychowującymi “wspólnego frontu celem zabezpieczenia naszej ideowej pracy nad młodzieżą”. Sprawę tę poruszyły też M. Cecylia Łubieńska – przełożona prowincjalna SS. Urszulanek UR i S. Cecylia Nowosielecka, niepokalanka, w rozmowie z wiceministrem Kazimierzem Pierackim.

 • Rok 1936

Cecylia Łubieńska – przełożona prowincjalna SS. Urszulanek z m. Zenoną Dobrowolską przełożoną generalną SS. Niepokalanek inicjują porozumienia miedzy Zgromadzeniami prowadzącymi szkoły średnie, ogólnokształcące i zawodowe licea gospodarcze. Do „Porozumienia” wchodzą Zgromadzenia SS. Nazaretanek, SS. Sacre Coeur, SS. Zmartwychwstanek, SS. Felicjanek (W-wa), SS. Notre Dame (Lwów), SS. Urszulanek SJK, SS. Dominikanek Misjonarek Maryi. Porozumienie organizuje kolejne zjazdy pedagogiczne.

 • Rok 1937I Zjazd Pedagogiczny (1-3 V) w Warszawie.

Obradom błogosławił Kard. Aleksander Kakowski, depesze nadesłali: z Watykanu kard. Pacelli, kardynał A. Kakowski, Abp Gall. W Zjeździe uczestniczył ks. kanonik Węglewicz, wizytator nauki religii w W-wie. Uczestniczyło 38 sióstr. Wybrano Prezydium Porozumienia: Zenona Dobrowolska przełozona gen. SS. Niepokalanek, m. Emanuela Mrozowska, przeł. prow. SS. Urszulanek UR oraz Komisję Międzyzakonną złożoną z Przełożonych Wyższych zainteresowanych Zgromadzeń.

 • Rok 1938 – II Zjazd Naukowo – Pedagogiczny (30 X – 2 XI) Warszawa.

Organizatorkami były: Emanuela Mrozowska, przeł. prow. SS. Urszulanek UR i s. Cecylia Nowosielecka, niepokalanka. Otwarcia Zjazdu dokonał Nuncjusz Ap. Mgrs. Cortesi. Uczestniczyło 120 sióstr. Działało Prezydium Zjazdu, uchwalono „Regulamin Zjazdów”, zadania i kompetencje Komitetu Organizacyjnego Zjazdów.

 • III Zjazd planowany jesienią 1939 roku już się nie odbył… wybuchła wojna.
 • W dniu 14 XI 1945 m. Zenona Dobrowolska, przeł. gen. Sióstr Niepokalanek, w rozmowie z kardynałem Augustem Hlondem, Prymasem Polski, poruszyła konieczność reaktywowania porozumienia między zakonami w celu jednolitego działania w dziedzinie wychowawczej. Postanowiono też wznowić porozumienie i współpracę międzyzakonną i poszerzyć zakres wspólnego działania.
 • W dniu 9 XII 1945 odbyło się zebranie delegatek 12 Zgromadzeń wychowawczych, podczas którego w dniu 16 grudnia dokonano wyboru m. Emanueli Mrozowskiej UR na przewodniczącą „Porozumienia”. Ksiądz Prymas zapowiedział zwołanie zjazdu przełożonych generalnych i prowincjalnych wszystkich zakonów w Polsce.
 • I Zjazd Przełożonych Wyższych odbył się w dniach 24-25 stycznia 1946 r. w Krakowie, w klasztorze SS. Urszulanek UR przy ul. Starowiślnej. Wzięło w nim udział 124 przełożone z 53 zgromadzeń, w tym kilka klauzurowych. Owocem Zjazdu było utworzenie Komisji dla Porozumienia Międzyzakonnego z siedzibą w Warszawie. W skład Komisji zwanej „Wielką Piątką” weszły:
  1. m. Emanuela Mrozowska, przewodnicząca – p. prow. SS. Urszulanek UR
  2. m. Zenona Dobrowolska – p. gen. SS. Niepokalanek
  3. m. Pia Leśniewska – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  4. s. Wanda Żurawska – SS. Miłosierdzia
  5. p. Ludwika Ropp, niehabitowa – SS. Posłanniczki N. Serca Jezusa

Na zebraniu „Wielkiej Piątki” w dniu 19 XII 1949 r. dołączono do komisji dwie osoby i wtedy Komisja Międzyzakonna stała się „Siódemką” w składzie:

  1. m. Zenona Dobrowolska, przewodnicząca – p. gen. SS. Niepokalanek
  2. m. Brygida Rodziewicz – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  3. m. Emanuela Mrozowska – p. prow. SS. Urszulanek UR
  4. m. Beatrix Kirkor – p. prow. SS. Nazaretanek
  5. s. Wanda Żurawska – SS. Miłosierdzia, dyr. Szkoły Pielęgn.
  6. p. Ludwika Ropp, niehabitowa – SS. Posłanniczki N. Serca Jezusa
  7. s. Immaculata Niezabytowska, skarbniczka – SS. Niepokalanki

 

Około roku 1956 zmienił się skład „Siódemki”, którą już określano mianem Konsulty:

 • I KONSULTA 1956 – 1960
  1. m. Benedykta Woyczyńska, przewodnicząca – p. gen. SS. Fr. Służebnic Krzyża
  2. m. Immaculata Niezabytowska – p. gen. SS. Niepokalanek
  3. m. Stanisława Żebrowska – p. gen. SS. Pasjonistek
  4. m. Franciszka Popiel – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  5. m. Bonifacja Werner – p. prow. SS. Urszulanek UR
  6. m. Małgorzata Piątkowska – p. prow. SS. Nazaretanek W-wa
  7. m. Maria Piller, niehabitowa – p .gen. SS. Sług Jezusa

 

 • II KONSULTA 1960 – 1963

4 VI 1960 r. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski wydał dekret ustanawiający Konsultę dla żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce i mianował pierwsze (i następne) konsultorki:

  1. m. Franciszka Popiel, przewodnicząca – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  2. m. Benedykta Woyczyńska, I asystentka – p. gen. SS. Fr. Służebnic Krzyża
  3. m. Małgorzata Piątkowska, II asystentka – p .prow. SS. Nazaretanek, W-wa
  4. m. Bolesława Broda, sekretarka – p. gen. SS. Boromeuszek, Mikołów
  5. m. Stefania Barwińska – wizytatorka SS. Miłosierdzia, W-wa
  6. m. Aniela Prendowska – komisarka gen. SS. Felicjanek
  7. m. Maria Piller, niehabitowa – p. gen. SS. Sług Jezusa
  8. m. Janina Wizor – p. prow. SS.de Notre Dame
  9. m. Bronisława Bzowska, klauzurowa – przeorysza SS. Wizytek, Kraków 

W czasie kadencji  Konsulty odeszły:

  • Benedykta Woyczyńska
  • Małgorzata Piątkowska

Weszły w czasie kadencji Konsulty:

  • Helena Kaniakówna – p. gen. SS. Fr. Rodziny Maryi
  • Zofia Szulc – p. prow. SS. Zmartwychwstanek

 

 • III KONSULTA 1963 – 1966
  1. m. Franciszka Popiel, przewodnicząca – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  2. m. Aniela Prendowska, przewodnicząca – komisarka gen. SS. Felicjanek
  3. m. Stefania Barwińska, I asystentka – wizytatorka SS. Miłosierdzia, W-wa
  4. m. Helena Kaniakówna, II asystentka – p. gen. SS. Fr. Rodziny Maryi
  5. m. Janina Wizor – p. prow. SS. de Notre Dame
  6. m. Zofia Szulc – p. prow. SS. Zmartwychwstanek
  7. m. Maria Piller, niehabitowa – p. gen. SS. Sług Jezusa
  8. m. Inez Strzałkowska, sekretarka – p. prow. SS. Nazaretanek, W-wa
  9. m. Karmela Stępień, klauzurowa – przeor. SS. Karmel. Bosych, Cz-wa

W czasie kadencji Konsulty odeszła:

  • Franciszka Popiel – zginęła w wypadku w dniu 16.08.1963

Weszła w czasie kadencji Konsulty:

  • Zbigniewa Jaworska – p. prow. SS. Urszulanek UR

 

 • IV KONSULTA 1966 – 1969
  1. m. Aniela Prendowska, przewodnicząca – komisarka gen. SS. Felicjanek
  2. m. Janina Wizor, I asystentka – p. prow. SS.de Notre Dame
  3. m. Andrzeja Górska, II asystentka – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  4. m. Inez Strzałkowska, sekretarka – p. prow. SS. Nazaretanek, W-wa
  5. m. Zbigniewa Jaworska – p. prow. SS. Urszulanek UR
  6. m. Stefania Barwińska – wizytatorka SS. Miłosierdzia, W-wa
  7. m. Helena Dąbrówka, niehabitowa – p. gen. SS. Służek NMP
  8. m. Gloriosa Gruszka – p. gen. SS. Służebniczek Śl.
  9. m. Edyta Samuk, klauzurowa – przeor. SS. Benedyktynek, Żarnowiec

 

 • V KONSULTA 1969 – 1972 
  1. m. Aniela Prendowska, przewodnicząca – komisarka gen. SS.Felicjanek
  2. m. Janina Wizor – p. prow. SS. de Notre Dame
  3. m. Andrzeja Górska – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  4. m. Inez Strzałkowska – p. prow. SS. Nazaretanek, W-wa
  5. m. Gloriosa Gruszka – p. gen. SS. Służebniczek Śl.
  6. m. Stefania Barwińska – wizytatorka SS. Miłosierdzia, W-wa
  7. m. Helena Kaniakówna – p. gen. SS. Fr. Rodziny Maryi

