Sprawozdanie z prac Konsulty KWPŻZZ w latach 2014 – 2017

SPRAWOZDANIE Z PRACY KONSULTY KWPŻZZ W POLSCE

za lata 2014 – 2017

Konferencja Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń zakonnych w Polsce wpisuje się w eklezjologię komunii, w wizję Kościoła jako wspólnoty Ludu Bożego w drodze ku Ojcu, drogą wyznaczoną przez Słowa i przykład Jezusa Chrystusa i pod kierownictwem Ducha Świętego, Tego, który oświeca, uczy, odnawia, ukazuje drogi i pola działania; wspólnoty Ludu Bożego, dla którego komunia jest podstawą życia i działania. Dlatego też zasadniczym celem Konferencji jest pogłębianie komunii życia konsekrowanego w Polsce, współpraca w promowaniu jego rozwoju duchowego i gorliwości apostolskiej, refleksja nad wyzwaniami naszych czasów i poszukiwanie nowych dróg wypełniania charyzmatów; współdziałanie z różnymi gremiami we wspólnocie Kościoła dla ewangelizacji współczesnego świata

 1. Konferencja, jej skład, zebrania plenarne

Konferencja liczy obecnie 152 (Statut Konferencji, art. 3) osoby to jest: 145 członkiń i delegatek oraz 7 obserwatorek reprezentujących 105 instytutów i stowarzyszeń życia konsekrowanego w Polsce.

Wśród członkiń jest:

61 przełożonych generalnych,

77 przełożonych prowincjalnych,

2 przełożone delegatur w Polsce,

5 delegatek przełożonych wyższych zgromadzeń mających siedzibę władz poza Polską.

W pracach Konferencji uczestniczy ponadto:

6 obserwatorek

1 przedstawicielka wspólnoty na prawie stowarzyszenia wiernych.

W okresie sprawozdawczym: jedno ze zgromadzeń (Służebniczki Dębickie) z trzech polskich prowincji utworzyło dwie. W roku 2016 zostały przyjęte do Konferencji, na statusie obserwatorek, Siostry Karmelitanki Misjonarki Terezjanki (Sopot).

1.1.    Zebrania Plenarne

Zasadniczą formą działania Konferencji są Zebrania Plenarne. W okresie sprawozdawczych było ich sześć. Ponadto, idąc śladem kilkunastoletniej już tradycji, odbyło się w Lublinie Sympozjum czterech Konferencji Przełożonych Wyższych.

Tematy Zebrań Plenarnych:

 • 130 Zebranie Plenarne KWPŻZZ, Warszawa 30 IX – 2 X 2014. Temat wiodący zebrania: „50 lat odnowy posoborowej w życiu konsekrowanym”. Prelegenci: Przewodniczący KEP ks. abp Stanisław Gądecki – „Życie konsekrowane w świetle programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce”; ks. Zenon Hanas SAC – „Kontakty z mediami”; m. Agata Mirek – „Odnowa i przystosowanie posoborowe – 50 lat soborowego dokumentu Perfectae caritatis”. Sekretarz Generalny KEP (wybrany w ostatnim czasie) ks. bp Artur Miziński omówił „Aktualne sprawy Kościoła” (pełny tekst materiałów w Biuletynie KWPŻZZ nr 42).
 • 131 Zebranie Plenarne KWPŻZZ – w ramach obchodów Światowego Roku Życia Konsekrowanego, odbyło się SYMPOZJUM czterech Konferencji Przełożonych Wyższych Instytutów Życia Konsekrowanego, Lublin 21-23 IV 2015. Temat wiodący zebrania: „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie”. Prelegenci: ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – „Życie konsekrowane w tajemnicy Kościoła (VC 29-34)”; o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap – „Konsekrowani do pełnienia misji (VC 72)”; ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap – „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”; o. prof. dr hab. Marek Saj CSsR – „Kościół w trosce o tożsamość Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego”; ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk – „Wyzwania współczesnej epoki a aktualność duchowości, charyzmatów i misji życia konsekrowanego”; ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski – „Pierwszeństwo formacji dla ciągłej odnowy duchowej i apostolskiej”; o. prof. dr hab. Jacek Kiciński – „Formacja początkowa i stała, wspólnotowa i apostolska w dynamice wierności (VC 65-71); ks. bp Marek Solarczyk – „Duszpasterstwo powołaniowe wobec nowych wyzwań” (VC 64). Ponadto odbyła się praca w grupach w różnych klasztorach Lublina, na temat: „Współczesne wyzwania dla życia konsekrowanego (VC 87-95). Uczestnicy obejrzeli też widowisko teatralne „Wspólny dom” (pełny tekst materiałów w Biuletynie KWPŻZZ nr 43).
 • 132 Zebranie Plenarne KWPŻZZ – Warszawa 29 IX – 1 X 2015. Temat wiodący zebrania: „Współczesne wyzwania”. Gościem Konferencji był nowy rzecznik prasowy KEP, ks. dr Paweł Rytel-Andrianik. Jako prelegenci wystąpili: dr Irena Dawid-Olczyk – „Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi…”; s. Joanna Lipowska fmm – „Pomoc ofiarom handlu ludźmi – Sekcja i Sieć Bakhita”; ks. dr Przemysław Drąg – „Przemoc w rodzinie (na marginesie Konwencji o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie)”. Trzy siostry referentki w diecezjach: poznańskiej, przemyskiej i warszawskiej, złożyły relacje z obchodów Roku Życia Konsekrowanego w swoich diecezjach (pełny tekst materiałów w Biuletynie KWPŻZZ nr 44).
 • 133 Zebranie Plenarne KWPŻZZ – Warszawa 5-7 IV 2016. Temat wiodący zebrania: „Miłosierni jak Ojciec”. Prelegentami byli: ks. Grzegorz Suchodolski – „Światowe Dni Młodzieży w Polsce”; ks. Tomasz Ślesik – „Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski – nasze dziś wiary i ewangelizacji”; m. Petra Kowalczyk – „Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia”; m. Krzysztofa Babraj – „Posługa Miłosierdzia Zgromadzeń w Polsce”; o. Adam Żak SJ – „Ochrona Nieletnich”; m. Antonina Kasjaniuk podsumowała obchody Roku Życia Konsekrowanego w skali krajowej i zagranicznej (pełny tekst materiałów w Biuletynie KWPŻZZ nr 45).
 • 134 Zebranie Plenarne KWPŻZZ – Kraków-Łagiewniki, 11-13 X 2016. Temat wiodący zebrania: „Być solą ziemi: Między tradycją, anachronizmem a nowoczesnością”. Msze św. odprawili: ks. bp Grzegorz Ryś; ks. kard. Stanisław Dziwisz i ks. bp Damian Muskus. Prelegentami byli: m. Maksymilla Pliszka – „Zgromadzenia Żeńskie w Polsce – nasze dziś”; m. Petra Kowalczyk – „Nasz charyzmat: duchowość – co nas łączy i co wyróżnia, jak tym żyjemy dziś”; m. Barbara Latocha – „Nasz charyzmat: apostolstwo – nasze dziś i wyzwania współczesności”; m. Radosława Podgórska – „Nasz charyzmat: styl naszego życia (śluby, wspólnota, zwyczaje), między tradycją a współczesnymi wyzwaniami”. Przełożone pracowały w grupach nad tymi tematami. Biskup Damian Muskus relacjonował Światowe Dni Młodzieży w Polsce” (pełny tekst materiałów w Biuletynie KWPŻZZ nr 46).
 • 135 Zebranie Plenarne KWPŻZZ – Warszawa, 25-27 IV 2017. Temat wiodący 100-lecie Objawień fatimskich, maryjność w życiu żeńskich zgromadzeń zakonnych. W Zebraniu tym będzie uczestniczył ks. abp Salvatore Pennacchio, nowy Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz ks. bp Jacek Kiciński nowo wybrany Przewodniczący Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego.

