SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI ADMINISTRACYJNO-PRAWNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005

KOMISJA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA

Celem działalności Komisji Administracyjno-Prawnej przy Konsulcie WPŻZZ jest pomoc zgromadzeniom w zakresie spraw administracyjnych i prawnych poprzez organizowanie szkoleń, spotkań, przekaz informacji o nowych przepisach dotyczących zgromadzeń zakonnych.

Aktualny skład Komisji:

1. m. Mariola Karaś, służebniczka starowiejska – opiekunka Komisji

2. s. Krystyna Chmiel z Sekretariatu KWPŻZZ, służebniczka starowiejska – przewodnicząca

3. s. Teresa Anna Dyner, zmartwychwstanka – ekonomka prowincjalna – sekretarka

4. s. Klara Henrykowska, pallotynka – ekonomka prowincjalna

5. s. Ancilla Kujawska, urszulanka SJK – ekonomka generalna

6. s. Barbara Biernacka, salezjanka – ekonomka prowincjalna

7. s. Reginalda Przewłucka, niepokalanka – ekonomka generalna.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła

9 spotkań, podczas których Członkinie analizowały zmiany przepisów prawnych dotyczące zgromadzeń oraz sprawy przedstawiane listownie bądź telefonicznie przez zgromadzenia.

Owocem spotkań Komisji było m.in. kilkakrotne wystąpienie do Centrali ZUS o wyjaśnienie wątpliwości związanych z błędną interpretacją przez odziały ZUS przepisów o ubezpieczeniu duchownych, przerwami w obowiązkowym ubezpieczeniu, błędami w programie komputerowym Płatnik, służącym do obsługi ubezpieczonych, brakiem wpłat na indywidualne konta otwartych funduszy emerytalnych misjonarzy i członków klasztorów kontemplacyjnych, ubezpieczeniem cudzoziemców – członków zgromadzeń w Polsce, oddelegowaniem sióstr do posługi w krajach Unii Europejskiej.

Uzyskane informacje oraz inne bieżące sprawy były przesyłane za pośrednictwem Sekretariatu Konsulty do wiadomości sióstr ekonomek zgromadzeń czynnych i klasztorów kontemplacyjnych (w okresie sprawozdawczym wysłano 15 listów). Ponadto siostry z Komisji systematycznie służyły zgromadzeniom poprzez telefoniczne konsultacje lub osobiste spotkania.

Trzy członkinie Komisji biorą udział w organizowanych dwa razy do roku przez ekonoma KEP spotkaniu dla ekonomów diecezjalnych.

W omawianym okresie Komisja zorganizowała trzy spotkania dla sióstr ekonomek. Dotyczyły one głównie ubezpieczenia duchownych, podatków oraz pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

1. W dniu 16 czerwca 2003 r. w Warszawie, na Żoliborzu. Uczestniczyło 118 sióstr ze 108 zgromadzeń.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.:

* zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, które przedstawiła Anna Staszyńska, Naczelnik Wydziału Ubezpieczenia i Składek z Centrali ZUS;

* zagadnienia związane z podatkami (VAT, podatki dochodowe) – omówione przez Irenę Ożóg, byłą wiceminister finansów, obecnie doradcę podatkowego;

* podatek od nieruchomości, ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie, wybrane zagadnienia z zakresu niegospodarczej działalności statutowej kościelnych osób prawnych – przedstawione przez s. Maksymilianę Wojnar z Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski;

* konto skonsolidowane, telefonię komórkową, zalegalizowanie oprogramowań komputerowych przez zgromadzenia, o których przypomniała Anna Niedziela z Sekretariatu ekonoma KEP.

2. W dniu 12 stycznia 2004 r. w Warszawie, w którym udział wzięło 119 sióstr ze 117 zgromadzeń.

Głównym celem szkolenia było zapoznanie się z możliwościami pozyskiwania przez zgromadzenia środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Szkolenie przeprowadziły Przedstawicielki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym. Z uwagi na to, że szkolenie było pierwszym z tego zakresu dla sióstr zakonnych, ograniczyło się tylko do przekazania teoretycznych wiadomości. Jako pomoc Siostry otrzymały informacje o adresach stron internetowych, gdzie można znaleźć bardzo szczegółowe informacje. Komisja rozesłała wcześniej materiały otrzymane z SKEP, m.in. wykaz koordynatorów odpowiedzialnych w Urzędach Marszałkowskich za wnioski do funduszy europejskich.

Podczas zebrania Stefania Adamczyk, koordynator ds. ochrony zabytków w SKEP, przedstawiła siostrom propozycję udziału w szkoleniu na temat funduszy strukturalnych, organizowanym z inicjatywy Sekretariatu KEP przez Narodowe Centrum Kultury. Szkolenie miało na celu zaznajomienie się z przygotowywaniem konkretnych wniosków. Warunkiem udziału w szkoleniu było wypełnienie przygotowanej przez NCK ankiety. Propozycja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem (ok. 40 sióstr zabrało ankietę do wypełnienia), jednak ostatecznie w szkoleniu uczestniczyła niewielka liczba sióstr.

3. W dniu 22 listopada 2004 r. w Warszawie, na Żoliborzu. W spotkaniu wzięły udział 134 siostry z 115 zgromadzeń, na czele z m. Mariolą Karaś, konsultorką i opiekunką Komisji.

Głównym celem spotkania było wyjaśnienie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Temat omówili: Piotr Kostrzewa, z Departamentu Ubezpieczenia i Składek z Centrali ZUS oraz Mariusz Kowalski – główny specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia. Prelegenci przedstawili zasady dotyczące zabezpieczenia społecznego przy delegowaniu sióstr do krajów członkowskich UE, wymagane formularze i poświadczenia uprawniające do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innych krajach oraz zasady zaliczania okresów ubezpieczenia.

Podczas spotkania s. Maksymiliana Wojnar z SKEP omówiła zmiany w ustawach podatkowych, jakie nastąpiły w listopadzie 2004 r. W swoim wystąpieniu zachęciła siostry ekonomki do stosowania odliczeń darowizn na cele działalności pożytku publicznego, ale jednocześnie przestrzegała, aby sprawy podatkowe były prowadzone bardzo uczciwie i rzetelnie.

Członkinie Komisji mają świadomość, że potrzeby zgromadzeń w dziedzinie administracyjno-prawnej są coraz większe, dlatego służąc pomocą jednoczenie wciąż przypominają siostrom odpowiedzialnym za te sprawy w zgromadzeniach i klasztorach o konieczności osobistego zaangażowania w poznawanie nowych przepisów oraz korzystania na bieżąco z pomocy kompetentnych osób w sprawach ekonomicznych.

m. Mariola Karaś
opiekunka Komisji