SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002. KOMISJA DS.WYCHOWANIA I NAUCZANIA oraz SEKCJA DS.PRZEDSZKOLI

KOMISJA DS.WYCHOWANIA I NAUCZANIA oraz SEKCJA DS.PRZEDSZKOLI

Cele i zadania Komisji: Celem Komisji jest pomoc siostrom wychowawczyniom i nauczycielkom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej wypełniały zleconą im misję wśród dzieci i młodzieży (Regulamin Komisji).

Skład Komisji

Komisja ds. Wychowania i Nauczania poszerzyła się o Sekcję ds. Przedszkoli. Do roku 1999 sprawy wychowania przedszkolnego rozpatrywane były na zebraniach Rady Szkół Katolickich. Jednakże tematy dziecka przedszkolnego są na tyle rozległe i odmienne, że należało wycofać się z Rady Szkół i utworzyć oddzielną komisję. Tak więc w Komisji ds. Wychowania i Nauczania powstała Sekcja ds. Przedszkoli.

Komisja składa się z sióstr reprezentujących różne Zgromadzenia, które łączy wspólna misja jaką jest dzieło wychowania i nauczania. Wszystkie siostry są bezpośrednio zaangażowane w pracę dydaktyczno – wychowawczą w swoim Zgromadzeniu, co ma niewątpliwie dodatni wpływ na pracę Komisji. Obie grupy pracują niezależnie od siebie jeśli chodzi o szkolenia i sesje tematyczne w następującym składzie:

Opiekunką Komisji z ramienia Konsulty jest m. Macieja Kudłacz (niepokalanka) wychowanie i nauczanie:
1. s.Stefania Jaśkiewicz (Sacre Coeur) – przewodnicząca
2. s.Leonarda Brzozowska (niepokalanka) – wiceprzewodnicząca
3. s.Iwona Baczmańska (nazaretanka) – sekretarka
4. s.Krystyna Czerwińska (sługa Jezusa)
5. s.Maria Filipkowska (zmartwychwstanka)
6. s.Teresa Krzyżewska (salezjanka)
7. s.Joanna Szamik (Siostry Imienia Jezus)

przedszkola:
1. s.Teresa Lichuta (urszulanka SJK) – przewodnicząca
2. s.Agnieszka Mucha (Notre Dame)
3. s.Anna Zofia Szkudlarek (elżbietanka)
4. s.Jadwiga Szok (szarytka)
5. s.Ada Szuniewicz (felicjanka)
6. s.Joanna Maria Szponka (zmartwychwstanka)

Działalność Komisji

W okresie sprawozdawczym od kwietnia 1999 do 2002 roku odbyło się 8 spotkań Komisji, podczas których przede wszystkim przygotowywano sesje szkoleniowe dla sióstr nauczycielek, katechetek i wychowawczyń internatów, burs i świetlic oraz

10 spotkań sióstr odpowiedzialnych za wychowanie przedszkolne i dwa spotkania wspólne. Tematy sesji były odpowiedzią na zapotrzebowania zgłaszane do Komisji przez siostry uczestniczące w szkoleniach. W czasie tej kadencji Komisja zorganizowała 4 sesje tematyczne:
1. Edukacja medialna – wrzesień 2000 – uczestniczyło 35 sióstr
2. Drama w katechezie – wrzesień 2002 – uczestniczyły 24 siostry
3. Młodzież trudna – problemy związane z nawiązaniem relacji – październik 2001 – uczestniczyło 110 sióstr
4. szkolenia z zakresu narkomanii we współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Nowaka, z udziałem lekarza, psychologa i przedstawiciela policji. Zainteresowanie sióstr tą tematyką wynika z problemów, z którymi zaczynają się borykać w pracy wychowawczej, a brakuje im merytorycznej i uczciwej wiedzy na temat narkomanii i AIDS. Jak postępować z wychowankiem dotkniętym tą biedą obecnego czasu? Jak nieść im pomoc? Jak działać profilaktycznie? A więc zorganizowano 3 sesje szkoleniowe w terminach: 20-24.II 2002; 1-3.III.2002; 15-17.III.2002. Wzięło w nich udział ok. 240 sióstr i kilkanaście nauczycielek ze szkół prowadzonych przez Zgromadzenia zakonne. Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że to szkolenie było bardzo dobre i ufajmy, że wpłynie pozytywnie na dalszą pracę wychowawczą sióstr i umocni je w stawianiu oporu wobec zagrożeń, jakie niesie dzisiejszy świat.

