III DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO – 2 luty 1999 – sprawozdanie z niektórych Archidiecezji i Diecezji

Sprawozdania z obchodów III Dnia Życia Konsekrowanego w niektórych Archidiecezjach i Diecezjach

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA

W archikatedrze warszawskiej osoby życia konsekrowanego, głównie siostry zakonne, zbierały się na wspólną modlitwę już od 1984 r. Z okazji przeżywanego Roku Odkupienia wysunięto wówczas taką sugestię, by osoby życia konsekrowanego wraz z Biskupem Diecezji, przeżywały dzień Ofiarowania Pańskiego w kościele katedralnym.

W 1997 r. dzień Ofiarowania Pańskiego Papież Jan Paweł II formalnie ustanowił jako dzień modłów za życie konsekrowane.

W bieżącym roku, ważnym wydarzeniem, poprzedzającym ten dzień, było wydanie Listu Pasterskiego Episkopatu Polski o życiu konsekrowanym. List w Archidiecezji Warszawskiej został przesłany do wszystkich parafii i kościołów rektoralnych, do wykorzystania według uznania duszpasterzy. Spotkał się on z pozytywnym przyjęciem i dobrym odgłosem wśród wiernych.

Uroczysta Msza św. w dniu 2 lutego br. została odprawiona w archikatedrze św. Jana o godz. 16.00. Zebrało się ok. 600 sióstr zakonnych, ok. 150 zakonników, były też obecne przedstawicielki instytutów świeckich i innych stowarzyszeń kościelnych aspirujących do życia konsekrowanego.

Z racji nieobecności J. Em. Ks. Józefa Kard. Glempa Prymasa Polski, Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył J.E. Ks. Biskup Piotr Jarecki, Biskup Pomocniczy Warszawski. W koncelebrze wzięło udział 36 kapłanów zakonnych, w tym kilku prowincjałów różnych rodzin zakonnych. Alumni Seminarium Duchownego Księży Pallotynów z Ożarowa przygotowali asystę i wraz z własna scholą prowadzi1i śpiew. Homilię wygłosił o. Andrzej Rembacz, Przełożony domu zakonnego OO. Redemptorystów z Warszawy. Kaznodzieja ukazał rzeczywistość współczesnego świata. Podkreślił, że obecnie ludzie kierują się różnego rodzaju „kartami”, które nadają im i bronią ich praw, ale jak okazuje się wszystko to nie wystarcza. Ludziom, tak jak zawsze potrzebna jest miłość. Osoby konsekrowane we współczesnym świecie mają być „kartą miłości”, swoim życiem i apostolską pracą mają rzucać światło miłości na mroczną rzeczywistość współczesnego świata. Na zakończenie Mszy św. Ks. Biskup Piotr Jarecki zabrał głos i w serdecznych, ciepłych słowach odniósł się do wszystkich obecnych niewiast i mężczyzn konsekrowanych. Idąc za myślą Orędzie Ojca św. Jana Pawła II z 1997 r., jak zaznaczył na początku, omówił i zaakcentował potrzebę takiej wspólnej modlitwy, która jest wynikiem wewnętrznego zapotrzebowania. Zwrócił uwagę na potrzebę lepszego zaakcentowania obecności życia konsekrowanego i pogłębienia świadomości, tak ze strony samych osób konsekrowanych jak również wiernych. Na zakończenie wszystkich zebranych siostry i braci zachęcił do wiernego realizowania swego powołania u progu trzeciego Tysiąclecia.

Wszyscy zebrani umocnieni Eucharystią, słowem i błogosławieństwem pasterskim z radością wrócili do swoich wspólnot.

o. Gabriel Bartoszewski, referent zakonny

ARCHIDIECEZJA LUBELSKA

1. W niedzielę 31 stycznia we wszystkich kościołach parafialnych i rektoralnych odczytano list Episkopatu Polski na temat życia konsekrowanego.

2. Osoby konsekrowane, podczas Mszy św. w parafiach gdzie mieszkają starał się czynnie uczestniczyć w liturgii (czytania, śpiewy, modlitwa wiernych).

3. W Święto Ofiarowania Pańskiego liturgii mszy św. o godz. 11.30 w Archikatedrze przewodniczył ks. arcybiskup Józef Życiński. Obecny był również ks. bp. Mieczysław Cisło. Bardzo licznie były reprezentowane osoby konsekrowane. siostry zakonne, kapłani i bracia zakonni oraz Instytuty Świeckie życia Konsekrowanego.

