SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI POWOŁANIOWEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA POWOŁANIOWA
Powołana przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych Żeńskich międzyzakonna grupa Sióstr współpracująca pod nazwą Komisja Powołaniowa służy sprawie preformacji zakonnej na etapie przed wstąpieniem do Zgromadzenia.

Komisja realizuje następujące zadania:

* służenie nowym powołaniom
* formacja referentek powołaniowych
* modlitwa
* ożywianie zainteresowania do wyboru życia dla wyłącznej służby Bożej w różnych formach życia konsekrowanego
* koordynacja i współpraca w dziedzinie duszpasterstwa powołaniowego pomiędzy zakonami i instytutami
* uczestniczenie w działalności Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań.

Działalność Komisji Powołaniowej w ostatnim trzechleciu 1999-2002 zostanie przedstawiona według następujących zagadnień:

1. sprawy organizacyjno-personalne
2. zasadnicza działalność duchowo formacyjna członkiń
3. uczestniczenie i współpraca w KRDP
4. inicjatywy jubileuszowe w dziedzinie duszpasterstwa powołaniowego
5. podsumowanie /propozycje na przyszłość/.

Ad 1. Organizacja pracy Komisji Powołaniowej odbywa się wg Regulaminu, który jako projekt został zatwierdzony przez Konsultę WPŻZZ.
W opisywanym okresie sprawozdawczym odbywały się wybory zarządu Komisji Powołaniowej, w konsekwencji których na następne trzechlecie ponownie zostały wybrane Przewodnicząca i Zastępczyni, zmieniona została siostra pełniąca rolę sekretarki. Prace w Komisji pozostawiły dwie Siostry odwołane przez swoje przełożone do innych zadań w swoich Zgromadzeniach. Na ich miejsce, a także na miejsce zmarłej Siostry z grupy członkiń chorych wspierających cierpieniem dzieło powołań w prace Komisji na prośbę skierowaną do Przełożonych Wyższych podczas Konferencji włączyły się nowe osoby.
Obecny skład Komisji Powołaniowej przedstawia się następująco:
Siostry ze zgromadzeń czynnych:

s. Maria Pioskowik (salezjanka) – opiekunka
s. Sylwia Prokopowicz (pasterka) – przewodnicząca
s. Alodia Witas (służebniczka śląska)
s. Augustiana Rusin (służebniczka dębicka)
s. Bogna Noetzel (nazaretanka)
s. Anna Szotek (urszulanka UR)
s. Jolanta Szymańska (honoratka)
s. Bernardeta Majchrzak (zmartwychwstanka)

Członkinie chore:
s. Marlena Wiecheć (serafitka)
s. Marietta Mańka (kanoniczka)
s. Wiktoria Kumorek (salezjanka)

Członkinie ze klasztorów klauzurowych:
s. Ancilla Szelągiewicz (karmelitanka)
s. Edyta Szewc (klaryska)
s. Karola Łysik (Szensztacki Instytut Maryi)

W okresie sprawozdawczym 1999-2002 w Komisji odbyło się dziewięć spotkań roboczo- modlitewnych, na których programowano i wery-fikowano zasadnicze zadania, omawiano i dzielono się nowymi inicjatywami w dziedzinie kultury powołaniowej.

Ad. 2. Zasadnicza działalność Komisji

Komisja zorganizowała sześć trzydniowych spotkań formacjno-szkoleniowych obejmujących dzień skupienia i warsztaty tematyczne dla referentek powołaniowych ze wszystkich zgromadzeń zakonnych. Brały w nich udział także przedstawicielki instytutów świeckich. W każdym ze spotkań uczestniczyło od 55 do 60 osób.

Realizowane były następujące tematy:
Rok 2000: Jezus Chrystus źródłem nadziei nowych powołań w III Tysiącleciu
Rok 2000: Życie jako powołanie. /posługa referentki jako dar i zadanie w budzeniu powołań/.
Rok 2002: Poznać Chrystusa. /służba duszpasterstwa powołaniowego w rozpoznawaniu Jezusowego zaproszenia/.

