Dekret Kongregacji i STATUT Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce

CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETA DI VITA APOSTOLICA
Prot. N. AG 85 -1.13
Watykan, 07 marca 2014

DEKRET

Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce  (KWPŻZZ), które odbyło się w kwietniu 2013 roku przegłosowało zmiany w Statucie Konferencji, aby odpowiadał lepiej zmieniającym się wymaganiom Instytutów zakonnych w Polsce. Za zgodą tejże Konferencji Przewodnicząca przedstawiła naszemu Dykasterium do zatwierdzenia tekst Statutu z wprowadzonymi po głosowaniu zmianami.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, po starannym zbadaniu

ZATWIERDZA

Statuty Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce (KWPŻZZ), według kopii przechowywanej w Archiwum tego Dykasterium.

Życzę, aby poprzez nowe Statuty Konferencja mogła pełnić skutecznie swą misję, ożywiając komunię zarówno wewnątrz życia konsekrowanego jak i w relacjach z Kościołem lokalnym.

Bez względu na wszelkie przepisy przeciwne
Z Watykanu, 7 marca 2014

Jose Rodriguez Carballo O.F.M.
Arcybiskup Sekretarz

                                                                                        Joao Braz Kard. de Aviz
Prefekt

Dekret CIVCSVA – Prot. n. AG 85-1.13,
zat. 7.III.2014 r.

S T A T U T
KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH
ŻEŃSKICH INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEG0
W POLSCE

Art. 1

Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce została erygowana Dekretem z dnia 22 X 1970 r., prot. nr AG 2606/69, wydanym przez Kongregację Zakonników i Instytutów Świeckich (obecnie CIVCSVA),  do której należy zatwierdzanie  Statutów.

I. OSOBOWOŚĆ PRAWNA. CZŁONKINIE KONFERENCJI.

Art. 2

2.1.    Konferencja na mocy Dekretu erekcyjnego jest osobą prawną kościelną kolegialną na prawie papieskim, podlega Stolicy Apostolskiej poprzez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i posiada zdolność działania zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 115, 119, 708, 709 i in.) i niniejszych Statutów. Konferencja działa pod nazwą: Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych (w skrócie: KWPŻZZ).

2.2.    Konferencja jest tożsama z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonnych Żeńskich, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późniejszymi zmianami). Konferencja na mocy tejże ustawy jest personalną jednostką organizacyjną Kościoła Katolickiego posiadającą osobowość prawną.

2.3.    Konferencja w swej działalności kieruje się przepisami  prawa  Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce oraz prawa publicznego, obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4.    Siedziba Konferencji znajduje się w Warszawie, a terenem jej działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3

3.1     Członkiniami  Konferencji są:

a) Wszystkie przełożone generalne i prowincjalne Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na prawie papieskim i diecezjalnym rezydujące w Polsce oraz te przełożone, które na podstawie swoich Konstytucji są zrównane z przełożonymi prowincjalnymi.

b) Delegatki reprezentujące Instytuty zakonne, które nie mają swej siedziby generalnej czy prowincjalnej w Polsce i otrzymały delegację od swej przełożonej generalnej, jeśli wspólnota w Polsce liczy co najmniej dziesięć sióstr profesek wieczystych.

Członkinie Konferencji mają głos czynny i bierny stosownie do ustaleń niniejszego Statutu.

3.2     W pracach Konferencji mogą też uczestniczyć, jako obserwatorki, bez prawa głosu, przedstawicielki wspólnot mniejszych niż dziesięć członkiń, jeśli otrzymają na to zgodę Konsulty, która, po rozważeniu pisemnej prośby zainteresowanego Instytutu, może takiej zgody udzielić.

Art. 4

Konferencja szanuje autonomię poszczególnych Instytutów, a jednocześnie, kierowana duchem współpracy, dąży do jedności w działaniu i stosuje się do podjętych uchwał. Uchwały podjęte przez Konferencję  nie mają charakteru prawnego.

