SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005. KOMISJA DS.WYCHOWANIA I NAUCZANIA oraz SEKCJA DS.PRZEDSZKOLI

KOMISJA DS.WYCHOWANIA I NAUCZANIA oraz SEKCJA DS.PRZEDSZKOLI

Cel Komisji
Celem Komisji jest pomoc siostrom wychowawczyniom i nauczycielkom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej wypełniały zleconą im misję wśród dzieci i młodzieży (z Regulaminu).

Skład komisji

W obrębie Komisji ds. Wychowania i Nauczania od kilku lat znajduje się także Sekcja ds. Przedszkoli, choć obydwie grupy pracują od siebie niezależnie, organizując szkolenia i sesje tematyczne. Członkiniami obydwu grup-komisji są siostry reprezentujące różne zgromadzenia, które łączy wspólna misja wychowania i nauczania prowadzona od przedszkola, poprzez szkoły podstawowe i gimnazja do liceum.

Skład Komisji ds. Wychowania i nauczania:

1. s. Stefania Jaśkiewicz, siostra Sacre’ Coeur – przewodnicząca

2. s. Leonarda Brzozowska, niepokalanka – wiceprzewodnicząca

3. s. Iwona Baczmańska, nazaretanka – sekretarka

4. s. Lidia Bytniewska, sługa Jezusa

5. s. Maria Filipkowska, zmartwychwstanka

6. s. Teresa Krzyżewska, salezjanka

7. s. Wirginia Nowak, felicjanka

Skład Sekcji ds. Przedszkoli:

1. s. Teresa Lichuta, urszulanka SJK – przewodnicząca

2. s. Maria Ada Szuniewicz, felicjanka

3. s. Adria Bach, nazaretanka

4. s. Anna Szkudlarek, elżbietanka

5. s. Joanna Maria Szponka, zmartwychwstanka

6. s. Beata Wędrychowicz, siostra de Notre Dame

Opiekunką Komisji z ramienia Konsulty jest s.Anna Helena Skalik, zmartwychwstanka.

Działalność Komisji

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 spotkania Komisji ds. Wychowania i Nauczania, każde w innym domu zakonnym, co umożliwiło nawiązanie bliższego kontaktu między zgromadzeniami, zapoznanie się z naszymi placówkami oświatowo-wychowaczymi i wymianę doświadczeń. Spotkania te w znacznym stopniu były poświęcone przygotowywaniu sesji szkoleniowych dla sióstr nauczycielek, wychowawczyń i katechetek. Tematy sesji były odpowiedzią na „znaki czasu” oraz na zapotrzebowania zgłaszane przez siostry uczestniczące w szkoleniach.

W czasie tej kadencji Komisja zorganizowała pięć sesji szkoleniowych.

1. Seminarium pt. Małe spotkania europejskie prowadzone przez Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich OCIPE (8-10 maja 2003 r. – uczestniczyły 53 siostry.

2. Warsztaty nt. Współpraca i komunikacja z uczniem i rodzicami (21-23 maja 2004 r.). Warsztaty poprowadziła psycholog Ewa Pohorecka, dyrektor Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie. Ponieważ tematyka warsztatów i sposób prowadzenia wzbudziły szersze zainteresowanie sióstr, dlatego przeprowadzono je jeszcze dwa razy (8-10 oraz 15-17 października 2004 r). Łącznie w warsztatach uczesniczyło 80 sióstr z 16 zgromadzeń.

3. Szkolenie nt. Integralna profilaktyka uzależnień (24-25 września 2004 r.) – poprowadził ks. dr Marek Dziewiecki. W szkoleniu wzięły udział 32 siostry.

Łącznie w pięciu sesjach szkoleniowych wzięło udział 165 sióstr pracujących w szkołach, internatach, bursach i świetlicach prowadzonych przez zgromadzenia oraz sióstr pracujących w szkołach publicznych. Mamy nadzieję, że te szkolenia prowadzone przez specjalistów z poszczególnych dziedzin, którzy przekazywali nie tylko wiedzę teoretyczną, ale dzielili się doświadczeniem, pomogą siostrom w ich dalszej pracy wychowawczej, a szczególnie w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami, jakie niesie dzisiejszy świat.

W okresie sprawozdawczym spotkania Sekcji ds. Przedszkoli odbywały się dwa razy w roku, a ich celem było przygotowywanie szkoleń i warsztatów, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie sióstr pracujących z małymi dziećmi.

1. Hospitacja zajęć w przedszkolu w Częstochowie jako praktyczne zastosowanie kursu – Proces edukacyjny w oparciu o program „Świat przedszkolaka” (18 kwietnia 2002 r.);

2. Warsztaty nt. Naturalna nauka języka – nowy model edukacyjny (22-24 listopada 2002 r.);

3. Zabawy matematyczne (28-30 marca 2003 r.);

4. Zajęcia w przedszkolu w Warszawie jako zastosowanie wykładu: Wspomaganie dzieci w rozwijaniu zdolności do skupienia uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania (13 listopada 2003 r.);

5. Zajęcia w przedszkolach – Innowacje pedagogiczne w przedszkolach warszawskich (12 marca 2004r.);

6. Warsztaty pt. Planowanie, organizacja i raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola (19.03.2005 r. ).

W każdej sesji lub szkoleniu uczestniczyło od 75 do 80 sióstr.

Sesja, warsztaty, zajęcia pokazowe w konkretnych placówkach i inne formy spotkań organizowane przez obydwie grupy wchodzące w skład Komisji ds. Wychowania i Nauczania starały się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu sióstr, które dzisiaj podejmują pracę od przedszkola do szkoły średniej. Atmosfera w czasie sesji pozwalała na maksymalne wykorzystanie czasu, jak i na nawiązywanie nowych relacji. Uczestniczki sesji łączyła wspólna Eucharystia, modlitwa Liturgii Godzin, był też czas na modlitwę indywidualną.

Inne prace Komisji

Komisja ds. Wychowania i Nauczania z radością przyjęła dokument Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego pt. Osoby konsekrowane i ich misja w szkole. Refleksje i wskazania (Rzym, 28 października 2002 r.) i przetłumaczyła jego fragmenty z języka angielskiego oraz przesłała do zgromadzeń zaangażowanych w pracę oświatowo – wychowawczą (dokument w języku polskim ukazał się później).

Sekcja ds. Przedszkoli odczuwała potrzebę opracowania wzorcowego programu edukacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez zgromadzenia. Siostry Nazaretanki przygotowały taki pierwszy Program Edukacyjny dla Przedszkoli, włączając także sugestie zebrane w czasie organizowanych spotkań.

Sugestie na przyszłość

* podjęcie tematyki z zakresu relacji w rodzinie, w szkole, w parafii, np. warsztaty Szkoła wychowawców i rodziców,

* pomoc ludziom młodym przeżywającym kryzys wiary,

* dzielenie się doświadczeniami zgromadzeń prowadzących placówki oświatowo – wychowawcze, np. wychowanie patriotyczne, nasze systemy wychowawcze, duchowe przygotowanie wychowanków i współpracowników do Świąt itp.,

* kontynuacja szkoleń i warsztatów odpowiadających na zapotrzebowania sióstr,

* kontynuacja spotkań organizowanych w przedszkolach, także prowadzonych przez osoby świeckie i dzielenie się innowacjami pedagogicznymi.

s. Anna Helena Skalik
opiekunka Komisji