Jubileusz Życia Konsekrowanego – Sprawozdanie z obchodów do Kongregacji Watykańskiej

(Sprawozdanie przesłane do Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń życia Apostolskiego)

Tegoroczny Światowy Dzień Życia Konsekrowanego dane nam było przeżywać w łączności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i całym Kościołem po raz czwarty. Bazując na doświadczeniu minionych lat, jak również korzystając z sugestii i materiałów nadesłanych z Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego obchody tegoż Dnia jako jubileuszowego miały charakter szczególnie uroczysty. Był to wielki, ogólnoświatowy hymn uwielbienia Boga i dziękczynienie za bezcenny dar życia konsekrowanego dany Kościołowi.

W Polsce Zgromadzenia zakonne żeńskie świętowały Jubileusz Życia Konsekrowanego w trzech wymiarach: światowym, ogólnokrajowym czyli międzyzakonnym i lokalnym – we własnych Zgromadzeniach i środowiskach.

Wymiar światowy
1. Przedstawicielki Sióstr wyjechały do Rzymu, aby wraz z Ojcem Świętym Janem Pawłem II świętować uroczystość Ofiarowania Pańskiego w dniu 2 lutego, jako Jubileuszowy Dzień Życia Konsekrowanego.
2. Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce złożyły do dyspozycji Ojca Świętego dar pieniężny na cele charytatywne w wysokości ok. 150.000 $.

Wymiar krajowy – międzyzakonny

1. Msze święte niedzielne transmitowane przez polskie media (PR i TV) dla ogółu wiernych w Polsce i Polonii zagranicznej w dniu 30 stycznia odprawione zostały w intencji osób konsekrowanych i z własną oprawą liturgiczną:
* Mszę świętą transmitowaną o godz. 9.00 przez Polskie Radio z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie odprawił i homilię wygłosił J.E. ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Współcelebrowali: ks. Czesław Parzyszek, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich oraz o. Gabriel Bartoszewski, referent zakonny archidiecezji warszawskiej. Po homilii matka Jolanta Olech USJK, przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, w imieniu osób konsekrowanych odnowiła śluby zakonne. Oprawę liturgiczną przygotowały siostry salezjanki.
* Mszę świętą transmitowaną o godz. 13.00 przez TV Polonia i WOT w dniu 30 stycznia z bazyliki mariackiej w Krakowie odprawił i homilię wygłosił J.E. ks. bp Edward Samsel, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Współcelebransami było kilku Przełożonych Zakonów męskich. Oprawę liturgiczną przygotowały Siostry z różnych Zgromadzeń.
Obydwa kościoły były wypełnione licznie zebranymi zakonnicami i zakonnikami.

2. W niektórych rozgłośniach diecezjalnych były nadawane audycje o życiu konsekrowanym.

3. Telewizja katolicka z Krakowa nakręciła program o działalności Zgromadzeń zakonnych w Zakopanem.

4. Modlitewne Triduum przygotowawcze do Jubileuszowego Dnia Życia Konsekrowanego było przeżywane na szczeblu diecezjalnym i wspólnotowym w Zgromadzeniach. Zakonne referentki w diecezjach wraz z Wikariuszami Biskupimi ds. Życia Konsekrowanego przygotowali na terenie własnej diecezji trzydniowe nabożeństwa, przy licznym udziale wspólnot zakonnych, żyjących na terenie diecezji.

5. We wszystkich katedrach diecezjalnych zostały odprawione uroczyste Msze święte przez biskupów diecezjalnych z licznym udziałem Zgromadzeń zakonnych i ich osobistym wkładem: misterium o życiu konsekrowanym, oprawa liturgiczna, procesje ze świecami, procesje z darami ofiarnymi, ponowienie ślubów zakonnych. W niektórych diecezjach, po Mszy świętej miejscowy biskup zapraszał osoby zakonne na wspólną agapę.