II. CELE I ZADANIA KONFERENCJI

Art. 5

Zadaniem Konferencji jest pogłębianie komunii życia zakonnego w Kościele, współpraca w promowaniu dróg rozwoju duchowego i gorliwości apostolskiej żeńskich Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce. Konferencja pracuje nad osiągnięciem tego celu przez:

a) Organizowanie współpracy między zgromadzeniami zakonnymi w różnych dziedzinach życia zakonnego; refleksje nad sprawami dotyczącymi sytuacji zakonów w obecnej rzeczywistości, formacji, działalności apostolskiej, promocji powołań i innych; przygotowanie wspólnych programów pracy formacyjnej i apostolskiej;

b) Szukanie dróg coraz owocniejszego uczestniczenia zgromadzeń zakonnych w działalności duszpasterskiej Kościoła, przy zachowaniu jednak zawsze własnego charakteru Instytutu; wspólne planowanie, podejmowanie uchwał i wspólne działania; przedstawianie swych postulatów władzom kościelnym;

c) Uzgadnianie wspólnych działań i zadań odnoszących się do obecności zgromadzeń zakonnych w życiu publicznym i prawnym, szczególnie w sprawach związanych z życiem zakonnym;

d) Koordynacja i współpraca z Konferencją Episkopatu Polski i z poszczególnymi Biskupami; współpraca z innymi Konferencjami Instytutów Życia Konsekrowanego w Polsce, z Międzynarodową Unią Przełożonych Generalnych (UISG) w Rzymie, z Unią Konferencji Przełożonych Wyższych Europy (UCESM) oraz z innymi instytucjami związanymi z życiem konsekrowanym.

III. ORGANIZACJA

Art. 6

Organami Konferencji są:

a) Zebranie Plenarne

b) Przewodnicząca Konferencji

c) Konsulta

 

IV. ZEBRANIE PLENARNE

Art. 7

7.1     Konferencja działa poprzez Zebranie Plenarne wszystkich członkiń. Podejmuje uchwały zgodnie z art. 4 i 5 niniejszego Statutu.

7.2     Do Przewodniczącej należy prawo zwoływania Zebrania Plenarnego.

7.3     Zebranie Plenarne odbywa się przynajmniej jeden raz w roku. Wszystkie członkinie Konferencji mają obowiązek w nim uczestniczyć. Zebranie Plenarne może pracować jeśli uczestniczy w nim przynajmniej połowa członkiń. Uchwały Konferencji powinny otrzymać większość ważnych głosów członkiń uczestniczących w głosowaniu (połowa plus jeden).

Art. 8

Podczas Zebrania Plenarnego członkinie Konferencji:

a) Omawiają zagadnienia odnoszące się do życia zakonnego, uzgadniają wspólne działania i podejmują uchwały zgodnie z celem i zadaniami Konferencji;

b) Zapoznają się ze sprawozdaniami Konsulty, Sekretariatu Generalnego Konferencji i Komisji, opiniując także ich pracę. Na zakończenie kadencji, po złożeniu przez Przewodniczącą sprawozdania z działalności Konsulty i sprawozdania finansowego udzielają absolutorium ustępującej Konsulcie;

c) Zapoznają się z programem działania Konferencji przedstawionym przez Konsultę i zatwierdzają go;

d) Wybierają Konsultę i Przewodniczącą stosownie do art. 11 niniejszego Statutu;

e) Wybierają przedstawicielkę Konferencji, która razem z Przewodniczącą będzie reprezentowała Konferencję w Komisji Mieszanej (Biskupi Przełożeni wyżsi).

 

V. KONSULTA

Art. 9

Konsulta jest organem kierowniczym i wykonawczym Konferencji wypełniającym jej cele i zadania. Jest odpowiedzialna za realizowanie uchwał i dyrektyw ustalonych przez Zebranie Plenarne. Inspiruje działalność Konferencji i kieruje jej pracami. Kadencja Konsulty trwa trzy lata.

Art. 10

W skład Konsulty wchodzą: Przewodnicząca, Wice-przewodnicząca i sześć Konsultorek. Na spotkania Konsulty może być zapraszana jako obserwatorka Przewodnicząca Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych.

Art. 11

Wybory członkiń i przewodniczącej Konsulty odbywają w następujący sposób:

a) Podczas Zebrania Plenarnego, w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów Konferencja wybiera spośród przełożonych generalnych i prowincjalnych osiem konsultorek, reprezentujących, jeśli to możliwe, różne formy duchowości i działalności apostolskiej;

b) Następnie, na Zebraniu Plenarnym wybiera się spośród ośmiu konsultorek, w tajnym głosowaniu i bezwzględną większością głosów Przewodniczącą Konsulty.

c) Konsultorka, która otrzymała po Przewodniczącej największą liczbę głosów, zostaje Wice-przewodniczącą.

