SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI ds. FORMACJI PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA DO SPRAW FORMACJI

Cel i zadania: „Celem Komisji jest służenie pomocą Zgromadzeniom zakonnym, a zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za formację, w ustawieniu wychowania zakonnego po linii aktualnych wskazań Kościoła i charyzmatu Zgromadzenia” (Regulamin).

Skład Komisji

Komisja składa się z sióstr różnych zgromadzeń, zaangażowanych na wszystkich etapach formacji początkowej i ciągłej. Aktualnie Komisja liczy

8 członkiń :

1. m.Bożena Długowska – opiekunka Komisji
z ramienia Konsulty
2. s.Róża Pierzchała, Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych – przewodnicząca
3. s.Agnieszka Piątkowska, Siostry Felicjanki – v-ce przewodnicząca
4. m.Barbara Buczyńska, Siostry Służebniczki Starowiejskie – sekretarka
5. m.Celina Czechowska, Siostry Służebniczki Dębnickie
6. s.Anna Fidor, Siostry Urszulanki SJK
7. m.Julia Bakalarz, Siostry Dominikanki św. Dominika
8. s.Angelika Przybyła, Siostry Zmartwychwstanki

Działalność Komisji

Komisja pracuje na wspólnych spotkaniach, podczas których opracowywane są programy sesji formacyjnych dla sióstr odpowiedzialnych za poszczególne etapy formacji. Członkinie Komisji przygotowują propozycje tematów na sesje formacyjne, nawiązują kontakt z zaproszonym prelegentami oraz biorą udział w organizowaniu sesji.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 spotkań Komisji oraz zorganizowano 3 sesje formacyjne w Zakroczymiu:

I. W listopadzie 1999 r. dla mistrzyń junioratu. Uczestniczyło 60 sióstr z 45 zgromadzeń. Temat wiodący – Tajemnica pedagogii Boga Ojca w życiu osób konsekrowanych. W czasie Sesji poruszano następujące tematy:

* Obraz Boga w Biblii
* Moja odpowiedź na szukającą miłość Boga Ojca
* Specyfika charyzmatu zgromadzenia drogą mojego uświęcenia
* Apostolstwo jako objawienie tajemnicy Ojca.

II. W listopadzie 2000 r. dla sióstr odpowiedzialnych za formację ciągłą w zgromadzeniach. Uczestniczyło 80 sióstr z 50 Zgromadzeń. Temat wiodący – „ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE” – nasza droga do świętości na progu III tysiąclecia. Tematyka sesji obejmowała następujące zagadnienia:

* Powołanie do świętości osób konsekrowanych,
w świetle słowa Bożego i nauczania Kościoła
* Życie konsekrowane w rzeczywistości współczesnego świata
* Świadomość drogi w przeżywaniu konsekracji zakonnej na poszczególnych etapach formacji ciągłej (aspekt teologiczny i psychologiczny)
* Wpływ przemian fizjologicznych na przeżywanie konsekracji zakonnej na poszczególnych etapach formacji ciągłej
* Odnowiona wierność oblubieńczej miłości przesłaniem życia konsekrowanego w III tysiąclecie.

III. W listopadzie 2001 dla mistrzyń postulatu. Uczestniczyło 56 sióstr z 46 zgromadzeń. Temat wiodący – Powołanie, rozeznanie i rozwój. Tematyka sesji obejmowała następujące zagadnienia:

* Problemy współczesnej młodzieży. Pomoc w rozwoju osobowym postulantki.
* Wychowanie do odpowiedniego poziomu kultury według wzoru ewangelicznego
* Pomoc w kształtowaniu dojrzałej wiary na etapie postulatu
* Formacja do życia we wspólnocie zgodnie z charyzmatem zgromadzenia