6. Podczas szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych, które miało miejsce w Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Otwocku koło Warszawy, w dniach 31. I – 12. II siostry w liczbie 180 z ok. 50 Zgromadzeń również odprawiły Triduum, a Mszę świętą z okolicznościową homilią w uroczystość Ofiarowania Pańskiego odprawił J.E. ks. bp Edward Samsel.
Wymiar lokalny w Zgromadzeniach i środowiskach

1. Przełożone wyższe w wielu Zgromadzeniach zakonnych skierowały do swoich wspólnot okolicznościowe listy o Wielkim Jubileuszu Chrześcijaństwa i celu Dnia Życia Konsekrowanego, szczególnie przeżywanego w Roku Jubileuszowym.

2. Do głębokiego przeżycia Dnia Życia Konsekrowanego przyczyniły się w wielu Zgromadzeniach rekolekcje roczne odprawiane w tym czasie.

3. W indywidualnych wspólnotach odprawiano Triduum, posługując się tekstami liturgicznymi nadesłanymi z Kongregacji:
* Dzień Pierwszy: uroczysta celebracja Nieszporów i dziękczynienie za dar powołania;
* Dzień Drugi: często był odprawiany jako dzień pokuty – całodzienny post i milczenie, nabożeństwo pokutne zakończone spowiedzią sakramentalną, bądź ćwiczeniami pokutnymi, jak kapituła win czy rewizja życia;
* Dzień Trzeci: często była to całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu lub nabożeństwo adoracyjne, z okolicznościową katechezą.

4. We wspólnotach lokalnych w dniu 2 lutego została odprawiona uroczysta Msza święta z okolicznościową homilią, odnowieniem ślubów, Komunią świętą pod dwoma postaciami, szczególnie dla sióstr starszych lub chorych. Dzień ten przeżywany był we wspólnotach w nastroju świątecznym, w radosnej atmosferze, przy nakrytym stole z upominkami i pamiątkami jubileuszowymi.

5. W parafiach i środowiskach, gdzie siostry pracują zostały odprawione uroczyste Msze święte, przy wielkiej życzliwości miejscowego duchowieństwa i społeczności wiernych. Siostry otrzymywały życzenia i pozdrowienia z racji święta bezpośrednio lub przez radio. Siostry wykonały też w gablotach parafialnych i szkolnych gazetki o życiu zakonnym.

6. Dla wielu Zgromadzeń świętowanie było okazją do promocji życia konsekrowanego w środowisku. Urządzano rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt, spotkania z młodzieżą studencką i świeckimi w celu zapoznania ich z charyzmatem Założycieli, tajemnicą powołania zakonnego, pracą sióstr itp. Urządzano tzw. spotkania „otwartych drzwi”, zapraszano kapłanów i siostry z innych Zgromadzeń do refektarza zakonnego, aby wspólnie świętować.

7. W czasie Triduum i Święta siostry starsze były dowożone do Kościołów Jubileuszowych w celu uzyskania odpustu.

8. W niektórych Zgromadzeniach w dniu 2 lutego odbywają się przyjęcia do nowicjatu i siostry składają I śluby zakonne.

9. Siostry katechetki przeprowadziły w szkołach katechezy o życiu konsekrowanym i powołaniu.

10. Z racji Jubileuszowego Dnia Życia Konsekrowanego siostry podejmowały tzw. Czyn Jubileuszowy: np. pomoc rodzinie wielodzietnej, zakup insygniów królewskich dla Matki Bożej, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych czy chorym, itp.

Powyższe sprawozdanie sporządzono na podstawie relacji ze Zgromadzeń zakonnych żeńskich, które podsumowując swoje relacje między innymi stwierdzają, że „Siostry są przekonane, że obchody Jubileuszowego Dnia Życia Konsekrowanego pogłębiły w nich więź z Kościołem i z innymi rodzinami zakonnymi. Uroczystości te przyczyniły się także do odnowy w siostrach świadomości własnej konsekracji zakonnej, w poczuciu odpowiedzialności za otrzymane od Boga powołanie i misję do wypełnienia w Zgromadzeniu, a wraz z nim – w Kościele i świecie”.

Warszawa, dnia 23 lutego 2000 r.