PROGRAM PRACY MIĘDZYZAKONNEJ NA ROK 2010/2011

Temat: W KOMUNII Z BOGIEM

1. Pojęcie i duchowość  KOMUNII

–   Trójca Święta Źródłem komunii

–   Więź z człowiekiem

2. Biblia żywym Słowem Boga

–   Biblia księgą autorstwa Bożego i ludzkiego

–   Zasady odczytywania Słowa Bożego

–   Aktualizacja Słowa Bożego

–   Znaczenie sensu tekstu biblijnego (sens wyrazowy – dosłowny, moralny – duchowy,     alegoryczny, eschatologiczny)

3. Wybrane metody odczytywania i modlitwy Słowem Bożym

–  Godzina biblijna i krąg biblijny

–  Metoda tzw. dzielenia się Ewangelią

–  Metoda ewangelicznej rewizji życia

–  Metoda czytania Pisma Świętego w rodzinie (wspólnocie)

–  Skrutacja Pisma Świętego – modlitewne studium

–  Medytacja i kontemplacja biblijna

–  Lectio Divina

4. Uniwersalny wymiar wspólnoty Kościoła

–   Sakramenty

5. Sakrament pokuty i pojednania z Bogiem i z ludźmi

6. Eucharystia źródłem i szczytem życia Komunii

7. Modlitwa chrześcijańska drogą do komunii z Bogiem i z ludźmi i Nauczyciele modlitwy

–   Duch Święty
–   Jezus Chrystus
–   Wspólnota

8.    Maryja mistrzynią życia duchowego

Propozycja literatury pomocniczej z prośbą o dokonanie selekcji i uzupełnień:

Ojciec Święty Jan Paweł II – na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (43) List Apostolski Novo Millennio Ineunte

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, Poznań 1994

Usłyszeć Słowo Boże – żywe i ostrzejsze niż miecz, pod red. S. A. E. Klich OSU, Kraków 2008

L. Boros, Modlitwa chrześcijańska, Warszawa 1976

C. Buzzetti, C. Ghidelli, Jak czytać i rozumieć tekst biblijny, przekład M. Myczkowski, Kraków 2004

Bp A. Długosz, B. Stypułkowska,. Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej, Kraków 2000

J. Eynde, Żyć modlitwą, Kraków 1992

Ks. S. Haręzga, W biblijnej szkole życia. Materiały do Lectio Divina, Poznań 2009

Ks, S. Haręzga, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła w Polsce, Tarnów 2007

W. Kasper, Sakrament jedności Eucharystia i Kościół, Kielce 2005

Ks. K. Kowalski, Biblia w życiu parafii i małych wspólnot religijnych, w: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, pod red. Ks. J. Kudasiewicza, Lublin 1991, s. 139-168

Ks. J. Kudasiewicz, Modlitwa Biblią, Kielce 2002

I. Lewandowski, Eucharystia dar i ofiara, Ząbki 2005

M. Nowak, Żyć Mszą świętą, Warszawa 2006

J. Orzeszyna, Sakrament pokuty i pojednania, Kraków 1993

R. Pindel, Eucharystia – żywa Ofiara przemienienia i pojednania. Sakrament wyzwolenia i wolności, w: Chrystus – Eucharystia źródłem nadziei, Materiały z XXXIV sympozjum katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie. Pod red. S. A. E. Klich OSU, Kraków 2004

S. Witek, Sakrament pojednania, Poznań 1983