W czasie kadencji Konsulty odeszła:

  • Stefania Barwińska

Weszły w czasie kadencji Konsulty:

  • Karolina Walesiak – wizytatorka SS. Miłosierdzia, W-wa
  • Klaudia Niklewicz – przeorysza SS. Wizytek, W-wa

 

 • VI KONSULTA 1972 – 1975
  1. m. Aniela Prendowska, przewodnicząca – komisarka gen. SS. Felicjanek
  2. m. Andrzeja Górska, I asystentka – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  3. m. Karolina Walesiak, II asystentka – wizytatorka SS. Miłosierdzia, W-wa
  4. m. Gloriosa Gruszka – p. gen. SS. Służebniczek Śl.
  5. m. Janina Wizor – p. prow. SS. de Notre Dame
  6. m. Angelika Spychalska – p. prow. SS. Felicjanek, W-wa
  7. m. Cherubina Ignaciuk, sekretarka – p prow. SS. Fr.  Misjonarek Maryi
  8. m. Klaudia Niklewicz, klauzurowa – przeorysza SS. Wizytek, W-wa

 

 • VII KONSULTA 1975 – 1978
  1. m. Angelika Spychalska, przewodnicząca – p. prow. SS. Felicjanek, W-wa
  2. m. Cherubina Ignaciuk – p. prow. SS. Fr. Misjonarek Maryi
  3. m. Andrzeja Górska – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  4. m. Karolina Walesiak – wizytatorka SS. Miłosierdzia, W-wa
  5. m. Helena Dąbrówka – p. gen. SS. Służek NMP
  6. m. Karolina Kasperkiewicz – p. gen. SS. Sercanek
  7. m. Aniela Prendowska – komisarka gen. SS. Felicjanek
  8. m. Gloriosa Gruszka – p. gen. SS. Służebniczek Śl.
  9. m. Klaudia Niklewicz, klauzurowa – przeorysza SS. Wizytek, W-wa 

W czasie kadencji Konsulty odeszły:

  • Cherubina Ignaciuk
  • Karolina Walesiak
  • Helena Dąbrówka

Weszły w czasie kadencji Konsulty:

  • Bonfilia Brzeska – p. prow. Córek Bożej Miłości
  • Tekla Budnowska – p. gen. SS. Fr. Rodziny Maryi
  • Milena Chorembalska – p. gen. SS. Fr. od Cierpiących

 

 • VIII KONSULTA 1978 – 1981
  1. m. Andrzeja Górska, przewodnicząca – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  2. m. Angelika Spychalska – p. prow. SS. Felicjanek, W-wa
  3. m. Irena Chorała, sekretarka do 27 IX 1979 – wizytatorka SS. Miłosierdzia, Kraków
  4. m. Karolina Kasperkiewicz – p. gen. SS. Sercanek
  5. m. Alma Skrzydlewska – p. gen. SS. Fr. Służebnic Krzyża
  6. m. Gloriosa Gruszka – p. gen. SS. Służebniczek Śl.
  7. m. Milena Chorembalska, niehabitowa – p. gen. SS. Fr. od Cierpiących
  8. m. Bonfilia Brzeska, sekretarka od 10 XII 1979 – p. prow. Córek Bożej Miłości
  9. m. Klaudia Niklewicz, klauzurowa – przeorysza SS. Wizytek, W-wa

W czasie kadencji Konsulty odeszła:

  • Irena Chorała

Weszła w czasie kadencji Konsulty:

  • Bernarda Janusiewicz – wik. gen. SS. Boromeuszek, Trzebnica

 

 • IX KONSULTA 1981 – 1984
  1. m. Angelika Spychalska, przewodn. do 23 III 1983 – p. prow. SS. Felicjanek, W-wa
  2. m. Alma Skrzydlewska, zastępczyni – p. gen. SS. Fr. Służebnic Krzyża –  przewodnicząca od 1 XII 1983
  3. m. Bonfilia Brzeska, sekretarka do 20 VI 1981 – p. prow. Córek Bożej Miłości – przewodnicząca od 23 III 1983 do XI 1983
  4. m. Bernarda Janusiewicz – p. gen. SS. Boromeuszek, Trzebnica
  5. m. Janina Kopytiuk – p. prow. SS. Fr. Misjonarek Maryi
  6. m. Agnieszka Szelęgiewicz – p. gen. SS. Służeb. Starowiejskich
  7. m. Kazimiera Kuc – p. prow. SS. Nazaretanek, W-wa
  8. m. Stefania Kowalczyk, niehabitowa – p. gen. SS. Służek NMP
  9. m. Klaudia Niklewicz, klauzurowa – przeorysza SS. Wizytek, W-wa

W czasie kadencji Konsulty odeszły:

  • Bonfilia Brzeska
  • Angelika Spychalska
  • Janina Kopytiuk

Weszły w czasie kadencji Konsulty:

  • Krystyna Dębowska – p. gen. SS. Franciszk. od Cierpiących
  • Anuncjata Strasburger – p. gen. SS. Niepokalanek
  • Akwina Filipowicz – p .gen. SS. Albertynek

sekretarki:

  1. Teresilla Dzienisz, felicjanka – od 1975 sekretarka Konferencji WPŻZZ + p.o. sekretarki Konsulty od 20 VI 1981 do VIII 1983;
  2. Angelika Spychalska, felicjanka – mianowana sekretarką Konsulty od 31 VIII 1983 do 1988

 

 • X KONSULTA 1984 – 1987 mianowana dekretem ks. kard Józefa Glempa, Prymasa Polski
  1. m. Agnieszka Szelęgiewicz, przewodnicząca – p. gen. SS. Służeb. Starowiejskich
  2. m. Alma Skrzydlewska – p. gen. SS. Fr. Służebnic Krzyża
  3. m. Krystyna Dębowska, niehabitowa – p. gen. SS. Franciszk. od Cierpiących
  4. m. Bernarda Janusiewicz – p. gen. SS. Boromeuszek, Trzebnica
  5. m. Kazimiera Kuc – p. prow. SS. Nazaretanek, W-wa
  6. m. Urszula Frankiewicz – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  7. m. Akwina Filipowicz – p gen. SS. Albertynek
  8. m. Zofia Chomiuk – p. gen. SS. Loretanek
  9. m. Anuncjata Strasburger – p. gen. SS. Niepokalanek
  10. m. Klaudia Niklewicz, klauzurowa – przeorysza SS. Wizytek, W-wa

W czasie kadencji Konsulty odeszły:

  • Agnieszka Szelęgiewicz, m. Kazimiera Kuc 

Weszły w czasie kadencji Konsulty:

  • Stefania Jaworska – p. gen. SS. Józefitek
  • Celina Czechowska – p. gen. SS. Służebniczek Dębickich

 

 • XI KONSULTA 1987 – 1990[1]
  1. m. Anuncjata Strasburger, przewodnicząca – p. gen. SS. Niepokalanek
  2. m. Krystyna Dębowska, niehabitowa – p. gen. SS. Franciszk. od Cierpiących
  3. m. Akwina Filipowicz – p. gen. SS. Albertynek
  4. m. Stefania Jaworska – p. gen. SS. Józefitek
  5. m. Zofia Chomiuk – p. gen. SS. Loretanek
  6. m. Urszula Frankiewicz – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  7. m. Marietta Kopińska – p. gen. SS. Służeb. Starowiejskich
  8. m. Celina Czechowska – p. gen. SS. Służebniczek Dębickich
  9. m. Klaudia Niklewicz, klauzurowa – przeorysza SS. Wizytek, W-wa

Sekretarki:

  1. m. Angelika Spychalska, felicjanka – do 1988
  2. Krystyna Zielińska, szarytka – do 1989

 

 • XII KONSULTA 1990 – 1993 Ostatnia, mianowana przez ks. kard. Józefa Glempa
  1. m. Anuncjata Strasburger, przewodnicząca – p. gen. SS. Niepokalanek
  2. m. Krystyna Dębowska – p. gen. SS. Franciszk. od Cierpiących
  3. m. Zofia Chomiuk – p. gen. SS. Loretanek
  4. m. Celina Czechowska – p. gen. SS. Służebniczek Dębickich
  5. m. Marietta Kopińska – p. gen. SS. Służeb. Starowiejskich
  6. m. Urszula Frankiewicz – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  7. m. Terezja Dziarska – p. gen. SS. Fr. Służebnic Krzyża
  8. m. Hilaria Hatko – p. prow. SS. de Notre Dame
  9. m. Klaudia Niklewicz, klauzurowa – przeorysza SS. Wizytek, W-wa

sekretarki:

  1. Eligia Nycz, serafitka: 1990 – 1992;
  2. Ernestyna Wajs, serafitka: IV1992 – IX 2016

 

 •  XIII KONSULTA 1993 – 1996 Pierwsza wybrana przez Konferencję Przełożonych Wyższych bez konieczności nominacji prymasowskiej
  1. m. Hilaria Hatko, przewodnicząca- p. prow. SS.de Notre Dame
  2. m. Krystyna Dębowska, wiceprzewodnicząca – p. gen. SS. Fr. od Cierpiących
  3. s. Eligia Nycz – p. prow. SS. Serafitek,  Oświęcim
  4. m. Celina Czechowska – p. gen. SS. Służebniczek Dębickich
  5. m. Marietta Kopińska – p. gen. SS. Służeb. Starowiejskich
  6. m. Teodata Dopierała – p. prow. SS. Urszulanek UR
  7. s. Bożena Flak – p. prow. SS. Nazaretanek, W-wa
  8. m. Gabriela Janczewska – p. gen. SS. Fr. Rodziny Maryi
  9. m. Klaudia Niklewicz, klauzurowa – przeorysza SS. Wizytek, W-wa

W czasie kadencji Konsulty odeszły:

  • Celina Czechowska
  • Krystyna Dębowska
  • Teodata Dopierała
  • Klaudia Niklewicz

Weszły w czasie kadencji Konsulty:

  • Bożena Długowska – wizytatorka SS. Miłosierdzia, W-wa
  • Teodora Saletra – p. gen. Córek Najcz. Serca Maryi
  • Immaculata Żyduch – przeorysza SS. Klarysek od W.A.

