PROGRAM PRACY MIĘDZYZAKONNEJ NA ROK 2011/2012

Temat: KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM”

1. Misterium Kościoła.

– Kościół w zamyśle Bożym według Pisma Świętego
– Soborowa wizja Kościoła – Lud Boży prowadzony przez Ducha Świętego

2. Kościół sakramentem Jezusa Chrystusa.

– Jezus Chrystus i Kościół
– Eklezjotwórcza wartość Eucharystii i innych sakramentów

3. Maryja we Wspólnocie Kościoła.

– Matka Kościoła
– Wzór komunii z Bogiem i komunii z ludźmi
– Eschatologiczna Ikona Kościoła

4. „Aby byli jedno” – ekumenizm.

– Powstanie, rozwój i znaczenie ruchu ekumenicznego
– Principia ekumenizmu

5. Komunia powołań i charyzmatów w Kościele.

Powołania i charyzmaty darem Boga dla Kościoła
Różnorodność i komplementarność powołań, darów i charyzmatów

6. Miłość zasadą życia Kościoła.

– Biblijne uzasadnienie szczególnego miejsca miłości w życiu Kościoła
– Miłość jako dar i zadanie dla wspólnoty Kościoła

7. Życie konsekrowane komunią miłości i służby Kościołowi.

– Duch służby i ofiary w budowaniu Kościoła
– Świadectwo zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół

8. Troska o odnawianie i budowanie struktur komunijnych.

– Istniejące struktury współpracy między duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i wiernymi świeckimi

LITERATURA

 Jan Paweł II, Wierzę w Kościół, Watykan 1996.
J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, tł. W. Szymona, Kraków 2005.
Cz. Bartnik, Kościół Jezusa Chrystusa, Wrocław 1982.
S. Nagy, Chrystus w Kościele, Wrocław 1982.
H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni, Warszawa 1999.
B. Nadolski, Urzeczywistnienie się Kościoła w liturgii, Poznań 1981.
E. Ozorowski, Kościół.  Zarys eklezjologii katolickiej, Wrocław 1984.
J. Szlaga, Kościół w świetle Biblii, Lublin 1984.
H. de Lubac, Medytacje o Kościele, tł. I. Białkowska-Cichoń, Kraków 1997.
H. de Lubac, Katolicyzm, Kraków 1988.
L. Bouyer, Kościół Boży, Warszawa 1977.
Y. Congar, Kościół jako sakrament zbawienia, tł. T. Żonuś, Warszawa 1980.
A. Lunean, H. Bobichon, Kościół Ludem Bożym, Warszawa 1980.
J. Salij, Dlaczego kocham Kościół, Warszawa 2002.
R. Rogowski, Światłość i tajemnica, Katowice 1986.
T. Schneider, Znaki bliskości Boga, Wrocław 1990.
A. Läpple, Maryja w wierze i życiu Kościoła, Warszawa 1991.
„Błogosławić mnie będą”. Adhortacja Pawła VI „Marialis cultus”. Tekst – komentarze – Dyskusja, red: S. C. Napiórkowski, Lublin 1990.
L. Melotti, Maryja i Jej misja macierzyńska, Karków 1983.
S. C. Napiórkowski, Matka mojego Pana, Opole 1988.
J. Kudasiewicz, Matka Odkupiciela, Kielce 1996.
G. M. Medica, Maryja żywą Ewangelią Chrystusa, Kraków 1981.
L. J. Suenens, Kim jest Ona? Synteza mariologii, Warszawa 1988.
Dzieci Soboru zadają pytania, red. Z. Notowski, Warszawa 1996.
S. Pie-Ninot, Wierzyć w Kościół, Kielce 2004.
M. Fortel-Claudot, Kościoły lokalne – Kościół powszechny, Warszawa 1977.
S. Grabska, Pacierz w Biblii zakorzeniony, Warszawa 1983.
A. Zuberbier, Teologia dzisiaj, Katowice 1975.