XXIII KAPITUŁA PROWINCJALNA SIÓSTR PALLOTYNEK

Dnia 7 października 2017 r., w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, rozpoczęła się w Warszawie, XXIII Kapituła Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego.

Włączając się w trwającą w Polsce inicjatywę „Różaniec do granic”, uczestniczki Kapituły odmówiły różaniec w kaplicy Centrum Charytatywno–Edukacyjnego CARITAS POLSKA, w Warszawie – miejscu obrad Kapituły.

Tematem przewodnim Zebrania są słowa z Ewangelii św. Marka: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15). Pallotynka – misjonarka Ewangelii.

W spotkaniu uczestniczy dwadzieścia jeden sióstr, które reprezentują Polskę, Kamerun i Ukrainę. Oficjalnego otwarcia Kapituły dokonała s. Mirosława Włodarczyk SAC, Przełożona Prowincjalna. Mszę św. celebrował Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, Metropolita Białostocki. Następnie wygłosił konferencję na temat: Charyzmat i misyjność pallotyńska. Postawa osób konsekrowanych wobec wyzwań misyjnych naszych czasów.

Niedziela była dla uczestniczek Kapituły dniem duchowego przygotowania, które poprowadził ks. dr Sławomir Radulski SAC, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie.