Ze sprawozdania z prac Komisji Życia Konsekrowanego za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999)

Do stałych zadań Komisji należy opracowywanie na zlecenie Konsulty programów pracy międzyzakonnej i pomoc w ich przeprowadzeniu, zwłaszcza jeśli chodzi o dni skupienia dla sióstr przełożonych lokalnych w diecezjach i sesje formacyjne dla nowo mianowanych przełożonych. W okresie sprawozdawczym roczne programy dokształcania religijnego nawiązywały głównie do adhortacji „Vita Consecrata” i „Tertio Millennio Adveniente” Jana Pawła II. Chodziło o włączenie się w nurt przygotowania całego Kościoła do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. W programach uwzględniono także Przesłanie Ojca Świętego skierowane do osób konsekrowanych 4 czerwca 1997r.w Częstochowie. Programy te służyły siostrom referentkom jako podstawa do pracy z siostrami przełożonymi w diecezjach w ciągu roku.
W czasie kadencji Komisja zorganizowała 6 tygodniowych turnusów formacyjnych dla nowych przełożonych (po 2 w roku, w czasie ferii zimowych).Wzięło w nich udział ponad 600 sióstr. Do 1997 r. miejscem spotkania było Centrum Animacji Misyjnej Księży Pallotynów w Konstancinie, a w następnych latach Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów w Otwocku (zmiana podyktowana była niższą ceną pobytu). Z pewnością echa z przebiegu i atmosfery tych zjazdów dotarły do Matek Przełożonych od własnych sióstr. Wypada zauważyć, że odbiór był bardzo pozytywny, zarówno co do organizacji, jak i co do treści. Świadczą o tym anonimowe wypowiedzi sióstr uczestniczek w ankiecie oceniającej spotkanie.
Trzeba stwierdzić, że organizacją tych sesji zajmują się siostry z sekretariatu Konsulty, głównie s. Ernestyna Wajs i s. Barbara Kulikowska, które należą do naszej Komisji, a kilka jej członkiń wchodzi do grona wykładowców. Są to: opiekunka – m. Jolanta Olech, członkinie: m. Hilaria Hatko, m. Krystyna Dębowska, s. Margarita Sondej, s. Teresa Sułowska, bądź też są opiekunkami poszczególnych grup: s. Teresa Sułowska, s. Margarita Sondej, s. Salezja Strosin, m. Krystyna Dębowska.
Poza stałymi zadaniami Komisji, o których była mowa, Komisja Życia Konsekrowanego zajmowała się także innymi sprawami pojawiającymi się na forum międzyzakonnym.
Członkinie Komisji angażowały się w przybliżanie treści Adhortacji posynodalnej Jana Pawła II Vita consecrata w środowiskach zakonnych i seminaryjnych:
    • sympozjum czterech Konferencji Przełożonych Wyższych w Częstochowie w październiku 1996 r. (m. Jolanta Olech, m. Hilaria Hatko, m. Krystyna Dębowska),
    • spotkania mistrzyń w Gostyniu i w Częstochowie (m. Krystyna Dębowska),
    • spotkania sióstr odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań w Czechowicach-Dziedzicach (m. Hilaria Hatko, m. Krystyna Dębowska),
    • sympozja w diecezjach: m. Jolanta Olech w Ełku, m. Krystyna Dębowska w 9 diecezjach (Toruń, Przemyśl, Tarnów, Warszawa-Praga, Kielce, Łowicz, Wrocław, Łódź, Zamość).

Komisja przygotowała krótką ankietę dla sióstr przełożonych lokalnych w celu rozeznania potrzeby zmian w organizacji ich comiesięcznych dni skupienia w diecezjach. Docierały do nas opinie, że tradycyjna forma spotkań nie wszystkim siostrom odpowiadała. Aby zaspokoić ich oczekiwania dyskutowano problem kształtu spotkań w czasie zjazdu sióstr referentek.

Członkinie Komisji brały udział w organizacji i uczestniczyły w trzech spotkaniach sióstr referentek diecezjalnych (26.IX.1996 r., 26.IX.1997 r., 10.X.1998 r.). W czasie tych zjazdów siostry referentki dzieliły się doświadczeniami z pracy w terenie. Okazuje się, że styl pracy jest zróżnicowany w poszczególnych diecezjach. W niektórych siostry podejmują dyskusje w grupach, różnie też są rozłożone akcenty co do czasu poświęconego wspólnej modlitwie, adoracji i wykładom. Przebieg dni skupienia uwarunkowany jest także współpracą z wikariuszami biskupimi do spraw życia konsekrowanego.

Przedstawicielki Komisji brały udział wraz z opiekunką m. J. Olech w spotkaniu wikariuszy.

Trzy członkinie Komisji: m. Hilaria Hatko, m. Krystyna Dębowska, s. Mateusza Drewniak uczestniczyły w spotkaniu przedstawicielek poszczególnych Komisji z Konsultą, w celu przyjrzenia się ich pracom i problemom (o czym była mowa w sprawozdaniu Matki Przewodniczącej).

Komisja Życia Konsekrowanego zebrała materiał i przygotowała dla Konferencji Episkopatu raport o zaangażowaniu apostolskim Zgromadzeń żeńskich w Polsce (wykaz liczbowy dzieł i prezentacja kierunku przemian).

Dwie członkinie Komisji (s. Barbara Kulikowska i m. Krystyna Dębowska) uczestniczyły wraz z trzema Matkami Konsultorkami w spotkaniu międzynarodowym przedstawicielek zakonnic Europy Środkowo-Wschodniej w sierpniu 1997 w Pradze.

S.Margarita Sondej, członkini naszej Komisji, należała do zespołu redakcyjnego końcowego dokumentu synodu plenarnego w Polsce pt. „Powołani do służby Bożej w Kościele”.

S.Teresa Sułowska i s. Salezja Strosin z naszej Komisji uczestniczą stale w sesjach synodalnych zespołów archidiecezji warszawskiej.

Członkinie Komisji przygotowały odpowiedź na kwestionariusz Papieskiej Rady ds. Kultury dotyczący „Humanizmu chrześcijańskiego dla Nowego Millennium” (m. Jolanta Olech, m. Hilaria Hatko i m. Krystyna Dębowska).