SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI SŁUŻB MEDYCZNYCH KWPŻZZ w latach 2005 – 2008

KOMISJA SŁUŻB MEDYCZNYCH

Komisja Służb Medycznych jest zespołem sióstr reprezentujących różne Zgromadzenia zakonne, jak również różne działy pracy sióstr w służbie zdrowia. W Komisji, której dzialalność jest ukierunkowana głównie na siostry pielęgniarki, działa od kilku lat Sekcja lekarska obejmująca troską formacyjną siostry innych zawodów w służbie zdrowia – lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, stomatologów, farmaceutów.

Opiekunką Komisji z ramienia Konsulty jest M. Danuta Wróbel, przełożona generalna ss. służek NMPN.

W skład Komisji wchodzą:

1. S. Beata Hajko, albertynka – przewodnicząca
2. S.Bernadetta Wajda, franciszkanka od cierpiących – zastępczyni
3. S. Zofia Kołomańska, szarytka – sekretarka
4. S. Weronika Banasiak, szarytka
5. S. Bertilla Hibner, urszulanka SJK
1. S. Milena Kamieniecka, siostry Imienia Jezus
2. S. Henryka Kociakowska, franciszkanka od cierpiących
3. S. Elżbieta Prandzioch, siostry Św. Rodziny z Bordeaux
4. S. Barbara Rakowska, szarytka
5. S. Romualda Wiciejewska, służebniczka NMP NP – starowiejska

Sekcja lekarska:

S. Barbara Pełszyńska, służka NMPN
S. Elżbieta Woźna, urszulanka SJK

W okresie sprawozdawczym do Komisji dołączyły dwie nowe członkinie: s. Zofia Kołomańska – szarytka i s. Milena Kamieniecka – siostry Imienia Jezus. Zakończyły prace w Komisji: s. Szymona Kolinko – felicjanka, s. Estera Grzenkowicz – elżbietanka.

Spotkania Komisji Służb Medycznych odbywały się 3-4 razy w roku, w zależności od potrzeb.

Spotkania sióstr pielęgniarek:

1. Rekolekcje w Gostyniu

Z inicjatywy Komisji corocznie, w maju, organizowane były rekolekcje dla sióstr zakonnych pielęgniarek. Podejmowały one tematy związane z życiem duchowym z uwzględnieniem powołania zakonnego i powołania do służby chorym.

Rekolekcjonistami byli:

w 2005 r. – ks.Alojzy Henel CM. Siostry zamyślały się nad swoim powołaniem: Obecność Jezusa w Tabernakulum powinna stanowić biegun przyciągający coraz większą liczbę dusz w NIM zakochanych, które potrafią pozostawać przy NIM długi czas, wsłuchiwać się w Jego głos i niemalże słyszeć bicie JEGO serca (List apostolski Mane nobiscum Domine, 18).
w 2006 r. – ks. prof. Bernard Pełka ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy z Warszawy. Wszystkie treści rekolekcji były zawarte w haśle: „Bóg, osobowość, konsekracja”.
w 2007 r. – o. Krzysztof Borodziej OMI. Wskazywał na trzy filary, o które ma się opierać nasza wiara: Słowo Boże, Wspólnota, Modlitwa i Sakramenty Święte.

W okresie sprawozdawczym w rekolekcjach w Gostyniu uczestniczyło łącznie 165 sióstr pielęgniarek.

2. Spotkania na Jasnej Górze

Komisja Służb Medycznych od lat organizuje również dla sióstr pielęgniarek jesienne dni skupienia na Jasnej Górze. Mają one zawsze aspekt formacji duchowej, przybliżają bieżące sprawy Kościoła i podejmują różne aktualne tematy zawodowe.

Rok 2005

Hasłem dni skupienia było: Za prawdziwych uczniów Chrystusa zostaniemy uznani, jeżeli będziemy się wzajemnie miłowali, a w szczególności jeśli otoczymy troską potrzebujących (porJ 13,35; Mt 25,31-46)

W ramach formacji duchowej podejmowane były tematy:

– Eucharystia jako znak i program posłannictwa osób konsekrowanych – ks. bp Paweł Socha
– Życie konsekrowane w nauczaniu Jana Pawła II -ks. prof. Eugeniusz Hanas
– Kultura słowa, bycia i życia oraz oczekiwania wobec osób konsekrowanych

Duchowe macierzyństwo osób konsekrowanych – mgr Danuta Prokulska, psycholog

Tematy zawodowe, z dziedziny inżynierii genetycznej, przedstawił ks. dr Lucjan Szczepaniak:

– Ocena etyczna zabiegów transplantacji
– Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży, przyczyna oraz sposoby niesienia im pomocy.

Ze sprawami aktualnymi z życia Kościoła zapoznała siostry m. Danuta Wróbel, przedstawiając refleksję w oparciu o treści ze Światowego Kongresu Życia Konsekrowanego w Rzymie.