Ponadto w dniach 7-9 XI 2016, z inicjatywy Konsulty odbyła się w Warszawie sesja dla przełożonych wyższych na temat odejść sióstr z naszych Zgromadzeń. Wzięło w niej udział 120 sióstr. Uczestniczki otrzymały materiały z sesji nagrane na CD.

 

 1. Konsulta, skład, zmiany w trakcie kadencji

 

Na Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie, w dniu 2 IV 2014 r., po złożeniu przez ustępujący Zarząd sprawozdania z pracy i otrzymaniu absolutorium, odbyły się wybory nowej Konsulty na lata 2014–2017. Konsulta stanowi zarząd Konferencji, a jej przewodnicząca jest przedstawicielką prawną Konferencji (por. Statut, art.9 i następne).

Do Konsulty zostały wybrane:

 1. M. Leticja Niemczura – przełożona generalna SS. Józefitek, przewodnicząca
 2. M. Agata Mirek – przełożona generalna Zgr. Córek Maryi Niepokalanej, wiceprzewodnicząca
 1. Maksymilla Pliszka –  przełożona generalna SS. Służebniczek BDNP
 2. Petra Kowalczyk – przełożona generalna SS. Matki Bożej Miłosierdzia
 3. M. Joanna Wiśniowska –  przełożona generalna SS. Serafitek
 4. M. Radosława Podgórska – przełożona generalna SS. Franciszkanek Służebnic Krzyża
 5. M. Krzysztofa Babraj – przełożona generalna SS. Albertynek
 6. M. Antonina Kasjaniuk  – przełożona generalna SS. Opatrzności Bożej

 

Na pierwszym zebraniu Konsulta dokonała wyboru Sekretarki Generalnej Konferencji WPŻZZ i jej zastępczyni. Zostały wybrane m. Jolanta Olech USJK i s. Ernestyna Wajs, serafitka. Pod koniec 2016 roku, w związku z odejściem z pracy s. Ernestyny Wajs, jej funkcję pełniła do końca kadencji s. Krescencja Huk, służebniczka dębicka.

W trakcie kadencji z Konsulty odeszły:

 • Agata Mirek, która w Konsulcie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. W dniu 2 V 2015 r. zakończyła kadencje przełożonej generalnej. Jej funkcję przejęła m. Maksymilla Pliszka;
 • Leticja Niemczura w dniu 5 I 2016 r. zakończyła swą posługę jako przełożona generalna. W Konsulcie funkcję przewodniczącej objęła m. Maksymilla Pliszka, a funkcję wiceprzewodniczącej przejęła m. Petra Kowalczyk;
 • Krzysztofa Babraj zakończyła posługę przełożeńską w dniu 26 IX 2016 r.

W czasie kadencji do Konsulty weszły:

 • Barbara Latocha, przełożona generalna Zgromadzenia SS. Sług Jezusa (29 IX 2015)
 • Benigna Kania, przełożona prowincjalna Zgromadzenia SS. Urszulanek UR (15 II 2016).

Trzeciego wakatu nie uzupełniano ze względu na to, że pozostało pół roku do zakończenia kadencji obecnej Konsulty.

Konsulta odbyła w okresie sprawozdawczym dwadzieścia zebrań, w tym cztery poza siedzibą Sekretariatu: w Łomiankach, Kielcach, Lublinie i Krakowie. Wszystkie zebrania były protokółowane. Spotkania są poświęcone bieżącej pracy Konferencji, zatwierdzaniu programów spotkań organizowanych przez Komisje i Sekcje i dokumentów przygotowanych przez Sekretariat; przygotowaniu Zebrań Plenarnych i innych sesji dla przełożonych wyższych, współpracy z instytucjami kościelnymi i konsultami innych Konferencji Przełożonych Wyższych, refleksji nad wydarzeniami w Kościele, świecie i w życiu zakonnym w Polsce i na świecie.

W zebraniach Konsulty uczestniczy jako obserwatorka Przewodnicząca Konferencji Klasztorów Klauzurowych, m. Weronika Sowulewska. Jest to znak łączności i jedności z naszymi współsiostrami z klauzury.

Siostry Konsultorki są zgodnie z regulaminem opiekunkami poszczególnych Komisji istniejących przy Konferencji (o tym niżej). Ponadto uczestniczą jako przedstawicielki Konferencji w różnych gremiach kościelnych. Do bezpośrednio związanych z życiem konsekrowanym w Polską należą:

 • Komisja KEP do spraw życia konsekrowanego: m. Leticja Niemczura, a od jesieni 2015 – m. Maksymilla Pliszka;
 • Komisja Mieszana Biskupi – Przełożeni Wyżsi: m. Leticja Niemczura, a od 2015 – m. Maksymilla Pliszka, która jest wiceprzewodniczącą Komisji i Barbara Latocha, sługa Jezusa.

Szczególną troską Konsulta otacza Studium Formacyjne w Warszawie, którego dyrektorką jest s. Aleksandra Huf i promuje Studium Formacyjne w Krakowie prowadzone przez Siostry Urszulanki UR.