Słowo wprowadzenia w liturgię wygłosił Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego ks. dr Józef Szczypa. W Archidiecezji Lubelskiej w 109 domach mieszkają i prowadzą pracę siostry z 48 zgromadzeń żeńskich, zakonnicy są z 19 zgromadzeń w 34 domach oraz 12 instytutów świeckich. W Lublinie mają swoje seminaria duchowne Ojcowie Kapucyni prowincji Warszawskiej, Księża Marianie, Ojcowie Karmelici – studium filozoficzne prowincji Krakowskiej, Księża Pauliści oraz Ojcowie Biali – Misjonarze Afryki.

Liturgię Ks. Arcybiskup rozpoczął na stopniach katedry od poświęcenia świec. Następnie wszyscy przeszli procesjonalnie do wnętrza świątyni, gdzie kontynuowana była liturgia. Homilię wygłosił Ks. Arcybiskup. W procesji z darami siostry niosły. kwiaty, hostie, wino a także kielich, dar do kaplicy XXI LO i bieliznę kielichową na misje. Po Komunii św. wspólnie odnowiono śluby i dokonano aktu zawierzenia Matce Bożej. Na zakończenie siostry podziękowały Księżom Biskupom za udział w tych Uroczystościach. Złożyły także życzenia w pierwszą rocznicę konsekracji biskupiej ks. bp. Mieczysławowi Cisło. Uczestnicy otrzymali pamiątkowy obrazek z błogosławieństwem Ks. Arcybiskupa.

ks. Józef Szczypa, wikariusz biskupi

DIECEZJA KALISKA

Obchody Dnia Życia Konsekrowanego w diecezji kaliskiej były tematem już na styczniowym spotkaniu Sióstr Przełażonych. Rozważany był wkład osób konsekrowanych w obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Dnia l lutego w diecezjalnym radiu „Rodzina” został nadany reportaż dotyczący samego święta, jak i jego związku z dniem Osób Konsekrowanych w Kościele. Zostały przedstawione główne zadania i formacja zakonna, tak na terenie Polski jak i w diecezji kaliskiej.

Sam Dzień Życia Konsekrowanego skupił przedstawicieli wszystkich Zgromadzeń Zakonnych Żeńskich i niektórych przedstawicieli Zgromadzeń Męskich. Do Katedry św. Mikołaja przybyło ponad 200 sióstr; m.in.: nowicjat SS. Nazaretanek i obradująca w tych dniach Kapituła Prowincjonalna SS. Służebniczek Wielkopolskich N.M.F. z Pleszewa.

Kulminacyjnym punktem tego dnia była uroczysta Msza św. Celebrowana przez Ks. bp. Ordynariusza Stanisława Napierałę i księży zakonnych. Uroczysta procesja ze świecami i odnowienie ślubów były widocznymi znakami tej konsekracji zakonnej.

Ksiądz biskup w homilii podkreślił znaczenie światła jako znaku i podkreślił wartość powołania zakonnego w Kościele Chrystusowym, oraz podziękował wszystkim siostrom za ich wkład i świętość w budowaniu diecezji.

Siostry bardzo pięknie przygotowały oprawę liturgiczną, w której wzięły udział wszystkie Zgromadzenia, a chór Sióstr Nazaretanek uświetnił i wprowadził w duchową owocność tego dnia wszystkich obecnych.

Uroczystość ta była dużym przeżyciem duchowym dla każdej siostry tam obecnej.

s. M. Violetta Rejman, referentka

DIECEZJA TARNOWSKA

2 luty zgromadził razem ok. 300 sióstr i kilkunastu przedstawicieli męskich zgromadzeń zakonnych z diecezji. Wchodzącego do auli Jana Pawła II Księdza Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca powitano śpiewem „Ty wyzwoliłeś nas Panie… Abba Ojcze. Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną, tej prawdy nic już nie zaćmi i teraz jest jej godzina. Abba Ojcze”.

