Zebranie Plenarne Rzym, 9-16 maja 2004 r.

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA UISG
M. Danuta Wróbel, służka NMP
Rzym, 9-16 maja 2004 r.

W dniach 9-13 maja 2004 r. obradowało w Rzymie Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Żeńskich Instytutów Życia Konsekrowanego. Zgromadziło ono około 800 osobową grupę sióstr.

Temat przewodni spotkania brzmiał następująco: Kobiety, uczennice Jezusa Chrystusa, twórcami pokoju i pojednania w naszym świecie.

Na całość spotkania złożyły się wystąpienia poszczególnych osób – świadków postaw pojednania, refleksje i przemyślenia osobiste oraz dialogi w kilkuosobowych grupach.

Bogatym w treść było wystąpienie Prefekta Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego – arcybiskupa Franc Rodé. Mówił on o potrzebie odpowiedniego reagowania na duchowy kryzys rozwiniętych społeczeństw. Przypomniał, że zgromadzenia zakonne powstawały jako odpowiedź na konkretne potrzeby Kościoła i społeczeństwa w danej epoce. Przykład założycieli zakonów powinien inspirować ich naśladowców także dziś. Ci święci przede wszystkim wierzyli, że coś da się przy pomocy łaski Bożej zmienić – mówił arcybiskup Rodé. Ta wiara powinna towarzyszyć także dziś osobom konsekrowanym stojącym w obliczu tragicznego spadku liczebności, jaki dotyka wiele zgromadzeń, zwłaszcza w Europie. Prefekt Kongregacji zachęcił nas do wypatrywania znaków czasu w duchu charyzmatów zawartych w ślubach zakonnych. „Należy stylem życia przeciwstawić się współczesnej obsesji bogactwa, wygody i niczym nieskrępowanej wolności” – stwierdził arcybiskup Rodé.

Wszystkie uczestniczki Zebrania Plenarnego miały możliwość uczestnictwa w dniu 13 maja w środowej audiencji ogólnej. Ojciec Święty skierował do nas specjalne pozdrowienie i zachęcił do zaangażowania – tak w środowiskach kościelnych, jak i obywatelskich – w budowanie społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich.

Każdy dzień obrad rozpoczynał się bądź kończył Eucharystią o bogatej oprawie uobecniającej różnorodność kultur i języków. Pośród tej licznej grupy przełożonych generalnych obecne było 7 Polek – z Polski i spoza jej granic.

W dzień po zakończeniu Zebrania Plenarnego UISG rozpoczęło się spotkanie delegatek poszczególnych konstelacji z całego świata. Z 60 delegatek reprezentujących 35 konstelacji w spotkaniu uczestniczyło 54.

Konstelację Europy Wschodniej, do której należą: Polska, Republika Czeska, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Serbia, Chorwacja i Słowenia reprezentowała delegatka Republiki Czeskiej sr. Antonina Kurinova oraz m. Danuta Wróbel, służka NMP (w zastępstwie delegatki regionu Polski, m. Jolanty Olech USJK, przewodniczącej KWPŻZZ).

Podczas spotkania dokonano analizy i zatwierdzenia sprawozdania dotychczasowej przewodniczącej, sr.Barbary O’Dea, z ostatniego okresu działalności UISG, przeanalizowało i zatwierdziło sprawozdanie finansowe, zapoznało się z projektami na najbliższe lata oraz dokonało zatwierdzenia dokumentów zaproponowanych na zebraniu plenarnym. Są to:

1. Deklaracja Przełożonych Generalnych, członków Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych – skierowana do członków UISG
2. Apel o zaprzestanie działań wojennych w Iraku – do Przewodniczących Konferencji Episkopatów, do przywódców poszczególnych państw i do Kofi Annan’a (ONZ)
3. List do premiera Irlandii w sprawie umieszczenia w preambule do konstytucji UE odwołania do chrześcijańskich korzeni Europy.

Ważnym aktem tego spotkania był wybór nowego zarządu UISG na kolejną kadencję (2004-2007).

Owocem całości spotkania jest deklaracja, której pełny tekst w tłumaczeniu na język polski zamieszczamy poniżej.


Deklaracja Przełożonych Generalnych,
Członków Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych

Kobiety, uczennice Jezusa Chrystusa, twórcami pokoju we współczesnym świecie.


Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem…
Wszystko zaś to pochodzi od Boga…Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat,
nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.
Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego
(2 Kor 5,17-20)

Żyjemy w czasach wielkiej przemocy, w czasach, w których odczuwamy naglącą potrzebę świateł nadziei i pojednania. Jesteśmy blisko osiemsetosobową grupą przełożonych generalnych przybyłych z 69 krajów świata i z pięciu kontynentów. Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych reprezentuje milion członków katolickich instytutów życia konsekrowanego żeńskiego obecnych w 98 krajach świata. Uważamy, że nie ma aktualnie pilniejszej misji nad bycie twórcami nadziei pojednania, o które błaga dzisiejszy świat.

Wierząc niewzruszenie, że pojednanie świata jest pragnieniem Boga samego, wyznajemy pokornie nasze całkowite zaufanie Temu, który jest źródłem pojednania, wszelkiego uzdrowienia i przebaczenia. Uznajemy, że nie jesteśmy na tej drodze same, ale że towarzyszą nam narody wielu wyznań i tradycji, pragnące usilnie świata żyjącego w jedności.

Kroczymy razem z nimi w naszej niepewności, kruchości i potrzebie nieustannego nawracania serca, uznając wspólne pragnienie stworzenia podstawowych zasad, które kierowałyby naszym życiem, pragnienie miłości bez wyjątków i poszukiwania prawdy.

Jako przełożone instytutów zakonnych zobowiązujemy się do współpracy pomiędzy sobą, między członkami naszych wspólnot, jak również pomiędzy członkami Konferencji Żeńskich Instytutów Życia Konsekrowanego w poszczególnych krajach.

Pragniemy:

Żyć duchowością pojednania
* świadcząc we własnej wspólnocie o tej duchowości opartej na Słowie Bożym, karmiącej się kontemplacją, modlitwą i Eucharystią
* pogłębiając tę duchowość poprzez realizację naszych programów formacji początkowej i permanentnej oraz dzieląc się nią z tymi osobami spoza naszych instytutów, z którymi przyszło nam wspólnie pielgrzymować
* wyrażając tę duchowość we współczuciu, szacunku, odwadze, prawdzie i nadziei niosącej pojednanie

Publicznie głosić nasze zobowiązanie do bycia w świecie twórcami pojednania
* współpracując z innymi stowarzyszeniami na rzecz sprawiedliwości, rozwiązywania konfliktów i zaprzestania wojen oraz wszelkich form przemocy
* wykorzystując media do propagowania alternatywnego spojrzenia poprzez przedstawianie epizodów, wydarzeń – świadectw pojednania a denuncjując przemoc i niesprawiedliwość
* tworząc i promując inicjatywy dialogu, zrozumienia i pojednania między różnymi kulturami i religiami
* intensyfikując wysiłki zmierzające w kierunku uzdrowienia, pojednania i tworzenia właściwych relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami wewnątrz Kościoła Katolickiego

Dzielić się pomiędzy sobą naszym dorobkiem i doświadczeniem pojednania
* korzystając z zasobów UISG, szczególnie z różnych jej publikacji jak również ze strony internetowej, dla umacniania wzajemnej solidarności
* dzieląc się tym, czego same się nauczyłyśmy i udostępniając innym materiały promujące pojednanie

Kontynuować, w duchu pojednania, nasze zobowiązanie wynikające z Deklaracji UISG 2001
* intensyfikując nasze wysiłki – jako twórców pojednania w świecie – aby wykorzenić handel kobietami i dziećmi, promować edukację oraz formację kobiet i dziewcząt, być aktywnymi w budowaniu pokoju i ochronie świata stworzonego

Kontynuujemy naszą drogę jako kobiety konsekrowane odpowiedzialne za Instytuty Życia Konsekrowanego, uczennice Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przekonane, że w solidarności z innymi, członkinie naszych zgromadzeń zechcą współpracować w dziele Ducha Świętego, który przemienia świat.

Rzym, 15 maja 2004r.

NOWY ZARZĄD UISG

1. Sr. Therezinha Joanna Rasera, Brazylia – przewodnicząca Unii

2. Sr. Rosemary Howarth, Kanada – wiceprzewodnicząca

3. Sr. Christin Barriere, Francja

4. Sr. Amelia Kawaji, Hiszpanka z Japonii

5. Sr. Elaine Morzone, Australia

6. Sr. Lorraine Marie Delaney, India

7. Sr. Camilla Burns,USA

8. Sr. Angelina Bridi, Brazylia