Ze sprawozdania Komisji Administracyjno-Prawnej za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999)

Powstanie Komisji
Komisja Administracyjno-Prawna rozpoczęła swoją działalność w roku 1997. Bardzo częste zmiany przepisów prawnych oraz z drugiej strony rozwijające się liczne dzieła prowadzone przez Zgromadzenia stwarzały potrzebę pomocy Zgromadzeniom w zakresie prawa i administracji.

Opiekunką Komisji z ramienia Konsulty została s. Teresa Maria Jasieńska, przełożona prowincjalna sióstr zmartwychwstanek.

Na członkinie Komisji, w pierwszej fazie jej działalności, zostały powołane:
s. Krystyna Chmiel, służebniczka NMP (starowiejska)
s. Ancilla Kujawska, urszulanka SJK,
s. Reginalda Przewłucka, niepokalanka.

Cel i zadania
Spotkanie wstępne Komisji, na którym określono jej cele i zadania, odbyło się w dniu 7 kwietnia 1997 r. Zgodnie z założeniami Komisja powinna zbierać i przekazywać Zgromadzeniom zakonnym (głównie poprzez ekonomki) informacje administracyjne i prawne dla potrzeb wewnętrznych Zgromadzeń oraz prowadzonych przez nie dzieł. W związku z tym zwrócono się do ekonomek generalnych i prowincjalnych z prośbą o przesłanie pytań, zagadnień, problemów administracyjno-prawnych, na które oczekują odpowiedzi. W ten sposób wyłoniły się zasadnicze potrzeby, którym Komisja chciała wyjść naprzeciw.

Inicjatywy
Otrzymane odpowiedzi stały się inspiracją do zorganizowania we współpracy z Centrum Kulturalnym Ojców Barnabitów rocznego Studium prawa gospodarczego dla duchownych. Studium trwało od września 1997 r. do maja 1998 r. Spotkania odbywały się raz w miesiącu od piątku do niedzieli. Na każdą sesję składało się 18 godz. wykładów z różnych dziedzin prawa: cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Omówione zostały ponadto najnowsze przepisy prawa podatkowego, celnego, budowlanego, gospodarki nieruchomościami, rachunkowości. Ostatnia sesja poświęcona była prawu oświatowemu. Siostry otrzymały zestaw aktów prawnych, opracowań, do których mogą w praktyce sięgać. W założeniach organizatorów uczestniczkami Studium miały być siostry ekonomki, jednak zgłosiło się również wiele sióstr dyrektorek, księgowych różnych dzieł prowadzonych przez Zgromadzenia. Przeciętnie uczestniczyło w nim 140 sióstr z ponad 60 Zgromadzeń.

Podczas trwania Studium Komisja spotkała się dwukrotnie, aby omówić jego przebieg i zaplanować kolejne tematy sesji.

Wśród zgłaszanych przez Zgromadzenia próśb było również zorganizowanie kursów komputerowych dla księgowych i sekretarek. Komisja nawiązała w tym celu współpracę z Policealnym Studium Ekonomicznym dla Dorosłych „Sekuritas” w Warszawie organizując kurs rachunkowości komputerowej od podstaw dla sióstr księgowych. Z kursu skorzystało łącznie ok. 150 sióstr w 11 grupach (dwie grupy jeszcze nie ukończyły zajęć). Zajęcia odbywały się od piątku do niedzieli, zazwyczaj co dwa tygodnie. W programie było 50 godzin wykładów i ćwiczeń na dokumentach oraz 40 godzin ćwiczeń przy zastosowaniu księgowych programów komputerowych. Siostry otrzymały świadectwa kwalifikacyjne z zakresu księgowości. Również we współpracy z „Sekuritas” został zorganizowany kurs komputerowy dla sekretarek, w którym wzięły udział 54 siostry.

Kolejną inicjatywą Komisji było zorganizowanie – z związku z reformą systemu ubezpieczeń – szkolenia na temat ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, które odbyło się w Warszawie, w budynku Sekretariatu Episkopatu Polski w dwóch terminach:
– dla sióstr ekonomek Zgromadzeń czynnych w dniach 26-27 stycznia 1999 r.
– dla przedstawicielek klasztorów klauzurowych w dniu 9 lutego 1999 r.

Na spotkanie sióstr ekonomek zostały zaproszone przedstawicielki Centrali ZUS, które przedstawiły szczegółowo zasady nowego systemu ubezpieczeń, sposób wypełniania druków ubezpieczeniowych, nowe emerytury oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Wszystkie siostry otrzymały komplet druków ZUS. W spotkaniu uczestniczyły siostry ekonomki niemal ze wszystkich Zgromadzeń czynnych. Dzięki zdobytym wiadomościom mogły sprostać wymogom nowej ustawy o ubezpieczeniu. Szkolenie dotyczyło wyłącznie ubezpieczeń duchownych.

Szkolenie dla przedstawicielek klasztorów klauzurowych przeprowadziły członkinie Komisji. Omówiły szczegółowo zasady ubezpieczania członków klasztorów klauzurowych w nowym systemie oraz wyjaśniły sposób wypełniania druków. Każda siostra otrzymała wypełniony przykładowo zestaw druków rozliczeniowych. Siostry z Komisji już w styczniu przygotowały i przesłały do każdego klasztoru wzory druków zgłoszeniowych do ubezpieczenia społecznego, gdyż termin zgłoszeń upływał 31 stycznia 1999 r., a więc przed planowanym szkoleniem. Uczestniczki – reprezentujące niemal wszystkie klasztory klauzurowe – wyrażały wielką wdzięczność za zorganizowanie szkolenia oraz wcześniejsze materiały i wyjaśnienia.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 10 spotkań.

Dwa spotkania (w maju i czerwcu 1997 r.) z przedstawicielami Banku BIG oraz biura maklerskiego były poświęcone wykorzystaniu świadectw udziałowych przez Zgromadzenia. Jednak nie przyniosły one konkretnych ustaleń, w związku z czym Zgromadzenia same podejmowały decyzje w tej sprawie.

Zdajemy sobie sprawę, że jest wiele oczekiwań, wiele problemów, których Komisja nie obejmuje, jednak na miarę naszych możliwości staramy się służyć pomocą Zgromadzeniom.

s. Krystyna Chmiel