W słowie powitalnym referentka diecezjalna wyraziła Księdzu Biskupowi wdzięczność za obecność, za zatroskanie o poziom życia duchowego we wspólnotach zakonnych. Podziękowała także za skierowany do każdego domu zakonnego okolicznościowy list. Pisze w nim Ksiądz Biskup: „modlitewne czuwanie, ofiarna służba i odważne świadectwo są szczególnie cenne w bieżącym Roku Boga Ojca, kiedy oczekujemy na spotkanie z Janem Pawłem II w Starym Sączu. Ze szczególnym apelem – pisze dalej zwracam się do Sióstr i Braci zakonnych starszych wiekiem i chorych. Proszę o ofiarowanie cierpienia i modlitwy, krzyża choroby i samotności w intencji Ojca Świętego oraz Kościoła tarnowskiego, aby godnie przygotował się na przyjęcie daru obecności Jana Pawła II, na przyjęcie Jego apostolskiego przesłania”.

W imieniu Biskupa Ordynariusza, Jego sekretarz ks. dr Wiesław Lechowicz odczytał wykład na temat: „Maryja wzorem miłości Boga i bliźniego”. Po referacie Ksiądz Biskup wyraził wszystkim wdzięczność za pracę na różnych płaszczyznach. Powiedział, że „jest tradycją, że Zgromadzenia powstawały niejako na zamówienie konkretnej sytuacji, potrzeby społecznej zauważanej przez Kościół. (…) Dobrze jeśli wy również te potrzeby współczesności zauważacie i potraficie na nie odpowiedzieć”.

Następnie po poświęceniu gromnic odbyła się procesja z zapalonymi świecami do Katedry. Mszę św. celebrował Ksiądz Biskup Ordynariusz, ks. prałat Władysław Kostrzewa wikariusz biskupi do spraw życia konsekrowanego oraz kapłani zakonni. Oprawę liturgiczną przygotowali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz przedstawicielki kilku zgromadzeń żeńskich. W homilii Celebrans wyraził wdzięczność osobom konsekrowanym za to, że się modlą, dają świadectwo prawdzie i miłości uświęcają się i poświęcają w Kościele tarnowskim. Nawiązał do słów Chrystusa skierowanych do uczniów „wy jesteście światłością świata”. Mówił: „To nasze spotkanie w święto Ofiarowania Pańskiego niech się stanie taką uroczystą intronizacją światła w świątyni naszego serca, naszego sumienia, naszego ciała. Intronizacja światła Jezusa Chrystusa, wprowadzenia Go w nasze serca, nasze myśli, aby oświetlało i promieniowało”. Życzył, by życie osób zakonnych było „żywym głosem Ewangelii, żeby było wymownym świadectwem prymatu Boga oraz świadectwem miłości”.

Po homilii siostry zakonne i zakonnicy odnowili śluby, oddając dalsze swoje życie w Ręce Wszechmocnego Boga, Boga miłości i miłosierdzia. Przed rozesłaniem ks. Tadeusz Bańkowski podziękował Księdzu Biskupowi za wszystko co czyni dla osób zakonnych, za to, że zależy Mu, by w diecezji był jeszcze jeden klasztor kontemplacyjny.

W myśl Orędzia papieskiego na inaugurację Dnia Życia Konsekrowanego, obchody tego Dnia mają „przyczynić się do poznania tej, formy życia i pogłębienia szacunku dla niego całego Ludu Bożego”. Temu zadaniu służyło radio diecezjalne RDN Plus. Już 1 lutego wieczorem na falach RDN Plus, Ksiądz Biskup mówił: „Towarzyszę osobom konsekrowanym swoją pasterską posługą, modlitwą i błogosławieństwem. Jesteście bogactwem Kościoła tarnowskiego, przynosicie obfity plon waszej działalności, świadczą o tym beatyfikacje aż trzech osób konsekrowanych (z diecezji), których dokona Jan Paweł II w Warszawie jak również kanonizacja bł. Kingi”.

2 lutego na falach radiowych można było usłyszeć Ojca Świętego przemawiającego do osób konsekrowanych w Kielcach (3 czerwca l99l r.), słowa Biskupa Ordynariusza, wypowiedzi zakonników i zakonnic na temat swego życia, posłuchać jak zakonnicy w Brazylii realizują swoje powołanie, jak doszło do tego, że laik stal się zakonodawcą. Chodzi tu o Edmunda Bojanowskiego, którego Ojciec Święty wyniesie na ołtarze, co czyniła Marcelina Darowska, że została zaliczona w poczet błogosławionych i jej dwie współsiostry, które znalazły się w gronie 108 męczenników, czekających też na beatyfíkacje.

