SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI POWOŁANIOWEJ (ds. FORMACJI) KWPŻZZ w latach 2005 – 2008

KOMISJA DO SPRAW FORMACJI

Cel i zadania

„Celem Komisji Powołaniowej jest służenie pomocą Zgromadzeniom zakonnym, a zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za formację, w ustawieniu wychowania zakonnego po linii aktualnych wskazań Kościoła i charyzmatu Zgromadzenia”. (Regulamin)

Skład Komisji:

Komisja składa się z sióstr różnych zgromadzeń, zaangażowanych na wszystkich etapach formacji początkowej i ciągłej. Aktualnie Komisja liczy 8 członkiń:

1. M. Fabiola Ruszczyk – opiekunka Komisji z ramienia Konsulty
2. S. Róża Pierzchała, Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych – przewodnicząca
3. S. Elżbieta Kot, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi – v-ce przewodnicząca
4. S. Benigna Kania, Siostry Urszulanki UR – sekretarka
5. S. Anna Fidor, Siostry Urszulanki SJK
7. S. Angelina Przybyła, Siostry Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa
8. S. Zofia Szymanek, Siostry Córki Bożej Miłości

Działalność Komisji

Komisja pracuje na wspólnych spotkaniach, podczas których opracowywane są projekty programów sesji formacyjnych dla sióstr odpowiedzialnych za poszczególne etapy formacji. Członkinie Komisji przygotowują propozycje tematów na sesje formacyjne, nawiązują kontakt z zaproszonymi prelegentami oraz biorą udział w organizowaniu sesji. Tematy na Sesje oraz prelegenci zatwierdzane są przez Konsultę.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 spotkań roboczych Komisji oraz zorganizowano trzy sesje formacyjne w Zakroczymiu:

I – 2005 r. dla mistrzyń postulatu. Uczestniczyło 81 sióstr z 58 zgromadzeń.
Temat: Przyjąć powołanie i pozwolić się przemieniać.
Tematyka Sesji obejmowała zagadnienia związane z pojęciem powołania w sensie teologicznym i rozeznawaniem go u przychodzących dziewcząt oraz pomoc kandydatkom w kształtowaniu dojrzałych postaw ludzkich i formowaniu ich ku dojrzałości w wierze. Poruszana była także sprawa wprowadzania postulantek w czynne i owocne uczestnictwo w liturgii.

II – 2006 r. dla mistrzyń nowicjatu. Uczestniczyło 71 sióstr z 55 zgromadzeń.
Temat: Dojrzewanie w powołaniu.
Podczas Sesji został ukazany cel nowicjatu zgodnie z nauką Kościoła, oraz wprowadzanie nowicjuszek w praktykę rad ewangelicznych i życie wspólne. Poruszane były zagadnienia związane z kształtowaniem prawidłowego obrazu Boga i pomoc nowicjuszce w budowaniu więzi z Jezusem oraz uczestnictwo w Eucharystii i Liturgii Godzin. Ukazane zostały problemy związane z chorobą alkoholową w rodzinie. Zwrócono także uwagę mistrzyń na troskę o własny rozwój duchowy, który jest warunkiem owocnej służby nowicjuszkom.

III – 2007 r. dla mistrzyń junioratu. Uczestniczyło 71 sióstr z 55 zgromadzeń.
Temat:- Przypatrzcie się powołaniu waszemu.
Tematyka Sesji obejmowała zagadnienia związane z pogłębieniem tożsamości osoby konsekrowanej, roli kierownictwa duchowego i rozmów indywidualnych w formacji juniorystek do dojrzałych relacji. Podkreślono także formacyjną rolę Słowa Bożego. Poruszano również sprawę towarzyszenia osobom powołanym z problemem współuzależnienia oraz akceptację i pozytywne przeżywanie własnej kobiecości.

W listopadzie bieżącego roku odbędzie się kolejna Sesja dla osób odpowiedzialnych w zgromadzeniach za formację stałą: „Troska o rozwój życia konsekrowanego – formacja ciągła”.

W programie przewidziane są tematy związane z omówieniem misji życia zakonnego w dzisiejszym świecie w świetle nauki Kościoła, roli Słowa Bożego w formacji ciągłej, rozwoju życia duchowego na różnych etapach życia z zaakcentowaniem wieku średniego, a także paschalnego wymiaru życia konsekrowanego.

Sugestie na przyszłość

W kontaktach z członkiniami Komisji siostry mistrzynie dzielą się problemami związanymi z formacją, a zwłaszcza sióstr z rodzin dysfunkcyjnych i dotkniętych alkoholizmem. Zgromadzenia we własnym zakresie organizują dla takich sióstr specjalistyczną pomoc. Aktualnie istnieje w Polsce kilka poradni psychologicznych, które prowadzą terapię indywidualną lub grupową także dla sióstr. Mając na uwadze te problemy Komisja stara się, aby w podczas Sesji dla mistrzyń poruszać zagadnienia związane z chorobą alkoholową i problemami rodzin dysfunkcyjnych.

Siostry mistrzynie chętnie uczestniczą w organizowanych dla nich Sesjach formacyjnych, ponieważ przekazywane treści pomagają im w rozwiązywaniu napotykanych problemów. Proszą nawet o zwiększenie częstotliwości tych Sesji, co praktycznie jest trudne do zrealizowania ze względów czasowych.

Uwarunkowania społeczne i sytuacja rodzin z których przychodzą kandydatki do naszych zgromadzeń sprawia, że praca formacyjna jest bardzo trudna i wymaga dużej kompetencji sióstr odpowiedzialnych za formację na poszczególnych etapach. Należałoby zwrócić uwagę nie tylko na stworzenie odpowiednich warunków do formacji dla osób formowanych, ale także o przygotowanie sióstr mistrzyń. Cenną pomocą w pracy formacyjnej jest Szkoła dla formatorów prowadzona przez Księży Salwatorianów w Trzebini.

S. Róża Pierzchała
przewodnicząca Komisji