Kapituła u Dominikanek

24 czerwca 2022 roku w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Krakowie rozpoczęła obrady XXVII Kapituła Generalna. 1 lipca Kapituła wybrała nową przełożoną generalną, którą pozostała na drugą kadencję Matka Aleksandra Zaręba. Matka Aleksandra urodziła się 06.10.1971 w Lesznie. W Zgromadzeniu  pracowała jako katechetka, nauczyciel języka niemieckiego, kilka lat prowadziła formację sióstr. Pełniła też posługę przełożonej wspólnoty, radnej generalnej i wikarii generalnej. Ostatnie sześć lat służyła Zgromadzeniu jako  przełożona generalna. Posiada wykształcenie wyższe z filologii germańskiej i licencjat z teologii duchowości.
W skład nowego Zarządu Zgromadzenia weszły: S. Marlena Rogowska – wikaria generalna,
S. Loretta Wnuk, S. Mateusza Trynda i S. Terezja Magiera.  Zarząd posługiwać będzie Zgromadzeniu przez najbliższe sześć lat.

Hasłem Kapituły są słowa: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch (1 Kor12,4).
W 800-lecie przybycia Św. Jacka na ziemie polskie, by głosić prawdę Ewangelii, Kapituła prowadzi między innymi swoją refleksję nad dziełem nowej ewangelizacji – sposobami głoszenia Chrystusa wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby.  Ikona Świętego Jacka, który w jednej ręce trzyma Eucharystię, a w drugiej figurę Maryi symbolizuje duchowość Zgromadzenia opartą na tych dwóch filarach: eucharystycznym i maryjnym. Siostry poszukują odpowiedzi na pytanie:  – Jak w dziele ewangelizacji zauważać i wykorzystywać różne dary łaski jakimi Duch Święty obdarzył poszczególne siostry i wspólnoty, by w bogactwie różnorodności, działać w jedności, pokoju i harmonii. W kapitule bierze udział 30 sióstr.
Kapituła zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia podejmuje wiele kluczowych tematów dotyczących duchowości Zgromadzenia i jego misji. W obliczu nowych wyzwań i zmieniających się warunków życia istotne też są zagadnienia dotyczące formacji duchowej sióstr.