Ze sprawozdania Komisji Wychowania i Nauczania za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999)

Komisja działała w okresie od kwietnia 1996 do kwietnia 1999. W skład Komisji wchodziło 9 osób, które reprezentowały następujące Zgromadzenia zakonne: Maryi Niepokalanej, felicjanki, niepokalanki, zmartwychwstanki, salezjanki, urszulanki SJK, Notre-Dame, Sacre-Coeur i Instytut Sług Jezusa. Opiekunką Komisji z ramienia Konsulty była s. Maria Broniec RSCJ, a przewodniczącą – s. Joanna Paula Cichocka CR.
Komisja spotykała się trzy razy w roku.
Prace komisji dotyczyły następujących zagadnień:

  1. Przygotowanie sesji międzyzakonnej na temat: Współpraca ze świeckimi w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenia zakonne.
  2. Nawiązanie współpracy z Radą Szkół Katolickich. Opracowanie informatora szkół katolickich w Polsce.
  3. Wypracowanie programu wychowawczego dla szkół katolickich uwzględniającego treści programowe Zgromadzeń reprezentowanych w Komisji wynikające z ich charyzmatów.
  4. Opracowanie listy osób służących pomocą w przeprowadzeniu szkolenia osób prowadzących zajęcia z zakresu przygotowania do życia w rodzinie.

Ad.1.
Sesja odbyła się we wrześniu 1997 w domu rekolekcyjnym księży pallotynów w Otwocku i zgromadziła ponad 60 sióstr z różnych Zgromadzeń zakonnych. Prowadzącymi byli p. prof. Katarzyna Olbrycht i ks. Wojciech Żmudziński SJ. Siostry wyraziły wdzięczność za możliwość udziału w sesji, a ewaluacja na jej zakończenie okazała się bardzo pozytywna. Jako Komisja widzimy, że w przyszłości tego typu sesje powinny być organizowane dla jednolitych grup apostolskich, ponieważ występuje coraz większe zróżnicowanie zadań w pracach sióstr w szkole, w katechezie, w domach wychowawczych i przedszkolach.

Ad.2.
Komisja utrzymywała stały kontakt z Radą Szkół Katolickich, gdyż dwie członkinie brały aktywny udział w pracach Rady (s. Joanna Paula Cichocka – członkini zarządu RSK, s. Inga Borko – członkini Konferencji Dyrektorów RSK).
Z inicjatywy naszej komisji została utworzona, przewidziana w strukturach Rady a nie istniejąca wcześniej, Komisja ds. Przedszkoli przy Radzie Szkół Katolickich, której przewodniczącą została s. Teresa Lichuta, urszulanka SJK, powołana z naszego zespołu. Obecnie komisja ta prowadzi samodzielną pracę przy RSK.
Członkinie Komisji uczestniczyły w forum szkół katolickich w Częstochowie w ciągu minionych trzech lat. Tematyka forum stanowiła także przedmiot refleksji w czasie prac naszej Komisji.
W wyniku tej współpracy został przygotowany także informator o szkołach katolickich w Polsce.

Ad.3.
Obserwując zmiany wynikające z wprowadzanej reformy systemu oświaty w Polsce Komisja przygotowała propozycję programu wychowawczego dla szkół katolickich. Praca nad przygotowaniem tego programu była bardzo ubogacająca, ponieważ wymagała poznania programów wychowawczych różnych Zgromadzeń, ich analizy i znalezienia wspólnej dla szkół katolickich płaszczyzny z zachowaniem bogactwa różnych charyzmatów. Program ten przekazujemy Radzie Szkół Katolickich i Konsulcie.

Spotkania Komisji odbywały się w Warszawie w szkołach sióstr zmartwychwstanek, felicjanek oraz w domu sióstr Sacre-Coeur w atmosferze zaufania, serdeczności i otwartości. Cenimy sobie możliwość dzielenia się doświadczeniem pracy pedagogicznej w różnych placówkach.
Sugestie i postulaty na przyszłość:

  1. Utrudnienie pracy Komisji stanowił fakt, że w jej skład wchodziły siostry będące dyrektorkami dużych placówek oświatowo-wychowawczych. Może lepiej by było, żeby w skład następnej Komisji weszły siostry nie obciążone tak dużą odpowiedzialnością.
  2. Przy powoływaniu następnej Komisji należałoby zwrócić uwagę, by jej członkinie mieszkały w takiej odległości, by spotkań nie utrudniał problem dojazdów z różnych stron Polski.
  3. Dostrzegamy, że praca wychowawcza w domach dziecka wymaga stworzenia oddzielnej ogólnopolskiej komisji koordynującej działania tego typu placówek. Dlatego sugerujemy, by w następnej kadencji komisja wychowawcza rozpatrzyła ten postulat.