Art. 12

Do obowiązków Konsulty należy:

a) Kierowanie realizacją zadań Konferencji określonych w art. 4 i 5 niniejszego Statutu według wskazań i uchwał podjętych przez Zebranie Plenarne;

b) Przygotowanie programu Zebrania Plenarnego;

c) Refleksja nad życiem i działalnością Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego w aktualnej rzeczywistości; proponowanie i organizowanie wspólnych inicjatyw i działań;

d) Przekazywanie członkiniom Konferencji dokumentacji i informacji odnoszących się do pracy Konferencji i życia konsekrowanego;

e) Mianowanie Sekretarki generalnej Konferencji oraz jej zastępczyni;

f) Sprawdzenie czy Instytuty życia konsekrowanego, które proszą o przynależność do Konferencji spełniają wymagane kryteria;

g) Powoływanie Komisji przy Konferencji; określanie zadań Komisji i kierowanie ich działalnością; zatwierdzanie składu Komisji i ich statutów (regulaminów); powoływanie innych zespołów sióstr dla określonych zadań;

h) Zatwierdzanie programów dni skupienia, kursów i zjazdów organizowanych przez Komisje dla pogłębienia formacji sióstr; zatwierdzanie programów pracy między zakonnej;

Zaproszenie na Zebranie Plenarne Nuncjusza Apostolskiego w Polsce; przesyłanie wcześniej do Nuncjatury Apostolskiej programu pracy, a po zakończeniu Zebrania Plenarnego – protokołu zawierającego syntezę poruszanych tematów;

j) Konsulta może też zaprosić na Zebranie Plenarne przedstawicieli Konferencji i Komisji Episkopatu, przedstawicieli Konferencji i Unii Przełożonych Wyższych w kraju i spoza Polski oraz innych gości, których obecność uzna za wskazaną;

k) Przedstawianie kandydatek do Komisji KEP (Konferencja Episkopatu Polski) ds. Życia Konsekrowanego;

l) Współdziałanie według przyjętych zasad z biskupami diecezjalnymi, w powoływaniu referentek diecezjalnych; utrzymywanie kontaktów z referentkami diecezjalnymi i czuwanie nad realizacją programów pracy duchowej między zakonnej.

 

Art.13

Przewodnicząca Konferencji:

a) Kieruje pracami Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych i Konsulty; reprezentuje Konferencję wobec Konferencji Episkopatu Polski i innych władz i organizacji kościelnych, cywilnych i państwowych, zgodnie z niniejszym Statutem;

b) Odpowiada, we współpracy z Konsultą i innymi organami Konferencji, za realizację zadań Konferencji zapisanych w Statucie; za refleksję nad pracą Konferencji tak, aby działała ona zgodnie z potrzebami życia zakonnego w Polsce we współczesnych warunkach kościelnych i społecznych;

c) Jest odpowiedzialna za wierność Konferencji Kościołowi; jest odpowiedzialna za to by jej działanie było zgodne z prawem kościelnym i z prawem własnym;

d) Kieruje pracą Konsulty i Sekretariatu Generalnego;

e) Przewodniczy obradom Konsulty i Zebraniom Plenarnym Konferencji i czuwa nad ich przygotowaniem;

f) Utrzymuje kontakty z Kongregacją ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i informuje, poprzez Nuncjaturę Apostolską, o pracach Konferencji. Utrzymuje kontakty z Konferencją Episkopatu Polski;

g) Utrzymuje kontakty z Międzynarodową Unią Przełożonych Generalnych, z Unią Konferencji Przełożonych Wyższych w Europie, z Konferencjami Przełożonych Wyższych Instytutów Życia Konsekrowanego w Polsce, szczególnie z ich Konsultami. Utrzymuje kontakty z Konferencjami i organizacjami życia konsekrowanego w Polsce i zagranicą;

h) Gdyby nie mogła wypełnić swych obowiązków, zastępuje ją Wice-przewodniczącą.

Art. 14

Spośród konsultorek, funkcję Wice-przewodniczącej spełnia ta, która, po wybraniu przewodniczącej otrzymała największą liczbę głosów. Ma następujące zadania:

a) Pomaga Przewodniczącej w wykonaniu jej powinności i wypełnia zadania, które zostaną jej powierzone;

b) Zastępuje Przewodniczącą w sprawach i w sytuacjach, w których nie może być ona obecna;

c) Spełnia funkcję Przewodniczącej do końca jej mandatu, w sytuacjach gdy przestaje ona być przełożoną wyższą lub podała się do dymisji.