 

 1. Komisje przy Konferencji WPŻZZ

 

Od 2012 roku Komisje działają w nowym układzie. W reorganizacji chodziło przede wszystkim o usprawnienie pracy, objecie nią większej liczby sióstr i większe usamodzielnienie poszczególnych grup. Wydaje się, że zmiany poszły w dobrym kierunku, chociaż życie przynosi nowe potrzeby i oczekuje na pewno na nowe rozwiązania. W chwili obecnej działają (o swej pracy powiedzą w osobnych sprawozdaniach):

3.1. Komisja Życia Konsekrowanego – opiekunka: m. Leticja Niemczura do stycznia  2016 – obecnie m. Maksymilla Pliszka; przewodnicząca – m. Danuta Wróbel, służka NMP;

3.2. Komisja Formacyjna – opiekunka: m. Maksymilla Pliszka do stycznia 2016 – obecnie s. Benigna Kania – urszulanka UR;

 • Sekcja ds. Powołań – przewodnicząca s. Karoliana Buksa, służebniczka dębicka;
 • Sekcja Formacji Formatorek [na wszystkich etapach formacji] – przewodnicząca: s. Maria Lisiecka, urszulanka SJK.

3.3. Komisja Wychowania i Nauczania – opiekunka: m. Petra Kowalczyk

 • Sekcja Wychowawczo-Nauczycielska – przewodnicząca: s. Leonarda Brzozowska, niepokalanka;
 • Sekcja Katechetyczna – przewodnicząca: s. Wiktoriana Kita, służebniczka dębicka;
 • Sekcja ds. Przedszkoli – przewodnicząca: s. Róża Olszewska, służebniczka śląska;
 • Sekcja Placówek Wychowawczych – przewodnicząca: s. Ewa Pintele, obliczanka.

3.4.  Komisja Służb Medycznych – opiekunka: m. Radosława Podgórska

 • Sekcja Sióstr Lekarek i Psychologów – przewodnicząca: s. Barbara Pełszyńska, służka NMP;
 • Sekcja Sióstr Pielęgniarek – przewodnicząca: s. Milena Kamieniecka, siostra Najśw. Imienia Jezus.

3.5. Komisja Dzieł Charytatywnych – opiekunka: m. Krzysztofa Babraj do września 2016; obecnie pełni funkcję opiekunki s. Barbara Kulikowska

 • Sekcja Pomocy Potrzebującym – przewodnicząca: Małgorzata Czarnecka, szarytka;
 • Sekcja Przeciwdziałania Współczesnym Formom Niewolnictwa ”Bakhita” – przewodnicząca: s. Joanna Lipowska, franciszkanka misjonarka Maryi.

3.6. Komisja Misyjna – opiekunka: m. Antonina Kasjaniuk; przewodnicząca: s. Irena Karczewska, franciszkanka misjonarka Maryi.

 

3.7. Komisja Prawno – Administracyjna – opiekunka: m. Joanna Wiśniowska;

– przewodnicząca: s. Krystyna Chmiel, służebniczka starowiejska.

 

3.8. Komisja Historyczna – przewodnicząca: m. Agata Mirek, córka Maryi Niepokalanej.

Komisja ta powstała niedawno i pragnie kontynuować prace nad historią zgromadzeń w Polsce (1918-1989) prowadzone przed laty w KUL, przez Instytut badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce. Spotkania historyczek odbywają się dwa razy do roku pod kierunkiem m. Agaty Mirek, która też zainicjowała powstanie Komisji Historycznej przy KWPŻZZ.  Za zgodą Konsulty, w ramach porządkowania materiałów archiwalnych tzw. historycznych (dawnego biura spraw zakonnych przy Prymasie Polski), został wyodrębniony zbiór dotyczący materiałów zbieranych pod kierunkiem m. Krystyny Dębowskiej na temat życia zakonów w latach 1939-1945 (opracowania na ten temat już się ukazały) i przekazany do Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w KUL (styczeń 2017).

 

 1. Kontakty i współpraca we wspólnocie Kościoła

 

4.1.    Ze Stolicą Apostolską: przede wszystkim przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Kontakty mają charakter informacji o pracach Konferencji (sprawozdania z Zebrań Plenarnych oraz Biuletynu przesyłany Kongregacji). W ostatnim okresie kontakty były częstsze ze względu na Rok Życia Konsekrowanego, o którym niżej i inicjatywy rzymskie (spotkania dla różnych grup sióstr, w których uczestniczyły także i przedstawicielki naszych zgromadzeń). Przedstawicielki Konferencji uczestniczyły w sympozjach zorganizowanych przez KIŻKiSŻAp na temat administrowania dobrami (w 2014 – m. Jolanta Olech; w listopadzie 2016 – s. Dorota Galewska) i zdały z nich sprawę na Zebraniach Plenarnych (s. Dorota na obecnym).

Ponadto na prośbę Kongregacji zostały przygotowane i wysłane odpowiedzi w stosunku do propozycji przygotowywanych norm odnoszących się do administracji dobrami oraz na kwestionariusz odnoszący się do redakcji będącego w przygotowaniu nowego dokumentu Mutuae relationes (jesień 2016).

Staraniem Sióstr Loretanek (z konsultacją m. Jolanty Olech) zostały przetłumaczone na język polski i wydane Listy przygotowane przez Kongregację z okazji Roku Życia Konsekrowanego (Radujcie się, Rozpoznawajcie, Kontemplujcie, Głoście) i dokument odnoszący się do administrowania dobrami.

Na stronie internetowej Sekretariat stara się zamieszczać na bieżąco informacje, przemówienia i wypowiedzi Ojca Świętego, a także przedstawicieli Kongregacji IŻKiSŻAp., szczególnie na temat życia konsekrowanego.

4.2.    Z Nuncjuszem Apostolskim i Nuncjaturą w Polsce relacje mają w zasadzie charakter oficjalny i wyznaczony przez wieloletnią tradycję: zapraszanie Nuncjusza na Zebranie Plenarne (obowiązek zapisany w Statucie Konferencji, art. 12,i) lub wspólne Sympozja oraz jedna lub dwie wizyty związane z życzeniami świątecznymi, które stają się okazją do przekazania informacji z naszej pracy i wysłuchania refleksji dotyczących aktualnych spraw. W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana na stanowisku Nuncjusza Apostolskiego: w listopadzie 2016 ks. abp Salvatore Pennacchio zastąpił  ks. abpa Celestino Migliore, który w sierpniu 2016 został mianowany Nuncjuszem w Rosji. Konsulta złożyła nowemu Księdzu Nuncjuszowi powitalną wizytę przy okazji życzeń Bożonarodzeniowych i zapewniła go o serdecznej modlitwie wszystkich sióstr zakonnych w intencji jego misji.