 

 • XIV KONSULTA 1996 – 1999 
  1. m. Jolanta Olech, przewodnicząca – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  2. s. Bożena Długowska, wiceprzewodnicząca – wizytatorka SS. Miłosierdzia W-wa
  3. s. Maria Broniec – p. prow. SS. Sacre Coeur
  4. s. Aleksandra Huf – p. prow. SS. Służenbnic Ducha Św.
  5. s. Teresa Maria Jasieńska – p. prow. SS. Zmartwychwst., W-wa
  6. s. Eligia Nycz – p. prow. SS. Serafitek, Oświęcim
  7. m. Teodora Saletra – p. gen. Zgr. Córek Najcz. Serca Maryi
  8. m. Angelika Spychalska – p. prow. SS. Felicjanek, W-wa
  9. m. Immaculata Żyduch, klauzurowa – przeorysza SS. Klarysek od W.A. 

W czasie kadencji Konsulty odeszły:

  • Aleksandra Huf
  • Teodora Saletra
  • Eligia Nycz
  • Teresa Maria Jasieńska

Weszły w czasie kadencji Konsulty:

  • Maria Floryn – p. gen. SS. Służek NMP
  • Maria Pioskowik – p. prow. SS. Salezjanek, W-wa
  • Janina Telega – p. prow. SS. Fr. Misjonarek Maryi

 

 • XV KONSULTA 1999 2002
  1. m. Jolanta Olech, przewodnicząca – p. gen. SS.Urszulanek SJK
  2. s. Bożena Długowska, wiceprzewodnicząca – wizytatorka SS. Miłosierdzia, W-wa
  3. s. Maria Pioskowik – p. prow. SS. Salezjanek, W-wa
  4. m. Mariola Karaś – p. gen. SS. Służeb. Starowiejskich
  5. m. Macieja Kudłacz – p. gen. SS. Niepokalanek
  6. m. Angelika Spychalska – p. prow. SS. Felicjanek, W-wa
  7. s. Janina Telega – p. prow. SS. Fr. Misjonarek Maryi
  8. m. Maria Floryn- zgrom.niehab. – p. gen. SS. Służek NMP
  9. m. Immaculata Żyduch, klauzurowa – przeorysza SS. Klarysek od W.A.

W czasie kadencji Konsulty odeszły:

  • Angelika Spychalska
  • Maria Floryn

Weszły w czasie kadencji Konsulty:

  • Danuta Wróbel – p. gen. SS. Służek NMP
  • Elwira Nieradka – p. prow. SS. Felicjanek, Przemyśl

 

 • XVI KONSULTA 2002 – 2005
  1. m. Jolanta Olech, przewodnicząca – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  2. m. Danuta Wróbel, wiceprzewodnicząca – p. gen. SS. Służek NMP
  3. m. Macieja Kudłacz – p. gen. SS. Niepokalanek
  4. s. Bożena Długowska – wizytatorka SS. Miłosierdzia, W-wa
  5. m. Mariola Karaś – p. gen. SS. Służeb. Starowiejskich
  6. m. Julia Bakalarz – p. gen. SS. Dominikanek
  7. s. Elwira Nieradka – p. prow. SS. Felicjanek, Przemyśl
  8. m. Nella Stasiowska – p. gen. SS. Serafitek
  9. m. Weronika Sowulewska, klauzurowa – przeorysza SS. Kamedułek 

W czasie kadencji Konsulty odeszły:

  • Macieja Kudłacz
  • Bożena Długowska

Weszły w czasie kadencji Konsulty:

  • Anna Helena Skalik – p. prow. SS. Zmartwychwst., W-wa
  • Fabiola Ruszczyk – p. gen. SS. Franciszk. Rodziny Maryi

 

 • XVII KONSULTA 2005 – 2008
  1. m. Jolanta Olech, przewodnicząca – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  2. m. Danuta Wróbel, wiceprzewodnicząca – p. gen. SS. Służek NMP
  3. m. Julia Bakalarz – p. gen. SS. Dominikanek
  4. m. Agnieszka Kijowska – p. gen. SS. Sercanek
  5. s. Anna Helena Skalik – p. prow. SS. Zmartwychwst., W-wa
  6. m. Fabiola Ruszczyk – p. gen. SS. Fr. Rodziny Maryi
  7. m. Nella Stasiowska – p. gen. SS. Serafitek
  8. m. Mariola Karaś – p. gen. SS. Służeb. Starowiejskich
  9. m. Weronika Sowulewska, klauzurowa – przeorysza SS. Kamedułek 

W czasie kadencji Konsulty odeszły:

  • Nella Stasiowska (5 V 2007)
  • Jolanta Olech (24 VII 2007)
  • Anna Helena Skalik (19 III 2008)

Z racji bliskości końca kadencji nie powoływano nowych konsultorek, ale poproszono m. Nellę i m. Jolantę, aby pozostały w Konsulcie do wyborów nowych członkiń.

 

 • XVIII KONSULTA 2008 – 2011
  1. m. Danuta Wróbel, przewodnicząca – p. gen. SS. Służek NMP
  2. m. Julia Bakalarz, wiceprzewodnicząca – p. gen. SS. Dominikanek
  3. m. Agnieszka Kijowska – p. gen. SS. Sercanek
  4. s. Miriam Długosz – p. prow. SS. Służebnic Ducha Świętego
  5. m. Maksymilla Pliszka – p. gen. SS. Służebniczek Dębickich
  6. m. Leticja Niemczura – p. gen. SS. Józefitek
  7. s. Cecylia Falkowska – p. prow. SS. Elżbietanek, W-wa
  8. m. Joanna Wiśniowska – p. gen. SS. Serafitek
  9. m. Weronika Sowulewska, klauzurowa – przeorysza SS. Kamedułek

W czasie kadencji Konsulty odeszły:

  • Miriam Długosz (2 X)
  • Julia Bakalarz (zmarła 22 V 2010)

Weszły w czasie kadencji Konsulty:

  • Teresa Czekała – p. prow. SS. Salezjanek, W-wa

Po zmianie Statutu i ustanowieniu funkcji sekretarki generalnej:

  1. Jolanta Olech, urszulanka SJK – sekretarka generalna (od 9 IV 2008)
  2. Ernestyna Wajs, serafitka – zastępczyni sekretarki generalnej (od 9 IV 2008)

 

 • XIX KONSULTA 2011 – 2014
  1. m. Leticja Niemczura, przewodnicząca – p. gen. SS. Józefitek
  2. m. Danuta Wróbel, wiceprzewodnicząca – p. gen. SS. Służek NMP
  3. m. Maksymilla Pliszka – p. gen. SS. Służebniczek Dębickich
  4. s. Cecylia Falkowska – p. prow. SS. Elżbietanek, W-wa
  5. m. Joanna Wiśniowska – p. gen. SS. Serafitek
  6. m. Krzysztofa Babraj – p. gen. SS. Albertynek
  7. m. Petra Kowalczyk – p. gen. SS. Matki Bożej Miłosierdzia
  8. s. Teresa Czekała -.p. prow. SS. Salezjanek, W-wa
  9. m. Weronika Sowulewska, klauzurowa – przeorysza SS. Kamedułek 

W czasie kadencji Konsulty odeszły:

  • Danuta Wróbel (16 VII 20212)

Weszły w czasie kadencji Konsulty:

  • Agata Mirek – p. gen. Córek Maryi Niepokalanej

 

 • XX KONSULTA 2014 – 2017
  1. m. Leticja Niemczura, przewodnicząca – p. gen. SS.Józefitek
  2. m. Agata Mirek, wiceprzew. do 2 V 2015 – p. gen. Zgr. Córek Maryi Niepok.
  3. m. Maksymilla Pliszka, wiceprzew. od 2 VI 2015 – p. gen. SS. Służebniczek Dębickich, przewodnicząca od 5 I 2016
  4. m. Petra Kowalczyk, wiceprzew. od 5 I 2016 – p. gen. SS. Matki Bożej Miłosierdzia
  5. m. Joanna Wiśniowska – p. gen. SS. Serafitek
  6. m. Radosława Podgórska – p. gen. SS. Fr. Służebnic Krzyża
  7. m. Krzysztofa Babraj – p. gen. SS. Albertynek
  8. m. Antonina Kasjaniuk – p. gen. SS. Opatrzności Bożej
  9. m. Weronika Sowulewska, klauzurowa – przeorysza SS. Kamedułek

W czasie kadencji Konsulty odeszły:

  • Agata Mirek (2 V 2015)
  • Leticja Niemczura (5 I 2016)
  • Krzysztofa Babraj (26 IX 2016)
  • Ernestyna Wajs, zastępczyni sekretarki gen. (13 IX 2016)