Nie ograniczono się tylko do informacji o życiu konsekrowanym, ale na godzinę 18.30 zaproszono do radioodbiorników chorych, cierpiących, wszystkich ludzi dobrej woli, by włączyli się w sprawowaną Mszę św. transmitowaną z kościoła św. Maksymiliana w Tarnowie. Przewodniczył jej ks. prałat Władysław Kostrzewa, a słowo Boże wygłosił ks. Tadeusz Bańkowski. Chór kleryków Ojców Redemptorystów z Tuchowa przez oprawę liturgiczną pomagał w przeżywaniu Eucharystii. Ostatnim akcentem modlitewnym tego dnia był różaniec odmawiany z radiosłuchaczami. Poszczególne dziesiątki odmawiały siostry klauzurowe, siostry czynnych zgromadzeń oraz nowicjat Sióstr Służebniczek z Tuchowa.

Uroczyste obchody Dnia Życia Konsekrowanego były okazją do uświadomienia jeszcze raz sobie i innym, że powołanie zakonne jest darem. Ze strony Boga jest wyborem, a ze strony człowieka przyjęciem i odpowiedzią.

s. Celina Czechowska, referentka

DIECEZJA TORUŃSKA

Dnia 02. 02. 1999r. – wszystkie Zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie zgromadziły się w Katedrze pw. św. Janów w Toruniu by pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Chrapka przeżyć Eucharystię i odnowić z zapalonymi świecami śluby zakonne: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

W uroczystości wzięło udział 110 sióstr zakonnych oraz kilku zakonnych kapłanów. Oprawę liturgiczną i dary ołtarza przygotowały siostry z poszczeg6lnych Zgromadzeń w homilii ks. biskup Jan podkreślił, że w życiu konsekrowanym mamy bezgranicznie każdego dnia ofiarować Bogu swoje wzloty, upadki, powroty i swoje rozradowania. Mamy być ciepłem i światłem dla ludzi jak płonąca gromnica, która otula ciepłem i rozjaśnia mroki wskazując drogę do Chrystusa.

Na uroczystościach obecny był również ks. biskup Andrzej Suski, Biskup Diecezjalny. Podziękował osobom konsekrowanym za wierne trwanie przy Chrystusie, za modlitwy, za piękne świadectwo życia na odcinkach wielorakiej pracy: katechetycznej, wychowawczej, samarytańskiej, za opiekę nad chorymi i ludźmi starszymi. „Bądźcie światłością świata”, tak zakończył Ks. Biskup. Przechodząc przez główną nawę katedry, błogosławił wszystkim uczestnikom uroczystości.

s. Margarita Rzepecka, referentka

DIECEZJA ZAMOJSKA

Dzień Życia Konsekrowanego rozpoczął się w katedrze zamojskiej o godz. 10oo, adoracją Najświętszego Sakramentu, którą prowadziło Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa z Łabuniek.

O godz. 10oo została odprawiona Msza św. koncelebrowana ( z udziałem przedstawicieli męskich zgromadzeń zakonnych), pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego.

Na wstępie Mszy św., wszystkich zebranych powitał, w imieniu księdza proboszcza, ks. Wiesław Mokrzycki, wikariusz miejscowej parafii, a po nim przemówił o. Eugeniusz Jan Wiraszka, proboszcz i gwardian z klasztoru Ojców Franciszkanów Konwentualnych z Zamościa. Następnie odbył się obrzęd poświęcenia świec – gromnic, zaś po Ewangelii miało miejsce odnowienie przez osoby konsekrowane ślubów zakonnych.

Po odnowieniu ślubów zakonnych bp Leszczyński wygłosił homilię, w której powiedział m. in.: „”Przypatrzcie się, bracia (i siostry), powołaniu waszemu” (1 Kor 1, 26), w blaskach gromnicznej świecy, która oznacza Chrystusa (…). „Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 14 -16). To jest wasze pierwszorzędne zadanie! To jest misja każdego z nas – wszystkich uczniów Chrystusa! (…) Życzę wam – słowami Ojca Świętego- aby „wasza misja w Kościele i w świecie była światłem i źródłem nadziei (…) Więc przyjmijmy światło Jego objawienia, gotowi szerzyć je wśród naszych braci z myślą o bliskim już Wielkim Jubileuszu Roku 2000″ (Homilia do osób konsekrowanych, 2 II, L’Osservatore Romano, 18, 1997, 3, s. 32, n. 5)”.