4.3.   Z Konferencją Episkopatu Polski

 • Stały i nacechowany życzliwością jest kontakt z Sekretariatem KEP, szczególnie z Sekretarzem Generalnym Konferencji i jego biurem. Konsulta i członkinie Sekretariatu kilkakrotnie odbyły spotkania z Sekretarzem Generalnym, w czasie których omówiły różne problemy, zwłaszcza dotyczące spraw prawnych i informowały o pracach Konferencji. Sekretarz Generalny KEP przesyła Konsulcie do wiadomości oficjalną korespondencję dotyczącą spraw bieżących, listy pasterskie i inne dokumenty wydawane przez Episkopat. Prosi też o konsultacje przy opracowywaniu ważnych także dla życia zakonnego dokumentów. W ostatnich latach były to: instrukcja i projekt porozumienia o współpracy zgromadzenia z parafią, instrukcja o ochronie nieletnich, instrukcja o ochronie danych osobowych (GIODO) i inne. Odpowiedzi są opracowywane przez Sekretariat naszej Konferencji z pomocą ekspertów i zatwierdzane przez Konsultę. Mamy bardzo dobry kontakt z biurem prawnym KEP, co ogromnie ułatwia załatwianie spraw prawnych. Mamy też stały kontakt z dyrektorem administracyjnym i ekonomem KEP-u ks. Januszem Majdą. Przedstawicielki Komisji zakonnej ds. Prawnych są zapraszane na zebrania ekonomów kurii diecezjalnych.

Pragniemy tu dodać, że po wielu latach starań udało się wreszcie, dzięki pomocy biura prawnego KEP, uzyskać ujednolicenie nazwy naszej Konferencji w dokumentach prawnych kościelnych (Statut) i świeckich (Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP), co jest ogromnie ważne ze względu na osobowość prawną.

 • Poza reprezentowaniem Konferencji w Komisjach KEP przez Matki Konsultorki (patrz wyżej) różne siostry z Konferencji i z naszych Zgromadzeń uczestniczą w pracach Komisji i Zespołów KEP:  Zespół ds. Nowej Ewangelizacji – m. Maksymilla Pliszka, a od 15 lutego 2016 – m. Radosława Podgórska; Rada d.s. Duszpasterstwa Kobiet – od jesieni 2016 m. Barbara Latocha. Komisja Charytatywna – m. Agnieszka (Renata) Kijowska, sercanka; Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – Podkomisja ds. Służby Liturgicznej – s. Iwona Kopacz, Uczennica Boskiego Mistrza; Komisja d.s. Misji – s. Elżbieta Sołtysik, klawerianka; Komisja ds. Polonii i Polaków za Granicą – m. Ewa Kaczmarek, misjonarka Chrystusa Króla; Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego – s. Natanaela Błażejczyk, felicjanka; Zespół ds. Apostolstwa Trzeźwości – s. Justyna Papież, służebniczka dębicka, s. Teresa Paszkowska, służka NMP; Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań – s. Krystiana Chojnacka,  benedyktynka misjonarka.
 • Zasadniczym forum współpracy z KEP jest Komisja KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Przewodniczącym do marca 2017 był, przez dwie kadencje, ks. bp Kazimierz Gurda. Na Zebraniu Plenarnym KEP w dniu 14 III 2017 został na jego miejsce wybrany ks. bp Jacek Kiciński, klaretyn, biskup pomocniczy z Wrocławia. Do konsultorów Komisji należała w okresie sprawozdawczym m. Leticja Niemczura, józefitka, a obecnie m. Maksymilla Pliszka, służebniczka dębicka i m. Jolanta Olech urszulanka SJK. Zebrania Komisji odbywają się mniej więcej dwa razy w roku, m.in. przy okazji dorocznego spotkania diecezjalnych wikariuszy i referentek ds. życia zakonnego. Jednym z ważnych punktów pracy Komisji jest promocja Dnia Życia Konsekrowanego w skali ogólnokrajowej i w diecezjach (Msza święta radiowa, przygotowanie we współpracy z naszymi Konferencjami konferencji prasowej, list pasterski Biskupów (lub Przewodniczącego Komisji) z okazji DŻK, przygotowanie materiałów informacyjnych, mass media, zachęty kierowane do środowisk zakonnych i do diecezji. Sekretariat KWPŻZZ wykonuje zlecone zadania i zwykle zajmuje się stroną organizacyjną.

Od dwóch lat Komisja KEP przejęła od naszej Komisji ds. Życia Konsekrowanego coroczne przygotowanie programu formacyjnego dla sióstr zakonnych, którym posługują się referentki diecezjalne w swej pracy formacyjnej z siostrami obecnymi w diecezji. Program ten nasza Komisja przygotowywała od ponad 50 lat. Sprawa ta wymagałaby rozstrzygnięcia.

W chwili obecnej, z inicjatywy Konferencji Męskiej, został powołany zespół do opracowania propozycji współdziałania na terenie diecezji między wikariuszem biskupim ds. życia konsekrowanego, referentką diecezjalną i delegatem zakonów męskich, pracujących na terenie diecezji (zostali oni powołani rok temu). Do zespołu należą: ks. prał. T. Rusiecki, wikariusz biskupi z Kielc, o. Syrach Janicki z Katowic, s. Beata Sykulska, urszulanka SJK, referentka z Warszawy i m. Krystyna Dębowska, franciszkanka od cierpiących. Pierwsze spotkanie w obecności Ks. Bpa Sekretarza Generalnego KEP-u i Sekretarzy Generalnych Konsulty męskiej i  żeńskiej odbyło się 10 marca 2017 r.

 1. Współpraca z Konferencjami i organizacjami życia konsekrowanego

5.1. Współpraca z Konferencjami przełożonych wyższych w Polsce (Konferencja zgromadzeń męskich, klasztorów klauzurowych i instytutów świeckich) ma charakter stały. W minionym okresie współpraca ta była dość intensywna ze względu na obchody Roku Życia Konsekrowanego. Na spotkaniu  Konsult w Kielcach 9 VI 2014 zaplanowano wspólnie inicjatywy z tej okazji (będzie o nich mowa niżej). Z Konferencją zgromadzeń męskich mamy ponadto kontakty w sprawach związanych z umowami o różne usługi  (umowy z bankiem Paribas, z siecią komórkową Orange), kontakty w sprawach bieżącej współpracy na poziomie Sekretariatów oraz przy okazji spotkań ekonomów zakonnych. Wiele naszych zgromadzeń otrzymuje również cotygodniowy Biuletyn opracowywany przez Sekretariat KWPZM.