Inną formą działania Komisji powołaniowej jest organizowanie dyżurów w ośrodkach powołaniowych na Jasnej Górze, Niepokalanowie, Licheniu i Kalwarii Zebrzydowskiej. Służba ta była pełniona przez przedstawicielki bardzo wielu Zgromadzeń przez miesiące wakacyjne, a w Częstochowie od maja do września. Także kilkakrotnie członkinie Komisji występowały z tematami powołaniowymi w Radio Maryja i Radio Jasna Góra.

Do całości zasadniczych zadań Komisji należy wspomnieć wkład modlitwy, cierpienia i całego zaangażowania duchowego członkiń klauzurowych i chorych, które w ten sposób i przez korespondencję uczestniczą w pracach Komisji.

Ad. 3. Współpraca z KRDP

Dużą część swojej działalności Komisja Powołaniowa realizuje we współpracy z Krajową Radą Duszpasterstwa Powołań poprzez:
– systematyczny wkład pracy w organizowanie, przebieg spotkań Krajowej Kongregacji Referentów powołaniowych diecezjalnych i zakonnych, które trwają trzy dni wiosną i jesienią każdego roku. Najczęściej Siostry są odpowiedzialne za liturgię, prowadzą pracę w grupach, uczestniczą w poszukiwaniu prelegentów .
– pisanie lub poszukiwanie w zgromadzeniach nowych konspektów katechez powołaniowych, pogadanek, lub świadectw do biuletynu wyda-wanego corocznie na Tydzień modlitw o powołania.
– czynne zaangażowanie w organizację pielgrzymki Rodzin Osób powołanych i Stowarzyszeń wspierających powołania.

Ad. 4. Inicjatywy jubileuszowe

Z okazji Roku Jubileuszowego w dziedzinie duszpasterstwa powołaniowego wielkim wydarzeniem był Krajowy Kongres Powołaniowy, który odbywał się na Jasnej Górze pod nazwą Posłani w Trzecie Tysiąclecie.

Był on przeznaczony przez kolejne dni dla samych powołanych, następnie dla młodzieży i dalej dla Rodzin i Stowarzyszeń wspierających powołania.

Większość członkiń Komisji bardzo czynnie uczestniczyła w organizowaniu i przebiegu Kongresu poprzez organizowanie i pisanie materiałów tematycznych do druku, przygotowywanie świadectw, projektowanie plakatu, przygotowanie niektórych punktów liturgii i wystąpienia do uczestników oraz prowadzenie recepcji. Siostry z wielu Zgromadzeń wzięły udział w Kongresie z młodzieżą i świeckimi.

Komisja powołaniowa głównie poprzez dwie swoje przedstawicielki była zaangażowana organizacyjnie także w Kongres Młodych Osób Konsekrowanych, który był inicjatywą jubileuszową na progu nowego Tysiąclecia i odbywał się na Jasnej Górze. Skupiał on młodych konsekrowanych na zjednoczonej modlitwie, dzieleniu się, dokształcaniu i wspólnym radowaniu powołaniem.

Także z okazji Roku Jubileuszowego czynne członkinie Komisji poprzez dwie swoje delegatki odwiedziły dla wspólnej modlitwy i siostrzanego spotkania wszystkie Siostry chore i klauzurowe należące do Komisji.

Ad. 5. Podsumowanie

Najpierw należy podziękować Przełożonym Wyższym za udzielenie pozwolenia swoim Siostrom do pracy w Komisji i wyrazić uznanie za ich twórczą pracę w jej działalności.

Dla ubogacenia działalności Komisji Powołaniowej poza dotychczasową aktywnością należy przemyśleć:

– jak bardziej docierać z tematyką powołaniową do dużych grup młodzieży maturalnej przyjeżdżającej na Jasną Górę?
– konieczność rozpropagowania wśród zgromadzeń zakonnych większego zainteresowania do publikacji w prasie katolickiej wiedzy o własnych charyzmatach i misji,
– sposób zachęcania środowisk rodzinnych sióstr do udziału w corocznej pielgrzymce na Jasną Górę.
Ważną sprawą dla dzieła powołań byłoby również powstawanie przy Zgromadzeniach Stowarzyszeń osób wspierających duchowo i materialnie duszpasterstwo powołaniowe.