SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI KWPŻZZ w latach 2005 – 2008. KOMISJA DS. WYCHOWANIA I NAUCZANIA oraz SEKCJA DS.PRZEDSZKOLI

KOMISJA DS. WYCHOWANIA I NAUCZANIA oraz SEKCJA DS.PRZEDSZKOLI

Cel Komisji:

Celem Komisji jest pomoc siostrom nauczycielkom i wychowawczyniom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej wypełniały zleconą misję wśród dzieci i młodzieży (z Regu-laminu).

Skład Komisji:

W obrębie Komisji działa także Sekcja ds. Przedszkoli. Obydwie grupy pracują niezależnie, organizując szkolenia i sesje tematyczne. Członkiniami obydwu grup – komisji są przedstawicielki różnych zgromadzeń, które łączy wspólna misja wychowania i nauczania podejmowana w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Skład Komisji ds. Wychowania i Nauczania: Opiekunką Komisji z ramienia Konsulty jest S. Anna Helena Skalik CR, zmartwychwstanka.

1. S. Bożena Kunicka RSCJ, Sacre-Coeur – przewodnicząca
2. S. Leonarda Brzozowska SIC, niepokalanka – wiceprzewodnicząca
3. S. Lidia Bytniewska AJ, Zgromadzenie Sług Jezusa – sekretarka
4. S. Beata Rzepczyk CSFN, nazaretanka
5. S. Maria Filipkowska CR, zmartwychwstanka
6. S. Teresa Krzyżewska FMA, salezjanka
7. S. Margareta Bortnik CSSF, felicjanka

Skład sekcji ds. Przedszkoli:

1. S. Teresa Lichuta, urszulanka SJK – przewodnicząca
2. S. Adria Bach CSFN, nazaretanka
3. S. Anna Szkudlarek CSSE, elżbietanka
4. S. Maria Ada Szuniewicz CSSF, felicjanka
5. S. Joanna Szponka CR, zmartwychwstanka
6. S. Beata Wędrychowicz SSND, Notre Dame

Działalność Komisji:

W okresie sprawozdawczym spotkania Komisji ds. Wychowania i Nauczania odbywały się w naszych domach zakonnych, co umożliwiało wzajemne ubogacenie oraz poznanie placówek oświatowo-wychowawczych. Tematy sesji były odpowiedzią na „znaki czasu”, które Komisja odczytała poprzez ankietowe wypowiedzi zainteresowanych sióstr. Pytania dotyczyły zagadnień, które należałoby podjąć, form spotkań, osób, które warto zaprosić oraz propozycji form współpracy (wzajemnej pomocy) osób konsekrowanych w realizowaniu misji wychowawczej. Korzystając z tej okazji pragniemy podziękować wszystkim siostrom, które przysłały odpowiedzi na ankietę. Wypowiedzi ankietowe stanowiły pomoc w planowaniu pracy Komisji, a organizowane szkolenia mogły zaspakajać realne zapotrzebowania sióstr. Nowością szkoleń było nie tylko zapraszanie znanych prelegentów ale także przedstawicielek naszych zgromadzeń, (S. Maria Głowacka RSCJ, S. Małgorzata Więczkowska, honoratka), które dzieliły się własnym doświadczeniem i wypróbowanymi metodami pracy.

W czasie kadencji Komisja zorganizowała następujące sesje szkoleniowe:

1. „Mass-media – duchowość, manipulacja, mądry wybór” (3-5 marca 2006)
2. „Media a wychowanie” – kontynuacja zagadnień podjętych na poprzedniej sesji (16-18 lutego 2007)
3. „Współpraca i komunikacja z uczniem i rodzicami, rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych” (19-21 października 2007)
4. „Współpraca i komunikacja z uczniem i rodzicami, rozwiązywanie trudnych sytuacji wycho-wawczych” – powtórzenie poprzedniej sesji (26-28 października 2007)

Warsztaty odbywały się w mniejszych, około 20 osobowych grupach, a w szkoleniach uczestniczyło od 70 do 150 sióstr. W niektórych spotkaniach brali udział świeccy nauczyciele pracujący w naszych dziełach apostolskich. W związku z nałożeniem terminu szkolenia zorganizowanego w Lublinie, zostało odwołane spotkanie w Warszawie w listopadzie 2007 na temat animacji rekolekcji szkolnych. To szkolenie zostało przeniesione na styczeń 2009 r.

W okresie sprawozdawczym Sekcja ds. Przedszkoli spotykała się dwa razy w roku, by przygotowywać szkolenia i warsztaty dla sióstr pracujących z małymi dziećmi. Tematyka spotkań i ich częstotliwość (dwa razy w roku) była odpowiedzią na zapotrzebowanie zainteresowanych. Poprzednie sesje szkoleniowe były organizowane w Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Otwocku, a od kwietnia 2006 r. odbywają się w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie:

1. Wieloletni plan rozwoju pracy przedszkola (10 września 2005)
2. Współpraca z rodzicami (1 kwietnia 2006)
3. Telewizja w życiu dziecka – manipulacja, mądry wybór (18 listopada 2006)

Dziecko wobec uzależnień medialnych (31 marca 2007)

Wychowanie religijne dziecka w wieku przedszkolnym (10 listopada 2007).

W każdej sesji szkoleniowej uczestniczyło od 80 do 150 sióstr.

Sesje, warsztaty, zajęcia pokazowe i inne formy spotkań organizowane przez obydwie grupy wchodzące w skład Komisji ds. Wychowania i Nauczania starały się odpowiadać na zapotrzebo-wanie zainteresowanej grupy sióstr. W czasie każdej sesji był przewidziany czas na wspólną Eucharystię, Liturgię Godzin, czy modlitwę indywidualną. Uczestniczki spotkań podkreślały fakt ubogacenia nie tylko poprzez treść przekazywaną przez prelegentów ale i wzajemną wymianę doświadczeń.

Sugestie na przyszłość:
Ze względu na wielość szkoleń organizowanych w terenie obydwie grupy działające w ramach Komisji ds. Nauczania i Wychowania pragną poszukiwać obszarów tematycznych, które nie są podejmowane a stanowią zapotrzebowanie zainteresowanych sióstr. Zostały zaplanowane następne sesje, będące odpowiedzią na sugestie zawarte w ankiecie. Także ze względu na szkolenia, w których siostry uczestniczą we własnych ośrodkach Sekcja ds. Przedszkoli sugeruje powrót do organizowania jednego spotkania w ciągu roku, zamiast dotychczasowych dwóch.

S. Anna Helena Skalik CR
opiekunka Komisji