SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI SŁUŻB MEDYCZNYCH PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005

KOMISJA SŁUŻB MEDYCZNYCH

Komisja Służb Medycznych jest zespołem sióstr reprezentujących różne Zgromadzenia zakonne, jak również różne działy pracy pielęgniarskiej i lekarskiej w służbie zdrowia. Do grudnia 2002 roku działała ona jako Komisja Pielęgniarska z przerwą na lata 1993-1997, kiedy to, będąc połączona z Komisją Parafialną nosiła nazwę Komisji Dzieł Charytatywno-Apostolskich.

Ostatnia zmiana nazwy Komisji podyktowana była próbą włączenia i zaangażowania sióstr o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie medycyny, psychiatrii, psychologii oraz pragnieniem niesienia pomocy siostrom w potrzebie. Chodziło też o objęcie troską (oprócz pielęgniarek) innych pracowników Służby Zdrowia – lekarzy, stomatologów, psychologów, farmaceutów, laborantów, fizjoterapeutów.

W związku z tym do członkiń dotychczasowej Komisji dołączyły dwie siostry lekarki:

1. s. Elżbieta Woźna, urszulanka SJK, ginekolog

2. s. Barbara Pełszyńska, służka NMPN, neurolog

Pozostałe osoby w Komisji Służb Medycznych to pielęgniarki:

1. s. Weronika Banasiak, szarytka – przewodnicząca

2. s. Szymona Kolinko, felicjanka – wiceprzewodnicząca

3. s. Bemadeta Wajda, franciszkanka od cierpiących, sekretarka

4. s. Elżbieta Prandzioch, św. Rodziny z Bordeaux

5. s. Romualda Wiciejewska, służebniczka starowiejska

6. s. Barbara Rakowska, szarytka

7. s. Bertilla Hiller, urszulanka SJK

8. s. Henryka Kociakowska, franciszkanka od cierpiących

9. s. Beata Hajko, albertynka

10. s. Estera Grzenkowicz, elżbietanka

Spotkania Komisji Służb Medycznych odbywały się 3-4 razy w roku, w zależności od potrzeb. Miejscami spotkań były: Warszawa, Częstochowa, Podkowa Leśna, Mariówka.

Komisja ma na celu wspieranie sióstr pracujących w Służbie Zdrowia w formowaniu i umacnianiu właściwych postaw chrześcijańskich i zakonnych wobec człowieka chorego, jego rodziny i wobec innych pracowników Służby Zdrowia.

W trosce o formację duchową stara się przybliżać siostrom aktualne dokumenty i wskazania Stolicy Apostolskiej oraz Episkopatu Polski, szczególnie te, które dotyczą życia zakonnego i posługi człowiekowi choremu. Komisja troszczy się też o dokształcanie zawodowe sióstr oraz informuje o aktualnych przepisach dotyczących Służby Zdrowia.

W ramach Komisji mogą być powoływane sekcje zadaniowe, np. dla sióstr lekarek..

Komisja corocznie organizuje w Gostyniu siedmiodniowe rekolekcje dla sióstr pracujących z chorymi. Tematyka rekolekcji dotyczy życia chrześcijańskiego, zakonnego i służby człowiekowi choremu. W okresie sprawozdawczym w rekolekcjach uczestniczyło łącznie 175 sióstr.

Również corocznie Komisja organizuje jesienne dni skupienia na Jasnej Górze. Spotkania jasnogórskie mają zawsze aspekt formacji duchowej, przybliżają ponadto bieżące sprawy Kościoła i podejmują różne aktualne tematy zawodowe. W okresie sprawozdawczym uczestniczyło w tych spotkaniach łącznie około 700 sióstr pielęgniarek.

W roku 2002, w roku pielgrzymki do Polski Ojca Św. Jana Pawła II, trwałyśmy w nurcie tematyki Bożego Miłosierdzia. Oto tematy podejmowane przez prelegentów:

. Wpływ ludzkiego cierpienia na pogłębioną więź z Chrystusem – Jedynym Zbawicielem Człowieka

. Zmartwychwstały Chrystus żyjący w świątyniach ciał ludzkich zaprzeczeniem cywilizacji śmierci

. Towarzyszenie nieuleczalnie choremu na poszczególnych etapach choroby i pomoc w pogłębianiu wiary w Chrystusa Zbawiciela.

Rok 2003 to dalsze zgłębianie tajemnicy Miłości Miłosiernej i nawiązywanie do tematyki czerwcowego sympozjum czterech konferencji życia konsekrowanego w Polsce Rozpocząć na nowo od Chrystusa – odnowione zaangażowanie osób konsekrowanych w Polsce w Trzecim Tysiącleciu. To także krótkie pochylenie się nad tajemnicą Eucharystii w oparciu o kolejny dar Ojca Św. – encyklikę O Eucharystii w życiu Kościoła i nad listem apostolskim Rosarium Virginis Mariae (Rok Różańca Świętego). W referatach podejmowano tematy:

. Współczesna rzeczywistość Polski z obecnymi w niej obszarami ubóstwa

. Nowa wyobraźnia miłosierdzia odpowiedzią na wyzwania nowych czasów.