5.2. Z Unią Europejskich Konferencji Przełożonych Wyższych (UCESM). Jest to kontakt stały choć sprowadza się w zasadzie do otrzymywania informacji z Sekretariatu UCESM-u, czasem od innych Konferencji i przygotowań do Zebrań Plenarnych. Planowane na 2014 r. spotkanie plenarne na Ukrainie nie doszło do skutku ze względu na sytuację polityczną. W zamian za to odbyło się dwudniowe spotkanie w Rzymie, w dniach 3-4 lutego 2016 (jako XVII Zebranie Plenarne), w ramach zakończenia Roku Życia Konsekrowanego. Uczestniczyła w nim m. Radosława Podgórska. Następne Zebranie  Plenarne UCESM-u jest zapowiedziane na 2018 rok w Rumunii.  Kontakty z UCESM ograniczają się w praktyce do kilku listów i informacji przychodzących z Sekretariatu w Brukseli. W ostatnim czasie nastąpiła zmiana na stanowisku sekretarki. Jest nią s. Marjolein Bruinen OP, mająca pewne doświadczenie życia w naszej części Europy (pracowała kilka lat na Litwie). Na nasze listy w sprawie zwolnienia z pełnej płatności składki członkowskiej, która według UCESM-u powinna wynosić ponad 4 000 €, nie otrzymałyśmy odpowiedzi. Płacimy więc nadal ustaloną przed kilku laty kwotę 1 500 €.

5.3. Z Międzynarodową Unią Przełożonych Generalnych (UISG) Konferencja jako taka kontaktów nie ma. Grupa Przełożonych Generalnych z Polski należy do konstelacji Europa-C6. W chwili obecnej, po odejściu m. Leticji Niemczury i m. Krystyny Smolarczyk, nie ma delegatki i jej zastępczyni z Polski do tej konstelacji. Przełożone generale powinny wybrać je na obecnym Zebraniu Planarnym.

5.4. Z Renovabis (Freising, Niemcy) – nadal korzystałyśmy ze stypendiów językowych i naukowych oraz innej pomocy. Otrzymały: w roku 2014 – stypendia językowe 7 sióstr (9 800 €) i stypendium naukowe – 1 siostra; w roku 2015 – nie korzystałyśmy ze stypendiów; w roku 2016 – stypendium naukowe – 1 siostra. Zostały wysłane prośby w 2017 roku: 8 stypendiów językowych i 2 naukowe. Prosiłyśmy również o  pomoc dla Sekcji „Bakhita” na projekt szkolenia członków sieci „Bakhita” i przeprowadzenia przez nich kampanii prewencyjnej na rzecz Europejskiego Dnia przeciw Handlowi Ludźmi – „Przeciwdziałanie i pomoc ofiarom handlu ludźmi”. Otrzymałyśmy 4 398 €. Pieniądze  zostały rozliczone.

 1. Ważne wydarzenia w świecie i Kościele
 1. 1. Rok Życia Konsekrowanego

Został proklamowany przez Papieża Franciszka w listopadzie 2014 roku i trwał od 30 listopada 2014 do 2 lutego 2016. Jego celem, według Ojca Świętego, było przypomnienie Kościołowi Powszechnemu jakim darem jest życie konsekrowane, dziękowanie za chwalebną przeszłość i wkład w życie Kościoła; spojrzenie z optymizmem, nadzieją i zdrową krytyką na naszą teraźniejszość oraz spojrzenie z entuzjazmem i dynamizmem w przyszłość (List Papieża 21 XI 2014). Według programu, obchody tego Roku miały odbywać się na poziomie Kościoła powszechnego (a więc Rzymu) i lokalnego, a więc w Kościołach lokalnych i przede wszystkim w diecezjach.

 • Na poziomie rzymskim były to przede wszystkim spotkania z Ojcem Świętym przy okazji rozpoczęcia RŻK, list i przemówienia skierowane do osób konsekrowanych, obchody Dnia Życia Konsekrowanego w 2015 i 2016 roku (to na zakończenie Roku z licznym udziałem osób konsekrowanych z całego świata).

Inicjatywy Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego szły w dwóch kierunkach: przygotowywanie serii dokumentów i spotkań: administracja dobrami, cztery listy (patrz wyżej) zawierające pogłębioną refleksję nad teologią i duchowością życia konsekrowanego, przygotowania i konsultacja (już dokonana) treści nowego wydania dokumentu o relacjach biskupi – przełożeni wyżsi o nazwie Mutuae relationes.

Kongregacja zorganizowała cały szereg spotkań o charakterze światowym: dwa sympozja nt. administracji dobrami, kilkudniowe  Światowe Spotkanie Młodych Osób Konsekrowanych w Rzymie pod hasłem Obudźcie świat. Ewangelia – proroctwo – nadzieja – 15-19 IX 2015 oraz pod koniec RŻK dla różnych grup i różnych form życia konsekrowanego spotkania pod wspólnym tytułem Życie konsekrowane w komunii.  Uczestnicy tych spotkań wzięli udział w uroczystościach 2 lutego 2016 w Bazylice Św. Piotra i w spotkaniu z Papieżem, które zakończyło obchody RŻK.  Akta tych spotkań zostały już udostępnione przez Kongregację IŻKiSŻAp w dwóch tomach biuletynu pt. Sequela Christi (wydawanego przez Kongregację).  Spora grupa przełożonych wyższych i sióstr z Polski wzięła udział w spotkaniach.

 • W Polsce: na poziomie krajowym: rozpoczęto 30 listopada 2014 Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, której przewodniczył o. Janusz Sok CSsR, przewodniczący KWPZM. W dniu 2 lutego 2015 Mszę św. w kościele św. Krzyża w Warszawie celebrował ks. bp K. Gurda, przewodniczącego Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego. Episkopat Polski przygotował na tę okoliczność List pasterski o życiu konsekrowanym.

Konsulty czterech Konferencji, w kwietniu 2015 r., na wspólnym spotkaniu w Kielcach ustaliły program obchodów Roku Życia Konsekrowanego na poziomie krajowym. Utworzono cztery wspólne komisje: koordynacyjną, ds. medialnych, ds. przygotowania Spotkania Młodych i ds. przygotowania wspólnego Sympozjum w Lublinie. Komisja medialna w praktyce nie podjęła działań poza kwerendą na tematy medialne przeprowadzoną w zgromadzeniach męskich. Komisja ds. Sympozjum przygotowała i zorganizowała Sympozjum w Lublinie w kwietniu 2015 (patrz wyżej akta Sympozjum); Komisja ds. Spotkania Młodych 23-26 IX 2015 zorganizowała Kongres Młodych Konsekrowanych na Jasnej Górze pod hasłem Radość konsekracji.  Oba te spotkania były bardzo udane.

 • Położono nacisk na celebrowanie RŻK przede wszystkim na poziomie diecezjalnym i wydaje się, że było to dobre posunięcie. Świadczą o tym sprawozdania, których część miałyśmy możność wysłuchać na Zebraniu Plenarnym oraz w cotygodniowych relacjach zamieszczanych w Biuletynie Konferencji Zakonów Męskich.