Weszły w czasie kadencji Konsulty:

  • Barbara Latocha (29 IX 2015) – p. gen. SS. Sług Jezusa
  • Benigna Kania (15 II 2016) – p. prow. SS. Urszulanek UR

sekretariat:

  1. Krescencja Huk, zastępczyni sekretarki generalnej – SS. Służebniczki Dębickie (11 X 2016)

 

 • XXI KONSULTA 2017 – 2020
  1. Maksymilla Pliszka, przewodnicząca – p. gen. SS. Służebniczek Dębickich
  2. Benigna Kania, wiceprzewodnicząca – p. prow. SS. Urszulanek UR
  3. Petra Kowalczyk – p. gen. SS. Matki Bożej Miłosierdzia
  4. Radosława Podgórska – p. gen. SS. Fr. Służebnic Krzyża
  5. Barbara Latocha – p. gen. SS. Sług Jezusa
  6. Antonina Kasjaniuk – p. gen. SS. Opatrzności Bożej
  7. Dolores Zok – p. prow. SS. Służebnic Ducha Świętego
  8. Teresa Maciuszek – p. gen. SS. Albertynek
  9. m. Weronika Sowulewska, klauzurowa – przeorysza SS. Kamedułek

W czasie kadencji z Konsulty odeszły:

  • Antonina Kasjaniuk (V 2019)
  • Radosława Podgórska (V 2019)
  • Benigna Kania (XII 2019)

W czasie kadencji do Konsulty weszły:

  • Beata Mazur (24 IX 2019) – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  • Teofania Migowska (24 IX 2019) – p. prow. SS. Nazaretanek, Warszawa

 

 • XXII KONSULTA 2020 – 2023
  1. Dolores Zok, przewodnicząca – p. prow. SS. Służebnic Ducha Świętego
  2. Ewa Kaczmarek, wiceprzewodnicząca – p. gen. SS. Misjonarek Chrystusa Króla
  3. Maksymilla Pliszka – p. gen. SS. Służebniczek Dębickich
  4. Barbara Latocha – p. gen. Sług Jezusa
  5. Teresa Maciuszek – p. gen. SS. Albertynek
  6. Beata Mazur – p. gen. SS. Urszulanek SJK
  7. Teofania Migowska – p. prow. SS. Nazaretanek, Warszawa
  8. Dąbrówka Augustyn – p. gen. SS. Służebniczek Śląskich
  9. m. Weronika Sowulewska, klauzurowa – przeorysza SS. Kamedułek

W czasie kadencji z Konsulty odeszły:

  • Weronika Sowulewska (1 VII 2021)
  • Teofania Migowska (20 VI 2022)

W czasie kadencji do Konsulty weszły:

  • Teresa Wrona, klauzurowa (1 IX 2021) – przeorysza SS. Karmelitanek, Cz-wa
  • Rut Koprucha (17 X 2022) – p. prow. SS. de Notre Dame

sekretariat:

  1. Joanna Moś (1 X 2022) – SS. Sacre Couer

***

[1] Po nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski z Watykanem Stolica Apostolska cofnęła Księdzu Prymasowi nadzwyczajne uprawnienia, jakie miał przedtem także w stosunku do życia zakonnego. Statut Konferencji uległ zmianom i od 1991 roku m.in.  Zebranie Plenarne wybierało konsultę bez potrzeby zatwierdzania jej przez Prymasa.

 

Jest więcej niż prawdopodobne, że wśród pierwszych misjonarzy działających w Polsce znaleźli się mnisi. Dopiero jednak z osobą Wojciecha łączą się, dobrze w źródłach poświadczone wiadomości o pierwszych klasztorach, o początkach polskiego życia zakonnego. Z mnichami towarzyszącymi Wojciechowi łączymy utworzenie w Polsce klasztoru czy klasztorów, nie ma jednak pewności, co do ich lokalizacji. Przyjaciele Wojciecha podjęli w 1001 roku wyprawę z Włoch do Polski. Przybyli wówczas dwaj mnisi-pustelnicy, Benedykt i Jan. Chrobry umieścił ich w klasztorze w Międzyrzeczu, na zachód od Poznania. Dołączyli do nich Polacy. Po napadzie rabunkowym w 1003 roku i zamordowaniu Pięciu Braci Polskich rozwinął się kult zabitych. Klasztor nie upadł jednak, przybył do Polski święty Brunon – Bonifacy z Kwerfurtu, który postanowił pójść w ślady świętego Wojciecha. Brunon zginął wraz z towarzyszami w 1009 roku na misjach wśród Jaćwingów (na dzisiejszej Suwalszczyźnie). Niewykluczone, jak twierdzą historycy, że charakterystyczny ruch pustelniczo-mniszych misjonarzy przybrał w Polsce Chrobrego szersze jeszcze rozmiary; wyszedł z niego też prawdopodobnie pochodzący z Małopolski święty Andrzej Świerad, zmarły około 1034 roku jako pustelnik w okolicach Nitry w Słowacji (tom I – s.29-30).

Według opinii historyków, wiele danych wskazuje, iż Bolesław Śmiały chcąc wzmocnić organizację diecezjalną tworzył w pobliżu każdej katedry opactwo benedyktyńskie. Tak powstał Tyniec pod Krakowem, Mogilno pod Gnieznem, Lubin pod Poznaniem, a najprawdopodobniej również opactwa w grodach Płocka i Wrocławia. Władca przypisywał benedyktynom szczególnie ważną rolę, o czym świadczą bogate uposażenia w dobra i dochody stałe różnego rodzaju (s. 31-32).

Doniosłe znaczenie dla kraju miało tworzenie dalszych klasztorów. W ciągu wieku XII założono ich kilkanaście. W grę wchodzili tu mnisi reguły świętego Benedykta, jak i tak zwani kanonicy regularni przestrzegający wspólnoty życia i własności. Znani już dłużej w Polsce benedyktyni powiększyli za Krzywoustego swój stan posiadania o kilka ważnych domów, między innymi na górze Łysieć (Święty Krzyż) i w Sieciechowie. Od połowy XII wieku pojawiają się w Polsce cystersi, reprezentujący potężny wówczas i ogarniający całe chrześcijaństwo zachodnie zakon chcący realizować regułę świętego Benedykta w jej pierwotnej postaci. Do końca XII wieku powstało dziewięć ich klasztorów, najsłynniejsze z nich to Jędrzejów, Sulejów i Wąchock. Kanoniczy zakon norbertanów, czyli premonstratensów, utworzył w Polsce w tym czasie osiem klasztorów, w ich liczbie znalazły się dwa domy żeńskie – na Zwierzyńcu pod Krakowem i w wielkopolskim Strzelnie. Były to pierwsze w pełni udokumentowane wspólnoty żeńskie na ziemiach polskich.

Istniejący dotąd dom norbertanek na Zwierzyńcu reprezentuje naocznie nieprzerwaną od owych czasów ciągłość polskiego żeńskiego ruchu zakonnego.

Obok mnichów i kanoników pojawiają się też w Polsce pierwsze placówki potężnych w tym stuleciu zakonów rycerskich: templariuszy i joannitów.

Szczególną jednak rolę w wieku XII-XIII przypisuje się cystersom wyspecjalizowanym w gospodarce rolnej wykorzystującym wielki dorobek rolnictwa zachodnioeuropejskiego, rozwijającego się szybko od XI wieku (s. 36-37). Zasadniczą funkcją grup kanonicko-monastycznych był staranny, uroczysty kult Boży, sprawowany w kościołach rozmiarami i wyposażeniem odpowiadającymi wadze czynności, fundamentalnej w oczach ówczesnych chrześcijan (s.43). W środowiskach kanonicko-monastycznych odnajdujemy ślady pierwszych szkół i bibliotek w Polsce (s. 44).

Doniosłe znaczenie miały bardzo bliskie związki środowisk kanonicko-mniszych z dworem królewskim, a także z dworami książąt i możnych coraz częściej fundujący nie tylko kościoły parafialne, ale i klasztory mnichów czy kanoników. Środowiska dworsko-arystokratyczne zbliżały się w ten sposób do ośrodków religijno-intelektualnej kultury, zwłaszcza kanonickiej wykraczającej daleko poza ściślejsze zadania religijne (s. 45).

Dla trwałego umocnienia się w Polsce struktur zakonnych – klasztorów miał decydujące znaczenie wiek XIII. W roku 1200 mieliśmy około siedemdziesięciu dużych klasztorów, w 1300 zaś około trzystu, nie licząc silnych placówek zakonów rycerskich skupionych nad Bałtykiem, w Prusach i na Pomorzu Zachodnim, nie należących do kompleksu niezależnych księstw piastowskich. Z zakonów dawniej już przybyłych wyróżniają się cystersi. W przeciętnym opactwie cysterskim przebywało około czterdziestu-pięćdziesięciu mnichów, wliczając w to zarówno oddających się modlitwie liturgicznej w kościele, jak i konwersów kierujących pracą ludności poddanej w majątkach klasztornych. Cystersi programowo osiedlali się w oddaleniu od większych miast. Gospodarcze walory zakonu decydowały nieraz o jego poparciu przez tych zwłaszcza książąt, którym rozwijanie gospodarki kraju leżało na sercu. W gospodarczym „skoku” Polski w XIII wieku cystersi mają swój bardzo duży udział.