W listopadzie bieżącego roku odbędzie się kolejna Sesja formacyjna dla mistrzyń nowicjatu. Temat wiodący – „WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ” – poznać, pokochać, naśladować. W programie przewidziane są następujące zagadnienia:
* Pogłębione i żywe poznanie Jezusa Chrystusa, aby żyć w Nim życiem trynitarnym poprzez medytacyjne studium Pisma Świętego
* Troska o rozwój modlitwy osobistej i ducha modlitwy. Przygotowanie do przeżywania liturgii jako żywego uczestnictwa w misteriach Chrystusa
* Wprowadzenie w praktykę rad ewangelicznych rozumianych jako uczestnictwo w misterium paschalnym Jezusa Chrystusa. Odkrywanie tożsamości osoby konsekrowanej i uczestnictwa w misji Kościoła zgodnie z charyzmatem własnego Zgromadzenia.
* Wiara i miłość podstawą komunikacji we wspólnocie. Kierownictwo sprawowane przez kapłana i potrzeba towarzyszenia duchowego przez siostry mistrzynie.
* Problemy związane z chorobą alkoholową w rodzinie. Dorosłe dzieci alkoholików na drodze życia duchowego.

Na prośbę sióstr mistrzyń Komisja po raz pierwszy zorganizowała warsztaty komunikacji, które odbędą się w Zakroczymiu, bezpośrednio po Sesji dla mistrzyń nowicjatu. Proponowane są następujące tematy: Zrozumienie i wyrażenie siebie. Liczenie się z drugim człowiekiem. Rozmowy wsparcia.

Odpowiadając na sugestie mistrzyń i prośby kierowane do członkiń Komisji przy okazji różnych spotkań, Komisja opracowała projekt Wytycznych formacji. Wytyczne te oparte na wskazaniach dotyczących formacji do życia konsekrowanego zawartych w dokumentach Kościoła, mogą służyć pomocą zgromadzeniom w opracowaniu własnego „Ratio institutionis”, o którym mówi adhortacja Vita Consecrata /VC 68/.

Ponadto Komisja nadal kontynuuje współpracę z Księżmi Jezuitami i Salwatorianami zaangażowanymi w formację mistrzyń.

W okresie sprawozdawczym z formacji tej skorzystało ponad sto sióstr:

* we wrześniu 2000 roku pierwsza grupa –

82 siostry ukończyły Dwuletnią Szkołę Formatorek Zakonnych zorganizowaną i prowadzoną przez ks. Krzysztofa Wonsa w Centrum Duchowości Księży Salwatorianów w Krakowie.

* W marcu 2001 roku kolejna grupa 45 sióstr ukończyła Studium Formacyjne dla Mistrzyń Formacji Początkowej, prowadzone przez

o. Kazimierza Trojana w Domu Rekolekcyjnym Księży Jezuitów w Czechowicach – Dziedzicach. Wśród uczestniczek były również przedstawicielki zgromadzeń kontemplacyjnych oraz siostry z Białorusi, Ukrainy, Słowacji i Chorwacji.

* We wrześniu 2001 roku 63 siostry różnych zgromadzeń, w tym także klauzurowych oraz z Czech, Ukrainy i Litwy rozpoczęły dwuletnie Studium Formacyjne dla Mistrzyń Formacji Początkowej w Czechowicach – Dziedzicach.

Plany i sugestie na przyszłość

Przy okazji spotkań z członkiniami Komisji, siostry mistrzynie sygnalizują problemy, które napotykają w formacji, zwłaszcza z siostrami z rodzin patologicznych i dotkniętych alkoholizmem. Odpowiadając na te potrzeby, Komisja umieściła w programie Sesji dla mistrzyń nowicjatu zagadnienia związane z chorobą alkoholową i jej skutkami. Ponadto planuje się zorganizowanie spotkań terapeutycznych w tzw. grupie DDA (dorosłe dzieci alkoholików) dla sióstr postulantek, nowicjuszek czy juniorystek.

Siostry mistrzynie są otwarte na współpracę w rozwiązywaniu problemów formacyjnych i wyrażają pragnienie częstszych spotkań międzyzakonnych.