SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ADMINISTRACYJNO-PRAWNEJ KWPŻZZ w latach 2005 – 2008

KOMISJA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA

Komisja Administracyjno-Prawna ma na celu pomoc zgromadzeniom w zakresie spraw administracyjnych i prawnych przekazując informacje o nowych przepisach dotyczących zgromadzeń zakonnych, organizowanie zebrań, szkoleń i spotkań.

Opiekunką Komisji jest M. Mariola Karaś, przełożona generalna zgromadzenia sióstr służebniczek starowiejskich.

Aktualny skład Komisji:

1. S.Krystyna Chmiel z Sekretariatu KWPŻZZ, służebniczka starowiejska – przewodnicząca
2. S.Teresa Anna Dyner, zmartwychwstanka – ekonomka prowincjalna – sekretarka
3. S.Klara Henrykowska, pallotynka – ekonomka prowincjalna
4. S.Ancilla Kujawska, urszulanka SJK – ekonomka generalna
5. S.Reginalda Przewłucka, niepokalanka – ekonomka generalna
6. S.Kamila Bondarczuk, albertynka – ekonomka prowincjalna i dyrektor DPS.
S. Kamila Bondarczuk weszła w skład Komisji od września 2006 r. w miejsce s. Barbary Biernackiej, salezjanki, której powierzono w zgromadzeniu nowe obowiązki.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 11 zebrań, z których 3 odbyły się w niepełnym składzie Komisji w siedzibie ZUS oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Podczas zebrań Komisji omawiano sprawy bieżące dotyczące administracji w zgromadzeniach, siostry zapoznawały się ze zmianami przepisów prawnych, planowały i przygotowywały tematy na spotkania sióstr ekonomek oraz propozycje informacji przesyłanych listownie za pośrednictwem Sekretariatu Konsulty dla zgromadzeń czynnych i klasztorów kontemplacyjnych,.

Członkinie Komisji często udzielały informacji i porad indywidualnych telefonicznie bądź w bezpośrednich spotkaniach z siostrami różnych zgromadzeń, dzieląc się swoim doświadczeniem.

W omawianym okresie Komisja zorganizowała dwa zebrania dla sióstr ekonomek zgromadzeń czynnych:

I. W dniu 8 czerwca 2005 r. w Warszawie, w Domu Pielgrzyma im. Ks. Jerzego Popiełuszki „Amicus”, przy parafii Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, w którym uczestniczyło 99 sióstr z 94 zgromadzeń zakonnych.

Tematyka spotkania obejmowała:

• zagadnienia związane z rejestracją działalności gospodarczej, które przedstawiły: s. Maksymiliana Wojnar i s. Katarzyna Kasińska z Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Siostry uwrażliwiły na konieczność zarejestrowania działalności prowadzonej przez zgromadzenia, takiej jak: wynajem pomieszczeń, działalność handlowa, prowadzenie pensjonatów dla osób świeckich itp. Uczestniczki otrzymały wzory dokumentów na okoliczność zarejestrowania działalności gospodarczej;
• zasady odliczania darowizn, zarówno w ramach limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jak i bezlimitowych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych, na podstawie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – zaprezentowane w formie multimedialnej przez s. Katarzynę Kasińską;
• zasady dotyczące obowiązku dokonywania przez zakłady pracy wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawione przez dyrektora Grzegorza Falkowskiego z PFRON, który poinformował również siostry o możliwości uzyskania umorzenia składek, jeśli zgromadzenia (dzieła przez nie prowadzone) mają jakieś zaległości;
• funkcjonowanie nowej umowy zawartej między PZU a SKEP w sprawie ubezpieczenia mienia zgromadzeń zakonnych, omówione przez przedstawicieli Spółki PPU Port, która pośredniczy w podpisywaniu umów, jak również w staraniach o odszkodowania;
• zmiany w przepisach o ubezpieczeniu duchownych, omówione przez s. Krystynę Chmiel.

II. W dniu 5 grudnia 2006 r. w Warszawie na Bielanach, w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym, ul. Dewajtis 3. W zebraniu wzięło udział 141 sióstr z 116 zgromadzeń (w tym 107 sióstr ekonomek i 34 inne siostry);

• pierwszą część zebrania stanowiła konferencja: „Ochrona środowiska i źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych dotyczących budynków sakralnych na terenie Polski” pod patronatem Ministra Środowiska prowadzona przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zostały omówione m.in. możliwości dofinansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska: modernizacja systemów grzewczych, termomodernizacja (wymiana okien, ocieplenie budynku itp.) ze środków NFOŚiGW;
• w drugiej części, prowadzonej przez siostry z Komisji oraz s. Maksymilianę Wojnar i s. Katarzynę Kasińską z SKEP, poruszono zagadnienia dotyczące: nowelizacji ustawy o pomocy społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem standaryzacji); podatków w roku 2006 i 2007 (zmiany, odliczenia darowizn, dokumentacja); możliwości starania się o wcześniejsze emerytury nauczycielskie w związku z uznawaniem przez ZUS okresów nauczania religii w salkach katechetycznych za pracę pedagogiczną w rozumieniu ustawy Karta Nauczyciela; obowiązku powiadamiania Ministerstwa SWiA lub Wojewody o zmianach na stanowisku przełożonych.

W okresie sprawozdawczym Komisja przygotowała propozycje kilku wystąpień do Centrali ZUS z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości związanych z ubezpieczeniem sióstr. Dotyczyło to między innymi ubezpieczenia sióstr cudzoziemek, przerw w ubezpieczeniu, podstawy ubezpieczenia zdrowotnego osób zgłoszonych do ubezpieczenia duchownych i pozostających na umowie zlecenia. Okazało się, że w wyniku tych interwencji ZUS dokonał zmian w Poradnika ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób duchownych, gdzie podana była błędna interpretacja (Poradnik otrzymały wszystkie zgromadzenia w roku 2005 i aktualizację w roku 2006). Zmienione stanowisko ZUS w tych kwestiach było przekazywane poprzez Sekretariat do wiadomości zgromadzeniom.

Komisja Administracyjno-Prawna na miarę swoich możliwości służy pomocą zgromadzeniom. Jednak zmieniające się wciąż przepisy wymagają od każdego zgromadzenia większego zaangażowania we własnym zakresie, by na bieżąco zapoznawać się ze zmianami prawa i korzystać z pomocy kompetentnych osób lub instytucji.

M. Mariola Karaś
opiekunka Komisji