SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ŻYCIA KONSEKROWANEGO KWPŻZZ w latach 2002 – 2005

KOMISJA ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Opiekunką Komisji Życia Konsekrowanego z ramienia Konsulty jest jej Przewodnicząca – m. Jolanta Olech.

W ciągu trzechlecia uległ zmianie skład Komisji. Odeszła z niej s. Alberta Chorążyczewska, służebnica Krzyża z powodu wyjazdu za granicę. Na jej miejsce dokooptowano do Komisji s. Bożenę Długowską, byłą wizytatorkę Sióstr Szarytek prowincji warszawskiej i byłą konsultorkę.

Obecny skład Komisji przedstawia się następująco:

1. m. Jolanta Olech, urszulanka SJK – opiekunka

2. m. Krystyna Dębowska, franciszkanka od cierpiących – przewodnicząca

3. m. Hilaria Hatko, SSND, zastępczyni

4. m. Maria Floryn, służka (po odejściu s.Alberty Chorążyczewskiej) – sekretarka

5. s. Bożena Długowska, szarytka

6. s. Barbara Kulikowska, sercanka

7. s. Janina Nisiewicz, Sacre Coeur

8. s. Margarita Sondej, urszulanka UR

9. m. Angelika Spychalska, felicjanka

10. s. Ernestyna Wajs, serafitka

W ciągu kadencji odbyło się jedenaście spotkań. Regulamin przewiduje co najmniej dwa rocznie. Każdego roku miałyśmy po trzy zebrania. W bieżącym roku – już dwa. Zwykle Komisja spotykała się w Sekretariacie Konsulty, bywała także zapraszana przez Matkę Jolantę na ul. Wiślaną do domu Sióstr Urszulanek w Warszawie. W lutym 2003r. zebranie odbyło się w Otwocku, podczas sesji nowomianowanych przełożonych.

Do stałych zadań Komisji należy: opracowywanie rocznych programów dokształcania religijnego, współpraca z referentkami diecezjalnymi, organizowanie sesji formacyjnych dla nowomianowanych przełożonych, czuwanie nad programem Rocznego Międzyzakonnego Studium dla Junioratu, a także realizacja okolicznościowych zleceń Konsulty.

W okresie sprawozdawczym Komisja starała się uwzględniać w programach dokształcania religijnego bieżące zagadnienia. I tak: w pierwszym roku nawiązałyśmy do dokumentu Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego – Rozpocząć na nowo od Chrystusa, w drugim roku do Jubileuszu 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II i tekstów jego Encykliki o Eucharystii i Adhortacji o Kościele w Europie. W obecnym roku poświęconym Eucharystii tematem rozważań jest – Formacja permanentna przez liturgię.

Przygotowany program prezentowany jest i udostępniany referentkom diecezjalnym każdego roku – zwykle jesienią. Otrzymują go także wszystkie przełożone wyższe. Podczas spotkania referentek przedmiotem dyskusji jest współpraca międzyzakonna w terenie i relacje z wikariuszami biskupimi.

W ciągu trzech ostatnich lat Komisja zorganizowała sześć tygodniowych sesji formacyjnych, po dwie każdego roku, dla nowomianowanych sióstr przełożonych. Spotkania odbywały się w domu rekolekcyjnym księży pallotynów w Otwocku. Uczestniczyło w nich około 630 sióstr.

Stroną organizacyjną sesji zajmują się siostry: Ernestyna Wajs, Barbara Kulikowska i Krystyna Chmiel z Sekretariatu Konsulty.

Wykłady prowadzą prawie wyłącznie członkinie Komisji: m.Jolanta Olech, m.Hilaria Hatko, m.Krystyna Dębowska, s. Margarita Sondej, s. Janina Nisiewicz i spoza Komisji: s.Elżbieta Woźna, s.Krystyna Chmiel i o. Gabriel Bartoszewski OFMCap.

Rolę opiekunek i prowadzących sesje pełniły: m. Krystyna Dębowska i s. Małgorzata Sondej.

Na koniec sesji siostry przełożone wypełniają anonimowo ankietę, która pozwala na zebranie opinii uczestniczek, co do ich odbioru, oceny programu, organizacji i postulatów na przyszłość. Ogólny aplauz dla organizacji, podawanych treści i sposobu przekazu utwierdza nas w przekonaniu o potrzebie spotkań i przyjętej dotychczas metodzie. Jedynym problemem są warunki lokalowe, nieco za szczupłe na przyjęcie tak dużej liczby sióstr. Od lat trwa poszukiwanie optymalnego miejsca pod względem przestrzeni i jednocześnie kosztów odpłatności.

W minionym trzechleciu dokonano zmian w programie Rocznego Międzyzkonnego Studium Junioratu, którym opiekuje się m. Angelika Spychalska. Po konsultacji z Opiekunkami Junioratu w poszczególnych gromadzeniach poszerzono program o kilkanaście godzin wykładów z liturgiki i katolickiej nauki społecznej. Od września 2004 r. spotkania Sióstr Juniorystek odbywają się nie u Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu 34, ale u Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11.

Członkinie Komisji włączone były w opracowanie programu sympozjum czterech Konferencji Przełożonych Wyższych Instytutów Życia Konsekrowanego w Polsce, które miało miejsce w dniach 2-4 czerwca 2003 na Jasnej Górze i wzięły w nim udział.

Opiekunka Komisji – m. Jolanta Olech i członkini Komisji m.Hilaria Hatko wzięły udział w Międzynarodowym Kongresie Życia Konsekrowanego, który miał miejsce w Rzymie w listopadzie ubiegłego roku.

Na zakończenie sprawozdania pragnę podkreślić głębokie zaangażowane wszystkich członkiń Komisji w pracę międzyzakonną, przejawiające się w różnych formach, a także w aktywnym uczestnictwie w spotkaniach.

m. Krystyna Dębowska

przewodnicząca Komisji