 

 • Rok Miłosierdzia ogłoszony przez Ojca świętego jesienią 2015 r. w pewnym stopniu pokrywał się z obchodami RŻK. Miał on trwać od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016, pod hasłem Miłosierni jak Ojciec. W bulli Misericordiae vultus wydanej z tej okazji Ojciec Święty zarządził, że będzie on obchodzony w Rzymie i we wszystkich diecezjach świata. Zostali też ustanowieni „misjonarze miłosierdzia”, mający władzę rozgrzeszania także z grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej, natomiast wszyscy kapłani otrzymali władzę rozgrzeszania z aborcji (po zakończeniu Roku Miłosierdzia Papież przedłużył bezterminowo te kompetencje). Papież otworzył Drzwi święte w Bazylice św. Piotra 8 grudnia 2015; w bazylice św. Jana na Lateranie – 13 grudnia i w stołówce Caritas w Rzymie przy dworcu kolejowym Termini – 18 grudnia.

Nasze Zgromadzenia włączyły się w celebracje liturgiczne i w działania na rzecz miłosierdzia z zapałem i oddaniem (poprzez dzieła miłosierdzia duchowego i materialnego), przede wszystkim w kościołach lokalnych. Jako Konferencja zorganizowałyśmy Zebranie Plenarne w Łagiewnikach, przy Sanktuarium Miłosierdzia i Sanktuarium Św. Faustyny. Szczególnym przeżyciem było wspólne przejście drzwi świętych w Centrum św. Jana Pawła II, a potem Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza.

6.3.    Synody Biskupów

 • III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów odbyło się w Rzymie, w dniach 5-19 października 2014 nt. Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji. Z Polski uczestniczył m.in. ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP i kilku biskupów.  Bardzo ożywiona dyskusja skoncentrowała się wokół ewentualnego dopuszczenia osób rozwiedzionych, mających nowe rodziny do komunii świętej, a także problemy dotyczące traktowania osób homoseksualnych w Kościele. Relatio Synodi stało się, z woli Papieża, jednocześnie pierwszą częścią dokumentu przygotowawczego Lineamenta na kolejny Synod w październiku 2015 razem z odpowiedziami na kwestionariusz, który został rozesłany do Biskupów całego świata (m.in. dopuszczenie osób rozwiedzionych do komunii świętej, sprawa traktowania osób homoseksualnych w Kościele).
 • XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów (październik 2015) nt. Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Była to kontynuacja poprzedniego Synodu. W Relacji końcowej Biskupi podkreślili, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny oparty na sakramentalnym przymierzu. Podkreślili też konieczność pogłębionej formacji do małżeństwa, formacji małżeństw i kapłanów do pracy duszpasterskiej w tej dziedzinie. Najwięcej dyskusji nadal budziła sytuacja i duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach.
 • W przygotowaniu jest XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu zaplanowane na październik 2017 nt. Młodzież, wiara i powołanie. Opublikowano już Lineamenta i ankietę dotyczącą problemów młodzieży.

6.4.    Dokumenty Papieskie

Poza tradycyjnymi Orędziami i Listami związanymi z obchodzeniem w Kościele Powszechnym np. dnia chorego, imigranta itp. warto zapamiętać niektóre szczególnie istotne dokumenty papieskie:

 • W czerwcu 2015 Papież ogłosił pierwszą w dziejach Kościoła encyklikę Laudato si w całości poświęconą ochronie naturalnego środowiska człowieka. Za głównego winowajcę obecnego, niepokojącego stanu rzeczy uznał skrajny konsumpcjonizm. Postulował „ekologię ludzką” czyli „niezbędną relację życia człowieka w zgodzie z prawem moralnym wpisanym w jego naturę”. W sierpniu 2015 Papież ustanowił Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia.
 • W dniu 8 kwietnia 2016 Papież ogłosił adhortację Amoris Laetitia, będącą  podsumowaniem III Nadzwyczajnego i XIV Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów na temat rodziny. Najwięcej dyskusji wzbudził i wzbudza do dziś rozdział VIII, dotyczący osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach.
 • 22 lipca 2016 Papież ogłosił Konstytucję apostolską Vultum Dei quaerere o żeńskim życiu kontemplacyjnym. Zawiera ona m.in. zalecenie unikania naboru kandydatek z innych krajów dla przetrwania klasztorów, zwrócenie uwagi na porządne rozeznanie powołania i rozeznanie duchowe oraz aby czas formacji trwał od 9 do 12 lat oraz wezwanie do tworzenia federacji klasztorów w ramach jednego zakonu a nawet różnych zakonów żyjących  jednym charyzmatem.

6.5.      Beatyfikacje i Kanonizacje

 • 27 IV 2014 – kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II. Kanonizacja zgromadziła ponad 800 tysięcy uczestników;
 • 19 X 2014 w Watykanie – beatyfikacja Pawła VI;
 • 27 IX 2015 w Krakowie – beatyfikacja Matki Klary Ludwiki Szczęsnej, współzałożycielki Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego;
 • 4 IX 2016 w Watykanie – kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty.

6.6.      Inne wydarzenia związane z działalnością Papieża Franciszka

 • 1-8 II 2015 – wizyta ad limina polskich biskupów (tematy: pomoc rodzinie, ożywienie ducha misyjnego, nowa ewangelizacja, styl apostolski nacechowany ubóstwem).
 • Kontynuacja reformy Kurii Rzymskiej rozpoczęta razem z 9 osobową Radą Kardynałów i powołanie nowych struktur (kongregacji i rad); komasacja niektórych rad i komisji; czerwiec 2015 – utworzenie Sekretariatu ds. Komunikacji, skupiającego watykańskie media (Radę ds. Społecznego Przekazu, Biuro Prasowe, Służby internetowe, ośrodek telewizyjny i l’Osservatore Romano).
 • Powołanie Komisji ds. Ochrony nieletnich i osób słabych (statut w maju 2015). Ma ona przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu zwłaszcza dzieci i młodzieży, szczególnie przez ludzi Kościoła. Ma też monitorować tego rodzaju sprawy w kościołach lokalnych, w diecezjach. Papież nakazał bowiem wprowadzenie podobnych procedur w Kościołach lokalnych i w zgromadzeniach zakonnych.
 • W listopadzie 2015 wizyta nowo wybranego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy u Papieża

 

 1. 7. Ważne wydarzenia w Polsce
 • Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

Pierwszy etap ŚDM odbył się w diecezjach w lipcu 2016. Uczestniczyło w nim 115 tys. młodzieży z 135 krajów. Duża część młodzieży odwiedziła teren niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau i  Jasną Górę. Główne obchody, do 31 lipca, miały miejsce w Krakowie. Hasłem celebracji były słowa Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. W dniach 27-31 lipca w ŚDM uczestniczył Papież Franciszek. Podczas Mszy św. pod przewodnictwem Papieża,  kończącej spotkanie, uczestniczyło półtora miliona osób.