Art.15

Konsultorka, która w trakcie trwania swego mandatu przestaje być przełożoną wyższą  przestaje być tym samym członkiem Konsulty. Konsulta mianuje na jej miejsce nową konsultorkę, która będzie jej członkiem do końca kadencji. To samo odnosi się do konsultorki, która składa rezygnację, lub z innych powodów nie może uczestniczyć w pracach Konsulty.

Art. 16

Konsulta odbywa swe zebrania przynajmniej raz na trzy miesiące. W razie potrzeby Przewodnicząca Konsulty może zwołać spotkanie w każdym czasie.

VI. SEKRETARIAT GENERALNY KONFERENCJI

Art. 17

a) Sekretariat Generalny jest organem wykonawczym Konferencji mającym za zadanie koordynowanie, wspomaganie, wykonywanie prac i realizowanie decyzji, uchwał i wskazań podjętych przez Zebranie Plenarne, Przewodniczącą Konferencji oraz Konsultę. Służy ponadto potrzebnymi informacjami i w miarę możliwości poradami prawnymi. Administruje funduszami Konferencji według dyrektyw otrzymanych od Konsulty. Przygotowuje biuletyn Konferencji. Prowadzi bieżące i dawne archiwum;

b) W skład Sekretariatu wchodzą Sekretarka generalna, jej zastępczyni i inne osoby zatrudnione stosownie do potrzeb Sekretariatu. Prace Sekretariatu koordynuje Sekretarka generalna;

c) Sekretarka generalna i jej zastępczyni jest mianowana przez Konsultę na okres trzech lat. Ich kadencja może być ponawiana. Inni członkowie Sekretariatu są zatrudniani przez Sekretarkę generalną za zgodą Konsulty. Sekretarka generalna określa zakres ich pracy;

d) Sekretarka generalna i jej zastępczyni biorą udział w obradach Zebrania Plenarnego i w zebraniach Konsulty bez prawa do głosowania. Inni członkowie Sekretariatu mogą być zapraszani stosownie do potrzeb i otrzymanych zadań;

e) Szczegółowe zadania Sekretariatu i zasady działania określa osobna Instrukcja zatwierdzona przez Konsultę.

 

VII. KOMISJE

Art. 18

W ramach prac Konferencji działają Komisje, jako zespoły sióstr wspomagające Konsultę w różnych dziedzinach życia i działania. Komisje pracują w oparciu o własne Regulaminy zatwierdzone przez Konsultę. Kadencja członków Komisji trwa trzy lata i może być ponawiana.

Skład Komisji powinien być  zatwierdzony przez Konsultę. W pracach Komisji mogą uczestniczyć również siostry nie będące przełożonymi wyższymi. Przed mianowaniem członkini Komisji trzeba uzyskać zgody jej przełożonej wyższej i samej zainteresowanej.

Komisje, za pośrednictwem swych przewodniczących, w określonym czasie, składają wobec Zebrania Plenarnego sprawozdanie ze swej działalności.

VIII. FINANSE

Art. 19

Konferencja dysponuje funduszami , które pochodzą z uzgodnionej rocznej składki płaconej przez członkinie Konferencji. Wysokość rocznej składki określa Zebranie Plenarne na wniosek Przewodniczącej Konferencji. Można również pozyskiwać środki finansowe na  działalność z ofiar, dotacji i innych znanych i bezpiecznych źródeł. Fundusze Konferencji służą przede wszystkim na pokrycie kosztów jej działalności według zasad zatwierdzonych przez Konsultę. Funduszami Konferencji administruje Sekretarka  generalna, która składa Konsulcie coroczne sprawozdania. Na wydatki nadzwyczajne przekraczające określoną przez Konsultę sumę potrzebna jest jej zgoda.

IX. ZMIANY W STATUCIE

Art. 20

Dla wprowadzenia zmian w Statucie wymagana jest zgoda kwalifikowanej większości tj. dwóch trzecich ważnie oddanych głosów przy obecności na Zebraniu Plenarnym przynajmniej połowy ustawowych członkiń Konferencji, a następnie zatwierdzenie proponowanych zmian przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

 

ANEKS

Przełożone generalne, członkinie Zebrania Plenarnego, wybierają delegatki na Zebranie Generalne Wyborcze Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych (UISG).

Warszawa, 18 lutego 2014