SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI POWOŁANIOWEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002 2005

KOMISJA DO SPRAW FORMACJI

Cel i zadania

„Celem Komisji Powołaniowej jest służenie pomocą Zgromadzeniom zakonnym, a zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za formację, w ustawieniu wychowania zakonnego po linii aktualnych wskazań Kościoła i charyzmatu Zgromadzenia”. (Regulamin)

Skład Komisji:

Komisja składa się z sióstr różnych zgromadzeń, zaangażowanych na wszystkich etapach formacji początkowej i ciągłej. Aktualnie Komisja liczy 8 członkiń:

1. m. Fabiola Ruszczyk, franciszkanka rodziny Maryi – opiekunka Komisji z ramienia Konsulty

2. s. Róża Pierzchała, wspomożycielka dusz czyśćcowych – przewodnicząca

3. s. Elżbieta Kot, franciszkanka rodziny Maryi – wiceprzewodnicząca

4. m. Barbara Buczyńska, służebniczka starowiejska – sekretarka

5. m. Celina Czechowska, służebniczka dębicka

6. s. Anna Fidor, urszulanka SJK

7. s. Angelina Przybyła, zmartwychwstanka

8. s. Benigna Kania, urszulanka UR.

Działalność Komisji

Komisja pracuje na wspólnych spotkaniach, podczas których opracowywane są programy sesji formacyjnych dla sióstr odpowiedzialnych za poszczególne etapy formacji. Członkinie Komisji przygotowują propozycje tematów na sesje formacyjne, nawiązują kontakt z zaproszonymi prelegentami oraz biorą udział w organizowaniu sesji. Ponadto Komisja nadal kontynuuje współpracę z Księżmi Jezuitami i Salwatorianami zaangażowanymi w formację mistrzyń.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 spotkań roboczych Komisji oraz zorganizowano trzy sesje formacyjne w Zakroczymiu:

I. 2002 r. dla mistrzyń nowicjatu.

Uczestniczyło 71 sióstr. Temat wiodący: „Wypłyń na głębię” – poznać, pokochać, naśladować. Tematyka Sesji obejmowała zagadnienia związane z przeżywaniem liturgii, radami ewangelicznymi i tożsamością zakonną, komunikacją we wspólnocie i kierownictwem duchowym.

II. 2003 r. dla mistrzyń junioratu.

Uczestniczyło 48 sióstr. Temat wiodący: Odkrywać Chrystusa we wspólnocie jako towarzysza mojej drogi. Podczas Sesji poruszane były zagadnienia związane z kształtowaniem dojrzałego sumienia i odpowiedzialnością za rozwój własnego powołania, rola kryzysów w pogłębianiu tożsamości zakonnej, relacje kapłan – siostra zakonna oraz kobieta – mężczyzna a także problemy związane z chorobą alkoholową w rodzinach sióstr.

III. 2004 r. dla sióstr odpowiedzialnych za formację ciągłą.

Uczestniczyło 86 sióstr. Temat wiodący: Świadkami bądźcie. Tematyka Sesji obejmowała zagadnienia kultury bycia, syndromu wypalenia, towarzyszenia osobom umierającym oraz problemy formacyjne związane z chorobą alkoholową w rodzinach sióstr.

W listopadzie bieżącego roku odbędzie się kolejna Sesja dla mistrzyń postulatu pod hasłem: Przyjąć powołanie i pozwolić się przemieniać. W programie przewidziane są tematy związane z zagadnieniem określenia powołania w sensie biblijnym i teologicznym, pomoc kandydatkom w dojrzałym rozeznaniu go, kształtowanie postaw ludzkich i religijnych u kandydatek, owocne uczestnictwo w liturgii, akceptacja własnej kobiecości.

Na prośbę mistrzyń Komisja po raz pierwszy zorganizowała w roku 2002 warsztaty komunikacji prowadzone przez o. Ireneusza Naumowicza. Zajęcia odbywały się dwu grupach. Uczestniczyło w nich łącznie 49 sióstr.

Także po raz pierwszy, na prośbę przełożonych i mistrzyń, zorganizowano w roku 2003 terapię w grupie DDA (dorosłe dzieci alkoholików) dla sióstr z rodzin z problemem alkoholowym. Terapię rozpoczęło 18 sióstr, ale wiele zrezygnowało i do końca dotrwały tylko 4 siostry. Przeszkodę dla niektórych stanowiły dojazdy z odległych miejscowości, jak również termin, gdyż siostry po okresie wakacyjnym zostały wyznaczone do innych obowiązków. Były również siostry, które nie zaakceptowały metody prowadzenia terapii.

W okresie sprawozdawczym siostry aktualnie pracujące lub przygotowujące się do pracy w formacji uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w Czechowicach i Krakowie. Były to siostry różnych zgromadzeń, w tym także klauzurowych, oraz z Czech, Słowacji, Chorwacji, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

W marcu 2003 r. – 60 sióstr ukończyło Dwuletnie Studium Formacji Początkowej prowadzone przez o.Kazimierza Trojana w Domu Rekolekcyjnym Księży Jezuitów w Czechowicach Dziedzicach. Była to już ostatnia grupa sióstr, ponieważ Studium zostało przeniesione do Krakowa i przekształcone na studia zaoczne.

W grudniu 2004 r. – 92 siostry ukończyły Dwuletnią Szkołę Formatorek Zakonnych prowadzoną przez ks. Krzysztofa Wonsa w Centrum Duchowości Księży Salwatorainów w Krakowie.

Uczestniczki Szkoły Formacyjnej podkreślają dobrą organizację pracy i kompetencję osób prowadzących zajęcia. Cenią sobie także to, że oprócz praktycznego przygotowania do pracy formacyjnej, miały możliwość pogłębienia znajomości siebie i podjęcia pracy nad sobą przez systematyczne spotkania z kierownikiem duchowym.

Plany i sugestie na przyszłość

W kontaktach z członkiniami Komisji siostry mistrzynie dzielą się problemami związanymi z formacją, a zwłaszcza sióstr z rodzin patologicznych i dotkniętych alkoholizmem. Zgromadzenia we własnym zakresie organizują dla takich sióstr specjalistyczną pomoc. Mając to na uwadze Komisja umieszcza w programie Sesji dla mistrzyń zagadnienie choroby alkoholowej i jej skutków.

Siostry mistrzynie chętnie uczestniczą w organizowanych dla nich Sesjach formacyjnych, ponieważ przekazywane treści pomagają im w rozwiązywaniu napotykanych problemów. Proszą nawet o zwiększenie częstotliwości tych Sesji, co praktycznie jest trudne do zrealizowania ze względów czasowych.

Uwarunkowania społeczne i sytuacja rodzin, z których przychodzą kandydatki do naszych zgromadzeń sprawia, że praca formacyjna jest bardzo trudna i wymaga dużej kompetencji sióstr odpowiedzialnych za formację na poszczególnych etapach. Dlatego też zgromadzenia winny troszczyć się o przygotowanie sióstr mistrzyń i stworzenie odpowiednich warunków do formacji.

Na wiosnę przyszłego roku Komisja planuje zorganizowanie, po raz pierwszy, ogólnopolskiego spotkania postulatów zgromadzeń żeńskich na Jasnej Górze połączone z czuwaniem nocnym.

m. Fabiola Ruszczyk
opiekunka Komisji