W spotkaniach wzięło udział według statystyk 5145 sióstr zakonnych z całego świata. To tylko te, które zostały zarejestrowane. Ponadto bardzo liczne siostry towarzyszyły grupom młodzieżowym i posługiwały w różnych miejscach zarówno o charakterze ewangelizacyjnym (Namioty Eucharystyczne, Centrum Ewangelizacyjne i inne) jak i o charakterze organizacyjnym i technicznym.

Papież spotykał się z młodymi wielokrotnie, przemawiał do nich w czasie Mszy św. i celebracji, w czasie nabożeństwa drogi krzyżowej, ze słynnego okna na Franciszkańskiej.

Światowym Dniom Młodzieży towarzyszyły katechezy głoszone w 33 językach świata.

 • Pielgrzymka Papieża Franciszka do Polski

Wpisała się w ramy wielkiego wydarzenia jakim były Świadome Dni Młodzieży w Krakowie, gdzie Ojciec Święty  spędził największą część swej pielgrzymki. Ponadto na Jasnej Górze Franciszek uczcił 1050. rocznicę Chrztu Polski, modlił się na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau i odwiedził chore dzieci w krakowskim szpitalu. Siostry zakonne poza spotkaniami w ramach Dni Młodzieży, uczestniczyły we Mszy św. na Jasnej Górze i we Mszy św. w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. Ponadto w czasie wizyty Papieża w Sanktuarium Św. Faustyny Konsulta Konferencji miała możność krótkiego spotkania z Ojcem Świętym.

 • Rocznica Chrztu Polski

Uroczyste obchody 1050-lecia chrztu Polski (14-16 IV) odbywały się w kraju pod hasłem Gdzie chrzest tam nadzieja.  Kościelno-państwowe obchody miały miejsce w Gnieźnie i w Poznaniu. Uroczystej liturgii przewodniczył legat papieski kard. Pietro Parolin. W ramach obchodów miały też miejsce nadzwyczajne obrady Zgromadzenia Narodowego. W spotkaniach uczestniczył Episkopat Polski i biskupi z Polskiej Rady Ekumenicznej, delegacje biskupów z Europy, najwyższe władze RP z Prezydentem i Premierem oraz korpus dyplomatyczny.

W uroczystościach wzięły udział, na zaproszenie organizatorów, przedstawicielki Konsulty naszej Konferencji z Matką Przewodniczącą na czele.

 • W Europie i w Kraju

Wydarzeń było i jest dużo, ale trudno o nich wszystkich mówić. Do najważniejszych i najbardziej wpływających na bieżące życie społeczeństw można zaliczyć:

 • tragiczne, krwawe zamachy terrorystyczne w różnych krajach; trwające nadal zagrożenie terrorystyczne i związane z nim próby ochrony przed nimi, które z konieczności łączą się z zaostrzeniami co do bezpieczeństwa;
 • problem uchodźców, który co prawda w ostatnim roku zmniejszył się podobno o ok. 40%, ale jest nadal bardzo trudny i stawiający wyzwania krajom Unii Europejskiej i prowokujący nie kończące się dyskusje o charakterze politycznym i humanitarnym. Kościół w Polsce podjął tę sprawę i stara się pomagać uchodźcom w miarę swych możliwości. Nasze zgromadzenia są w to też zaangażowane (np. akcja Caritas Rodzina rodzinie);
 • zmiany polityczne w Polsce: wybór prezydenta Andrzeja Dudy, zwycięstwo PIS-u w wyborach parlamentarnych i utworzenie rządu pod kierunkiem p. Beaty Szydło. Wybór nowego prezydenta USA Donalda Trumpa republikanina o orientacji konserwatywnej; oczekujące niektóre państwa wybory parlamentarne (Niemcy, Francja). W marcu b.r. rozpoczęły się rozmowy Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w związku z decyzją wyjścia tego kraju z Unii (Brexit).

6.8.    Rocznice i wydarzenia w  zgromadzeniach

 • Episkopat Polski rok 2014 ogłosił Rokiem Bł. Edmunda Bojanowskiego z racji 200. rocznicy urodzin założyciela czterech rodzin zakonnych Sióstr Służebniczek.
 • rocznica święceń kapłańskich bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego – założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek;
 • Rok św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Sióstr Urszulanek SJK, z okazji 150. rocznicy urodzin (17.04.2015);
 • 100-lecie śmierci bł. Karola de Foucauld (1 XII 2016). Jego osoba i jego życie są u źródeł duchowości kilku wspólnot i grup zakonnych oraz świeckich obecnych także w naszym Kościele w Polsce;
 • 100-lecie śmierci św. br. Alberta Chmielowskiego (25 XII 2016) i bł. o. Honorata Koźmińskiego (16 XII 2016). Z tej okazji Sejm RP Uchwałą z dnia 22 VI 2016 r. ustanowił Rok 2017 Rokiem św. brata Alberta i bł. o. Honorata.
 1. Sekretariat Konsulty

Sekretariat, zgodnie ze Statutem Konferencji (art.17) jest organem wykonawczym Konferencji mającym za zadanie koordynowanie, wspomaganie prac i realizowanie decyzji, uchwał i wskazań podjętych przez Zebranie Plenarne i zleconych przez Przewodniczącą i Konsultę. Prowadzi kancelarię bieżącą i archiwum Konferencji; przygotowuje zlecone opracowania, prowadzi statystyki, przygotowuje biuletyn i prowadzi stronę internetową; służy informacjami i w miarę możności poradami prawnymi; zajmuje się stroną organizacyjną spotkań, administruje funduszami Konferencji według dyrektyw Konsulty.

7.1.   W Sekretariacie pracują obecnie cztery siostry:

 • Jolanta Olech, urszulanka SJK – sekretarka generalna Konferencji odpowiedzialna za całość pracy Sekretariatu; rzecznik prasowy Konferencji;
 • Ernestyna Wajs, serafitka, a po jej odejściu w październiku 2016 – s. Krescencja Huk, służebniczka dębicka – zastępczyni sekretarki generalnej, codzienne kontakty, prowadzenie kancelarii, sprawy organizacyjne, archiwum i odpowiedzialność za bieżącą pracę Sekretariatu;
 • Krystyna Chmiel, służebniczka starowiejska – sprawy prawne, śledzenie zmian prawnych, informacja i bieżące doradztwo w tej dziedzinie, włącznie z doradztwem w sprawach prowadzonych dzieł. Organizuje spotkania dla dyrektorek dzieł zakonnych i ekonomek zakonnych. Współpracuje z ekonomem KEP i ekonomem KWPZM;
 • Barbara Kulikowska, córka Najcz. Serca Maryi – zbieranie i gromadzenie informacji i statystyk; sprawy medialne (strona internetowa, gromadzenie dokumentacji spotkań, także fotograficznych i tym podobnym), redakcja Biuletynu KWPŻZZ (wyszło w ostatniej kadencji cztery numery i osobny zeszyt zawierający akta Sympozjum w Lublinie) i administrowanie funduszami Konferencji pod kierunkiem Konsulty.

s.Róża Olszewska, służebniczka śląska, jest konsultantem do spraw przedszkoli. Pozostaje w stałym kontakcie z Komisją Wychowawczą (Sekcja ds. Przedszkoli) i służy poradami tym siostrom, które o to proszą.