W wieku XIII w Polsce stabilizuje się też ostatecznie żeński ruch zakonny. Spośród około pięćdziesięciu dużych klasztorów żeńskich leżących na starych ziemiach piastowskich z uprzywilejowanym pod tym względem Śląskiem i Pomorzem włącznie, ogromna większość powstała między rokiem 1200 a 1300. Niezależnie od reguł przejętych od klasztorów męskich, sprawujących pieczę duchową nad domami kobiet, modlitwa liturgiczna i praca wewnątrz murów stanowiła główne zajęcia sióstr. Atrakcyjność życia klasztornego dla wielu ówczesnych kobiet była tak wielka, że wszędzie problemem było, i to przez wieki, ograniczanie liczby przyjmowanych do wspólnoty. Klasztor stwarzał możliwości zrealizowania głębszych potrzeb religijnych a także nabycie wykształcenia niezbędnego chociażby do służby Bożej w liturgii.

Szczególne znaczenie dla XIII wieku miał ogromny sukces nowej formacji braci żebrzących. Pierwsi przybyli do Polski dominikanie w kilka lat po zatwierdzeniu zakonu. W 1222 roku grupa dominikanów przygotowanych we Włoszech przybyła do Krakowa. W kilkanaście lat po dominikanach przybyli z Pragi franciszkanie, którzy osiedli najpierw w Krakowie i Wrocławiu. Już w XIII wieku pojawia się kilka klasztorów augustianów. Dużo później przybywają karmelici. Bracia osiadali w głównych miastach każdej dzielnicy, byli też w każdej diecezji, co umożliwiało biskupom wykorzystanie ich jako wyspecjalizowanych duszpasterzy nauczających słowem i przykładem. Strefa związków i oddziaływań braci w większej mierze niż na Zachodzie obejmowała wieś i to zarówno warstwę rycerską, jak i chłopską. Wokół klasztorów gromadzili się najbardziej potrzebujący: biedni, chorzy, starzy liczący na jakąś formę pomocy. Od XII wieku zaczęto tworzyć przy polskich klasztorach specjalne zakłady określane wówczas jako szpitale, chociaż zakres ich funkcji wykraczał poza zadania lecznicze, były to przede wszystkim przytułki. Na Śląsku takie szpitale prowadzili głównie krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, w Krakowie zaś kanonicy Świętego Ducha. W klasztorach żebrzących i wokół nich skupiły się najbardziej żywotne kręgi polskich elit ściśle religijnych. Wymownym tego świadectwem są kulty religijne związane z dominikanami, jak: Jacka Odrowąża w Krakowie, Czesława we Wrocławiu, grupy męczenników dominikańskich w Sandomierzu wymordowanych przez Tatarów; z franciszkanami związana jest plejada księżnych polskich, żon Piastów czy też Piastówien pociągniętych ideałem franciszkańskim: święta Kinga, fundatorka klasztoru klarysek w Starym Sączu – żona Bolesława Wstydliwego, Salomea, siostra tegoż księcia, siostra Kingi, Jolanta, Anna, wdowa po Henryku Pobożnym.

W wieku XIV-XV powstało na obszarze państwa polsko-litewskiego oraz na Śląsku i Pomorzu Zachodnim łącznie ponad sto pięćdziesiąt nowych klasztorów. Zdecydowaną przewagę w tych fundacjach miały zakony żebrzące. Stare klasztory mnisze czy kanonicze przeżywały w XV wieku dość wyraźny kryzys. Większego znaczenia nabrał z czasem osadzony w 1382 na Jasnej Górze węgierski zakon paulinów, kanonicy regułami o szczególnie silnych tradycjach eremicko-monastycznych, stanowiących podstawę ich swoistości; obraz Matki Bożej na Jasnej Górze stał się bardzo szybko, już w XV wieku, głównym ośrodkiem pielgrzymkowym w Polsce (s. 82-83).

Wśród śladów wewnętrznego kryzysu, typowego dla całego chrześcijaństwa czternasto i piętnastowiecznego, dużego znaczenia nabierają silne i u nas w XV wieku ruchy reformy dominikanów i franciszkanów. U tych ostatnich wyodrębnia się osobna gałąź obserwantów w Polsce tworząca od połowy XV wieku osobny, bardzo dynamiczny zakon, nazwany u nas bernardynami; nazwa pochodzi od najstarszego ich klasztoru w Krakowie pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny. Bernardyni osiedli w najważniejszych miastach polskich i skupili przy sobie osoby i środowiska spośród autentycznych elit religijnych kraju, ludzi najbardziej wrażliwych na chrześcijańskie wartości. W pierwszych pokoleniach tego zakonu znaleźli się wśród świątobliwych i żarliwych w spełnianiu swej misji zakonników: Szymon z Lipnicy, Jan z Dukli, Władysław z Gielniowa (s. 84).

Zakony żebrzące kładły duży nacisk na stałą naukę swych braci-kapłanów. Kierujący szkołami klasztornymi lektorzy studiowali w wyższych szkołach zakonu noszących nazwę studiów generalnych. W Polsce pierwsze studium generalne utworzyli u schyłku XIV wieku dominikanie w Krakowie, później poszły w ich ślady i inne zakony mendykanckie.

W roku 1564 kardynał Stanisław Hozjusz sprowadził do Braniewa nowy w Polsce zakon jezuitów. Rola zakonu nowego typu, Towarzystwa Jezusowego, okazała się wyjątkowo doniosła. Był to zakon nastawiony całkowicie na skuteczną działalność tam wszędzie, gdzie Kościół tego potrzebował, a więc w misjach zewnętrznych i wewnętrznych, w walce z protestantyzmem, w organizowaniu szkolnictwa. Wbrew całej dotychczasowej tradycji wspólnot zakonnych jezuici zrezygnowali nawet ze wspólnej liturgii, chóru zakonnego, aby cały czas poświęcić służbie czynnej. Przygotowanie do niej trwało bardzo długo, chodziło bowiem o danie członkom zakonu gruntownej formacji religijnej i intelektualnej, by mogli wiernie i umiejętnie realizować swoje zadanie.

Od fundacji Braniewa zaczęła się ekspansja zakonu w państwie polsko-litewskim. Zakon skupił w Polsce już w pierwszym pokoleniu wielu ludzi wybitnych, tak Polaków, jak i cudzoziemców, wśród których bywali także dawni protestanci. Szkota jezuicka, średnia szkoła o najbardziej nowoczesnym programie humanistycznym, bardzo wtedy cenionym w całej Europie, szeroko otwarta dla wszystkich, darmowa, zyskiwała od razu wyjątkową wręcz popularność nie tylko wśród katolików, i protestantów. Do końca XVI wieku, co najmniej kilkanaście tysięcy uczniów przeszło przez szkoły Towarzystwa, co wycisnęło silne piętno na elitach intelektualnych kraju, tak duchownych, jak i świeckich. W początkach XVII wieku było już w Polsce i na Litwie dwadzieścia pięć dużych szkół-kolegiów we wszystkich ważniejszych miastach kraju. Jezuici utworzyli też własny uniwersytet w Wilnie w roku 1579. Działalność zakonu wykraczała daleko poza szkoły: obejmowała misje ludowe, kazania we wszystkich środowiskach, od dworu królewskiego poczynając, bardzo ostre często polemiki w słowie i piśmie z protestantami, piśmiennictwo teologiczne i religijne, itp. Umocnienie katolicyzmu było też w wielkiej mierze ich dziełem.

W wieku XVII dynamizuje się także działalność innych zakonów. Bardzo licznie zgłaszają się do klasztorów nowi kandydaci, powstają nowe domy (ruch ten przybiera masowy charakter w ciągu pierwszej połowy XVII stulecia), trwa ruch reform wewnętrznych, wzrasta zapotrzebowanie na kaznodziejów zakonnych, misjonarzy, kapelanów, spowiedników, kapłanów obsługujących miejsca pielgrzymkowe, organizatorów bractw religijnych, które stają się bardzo popularne, zwłaszcza bractwo różańcowe. Mecenat magnacki i wielko-szlachecki zapewniał w niemałej mierze rozwój klasztorów czy w ogólności rozmach budownictwa kościelnego. Kler diecezjalny, jak i zakonny, w swej masie jest pochodzenia plebejskiego, przede wszystkim mieszczańskiego, choć nie brak w jego szeregach także drobnej szlachty (s. 135). Obok starych gałęzi zakonów żebrzących, pojawiają się gałęzie nowe, z kapucynami na czele, a także oratorianie i pijarzy.

Nie brak w życiu zakonnym kobiet: powstaje wiele domów kontemplacyjnych, klauzurowych, związanych z zakonami starymi czy nowymi, a obok nich formacje czynne podejmujące prace wychowawcze, głównie szkoły dla dziewcząt, czy też oddane pracom szpitalno-charytatywnym. Życie zakonne koncentruje się w miastach (s. 155). Tradycję benedyktyńską w polskiej reformie katolickiej reprezentuje przede wszystkim dynamiczna kongregacja chełmneńska benedyktynek, kilkanaście klasztorów, kierowanych z niezwykłą energią przez Magdalenę Mortęską (1556-1631). Obok nich ośrodki bardzo intensywnego życia monastycznego stwarzają zwłaszcza karmelitanki.

Do pięciu znanych już zakonów mendykanckich – dominikanów, franciszkanów obserwantów (bernardynów) i konwentualnych, karmelitów i augustianów-eremitów, doszły trzy gałęzie zreformowane w XVI wieku: tak zwanych karmelitów bosych (reforma hiszpańska wielkich mistyków: świętej Teresy z Avila i świętego Jana od Krzyża) oraz reformatów i kapucynów, wyrosłych z pnia braci mniejszych.