W roku 2004 punktem wyjścia dla naszych rozważań była adhortacja apostolska Ecclesia in Europa. Powrócił też temat Eucharystii w związku z zapowiedzią Roku Eucharystii. Oto tematy wystąpień:

. Misja osób konsekrowanych w ewangelizacji Europy

. Maryja – Niewiasta Eucharystii.

W ramach dokształcania zawodowego w okresie sprawozdawczym podjęto następujące tematy:

. Etyczne problemy transplantologii

. Etyczna ocena postępów genetyki

. Nadzieje i obawy związane z terapią komórkami macierzystym

. Pielęgnacja ciężko chorego po udarze mózgu, w chorobie Parkinsona i z otępieniem mózgowym.

Powyższe tematy podejmował ks. dr Lucjan Szczepaniak SCJ z wyjątkiem ostatniego (s. Barbara Pełszyńska, neurolog).

W odpowiedzi na przeprowadzoną ankietę wśród sióstr pielęgniarek, w roku 2004 mgr Danuta Prokulska wygłosiła referat: Wypalenie zawodowe w życiu siostry pielęgniarki zakonnej.

W okresie ostatniego trzechlecia sporządzono nowe statystyki sióstr zatrudnionych w Służbie Zdrowia, z których wynika, że liczba sióstr pielęgniarek maleje. W ciągu ostatnich lat z 2000 spadła do 1400. Najwięcej sióstr pielęgniarek pracuje w domach pomocy społecznej – 428. Na drugim miejscu są domy zakonne – 258. Trzecie miejsce zajmują szpitale – 251. Dalsza kolejność jest następująca: Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci – 143, Pielęgniarki środowiskowe – 112, Caritas – 50, Hospicjum – 27, Szkoła -14, Przychodnia -13, Inne – 105.

Z inicjatywy Komisji Służb Medycznych usiłowano zgromadzić adresy sióstr lekarzy i innych pracujących w różnym charakterze w Służbie Zdrowia. Z uzyskanych danych wynika, że jest obecnie: 15 lekarzy (w tym lekarze rodzinni – 1, interniści – 2, neurolodzy – 1, anestezjolodzy – 1, psychiatrzy – 1, położnicy-ginekolodzy – 1, inne specjalizacje [nie zostały podane] – 8); 27 psychologów; 6 stomatologów; 4 farmaceutów; 9 laborantów; 2 fizjoterapeutów.

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania przedstawicieli w/w grup medycznych, na których podejmowane były następujące kwestie:

1. Potrzeba opracowania informatora, w którym zawarte byłyby adresy oraz wskazane możliwości udzielenia pomocy przez lekarzy stomatologów, psychologów i lekarzy różnych specjalizacji.

2. Potrzeba stworzenia Ośrodka Medycznego z możliwością:

– konsultacji i leczenia wielospecjalistycznego w ramach Poradni,

– leczenia w warunkach Oddziału Dziennego Neurologicznego i Rehabilitacyjnego,

– leczenia w warunkach Oddziału Dziennego Nerwic,

– pomocy terapeutycznej siostrom będącym w potrzebie.

3. Potrzeba scalenia w/w grup medycznych z różnych Zgromadzeń zakonnych oraz wspólna troska o rozwój duchowy.

W realizacji podejmowanych inicjatyw napotkano jednak na różne trudności: nadmiar obowiązków podejmowanych przez poszczególne osoby pracujące w Służbie Zdrowia i trudności w znalezieniu dodatkowego czasu, brak na dzień dzisiejszy odpowiedniego miejsca dla stworzenia potrzebnego Ośrodka Medycznego.

Wydaje się, że na dziś jest już możliwe stworzenie tzw. bazy adresowej sióstr lekarzy różnych specjalności na potrzeby naszych zgromadzeń. Na przyszłość natomiast należałoby poszukiwać nowych wersji rozwiązań szczególnie dla stworzenia ośrodka pomocy terapeutycznej dla sióstr będących w potrzebie.

Komisja Służb Medycznych wyraża wdzięczność Konferencji WPŻZZ za działania podejmowane na rzecz sióstr pracujących w Służbie Zdrowia, szczególnie za możliwość organizowania corocznych rekolekcji i jesiennych dni skupienia na Jasnej Górze. Wyraża też nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda się stworzyć możliwość pomocy terapeutycznej siostrom będącym w potrzebie.

m. Danuta Wróbel SNMPN
opiekunka Komisji