W 6-ciu sesjach szkoleniowych wzięło udział ponad 400 sióstr pracujących w katechetyce, szkołach i internatach zakonnych oraz bursach i świetlicach prowadzonych przez siostry.

Dla sióstr pracujących w przedszkolach zakonnych zorganizowano 6 sesji:
1. Rola i miejsce rodziców we wspólnocie przedszkola – listopad 1999.
2. Organizacja współpracy z rodzicami w przedszkolu – listopad 1999.
3. Koncepcja pedagogiczna przedszkola- maj 2000.
4. Edukacja matematyczna – kwiecień 2001.
5. Organizacja procesu edukacyjnego w przedszkolu w oparciu o program: „Świat Przedszkola” – listopad 2001.
6. Hospitacja zajęć w oparciu o program „Świat Przedszkola”, Częstochowa – kwiecień 2002.

Tematy ustalane były według zgłoszonych zapotrzebowań sióstr dyrektorek przedszkoli. Siostry korzystają z rad i pomocy Ks. Andrzeja Pryby – sekretarza Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny oraz znanych pedagogów przedszkolańskich w Warszawie i Częstochowie. W każdej sesji dla sióstr pracujących w przedszkolach brało udział ok. 80 sióstr.

Wszystkie sesje, szkolenia i warsztaty odbyły się już niemal tradycyjnie w Domu Rekolekcyjnym u księży Pallotynów w Otwocku. Atmosfera była dobra i umożliwiająca maksymalne wykorzystanie czasu. Poza tym łączyła nas wspólna modlitwa liturgiczna, co niewątpliwie umocniło nasze więzi międzyzakonne.

Inne prace Komisji
1. zmodyfikowała wypracowany przez poprzedni zespół program wychowawczy dla szkół katolickich i przyczyniła się do jego popularyzacji przez opublikowanie go w miesięczniku „WYCHOWAWCA” w numerze 7-8/2000,
2. udostępniła materiały z zakresu przygotowania do życia w rodzinie i o obronie życia poczętego,
3. propagowała czasopisma katolickie wśród nauczycieli i młodzieży

Spotkania odbywały się zawsze w innym domu zakonnym, co umożliwiało nawiązanie bliższego kontaktu międzyzgromadzeniowego oraz zapoznanie się z pracą wychowawczą danej placówki. To doświadczenie bardzo sobie cenimy.

Sugestie na przyszłość
1. W związku z coraz większym zapotrzebowaniem sióstr na pomoc w różnych dziedzinach pracy wychowawczej należałoby zastanowić się nad reorganizacja pracy całej Komisji, aby skuteczniej mogła sprostać dzisiejszym wezwaniom.
2. Widzimy też potrzebę podjęcia w najbliższym czasie tematyki z zakresu:
– wychowania seksualnego od dziecka do człowieka sędziwego
– kryzysy wiary ludzi młodych
– sekty
– magia w literaturze i filmie.
3. Każda sekcja powinna sobie wypracować odpowiedni do swoich zadań program wychowawczy i plan pracy.
4. Przy powoływaniu następnej Komisji warto pamiętać, aby były „ogniwa łączące”, bo wtedy łatwiej prowadzić ciągłość pracy szkoleniowej dla sióstr nauczycielek i wychowawczyń.