Tekst listu wysłanego do Ojca Świętego w dniu 16 października 1996

Umiłowany Ojcze Święty!

W ramach wzajemnej współpracy między różnymi Instytutami życia konsekrowanego i Instytutami życia apostolskiego i w poczuciu kościelnej komunii, Konferencje Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Żeńskich oraz Sióstr Klauzurowych i Instytutów Świeckich w Polsce wraz z Nuncjuszem Apostolskim arcybiskupem Józefem Kowalczykiem i pasterzami Kościoła Polskiego: arcybiskupem Stanisławem Nowakiem i biskupem Edwardem Samselem, zebrani na wspólnej sesji studyjnej u stóp Pani Jasnogórskiej, w dniach 16 – 18 października 1996 roku, czytają wspólnie List Apostolski Waszej Świątobliwości Vita consecrata, radując się z jego pocieszającej treści (por. Dz 15,31), opatrując refleksją potrójny wymiar wielkiego daru życia konsekrowanego i w jego świetle szukając nowych odpowiedzi na pojawiające się dzisiaj wyzwania.

Raz jeszcze dziękujemy za te słowa pełne życzliwości, mądrości i pokrzepienia dla nas, za słowa pełne zachwytu i szacunku dla daru Ducha Świętego, jakim jest życie konsekrowane. Biorąc sobie owe słowa do serca, obiecujemy zrobić wszystko, aby dochować wierności charyzmatowi naszego powołania i misji, aby wzywać na nowo ludzi naszych czasów do podnoszenia oczu ku górze i do zachwytu Bogiem i Ewangelią (por. VC, 109).

W odpowiedzi na zaproszenie (por. List do kapłanów na Wielki Czwartek 1996, 8) włączamy się w celebrację Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i dziękujemy Bogu za osiemnaście lat służby na Stolicy Piotrowej. Otaczamy Waszą Świątobliwość serdeczną modlitwą, wyrazami wdzięczności i najlepszymi życzeniami. Wraz z całym Kościołem śpiewamy radosne „Te Deum” za plony zbawczego działania Boga w kapłańskim, biskupim i papieskim posługiwaniu Waszej Świątobliwości, za ujmujące swym autentyzmem świadectwo wiary i za przykład głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi.

Niech za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła, Chrystus, Pasterz pasterzy, wzbogaca Waszą Świątobliwość jak najhojniej swoimi łaskami, obdarza siłami i dobrym zdrowiem, pozwoli radować się owocami wielkiego Jubileuszu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, u którego progu stoimy.

Oddani w Panu

Częstochowa, dnia 16 października 1996