Zakony typu tak zwanych kleryków regularnych – formowane dopiero od XVI wieku – jezuici, pijarzy, misjonarze, teatyni, marianie, komuniści (zwani też bartoszkami), bonifratrzy – nastawione są o wiele bardziej zdecydowanie od dawnych na różnego typu działalność w społeczeństwie, łącznie z tak bardzo ważną dziedziną, jak prowadzenie szkół, i to także zapewnia im wielki sukces na naszym obszarze. Włoski zakon pijarów, tak później zasłużonych w Polsce, sprowadził do Warszawy Władysław IV. Wraz z misjonarzami św. Wincentego a Paulo, przybyłymi do Warszawy z inicjatywy królowej Ludwiki Marii, w 1651, którzy objęli kościół Świętego Krzyża, królowa sprowadziła siostry miłosierdzia-szarytki, i oddała im Zakład Świętego Kazimierza. W roku 1654 na życzenie królowej, osiadły w Warszawie wizytki. Czynne zaangażowanie szarytek było sprzeczne z tendencją potrydenckięj reformy zgromadzeń żeńskich, która zmierzała do zamykania kobiet w klasztorach klauzurowych, uznano je więc tylko pod warunkiem, że nie będą miały charakteru zgromadzenia zakonnego. Z pięknej karty, jaką już w XVIII wieku zapisali misjonarze i szarytki w Polsce, wspomnieć można głośną postać księdza Gabriela Piotra Baudouin, niezmordowanego w ciągu pięćdziesięciu lat (1717-1768) opiekuna dzieci, zwłaszcza podrzutków. Doprowadził on wytrwałym wysiłkiem do utworzenia specjalnego szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie (1761).

Zakon wizytek, ostatnia z ważnych fundacji królowej, był dziełem świętego Franciszka Salezego. Był to zakon kontemplacyjny, zajmował się jednak również wychowaniem dziewcząt, co w polskich klasztorach mniszek, zwłaszcza u benedyktynek, stanowiło regułę. Podobny do wizytek charakter miały benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, zwane sakramentkami, sprowadzone do Warszawy przez żonę Jana Sobieskiego, królową Marysieńkę.

Z innych zakonów nowego typu bonifratrzy stworzyli w Polsce na początku XVII wieku, sieć kilkunastu szpitali w głównych miastach. Mniej liczni teatyni i komuniści znaleźli się w gronie zakonów szkolnych. Pierwsi wśród prowadzących w Rzeczypospolitej katolickie kolegia podjęli reformę szkolnictwa warszawscy teatyni w trzydziestych latach XVIII wieku w ten sposób odpowiedzieli na potrzeby odczuwane przede wszystkim przez możną szlachtę. O wiele większe znaczenie społeczne miała reforma szkół w dużych zakonach nauczających. Najwszechstronniej przeprowadziła ją polska prowincja pijarów pod kierunkiem Stanisława Konarskiego. Stanął on na czele wzorowej szkoły dla synów magnackich, Collegium Nobilium, otwartej w 1740 roku w Warszawie z wyraźną myślą o przygotowaniu przyszłej elity politycznej kraju (s. 227). Prawie równocześnie z pijarami także jezuici zabrali się do reformowania własnego najbardziej rozbudowanego systemu szkolnego. Trzeci z dużych i ważnych zakonów nauczających, misjonarze, wyspecjalizowani w kierowemu seminariami dla duchowieństwa diecezjalnego, weszli także na drogę reform.

Kluczowa we wczesnym Oświeceniu rola zakonów szkolnych wyraża się także w ich wysiłku pisarskim. W gronie trzystu osiemdziesięciu trzech ludzi piszących w Polsce, których możemy określić jako „oświeconych”, urodzonych między schyłkiem XVII wieku a rokiem 1770 duchowni stanowią aż dwie trzecie, przy czym są to przede wszystkim przedstawiciele zakonów szkolnych. Spośród świeckich są to wychowankowie zreformowanych szkół zakonnych (s. 229). Zakony powiązane były z całym społeczeństwem bardzo głęboko i na różne sposoby. W szkołach klasztornych kształciła się młodzież szlachecka i mieszczańska, do kościołów klasztornych zjeżdżała się szlachta na sejmiki, klasztor służył podróżującym za hotel. Zakonnicy obsługiwali cieszące się wielką popularnością miejsca pielgrzymkowe. Zakonnicy jako misjonarze, kapelani, pomocnicy proboszczów, kwestarze lub jako goście pojawiają się stale w parafiach i na dworach wiejskich. Wzajemne przenikanie się kultury klasztornej i innych było w tej sytuacji silne i żywe.

W szkolnictwie, ale i w tak ważnej dziedzinie, jak drukarstwo, zakony stają się od schyłku XVII wieku prawie monopolistami i zachowały ciągłość, co nie było bez znaczenia dla całości kultury kraju.

Obok rozbudowanego szkolnictwa męskiego, klasztory żeńskie pełniły także, choć skromniejsze, ale także ważne funkcje edukacyjne, przynajmniej dla kobiet ze środowiska bogatej szlachty. Taką też funkcję pełnił istniejący w Krakowie dom sióstr prezentek z własną szkołą, przeznaczoną w początkach dla najbiedniejszych dziewcząt.

Zakony, szkolne przede wszystkim, odegrały też zasadniczą rolę w podnoszeniu wykształcenia duchowieństwa diecezjalnego, co od wieków stanowiło powszechnie bardzo poważny problem. Regułą stało się też oddawanie seminariów przez biskupów w ręce zakonów, początkowo jezuitów, w XVIII wieku przede wszystkim misjonarzy i komunistów. Wielkie biblioteki, gromadzone w wielu klasztorach z dużym nakładem kosztów, miały przede wszystkim służyć pomocą zakonnikom głoszącym kazania, spowiadającym, uczącym w szkole i przy innych okazjach. Zakonnicy bardzo dbali o należytą i atrakcyjną pod każdym względem obsługę duszpasterską własnych kościołów i o „własnych parafian”, bractwa, trzecie zakony, pielgrzymów przybywających do cudownego obrazu czy figury świętego, możnych przyjaciół itp.

Na czoło akcji duszpasterskiej w tym okresie wysuwają się coraz bardziej wielkie, wielodniowe misje, prowadzone przez wyspecjalizowane ekipy zakonników w miastach i wsiach dla ogółu ludności. Takie misje zapoczątkowali jezuici już w XVI wieku, dołączyli się później misjonarze, a od XVIII wieku coraz więcej zakonów. Wysiłek, jaki wkładano w organizację misji staje się od XVII wieku bardziej przemyślany, metodyczny, ujęty w swoiste ramy. Potrzebom misji służy szereg podręczników, dobrze znanych w wielkich zakonach europejskich. Misje miały bogaty, urozmaicony program, mający wstrząsnąć sumieniami uczestników i doprowadzić do przełomu w ich życiu (s. 185).

Rola zakonów w szeroko pojętej, długotrwałej reformie katolickiej, potrydenckiej, realizowanej niekiedy na dobre dopiero w XVIII wieku, była w sumie wyjątkowo doniosła.

O ile na starych ziemiach polskich utrzymuje się pewna równowaga liczbowa kleru diecezjalnego i zakonnego, o tyle na obszarach wschodnich przewaga zakonników staje się prawie wszędzie bardzo wyraźna. W Kościele unickim kluczową pozycję zajmował zakon bazylianów ze swymi stu pięćdziesięcioma klasztorami i ponad tysiącem dwustoma mnichami w roku 1772.

W przeddzień pierwszego rozbioru zakony były u szczytu swego rozwoju i znaczenia w Rzeczypospolitej.

W całej Europie, w okresie Oświecenia przystąpiono do ataków na zakony już w latach sześćdziesiątych. Przybrały one na sile po kasacie jezuitów w 1773 roku, stanowiącej potężny cios i ostrzeżenie dla wszystkich zgromadzeń zakonnych. Oświeceniowa niechęć do kontemplacji, patrzenie na zakony wyłącznie z punktu widzenia ich użyteczności w szkole czy w szpitalu, mieszała się w tych atakach ze starym, od pokoleń nabrzmiałym antagonizmem między biskupami i klerem diecezjalnym a zakonami. Pozycja klasztorów w społeczeństwie polskim, zwłaszcza wśród szlachty, była tak silna, że nie doszło w Polsce do poważniejszych ograniczeń i likwidacji klasztorów poza jezuitami i poza kilkoma małymi domami zlikwidowanymi przez prymasa Michała Poniatowskiego. Gruntowne reformy kościelne Sejmu Czteroletniego nie dotknęły zakonów, ale przede wszystkim biskupstwa (s. 232).