7.2. Sekretariat w okresie sprawozdawczym przygotował konsultacje wymagane przez Kongregację IŻKiSŻAp, o których była mowa wyżej; ponadto przygotował projekt umowy o pracę sióstr zakonnych w parafiach. Jest ona obecnie na etapie konsultacji poprawek naniesionych przez Radę Prawną KEP. Został też przygotowany wzór dokumentów na użytek zgromadzeń żeńskich dotyczący ochrony nieletnich.

Nadal jest prowadzona praca nad spisywaniem zasobów archiwalnych Konferencji w formie elektronicznej, zarówno historycznych jak i bieżących oraz porządkowanie kancelarii bieżącej. Zakupiono w tym celu nowy komputer oraz materiały potrzebne do archiwizacji.

7.3. Fundusze na działalność Konferencji pochodzą ze składek członkowskich i z pewnej rezerwy finansowej, która powstała pod koniec lat 90 tych; pieniądze są złożone w dwóch bankach na kontach zablokowanych. W roku 2016 Zebranie Plenarne wyraziło zgodę na podniesienie składki członkowskiej ze względu na zmniejszającą się liczbę sióstr i w konsekwencji mniejsze wpływy ze składek członkowskich.

 

 1. Odeszły do domu Ojca
 • M. Emmanuela Bożena Witczak, przełożona prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Od 2001 roku – przełożona regionalna; od 2005 roku przełożona prowincjalna Prowincji Polsko-Ukraińskiej. Zmarła 7 VII 2014 r., w 51. roku życia;
 • Joanna Beata Misiak, przełożona regionalna Zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa. Funkcję tę pełniła w latach 2001-2007. Zmarła 5 V 2015 r., w 51. roku życia;
 • Zofia Alina Chomiuk, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Trzykrotnie była wybierana na przełożoną generalną: w latach 1981-1993 i w latach 2005-2011. W latach 1984-1993 (3 kadencje) była członkinią Konsulty WPŻZZ. Zmarła 4 X 2015 r., przeżywszy 75 lat;
 • M. Celina Czechowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w latach 1977-1995. W latach 1986–1995 była członkinią Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych i z jej ramienia była odpowiedzialna za prace Komisji Formacyjnej. Była współinicjatorką i współorganizatorką pierwszej w Polsce Szkoły dla Formatorek Zakonnych, którą prowadzili księża jezuici. Zmarła po wieloletniej chorobie 24 V 2016 r.;
 • Łukasza Helena Sobieralska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek w latach 2001-2007. Pełniła wiele różnych funkcji w Zgromadzeniu. Zmarła 16 VII 2016 r., w 77. roku życia;
 • Monika Siwek, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Narodzenia NMP w latach 2013-2016, lat życia – 67, powołania zakonnego – 48, zmarła 22 VI 2016;
 • Danuta Sieklucka, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Narodzenia NMP w latach 2005-2013, zmarła 8 VII 2016 r., w 62. roku życia i w 45. roku powołania zakonnego;
 • Halina Sklepkowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Eucharystek w latach 1993-2005; wikaria generalna w latach 1981-1993. Zmarła 13 II 2017 w 75. roku życia i 57. roku profesji zakonnej;
 • Helena Sula, przełożona generalna Zgromadzenia Sług Jezusa w latach 1971-1989. Zmarła 1 III 2017 r. w Otwocku, w 93. roku życia;
 • Alma Skrzydlewska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w latach 1977-1989 i członkini Konsulty KWPŻZZ w latach 1978-1987. Zmarła w Laskach 12 III 2017 roku. Przeżyła 87 lat, w tym 62 lata profesji zakonnej.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci!

 

 1. Sugestie dla nowej konsulty
 • Wobec pewnej niejasności, jaka powstała wokół przygotowania programu pracy duchowej dla referentek diecezjalnych, należałoby przedyskutować z Komisją Życia konsekrowanego KEP udział i rolę naszej Konferencji w opracowaniu tego programu.
 • Kontynuować co jakiś czas spotkania ze wspólnotami życia konsekrowanego, które posługują na terenie Polski, ale nie spełniają kryteriów przynależności do Konferencji.
 • Kontynuować sesje organizowane dla przełożonych wyższych, dla nowo mianowanych przełożonych oraz dla sióstr w wieku średnim. Są bardzo cenione przez uczestniczki.
 • Zasygnalizowano potrzebę organizowania szkolenia dla Zarządów naszych Zgromadzeń, a także dla sekretarek prowincjalnych i generalnych.
 • Rozeznać autentyczną potrzebę organizowania przez Konsultę sesji dla przełożonych lokalnych, nie tylko nowo mianowanych. Docierają głosy o takim zapotrzebowaniu…
 • Odpowiadając na potrzeby sióstr, s. Władysława Krasiczyńska i s. Joanna Moś prowadzą psychologiczne grupy wsparcia dla sióstr. Obecna Konsulta rozeznaje możliwość zorganizowania w okolicach Warszawy centrum pomocy duchowo – psychologicznej dla sióstr, i – gdyby istniała taka potrzeba oraz możliwości – zorganizować podobne punkty w innych dużych miastach.

*   *   *

Na zakończenie tego sprawozdania pragnę w imieniu własnym i członkiń Konsulty podziękować najserdeczniej wszystkim członkiniom Konferencji za okazane zaufanie, otwartość i współpracę w refleksji i działaniach na rzecz życia konsekrowanego w Polsce i w Kościele Powszechnym. Przeżyłyśmy w tym okresie sprawozdawczym wiele pięknych i inspirujących momentów jak Rok Życia Konsekrowanego i  Światowe Dni Młodzieży, umacniających naszą komunię. Z pewnym niepokojem śledzimy wspólnie trudne sprawy jak choćby sprawa powołań do naszych Instytutów i wynikające z tego problemy apostolskie i organizacyjne. Wierzymy gorąco, że zarówno radości jak i trudności są danymi nam przez Pana Boga bodźcami do tego, by przeżywać naszą codzienność w wierności Duchowi Świętemu i Jego natchnieniom i patrzeć w przyszłość z nadzieją.

m. Maksymilla Pliszka
Przewodnicząca KWPŻZZ

Warszawa, 25 kwietnia 2017