SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI ADMINISTRACYJNO-PRAWNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA
Celem działalności Komisji Administracyjno-Prawnej jest pomoc zgromadzeniom w zakresie spraw administracyjnych i prawnych poprzez organizowanie szkoleń, spotkań, przekaz informacji o nowych przepisach dotyczących zgromadzeń zakonnych.

Aktualny skład Komisji:
1. m.Mariola Karaś, przełożona generalna zgromadzenia sióstr służebniczek starowiejskich – opiekunka Komisji
2. s.Krystyna Chmiel z sekretariatu KWPŻZZ, służebniczka – przewodnicząca Komisji
3. s.Teresę Annę Dyner, zmartwychwstanka – ekonomka prowincjalna – sekretarka
4. s.Ignacja Grzybek, elżbietanka – ekonomka prowincjalna, dyrektor DPS
5. s.Klarę Henrykowską, pallotynka – ekonomka prowincjalna
6. s.Ancilla Kujawska, urszulanka SJK – ekonomka generalna
7. s.Reginalda Przewłucka, niepokalanka – ekonomka generalna.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 8 spotkań. Praca Komisji w tym czasie koncen-trowała się głównie wokół spraw związanych ze zmianą systemu ubezpieczeń oraz przekształcaniem zakładów opieki zdrowotnej podlegających Mini-sterstwu Zdrowia.

1. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

* Od 1 stycznia 1999 r. osoby duchowne zostały włączone w nowy system ubezpieczeń. Po zorganizowaniu na początku roku 1999 szkoleń z zakresu ubezpieczeń dla sióstr ekonomek zgromadzeń czynnych i przedstawicielek zakonów klauzurowych okazało się, że wciąż wyłaniały się nowe problemy. Siostry z Komisji przez cały niemal czas służyły (i nadal służą) radą i pomocą bądź telefonicznie, bądź przez osobiste spotkania z Siostrami odpowiedzialnymi za ubezpieczenia w poszczególnych zgromadzeniach.
* W związku z licznymi pytaniami i problemami zgłaszanymi przez siostry Komisja przygotowała w październiku 1999 r. pismo do Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski z prośbą o wystąpienia do Ministerstwa Zdrowia o interpretację przepisów ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym w sprawie naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne sióstr będących jednocześnie pracownikami. Odpowiedź (niestety dopiero w marcu 2000 r.) od Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, P. Anny Knysok, została rozesłana do wiadomości wszystkim zgromadzeniom. Ponadto zostało przygotowane w marcu 2000 r. drugie wystąpienie, skierowane już bezpośrednio przez Przewodniczącą KWPŻZZ do P. Anny Knysok, które dotyczyło podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla sióstr, które z tytułu wynagrodzenia nie mają najniższego wynagrodzenia. Podobnie jak poprzednio, odpowiedź Pani Pełnomocnik otrzymały wszystkie zgromadzenia. W praktyce pisma te okazały się bardzo przydatne w dokonywaniu zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczeniowych sióstr.
* Członkinie Komisji przygotowały i rozesłały w styczniu 2001 r. wszystkim siostrom ekonomkom i przedstawicielkom klasztorów klauzurowych obszerne materiały o kapitale początkowym, z wyjaśnieniami dotyczącymi dokumentacji okresów pozostawania sióstr bez ubezpieczenia przed wejściem w życie 1 lipca 1989 r. ustawy o ubezpieczeniu duchownych lub objęcia ubezpieczeniem na podstawie tej ustawy.
* W wyniku gromadzenia dokumentacji do kapitału początkowego przez poszczególne zgromadzenia okazało się, że u wielu sióstr nastąpiły przerwy w obowiązkowym ubezpieczeniu lub zgłoszenia dokonano z opóźnieniem. Dotyczyło to również klasztorów klauzurowych. W związku z tym, że sprawy związane z ubezpieczaniem sióstr z tych klasztorów z całej Polski w starym systemie ubezpieczeń prowadził I Oddziału ZUS w Warszawie, w dniu 21 czerwca 2001 r. Komisja zorganizowała spotkanie dla przedstawicielek klasztorów klauzurowych. Podczas spotkania zostały szczegółowo omówione możliwości uzupełnienia zaległych ubezpieczeń. Należało złożyć imienne deklaracje zgłoszeniowe dla sióstr mających przerwę w ubezpieczeniu. Po skompletowaniu deklaracje zostały przesłane we wrześniu 2001 r. do Dyrektora I Oddziału ZUS, Pani Barbary Gronwald, z prośbą o uznanie zaległych okresów ubezpieczenia i wystąpienie do Funduszu Kościelnego o uregulowanie zaległych składek. Sprawa została pomyślnie załatwiona.