Zakony czuły się szczególnie zagrożone w Księstwie Warszawskim i w pierwszych latach Królestwa. Ważnym epizodem było przymusowe usunięcie z Warszawy w 1808 roku, na wyraźne żądanie samego Napoleona, redemptorystów, zgromadzenia nowego typu, osiadłego w stolicy u schyłku niepodległej Rzeczypospolitej. Rozwijali oni szczególnie skuteczną akcję duszpasterską w szerokich kręgach ludności, zyskując w niższych warstwach ogromną popularność. Oczekiwanie kasaty wywołało w klasztorach atmosferę lęku i niepewności. Do większej akcji likwidacji około pięćdziesięciu najbogatszych klasztorów, przede wszystkim starych domów mnichów i kanoników regularnych, doszło za Królestwa, w 1819 roku, z myślą o zaopatrzeniu tą drogą nowopowstałej organizacji diecezjalnej. Kasata stanowiła jedyną właściwie większą akcję przeciw zakonom przeprowadzoną rękami polskimi przy współdziałaniu władz państwowych i kościelnych. Na terenie Królestwa pozostały przede wszystkim zakony żebrzące. Mimo ograniczeń po 1831 roku – gdy pijarom odebrano dobrze dotąd działające szkoły – do powstania w roku 1863 dotrwało ponad sto sześćdziesiąt domów, z czego sto dwadzieścia dwa domy zakonów żebrzących, liczących prawie tysiąc siedmiuset zakonników (s. 250-251). Likwidacja zakonów miała wszędzie bardzo doniosłe skutki, zważywszy na rozliczne funkcje w szeroko pojętej edukacji społecznej, jakie pełnili zakonnicy. Osłabiony kler świecki częściowo tylko, powoli i z wielkim wysiłkiem był w stanie przejmować te zadania. Jego szeregi wzmocnili na pewien czas przynajmniej, zakonnicy-księża usuwani z klasztorów (s. 253).

W okresie zaborów Kościół katolicki stał się jedyną instytucją publiczną polską z czasów dawnej Rzeczypospolitej, łączącą wszystkie trzy zabory. Doniosłe znaczenie dla historii Kościoła, w tym i zakonów, miało zapoczątkowanie przez Rosję i Prusy w latach trzydziestych XIX wieku frontalnego ataku na polskość, jako taką, z zamiarem rusyfikacji czy germanizacji. Likwidacja w guberniach zachodnich, czyli na kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, szkół polskich i klasztorów nie miała już charakteru reform państwa oświeconego, ale oznaczała początek totalnej wojny z polskością. Duża część duchowieństwa tak diecezjalnego, jak zwłaszcza zakonnego poparła z gorliwością i ofiarnością, powstanie 1830-1831 roku podobnie jak i następne zrywy niepodległościowe; szczególnie dobitnie uwidoczniło się to zarówno w ruchu konspiracyjnym, poprzedzającym powstanie styczniowe, jak i w samych walkach powstańczych czy we wsparciu dla poczynań tajnego Rządu Narodowego (tom II – 29-30). Cena, jaką zapłacił Kościół za wsparcie moralne i religijne powstania, za przeróżne formy patriotycznego zaangażowania się duchownych była ogromna: około trzydziestu księży powieszono lub rozstrzelano, około stu skazano na katorgę, kilkuset na zesłanie. W tej cenie była także prawie zupełna likwidacja życia zakonnego w wyniku kasaty zakonów przeprowadzonej roku 1864 (s. 34-35).

Mimo uciążliwości życia w atmosferze popowstaniowych represji, daje o sobie znać we wszystkich zaborach i na emigracji, nie wyłączając kresowych „ziem zabranych” ruch odnowy. Reprezentuje go w sposób szczególny szereg wybitnych mężczyzn i kobiet, które w pewnym momencie swego życia nawróciły się – w sensie odnalezienia głębszych wartości religijnych i swego powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Ludzie odnowy i żywe jej ośrodki, szukające nowych dróg, starały się nawiązywać między sobą łączność przełamując bariery zaborów, miały też one – mimo wszystkich trudności – związki międzynarodowe z ruchem odnowy katolicyzmu w różnych krajach europejskich (s. 41).

W Kościele katolickim, po poważnym kryzysie przełomu XVIII i XIX wieku, zostają odtworzone za Grzegorza XVI, papieża, w latach 1831-1846, misje, by odtąd działać na wszystkich kontynentach z rozmachem i nowatorsko w stosunku do doświadczeń poprzednich stuleci Zaś misje ludowe zachowywały tradycyjnie wielką siłę oddziaływania, ale władze zaborcze zezwalały na nie z wielką ostrożnością zwykle w okresach polityki bardziej liberalnej. Duże sukcesy w prowadzeniu misji we wszystkich trzech zaborach odnosili jezuici (s. 40).

Jednym z najbardziej rzucających się w oczy objawów katolickiego odrodzenia XIX wieku był niewątpliwie silny wzrost życia zakonnego, obejmujący tak stare, odbudowywane na gruzach, formacje zakonne, jak i niezliczone nowe zgromadzenia męskie, a przede wszystkim żeńskie. Udział kobiet w całym ruchu jest świadectwem między innymi, większej ich wrażliwości religijnej, zarazem zaś nowej pozycji społeczno-kulturalnej, jaką zaczęła uzyskiwać kobieta w nowoczesnym społeczeństwie.

Charakter zaangażowań i życia wspólnot zakonnych bardzo się zmienił. Olbrzymia większość księży i sióstr poświęca się z oddaniem duszpasterstwu, parafiom i wszelkiego typu dziełom niezbędnym do funkcjonowania społeczności katolickiej; prowadzą więc między innymi szkoły różnego typu, szpitale, organizacje, prasę, wydawnictwa, dbają o wspieranie papieża i misji, o utrzymanie i wygląd kościołów, organizują pielgrzymki itp. (s. 16).

Na emigracji uformował się zakon zmartwychwstańców. W ciągu kilku dziesiątków lat zgromadzenie stało się w Rzymie ważnym centrum doktrynalnej myśli i inspiracji katolickiej. W Rzymie papieskim zdobyli zmartwychwstańcy bardzo ważną pozycję informatorów o sprawach polskich. Po długich wysiłkach doprowadzili do utworzenia w Rzymie w 1865 roku Papieskiego Kolegium Polskiego dla kształcenia polskich księży z wszystkich trzech zaborów. Ze starych wspólnot zakonnych na ziemiach polskich, próbami przełamywania zupełnego marazmu zakonów w Galicji, wyróżniali się jezuici, w Królestwie zaś – przede wszystkim: kapucyni, misjonarze, częściowo i reformaci (s. 48).

Żeński ruch zakonny w wieku XIX skierowany był ku aktywnej służbie społecznej. Program pracy organicznej w zakresie czy to edukacji społecznej dzieci i młodzieży, czy też opieki nad ludźmi niesprawnymi realizowany był przez małe grupy sióstr żyjących wśród ludności i ofiarnie wykonujących swe zadania. W połowie wieku XIX doszło, bowiem do utworzenia nowych i sprowadzenia na ziemie polskie zgromadzeń dotąd tu nieobecnych, a wyraźnie potrzebnych. Przybywają urszulanki i siostry Sacre-Coeur dla kształcenia dziewcząt, na Śląsku wśród mieszanej ludności niemiecko-polskiej krystalizuje się zgromadzenie elżbietanek, nawiązujące do tradycji franciszkańskich. W Królestwie powstają felicjanki podejmujące pracę wśród najuboższych w mieście i na wsi podobnie dominikanki w Galicji. Poza granicami dawnej Rzeczypospolitej, w Petersburgu mają swój początek siostry Rodziny Maryi powstałe z myślą o ludziach najbardziej opuszczonych w miastach., w Rzymie – niepokalanki dla kształcenia dziewcząt polskich. Wśród inicjatorów ruchu, obok księży – jak abp Szczęsny Feliński i zakonników jak o. Honorat Koźmiński znajdujemy człowieka świeckiego zapalonego organizatora życia społecznego w Wielkopolsce Edmunda Bojanowskiego – założyciela zgromadzenia sióstr służebniczek (s. 48).

Nowością ruchu zakonnego tego okresu są liczne inicjatywy zakonotwórcze kobiet. Wiele z nich doczekało się chwały ołtarzy jak: Marcelina Darowska – założycielka niepokalanek, Zofia Truszkowska – felicjanek, Bolesława Lament – misjonarek Świętej Rodziny i wiele innych, których procesy beatyfikacyjne są w toku.

Zjawiskiem niezwykłym i to w skali światowej, była działalność kapucyna ojca Honorata Koźmińskiego głęboko zaangażowanego w ruch odnowy II połowy wieku XIX w Warszawie. Po kasacie zamknięty przymusowo w klasztorze w Zakroczymiu, zdołał rozwinąć zdumiewającą wręcz akcję, w wielkiej mierze poprzez konfesjonał, do którego zgłaszali się zainteresowani. W przekonaniu, że osoby pragnące prowadzić życie zakonne, nie powinny opuszczać kraju, ale służyć w nim społeczeństwu zorganizował w oparciu o regułę franciszkańską około dwudziestu ukrytych zgromadzeń prowadzących działalność apostolską we własnym środowisku. Zasadą Honorata było, bowiem organizowanie zgromadzeń dla poszczególnych warstw, grup społecznych, by zaradzić palącym potrzebom religijno-moralnym i materialnym różnych kategorii ludzi pracy. Wiele małych wspólnot honorackich podjęło pracę w dziesiątkach wiejskich parafii, inne pracowały jako robotnice fabryczne, co było niesłychanie nowatorskim zajęciem dla osób zakonnych (s. 81-83).

Działalność zakonów tego okresu, jawnych czy tajnych, obejmowała bardzo szeroki, zakres prac oświatowo-edukacyjnych, od katechizacji dzieci i setek ochronek po dobrze, stojące, niezbyt liczne, szkoły średnie, przeróżne formy prac opiekuńczo-charytatywnych, szpitale, przytułki, sierocińce, druk prasy i książek, prace duszpasterskie zakonników-kapłanów (s. 81-83).

