SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI ŻYCIA KONSEKROWANEGO KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Komisja Życia Konsekrowanego w mijającej kadencji, podobnie jak i w poprzednich, realizowała przede wszystkim swoje stałe zadanie, którym jest opracowywanie na zlecenie Konsulty programów pracy międzyzakonnej i pomoc w ich przeprowadzaniu. Głównie jeśli chodzi o dni skupienia dla sióstr przełożonych lokalnych w diecezjach, programy sesji formacyjnych dla nowo mianowanych przełożonych i program zrealizowanej w ubiegłym roku sesji formacyjnej dla sióstr w wieku średnim. Koordynatorką prac Komisji i opiekunką z ramienia Konsulty była, podobnie jak w poprzedniej kadencji, przewodnicząca Konsulty m. Jolanta Olech, urszulanka SJK. Na zebraniu wyborczym 31 maja 1999 r. przewodniczącą Komisji została m.Krystyna Dębowska, franciszkanka od cierpiących, wiceprzewodniczącą – m. Hilaria Hatko, a sekretarką – s. Alberta Chorążyczewska, franciszkanka Służebnica Krzyża.

Z Komisji wycofały się – ze względu na stan zdrowia – wieloletnia przewodnicząca Komisji s.Teresa Sułowska, urszulanka SJK i s.Anna Chamiec SS. Sacre Coeur, również wieloletnia członkini Komisji. Opuściła też Komisję – w związku z wyjazdem za granicę – s. Mateusza Drewniak, nazaretanka.

Do Komisji dołączyły natomiast: s. Janina Nisiewicz, SS. Sacre Coeur, m. Maria Floryn, służka NMP, m. Angelika Spychalska, felicjanka.

Skład Komisji przedstawiał się następująco:

– m. Jolanta Olech, urszulanka SJK, Opiekunka
– m.Krystyna Dębowska, franciszkanka od cierpiących, przewodnicząca
– m.Hilaria Hatko, SS. De Notre Dame, wiceprzewodnicząca
– s.Alberta Chorążyczewska, franciszkanka Służebnica Krzyża, sekretarka
– m. Angelika Spychalska, felicjanka,
– m. Maria Floryn, Zgr. Służek NMP
– s. Ernestyna Wajs, serafitka
– s. Barbara Kulikowska, Zgr. Córek Najczystszego Serca Maryi,
– s. Salezja Strosin, SS. Matki Bożej Miłosierdzia
– s. Margarita Sondej, Urszulanka UR
– s. Janina Nisiewicz, SS Sacre Coeur.

W ciągu kadencji odbyło się 13 spotkań Komisji (regulamin przewiduje co najmniej 2 zebrania w roku ).

W 1999 r. Komisja miała 4 posiedzenia, 2000 r. – 4, 2001 r. – 4, w 2002 r. – 1 .

W okresie sprawozdawczym przygotowywane roczne programy dokształcania religijnego dla sióstr przełożonych lokalnych w diecezjach, nawiązywały głównie do nurtu w jakim cały Kościół przeżywał Wielki Jubileusz roku 2000, do kierunków Nowej Ewangelizacji w trzecim tysiącleciu, i do dokumentu Ojca Św. Jana Pawła II – Nowo Milenio Ineunte. Programy te służyły siostrom referentkom jako podstawa do pracy z siostrami przełożonymi w diecezjach w ciągu całego roku.

W czasie kadencji Komisja zorganizowała 6 tygodniowych sesji formacyjnych dla nowo mianowanych przełożonych ( po 2 w roku w czasie ferii zimowych ), w których wzięło udział ponad 600 sióstr. Kursy odbywają się w Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Otwocku. Można się cieszyć, że odbiór sesji przez uczestniczki był bardzo pozytywny zarówno co do treści jak i organizacji. Mówią o tym anonimowe wypowiedzi uczestniczek w ankiecie oceniającej spotkania.

Komisja podejmuje w swoich pracach refleksje: jakim życie zakonne powinno być dziś, gdy podlega tak szybkim procesom transformacji. Próbuje w przygotowywanych programach ukierunkowywać ku rozpoznawaniu co w tym życiu jest zasadnicze, fundamentalne, co jest bazą, a co podlega zmianie i musi podlegać koniecznym zmianom. A także jak dopomóc odnaleźć się w dzisiejszej rzeczywistości kulturowej, prawnej i administracyjnej. Członkinie komisji uczciły rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który tyle troski wykazał o życie zakonne w okresie powojennym, przez powrót do jego myśli i wskazań, które wiązały się z trudnym trwaniem w okresie komunizmu i odnową soborową. Na prośbę przewodniczącej Konsulty m. Jolanty Olech – m. Krystyna Dębowska przygotowała obszerny referat odpowiadając na pytanie „co Zgromadzenia Zakonne zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia?” Był to również dla nas wszystkich swoisty rachunek sumienia – na ile głęboko dokumenty Soboru Watykańskiego II zdołały przeniknąć w nasze zgromadzenia i czy w obecnej rzeczywistości pozwalamy w nasze życie wchodzić Soborowi.

Organizacją sesji dla nowo mianowanych przełożonych zajmują się już tradycyjnie siostry z sekretariatu Konsulty, głównie s. Ernestyna Wajs i s. Barbara Kulikowska, które należą do naszej Komisji. Kilka członkiń Komisji wchodzi do grona wykładowców. Są to: m.Hilaria Hatko, m. Krystyna Dębowska, s.Margerita Sondej, s. Janina Nisiewicz, a do niedawna s. Teresa Sułowska, bądź też są opiekunkami poszczególnych sesji: m. Krystyna Dębowska, m. Angelica Spychalska, s. Janina Nisiewicz, s.Alberta Chorążyczewska.

Komisja zorganizowała również sesję dotyczącą II etapu formacji permamentnej na temat „Wyzwania wieku średniego – przełom”. Odpowiedzialnymi za przygotowanie były: m. Hilaria Hatko i s. Janina Nisiewicz, które przedstawiały Komisji kolejne etapy pracy. Odpowiedzialną za przebieg sesji była m.Maria Floryn, a jedną z wykładowczyń – s. Janina Nisiewicz. W sesji wzięło udział 60 sióstr w wieku 45-55 lat z 45 zgromadzeń. Miejscem spotkania był podobnie jak wcześniej – Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów w Otwocku. Sesja była pierwszym krokiem w kierunku odpowiedzi na zapotrzebowanie sióstr przeżywających czas przełomu – kryzys wieku średniego – w życiu konsekrowanym.

Członkinie Komisji brały udział w organizacji i uczestniczyły w spotkaniach sióstr referentek diecezjalnych. Przedstawicielki Komisji brały także udział w spotkaniu wikariuszy.

Komisja podjęła się rewizji dotychczasowego programu Junioratu międzyzakonnego.

Spotkania Komisji odbywają się w gościnnym zawsze domu Sióstr Urszulanek przy ul. Wiślanej w Warszawie lub na Skwerze Kardynała Wyszyńskiego – w Sekretariacie Konsulty. Trzeba zaznaczyć, że w atmosferze zawsze serdecznej, wynikającej z zaangażowania i otwartej wymiany darów umysłu, serca i doświadczenia poszczególnych członkiń.