Ze sprawozdania Komisji Misyjnej za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999)

Komisja misyjna powołana przez Konsultę zgodnie ze statutem Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich ma do spełnienia następujące cele.
1. Utrzymanie kontaktów z polskimi misjonarkami. Kontakt ten był realizowany przez wysyłanie listów z okazji Bożego Narodzenia do wszystkich placówek misyjnych na całym świecie, gdzie pracują polskie misjonarki. Listy te zawierały życzenia w imieniu Zgromadzeń Żeńskich, opłatek, a także informacje z życia Kościoła, Św. w Polsce.
Dzięki ofiarom złożonym przez Czcigodne Matki Przełożone siostry misjonarki mogły otrzymać:
  • w 1996 r. Posynodalną Adhortację Apostolską Jana Pawła II Vita Consecrata,
  • w 1997 r. „Przemówienia Ojca Św. Jana Pawła II” wygłoszone podczas pielgrzymki do Polski w maju – czerwcu 1997r.

Siostry cenią sobie bardzo ten wyraz pamięci, co wyrażają w przesłanych podziękowaniach. Dlatego też za dary te w imieniu sióstr misjonarek składamy serdeczne Bóg zapłać.

Również utrzymywane były kontakty osobiste z misjonarzami przebywającymi na urlopie. Organizowane były wspólne spotkania i sympozja.

2. Drugim głównym celem Komisji było rozbudzanie ducha i świadomości w rodzinach zakonnych na potrzeby misyjne Kościoła, a także wspieranie dzieł misyjnych modlitwą.

ten drugi cel realizowano poprzez organizowanie animacji wspólnot zakonnych, troskę o dokształcanie referentek misyjnych, a przez nie wspólnot zakonnych, zaznajamianie się z dokumentami misyjnymi. Dzięki ks. dr A. Kmiecikowi, Dyrektorowi Krajowemu Papieskich Dzieł Misyjnych, członkinie Komisji brały udział w 1996r. w spotkaniu Diecezjalnych Promotorów Misyjnych, Promotorów Misyjnych Zgromadzeń Męskich w Wigrach, podczas których ustalono współpracę w zespołach animacyjnych opartych na encyklikach i adhortacjach.

W 1997r. z okazji 100 rocznicy śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronki Misji Katolickich, Komisja Misyjna Zgromadzeń Żeńskich zorganizowała sympozjum pod hasłem: „Misje w sercu Kościoła” połączone z referatami, pracą w grupach tematycznych, dyskusją panelową, świadectwami misjonarzy, a także spektaklem o życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

W 1996, 1997, 1998 z okazji święta Papieskiej Unii Misyjnej, wspólnie z Kleryckimi Kołami Misyjnymi działającymi w Wyższych Seminariach Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych siostry referentki misyjne żeńskich Zgromadzeń Zakonnych wspólnie z Komisją Misyjną mogły realizować spotkanie modlitewno-formacyjne na Jasnej Górze.

Odbywały się również Misyjne Dni Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie połączone ze Mszą świętą i modlitwą o rozwój misji świętych na całym świecie, z udziałem sióstr zakonnych. Siostry zachęcane były, aby te Dni Misyjne praktykowane były we wszystkich domach Zgromadzenia.

We wrześniu 1998 r. podczas sympozjum na Jasnej Górze w ramach przygotowania do realizacji działań misyjnych siostry Referentki misyjne wysunęły propozycje, które pragniemy załączyć do niniejszego sprawozdania.

Sugestie Sióstr Referentek Misyjnych, które mają nas przygotować do pracy misyjnej obejmują 3 etap

I. Przygotowanie osobiste każdej siostry jako członka Kościoła Świętego poprzez:
1. Modlitwę i umartwienie ofiarowane w intencji misji.
2. Pielęgnowanie świadomości, że misja to dzieło Ducha Świętego.
3. Dyspozycyjność na działanie łaski Ducha Świętego w nas i przez nas.

II. Przygotowanie we wspólnotach Zgromadzeń.
1 . Wprowadzenie formacji misyjnej w postulatach i nowicjatach.
2. Organizowanie 1 raz w miesiącu spotkań dla referentek misyjnych w ramach Zgromadzenia, diecezji.
3. Organizowanie spotkań o charakterze misyjnym, szczególnie w domach z większą ilością sióstr.
4. Rekolekcje dla referentek misyjnych.
5. Modlitwa o powołania misyjne, za misjonarzy w modlitwie liturgicznej, a także przy innych okazjach.
6. Zapraszanie prelegentów, aktualnych misjonarzy z konferencjami o tematyce misyjnej.

III. Przygotowanie poprzez apostolstwo.
1 . Organizowanie zlotów o charakterze misyjnym na terenie parafii, a następnie diecezji.
2. Przeprowadzenie 1 x w miesiącu katechezy o charakterze misyjnym, pogłębianie problemów misyjnych szczególnie w okresie Adwentu, Wielkiego Postu, nabożeństw majowych i październikowych oraz w tygodniu po I Komunii Św.
3. Zachęcanie chorych do ofiarowania cierpienia w intencji misji.
4. Polecenie referentkom poszczególnych wspólnot opieki nad przyjaciółmi misji z ich terenu apostołowania.
5. Wykonywanie wystaw, gazetek o tematyce misyjnej.
6. Nawiązanie kontaktu z misjonarzami, organizowanie spotkań z nimi.
7. Organizowanie rekolekcji powołaniowych z udziałem misjonarzy, o tematyce misyjnej.
8. Wydawanie i rozpowszechnianie czasopism i książek misyjnych, organizowanie biblioteki.

W okresie sprawozdawczym do Komisji należało dziewięć Sióstr. Opiekunkami Komisji z ramienia Konsulty po M. Gabrieli Janczewskiej ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi była M. Aleksandra Huf ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego, natomiast funkcję te obecnie sprawuje Siostra Janina Telega ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.

Komisja Misyjna składa serdeczne podziękowanie Opiekunkom, a także Przewodniczącej, Siostrze Magdalenie Sypko ze Zgromadzenia Sióstr Klawerianek za ofiarną pracę w dziele misyjnym Kościoła.

W trzyletnim okresie Komisja odbyła kilkanaście spotkań organizacyjnych i roboczych. Przygotowywano wysyłkę listów i przesyłek.

Niech łaska Boża króluje w sercach naszych i tych wszystkich, do których nas Bóg posyła.

s. Janina Telega