Spotkania wikariuszy biskupich i referentów ds. zakonnych

Spotkanie wikariuszy biskupich i referentów zakonnych od roku 1997 odbywały się z inicjatywy i pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Samsela, przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (IŻK i SŻA). W spotkaniach brali udział także członkowie tejże komisji. Spotkania odbywały się w Warszawie, w gmachu Konferencji Episkopatu.

Spotkania 1997-2001

 • 25 września 1977
 • 24 września 1988
 • 23 września 1999
 • wrzesień 2000

Podczas zebrań często pojawiał się postulat, by w zebraniach wikariuszy brały udział również referentki zakonne. Odpowiadając na te sugestie – postanowiono, by piąte zebranie odbyło się wspólnie z siostrami referentkami działającymi z ramienia Konferencji Zakonów i Zgromadzeń Żeńskich w poszczególnych diecezjach.


25 września 2007

Pierwsze spotkanie odbyło się 25.09.1997 roku. Wzięło w nim udział 30 przedstawicieli z rożnych diecezji. Tematem wiodącym była: Rola i znaczenie wikariusza biskupiego dla IŻK i SŻA w diecezji. Referat wygłosił o. Gabriel Bartoszewski OFMCap.

  • Ks. abp Stanislaw Nowak – przewodniczący Komisji Mieszanej – Biskupi-Zakonnicy omówił powstanie i działalność komisji.
  • Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. IŻK i SŻA omówił historię i działalność komisji, która funkcjonuje w ramach Konferencji Episkopatu od 30 lat.
  • Ks. bp Błażej Kruszyłowicz, troszczący się z ramienia komisji o siostry klauzurowe, przedstawił sytuację życia kontemplacyjnego.
  • Przewodniczący Konferencji Zakonów Męskich i Żeńskich oraz Instytutów Świeckich mówili o strukturach konferencji a także o rożnych formach apostolatu prowadzonego przez zakony i instytuty.
 • Omawiano też rolę referentek zakonnych w diecezjach oraz zwrócono uwagę na wykorzystanie Dnia Życia Konsekrowanego dla promocji życia zakonnego.

24 września 1988

W drugim zebraniu – 24.09.1998 r. brało udział 25 osób.

  • Ks. bp Adam Śmigielski wygłosił referat na temat: Biskup diecezjalny a apostolat życia konsekrowanegow Kościele.
  • Referat s. Krystyny Dębowskiej – franciszkanki od cierpiących ukazał Miejsce i zadania życia konsekrowanego w Kościele i w świecie w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej.
  • O. Gabriel Bartoszewski omówił Wizytację biskupia w instytutach życia konsekrowanego na terenie diecezji.
  • Rzecznik Konferencji Episkopatu o. Adam Schulz SJ przedstawił aktualne informacje o życiu Kościoła.
  • Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej ks. A. Halemba mówił o działalności Centrum a także o potrzebach misyjnych Kościoła i udziale Polski w działalności misyjnej.
 • Omawiano też sytuacje sióstr klauzurowych. Przewodniczący konferencji przedstawili aktualne prace i projekty podejmowane przez zakony.

23 września 1999

Trzecie zebranie odbyło się 23.09.1999 r. Wzięło w nim udział 33 przedstawicieli rożnych diecezji.

 • Jednym z tematów była Instrukcja „Sponsa Verbi” dotycząca życia klauzurowego, wydana przez Kongregację IŻK i SŻA 13.05.1999 r. Instrukcję omówił o. Gabriel Bartoszewski OFMCap.
 • Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II była tematem referatu, który wygłosił ks. Krzysztof Konecki.
 • Przewodniczący Konferencji przedstawili sposoby włączania się zakonów i instytutów w obchody Roku Jubileuszowego. Podkreślono konieczność dobrego wykorzystania Dnia Życia Konsekrowanego dla promocji życia zakonnego. Postanowiono przygotować projekt listu Episkopatu o życiu konsekrowanym oraz wykorzystać mszę radiową i telewizyjną dla promocji życia konsekrowanego.

wrzesień 2000

Czwarte zebranie odbyło się we wrześniu 2000 r. Wzięło w nim udział 36 wikariuszy biskupich i referentów ds.zakonnych.

 • Omawiano obchody jubileuszowego Dnia Życia Konsekrowanego oraz sympozjum czterech Konferencji zakonnych, które odbyło się w maju na Jasnej Górze. Wziął w nim udział Prefekt Kongregacji ds. IŻK i SŻA, Nuncjusz Apostolski, Ksiądz Prymas i inni przedstawiciele hierarchii a także przewodniczący Europejskiej Konferencji Wyższych Przełożonych (UCESM) i przewodnicząca Unii Przełożonych Generalnych z Rzymu (UISG).
 • Referat ks. Romana Foryckiego SAC zatytułowany: Życie konsekrowane w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach – blaski i cienie był jakby echem tematyki sympozjum.
 • Ks. redaktor Kazimierz Wójtowicz CR przedłożył plan przygotowywanego podręcznika teologii życia konsekrowanego, który ma stanowić pomoc dla wykładowców seminaryjnych. Komisja bowiem od wielu już lat zabiega, by wykłady z tego zakresu znalazły się jako obligatoryjne w ratio studiorum
 • Informacje bieżące z życia Kościoła i poszczególnych konferencji wyższych przełożonych przedłożyli rzecznik Konferencji Episkopatu i przewodniczący konferencji zakonnych.

Oprócz wymienionej tematyki podejmowano dyskusje na temat bieżących spraw zakonnych oraz współpracy duchowieństwa diecezjalnego z zakonami.