2. Przystąpienie sióstr do Otwartego Funduszu Emerytalnego Arka Invesco

* Pięć sióstr należących do Komisji Administracyjno-Prawnej zostało akwizytorkami funduszu Arka Invesco dla sióstr i osób zgłaszanych przez zgromadzenia zakonne.
* Akwizytorki zorganizowały spotkania: w dniu 2 czerwca dla sióstr ekonomek zgromadzeń czynnych, w którym wzięło udział 154 siostry oraz w dniu 9 czerwca dla sióstr z klasztorów klauzurowych odpowiedzialnych za ubezpieczenia, z udziałem 57 sióstr. Spotkania miały charakter szkoleniowy. Uczestniczył w nich Ks. Ekonom Konferencji Episkopatu Polski, Jan Drob oraz przedstawiciele OFE Arka Invesco. Omówiono szczegółowo merytoryczne oraz techniczne sprawy związane z członkostwem w Funduszu oraz rozdano potrzebne druki.

3. Przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej
Ważnym zadaniem Komisji była współpraca z Konsultą w pertraktacjach z Ministerstwem Zdrowia w sprawie dzieł prowadzonych przez zgromadzenia. W związku z reformą służby zdrowia zakłady opiekuńczo-lecznicze i leczniczo-wychowawcze działające dotychczas na podstawie umów z Ministerstwem Zdrowia znalazły się w trudnej sytuacji. Dzięki podjętym wysiłkom część zakładów podpisała umowy z kasami chorych, a pozostałe przekształciły się w domy pomocy społecznej.

4. Inne zadania podejmowane przez Komisję
* Jako pomoc dla klasztorów klauzurowych zostały przygotowane i rozesłane w marcu 2001 r. wzory druków do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2000, z możliwością dokonania odliczeń darowizn na cele kultu religijnego. Siostry zostały poinformowane o sposobie odliczeń i potrzebnej dokumentacji.
* W ramach wzajemnej współpracy decyzją Konsulty trzy siostry z Komisji: s. Ancilla Kujawska, s. Klara Henrykowska i s. Krystyna Chmiel, zostały delegowane do udziału w organizowanych raz w roku przez Ekonoma Konferencji Episkopatu Polski spotkaniach przedstawicieli ekonomów diecezjalnych i zakonnych. Z inicjatywy tej grupy przedstawicieli zostało zorganizowane w dniu 24 maja 2000r. w Krakowie pierwsze zebranie ekonomek oraz ekonomów diecezjalnych i zakonnych. W zebraniu udział wzięło ponad 200 osób, w tym przedstawiciele 29 kurii diecezjalnych, 46 zakonów męskich oraz 100 zakonów żeńskich. Obecna była również Przewodnicząca KWPŻZZ, M. Jolanta Olech oraz Przewodniczący Komisji Prawnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, O. Kazimierz Lorek. Celem spotkania było wypracowanie kierunków wspólnych działań ekonomicznych.

Zdajemy sobie sprawę, że działania podejmowane przez Komisję tylko w niewielkim stopniu zaspokajają potrzeby zgromadzeń na polu administracyjno-prawnym. Wielość spraw i dzieł podejmowanych przez zgromadzenia wymaga ciągłego śledzenia we własnym zakresie nowych przepisów i korzystania z pomocy doświadczonych osób.