Rok 2006

Hasłem dni skupienia było: Niesienie nadziei chorym

W ramach duchowej formacji siostry wysłuchały następujących referatów:

– Niesienie nadzieję chorym w oparciu o teksty Biblii i nauczania Ojca świętego Jana Pawła II – ks. bp Jan Wątroba
– Rozwój duchowy osób konsekrowanych – po czym była praca w grupach na temat: Czynniki ułatwiające rozwój życia duchowego, oraz czynniki, które utrudniają to życie.- m. Krystyna Dębowska, franciszkanka od cierpiących.
– Pielęgniarka nadzieją chorych i cierpiących- Ks. Józef Jachimczak – krajowy duszpasterz służby zdrowia

Tematy związane z zawodem pielęgniarki podjął ks. dr Lucjan Szczepaniak:

– Pielęgniarka wobec problemu uporczywej terapii chorego, perspektywa etyczno-pastoralna;
– Dylematy moralne związane z eksperymentem medycznym

Aktualności z życia Kościoła i z życia Komisji Służb Medycznych przedstawiła m. Danuta Wróbel, opiekunka Komisji.

Rok 2007

Tematem wiodącym dni skupienia było: Serce Jezusa –Źródło życia w 50. rocznicę encykliki Piusa XII „Haurietis Aquas” o kulcie Serca Jezusa

Zaproszony był ks. bp. Andrzej Dzięga, który miał przewodniczyć Mszy św. i wygłosić konferencję na temat: Serce Jezusa źródło życia i miłości – niestety nie mógł przyjechać na spotkanie. Czas ten został zagospodarowany przez m. Danutę Wróbel, która przedstawiła refleksje na temat:

– Eucharystia a życie konsekrowane w oparciu o adhortację Sacramentum Caritatis Benedykta XVI.

Inne wystąpienia w ramach duchowej formacji to:

– Chrześcijańska wizja życia – ks. dr Radosław Kimsza
– Serce Jezusa, źródło życia i świętości – powołanie siostry zakonnej pielęgniarki w świetle Kol 3, 12-17. – o. dr Kazimierz Synowczyk ofm cap.

Problemy związane z zawodem pielęgniarki podjęli:

– dr Magdalena Szymańska, lekarz i ks. dr Radosław Kimsza

Ochrona życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci aborcja, eutanazja – problem etyczno moralny;

– s. Barbara Pełszyńska, służka NMPN, neurolog

Dynamika dojrzewania chrześcijańskiego i zawodowego osób konsekrowanych pracujących z chorymi

Po wystąpieniach miały miejsce prace w grupach i ożywione dyskusje.

W okresie sprawozdawczym uczestniczyło w tych spotkaniach łącznie około 750 sióstr pielęgniarek.

Spotkania z inicjatywy Sekcji lekarskiej KSM:

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 2 spotkania formacyjne dla sióstr – lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów, farmaceutów i psychologów klinicznych:

1. W Warszawie, w Centrum Kulturalnym oo. Barnabitów przy ul. Smoluchowskiego 1, w dniach 17-19 lutego 2006 r., w którym uczestniczyło 25 osób – 14 lekarek, 4 lekarzy stomatologów, 3 psycholo-gów i 1 farmaceutka, 1 technik – analityk, przewodnicząca Komisji SM – s. Beata Hajko i opiekunka KSM – m. Danuta Wróbel.

W ramach duchowej formacji siostry wysłuchały konferencji:

– Oto mój syn był umarły a ożył – ks. Piotr Pawlukiewicz
– Ukaż mi ścieżkę zycia – ks. Piotr Pawlukiewicz
– Tożsamość osoby konsekrowanej – m. Krystyna Dębowska, franciszkanka od cierpiących.

Tematy związane z zawodem lekarza podjął bioetyk ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz – Prawa człowieka umierającego.

Odbyło się też spotkanie z przewodniczącą KWPŻZZ w Polsce, m. Jolanta Olech USJK, podczas którego dyskutowano potrzebę stworzenia ośrodka pomocy i terapii psychologicznej osób konsekro-wanych. Siostry chętnie korzystały z momentów spotkań integracyjnych dzieląc się swoimi doświadczeniami i problemami. W informacji zwrotnej podkreślały wdzięczność i potrzebę organizowania kolejnych spotkań dla tej grupy zawodowej sióstr.

2. W Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze, w dniach 14 – 16 września 2007 r. W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby. Tematem wiodącym spotkania był status chorych z uszkodzeniami mózgu jako dawców organów do przeszczepów (problemy etyczne, medyczne, prawne i oficjalne stanowisko Kościoła w tej sprawie).

W ramach formacji duchowej m. Danuta Wróbel, przybliżyła i omówiła adhortację Benedytka XVI Sacramentum Caritatis.

Zagadnienia bioetyczne przedstawił o. Jacek Norkowski, dominikanin. W trakcie i po wykładach trwała bardzo ożywiona dyskusja. Wszyscy uczestnicy wyrażali głębokie przekonanie o zasadności i potrzebie takich spotkań, mało, widzieli potrzebę współpracy z członkami zakonów męskich posiadających wykształcenie medyczne.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na 26 – 28 września 2008 w CDH w Zakroczymiu.

Siostry pracujące w służbie zdrowia wyrażają swoją wdzięczność Konsulcie WPŻZZ za umożliwienie organizowania rekolekcji i dni skupienia, gdzie mogą pogłębić swoje życie duchowe, odpocząć oraz nabrać mocy i odwagi do dalszej posługi Chrystusowi w człowieku chorym i cierpiącym, mają również możliwość wspólnego spotkania się i podzielenia doświadczeniami związanymi z pracą zawodową.

M. Danuta Wróbel, służka NMPN
opiekunka Komisji