Warszawa, 1-3 października 2002 – 106. Zebranie Plenarne Konferencji

106. Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Warszawie, w dniach 1-3 października 2002 r. Rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył o. Gabriel Bartoszewski OFMCap. W drugim dniu Liturgię eucharystyczną celebrował J. Em. Ks. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski. J.E. Ks. Bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczył Mszy świętej w ostatnim dniu obrad, natomiast w pierwszym dniu wygłosił referat na temat: Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Mówił także o sprawach aktualnych.

Temat wiodący jesiennego spotkania: Świętość – „wypłyń na głębię” zainspirowany został dokumentem Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu, wydanym przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Dokument ten omówiła matka Jolanta Olech, urszulanka SJK. W środę 2 października uczestniczki Zebrania Plenarnego zaproszone zostały do dyskusji w grupach nad następującymi zagadnieniami:

– Świętość – czym jest? M. Mariola Karaś, służebniczka NMP starowiejska
– Wspólnota – domem i szkołą świętości. M. Jolanta Olech, urszulanka SJK
– Pedagogia świętości. Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht.

W ostatnim dniu podjęto refleksję nad niedawną beatyfikacją arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i siostry Sancji Szymkowiak oraz nad posłannictwem szerzenia orędzia miłosierdzia Bożego.