Po Mszy św. odbyło się wspólne spotkanie osób konsekrowanych, którego tematem wiodącym była zbliżająca się wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Zamościu, w czerwcu tego roku.
W uroczystości wzięło udział ok. 70 osób konsekrowanych, kilku księży diecezjalnych oraz liczna rzesza wiernych, która wspierała swoją modlitwą tych, którzy wybrali drogę wiernego naśladowania Chrystusa poprzez praktykowanie rad ewangelicznych.

ks. Mariusz Leszczyński

DIECEZJA DROHICZYŃSKA

Dnia 2 lutego 1999 r. po raz trzeci w łączności z całym Kościołem, diecezja drohiczyńska obchodziła Dzień Życia Konsekrowanego. Ojciec święty mówi, że „Dzień Życia Konsekrowanego ma m.in. za zadanie przyczynić się do poznania i do szacunku dla życia Konsekrowanego ze strony ludu Bożego”, dlatego pragnieniem Papieża jest, aby obchody tego dnia „zgromadziły osoby konsekrowane razem z innymi wiernymi, dla wspólnego wyśpiewania z Dziewicą Maryją wielkich dzieł, których Pan dokonuje w wielu synach i córkach, oraz aby ogłaszać, że to co należy do „narodu jemu konsekrowanemu” jest udziałem wszystkich, którzy przez Chrystusa są odkupieni.” Zgodnie z pragnieniem Ojca świętego w tym dniu w Katedrze drohiczyńskiej pod przewodnictwem ks. bpa Antoniego Dydycza zgromadzili się wspólnie: siostry i bracia zakonni oraz wierni, którzy czynnie włączyli się w Liturgię Eucharystyczną. Na wstępie Zgromadzenia Eucharystycznego diecezjalny duszpasterz ds. zakonnych ukazując Życie Konsekrowane jako „drogocenną cząstkę Kościoła, która należy dc jego istoty, która uświęca Kościół i uświęca się w Kościele”, zachęcił zebranych do podziękowania Bogu za „wspaniałe serca, odwagę decyzji i wierność złożonym obietnicom” wszystkich osób konsekrowanych.

W imieniu osób życia konsekrowanego jedna z sióstr ukazała piękno daru Bożego dla człowieka jakim jest powołanie zakonne. W kazaniu Ksiądz Biskup ukazał wielkość ofiary jaką składa Kościół w osobach i służbie braci i sióstr zakonnych, których wiele ginie każdego roku na misjach. Przypomniał też świętych i błogosławionych zakonników i zakonnice z Podlasia. Zachęcił zebranych do ciągłej modlitwy za osoby życia konsekrowanego.

Po kazaniu, dla potwierdzenia woli postępowania za Chrystusem drogą czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz trwania w wierności regule swych zakonów wszystkie osoby konsekrowane, trzymając w dłoniach zapalone świece, odnowiły śluby zakonne.

Jako dziękczynienie Bogu za dar życia konsekrowanego wszyscy zebrani w Katedrze odśpiewali uroczyście Magnificat. Przedłużeniem dziękczynienia był krótki występ młodzieży licealnej, które wszystkim osobom kroczącym drogą rad ewangelicznych zadedykowała piosenki religijne oraz wiersze napisane przez siostrę Nullę i A. W. Łakowicz.

Na zakończenie uroczystości osoba świecka złożyła wszystkim osobom życia konsekrowanego życzenia, mówiące m.in.: „życzymy wiele Błogosławieństwa Bożego i łask potrzebnych do wypełniania powołania. Niech ono prowadzi was na szczyty doskonałości, napełnia serca radością życia; którą przyniósł Jezus jako Zbawiciel i pozwoli dostrzec w nim ten ewangeliczny skarb, za który warto dać wszystko. Prosimy Maryję, aby otaczała Was swoją szczególną opieką i miłości dodawała sił do przezwyciężania trudności w dziele ewangelizacji”.
Dopełnieniem życzeń była wiązanka kwiatów złożona na ręce Księdza Biskupa, przedstawiciela osób konsekrowanych, dziewczynka wręczyła symboliczną wiązankę spontanicznie wybranej przez siebie siostrze zakonnej.

Cała uroczystość Dnia Życia Konsekrowanego przebiegała w atmosferze jedności i życzliwości.

s. Halina Szymczyk, referentka