W obrazie życia zakonnego na ziemiach polskich, o którym była dotychczas mowa, należy zauważyć kilka charakterystycznych zjawisk. Jedno z nich to fakt, że Polska, aż do XVI wieku nie miała w ogóle rodzimych inicjatyw zakonotwórczych, nawet do wieku XIX występowały one sporadycznie. Wszystkie pojawiające się przez stulecia wspólnoty zakonne były przeszczepiane na polski grunt z Zachodu. Eksplozja inicjatyw rodzimych miała miejsce dopiero w wieku XIX i XX. Inną cechą polskiego ruchu zakonnego była długo, aż do wieku XIX utrzymująca się przewaga liczbowa zakonników nad liczbą sióstr. Na uwagę zasługuje też fakt, że w wyniku kasat XIX-wiecznych z dawnych formacji zakonnych istniejących na ziemiach polskich, w Królestwie Polskim pozostało w 1904 roku tylko 7 męskich klasztorów z 59 zakonnikami, z żeńskich zaś 8 klasztorów z 68 siostrami. Jeszcze czterdzieści lat wcześniej w roku 1864 było: 147 klasztorów męskich i 1638 zakonników oraz 20 klasztorów żeńskich i 346 zakonnic. O dynamicznym rozwoju zgromadzeń żeńskich w latach 1860-1905, mimo restryktów kasacyjnych, świadczy fakt, że ogólna liczba zakonnic, dzięki powstaniu nowych zgromadzeń, wzrosła 20-krotnie.

Całość ruchu zakonnego w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku stanowiła dziedzictwo rozlicznych inicjatyw podejmowanych w trzech zaborach, gdzie niezależnie od siebie powstawały zgromadzenia o podobnych celach.

Bardzo zdecydowany postęp w rozwoju życia zakonnego przyniosło dwudziestolecie międzywojenne. Wzrasta liczba, zgromadzeń i klasztorów, kilkakrotnie zwiększa się liczba zakonników – do nieco ponad siedem tysięcy przed samą wojną, oraz zakonnic do ponad dwudziestu tysięcy. Mimo podejmowanych z wielu stron wysiłków rozprzestrzenienia domów zakonnych po całym kraju dysproporcje między poszczególnymi diecezjami pozostają olbrzymie z uprzywilejowaniem diecezji po-galicyjskich i Górnego Śląska. Diecezje południowe i zachodnie stanowią też tradycyjnie główną bazę rekrutacyjną zakonów o wyraźnym na ogół charakterze ludowym (s. 133).

Rozwijająca się działalność zakonów szła w dużej mierze tradycyjnymi torami pełnej obsługi duszpasterskiej własnych kościołów, obsługiwania licznych i w dalszym ciągu bardzo popularnych ośrodków pielgrzymkowych, misji ludowych (jezuici i redemptoryści w pierwszym rzędzie).

W działalności szkolno-wychowawczej szczególny rozmach wykazywali salezjanie, którzy utworzyli w sumie około trzydziestu zakładów kształcących i wychowujących zwłaszcza młodzież męską w praktycznych zawodach. Rozbudowa wydawnictw religijnych różnego typu zgodnie z wielkimi, wyraźnie rosnącymi potrzebami masowymi stanowiła jedną z najbardziej charakterystycznych cech działalności zakonów dwudziestolecia. Prawie każdy z nich wydawał jakieś czasopismo, niektóre po kilka. Jezuici bardzo rozwinęli prowadzoną już wcześniej przez siebie pracę wydawniczą o różnorodnym profilu i dla potrzeb różnych środowisk; ilościowe osiągnięcia mieli franciszkanie w Niepokalanowie, czynni byli także bardziej pallotyni, salezjanie, michaelici, redemptoryści z nowego typu zgromadzeń, dominikanie zaś ze starych.

W ruchu zgromadzeń żeńskich zdecydowany prymat miały grupy czynne nastawione zdecydowanie na zaspokojenie potrzeb społecznych, zwłaszcza tych, które nie były zaspokojone w sposób wystarczający przez inne instytucje społeczne, samorządowe czy państwowe. Ogólna liczba zgromadzeń wraz z nowo powstałymi doszła do osiemdziesięciu czterech z ponad dwudziestoma tysiącami sióstr, rozmieszczonych w około dwóch tysiącach trzystu placówkach. Liczbą członkiń przeważały zgromadzenia powstałe przed 1914 rokiem (s. 132-135).

Działalność sióstr tego okresu koncentrowała się głównie na edukacji dzieci i młodzieży oraz zadaniach charytatywnych. Prowadziły one około czterdziestu procent istniejących w całym kraju przedszkoli (siedemset dwadzieścia dwa na tysiąc osiemset pięćdziesiąt dziewięć w roku 1937), dziesiątki internatów i szkół dla młodzieży, w tym pięćdziesiąt liceów i dwanaście seminariów nauczycielskich. Bardzo poważny w skali krajowej był udział sióstr w szpitalnictwie: między innymi same prowadziły około dwustu pięćdziesięciu szpitali i około stu pięćdziesięciu zakładów specjalnych. Siostry podjęły także prace wydawnicze publikując między innym dziesięć pism dla dzieci i młodzieży. Nie bez znaczenia dla społeczeństwa był fakt życia sióstr wśród ludzi i niejako na oczach ludzi (s. 132-135).

Kościół katolicki w latach okupacji niemieckiej dzielił losy ogółu Polaków traktowanych przez hitlerowców jako rasa niższa w stosunku do germańskiego „narodu panów”. W kolejnych akcjach na ziemiach przyłączonych do Rzeszy aresztowano setki księży, zakonników i zakonnic, zamykając ich w obozach; przez największy z obozów śmierci, Dachau, przeszło łącznie tysiąc siedmiuset czterdziestu sześciu księży i zakonników polskich: ośmiuset sześćdziesięciu z nich poniosło śmierć. Dla sióstr ze zlikwidowanych klasztorów zorganizowano w początkach 1941 roku specjalny obóz pracy w Bojanowie koło Rawicza; przeszło przezeń łącznie ponad sześćset zakonnic z dwudziestu pięciu zgromadzeń (s. 161).

Ogólny bilans strat osobowych duchowieństwa polskiego lat wojny, ciągle jeszcze z lukami, wykazuje około sześciu tysięcy czterystu księży, zakonników i sióstr dotkniętych bezpośrednio wojną i represjami; śmierć poniosło tysiąc dziewięćset trzydziestu dwóch księży diecezjalnych, pięciuset osiemdziesięciu zakonników i dwieście osiemdziesiąt dziewięć zakonnic (W. Jackiewicz) (s. 162-163).

Siostry wkładały ogromny wysiłek w ratowanie i pomoc najbardziej potrzebującym, dzieciom, ludziom starym, wysiedlonym, pozbawionym pracy, zamkniętym w więzieniach i obozach, nie mającym środków do życia. Znaczny był także udział sióstr czy całych klasztorów w tajnym nauczaniu w organizowaniu sieci szkół polskich w udostępnianiu na ten cel lokali. Zamykano im, jak zwłaszcza na ziemiach zachodnich, setki domów, ograniczano akcje dotąd oficjalnie prowadzone; siostry jednak nie poddawały się i gdziekolwiek osiedliła się ich mała grupka, natychmiast podejmowały pracę zgodną z pilnymi miejscowymi potrzebami społecznymi. W niezwykle trudnych warunkach prowadziły siostry: sierocińce, przedszkola, ochronki, domy dla starców i nieuleczalnie chorych, szpitale oraz zakłady lecznicze. Organizowały stołówki z tanimi czy wręcz darmowymi posiłkami, na różne sposoby okazywano potrzebującym życzliwość i zainteresowanie.

Bardzo wiele zgromadzeń i pojedynczych domów zakonnych nie wahało się udzielać pomocy Żydom. W samym tylko Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Marii udzielono pomocy, co najmniej tysiąc kilkuset osobom narodowości żydowskiej, w tym zwłaszcza ukryto około pięciuset dzieci w kilkudziesięciu sierocińcach. Fundamentalna wierność miłości Boga i bliźniego w postawie sióstr wzmocniła ich prestiż i znaczenie w społeczeństwie, co miało duże znaczenie dla określenia ich miejsca w latach powojennych (s. 174).

W nowej sytuacji po roku 1945 wszystkie zgromadzenia przystąpiły do odbudowy swych domów i dzieł. Po roku 1949 władza ludowa rozpoczęła systematyczną ich likwidacja W pierwszej kolejności padły szkoły i przedszkola, wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze a następnie szpitale i dzieła charytatywne. Siostry utraciwszy własne dzieła apostolskie przeszły masowo do instytucji kościelnych takich jak: parafie, kurie biskupie, wydawnictwa, domy księży emerytów itp. Dopiero po roku 1989 zgromadzenia mogły na nowo powracać do działalności statutowej.

Obecnie istnieje w Polsce: ponad sto dziesięć instytutów zakonnych żeńskich (trudno o dokładną ich liczbę, ulega ona stale zwiększeniu w związku z osiedlaniem się w Polsce wciąż nowych rodzin zakonnych z zagranicy i regulowaniem swego statusu w Kościele i w państwie) i około dwadzieścia pięć tysięcy sióstr, w ponad dwóch tysiącach sześciuset domach zakonnych w tym: czternaście zakonów klauzurowych i około tysiąc pięćset zakonnic w osiemdziesięciu sześciu klasztorach, a także pięćdziesiąt pięć instytutów życia konsekrowanego męskich z trzynastoma tysiącami zakonników. Dla pełności obrazu należy dodać, że istnieje u nas około dwudziestu sześciu instytutów świeckich.

Wypisy z pozycji: Jerzy Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego.
Tom I, Paryż 1987; Tom II 1991, Editions du Dialogue.
Wypisów dokonała m. Krystyna Dębowska franciszkanka od cierpiących